Vermist KMHILS D |s twee een! Sigaar SIGAREN Beste Portland-Cement BESTE GIPS. D A ill B 0 R 0 Nederlandsclie Bureau-pennen HOLLÖWAYS PILLEN EN ZALF. W, Van den Munckhof-Sbsseiij s P. M. Sanders, Beste Hollandsclie Asch HL Verriet, Pfirtland'Gement, Hij P. A. JBoers CL Maas blauwe en roode dakpannen Universeel-zuiveringszout Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Klyitkalk V. FONCK, - Venray. Stoombootvaart opde Maas. SPOORWEGDIENST ai Uit da hand ie pachten: Bouwhoeve zwarte Schaapshond. Vulreguleer-kachels Rook- en Pruimtabak. Mans- en Kinderpakjes, 531. M urm S. H. VAN ADELSBERGEN Co. W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. - •5 ra netjes, spoedig en accuraat vervaardigd. VERKRIJGBAAR: PLAVUIZEN, üüagere Stukkolen en Kalk. Best Lijnmeel f 0.50 PETROLEUM Het Post- enTelegraaf-Kantoor gelegen to Morselo Kleiadorp, grool 3 Iloct. Nadere inlichtingen to bekomen bij J. ARTS te Lkun'kn. Te aanvaarden mei Paschen a. s. EEN Degene die hem terugbezorgt bij de Wed. LEMMËNS te Merselo ontvangt een goede belooning. Het -werkzaamste middel ''tegen Jicht, Rumatiek, Pijn den Rug, Aangeziehtspijn. pyn enz. is buiten kijf: RICHTERS g :r-pain-expeller. l Prijs 50 en 75 cent de Flesch. Tc koop in de 1 moeste apotliekon. Alleen echt met „Anker.''! Alle soorten kachels en toebehoor aan voordeelige prijzen. Nieastvstfe Soortcm voortdurend branden, veel warmte gevend en zuinig kolen verbruik T E GEN S P O T 1» R IJ Z E N Hi V. Fonck. 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 eoBtJ Alleen verkrijgbaar bij M. DEBESSEN-LUTTEHS, Grootestraat, Venraai. Tcvcas vei'krijgbaas' in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE Van af heden verkrijgbaar: aan f 6.25 per vat a contant, alsmede P. LUTTERS Herfst- en Winterstoffen voor OFJII-Saisons en Winleroverjassen Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Zwarte, bruine, gestreepte en geruite Kiaeksster BUXKIH6S in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen broekstoffeu, baaien omierbroe- ken en borstrokken in alia kleuren en soorten. BEVERTIN. ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i 2 korting. Patersstraat. Venraai. NeJerlandseh Maandschrift voor het Dambord onder redactie van HSDCRL. Elf FRANSCHS MEESTERS. Elke maand verschijnt eene nllev. bevat- tmde O tdadz. Theorie, 12 eindpartjen of Dat metten, 2 d 3 gespeelde partijen4 d 6 probleems. Het verlangen nm goed speler te worden, doet dikwijls vragen naar goede handleidin gen in die behoefte wordt met dit maand schrift voorzien. Pr'js psr jaarz. f3 franco p. post f3.25. De Uitgever, W. VAN GULICh', 's-Bosch Zwolle. Ondergelefikende hooft do oer aan limine geachte afnemers te berichten, dat zij voor den verkoop hunner beroemde als eeuig verkooper voor Venraai en omstreken hebben aangesteld den lieer W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN, Patersstraat, Venraai. Naar aanleiding van bovenstaande kennisgeving beveelt de ondergeteekende zich beleefd aan voor den verkoop dezer zoo beroemde bureau- en school- pennen, uitsluitend voor Nederland vervaardigd. De Ncdcrlandsche Bureau pen is de beste en duurzaamste pen en geschikt voor elke hand. Prijs per gros f 1,25. Zij die er nog geen kennis mede maakten, worden deze pennen ten zeerste aanbevolen. UEd. dw, dienaar, I3E PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeld bellen van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht. onverschillig van wolken leettijd. Rn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. 3D E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Becnen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Khuinatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en ITOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WA Y's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 333 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle niedicijnen-verkoopers door de geheele wereld. s "Uitgever van „Maas en Peel", worden alle soorten van DRUKWERK, als: Faetuurs, Nota's, Wissels, Rekeningen, Kwitantiën, Assignation, <s? Adres-Visitekaarten, S Iluwelijksbrieven en kaarten, Bruiloftsliederen, Prijscouranten, Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten, «3* Menu's Circulaires, Contracten, Etiquetten, <g» Convocatie-Biljetten, Dagboeken, Wecklijsten, Waschlijsten, Dagvaardingen, OMigatiën, Ordonnantiën, Declaratie's Adressen voor Envelloppcn, Programma's Strooibiljetten, enz. C/5 0 "-G3 0 G Ch G o 0 o V, n V. rj 0 X Sh 0 *2 G 0 0 O -o a c 0 C rQ 0 2> c X 0 O Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut &gruttemeel. a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. Laag&Uaat VISBAAT VERKOOPT: puik beste kachel kolen bij 1 mud 64 cent 10 - 62 franco aan huis n 10 - 57 aan T station Oostrum Per wagon aan concur erende prijzen. BÉSTE f6.25, TRIALS ERNT GIPS aan concurreerende prijzen. G. DDKS, Holthees. SiniEosa vesiray-Oosti'sin] zijn te bekomen beste rootle en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN Beste half zachte SLsjssBioek en BJjn- meol Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENTKOLEN" Alles aan concurreerende prijzen A. W. Bullrich's te bekomen bij W. V. D. MUNCKIIÖF-SASSEN Paterstrant, Venrav. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode panncrplavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. g^r Tijdige Bals, dsftfe8te Ilaip! Dat kunnen zij allen getuigen die door het ge bruik van ccn eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. JJoze waarheid wordt algemeen erkend. In het ge- „DE VRIEhD DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men konderdo nuttige wonken hoe in de meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit boek wordt op elko aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het per briefkaart in Richters Boekhandel te |"1i' Rott rdam aanvragen. per <Arie miaasidlesi. Tijdschi'ifi voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze exU'u-eüilie verlangen, ontvangen per kwar taal a /'G.50 bij nel eerste en weide No. van de BAZAR eene alle vei mg, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste J/and- loerkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chroniolilhoyraphie voor gekleurde borduursels Voor niet-abom.ées op de BAZAR.cs do prijs van liet T1JDBCHRH' T VUUR FRAAIE HAND WERKEN fO.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf L (3 met 6 gökl. platen - 1.50 6 3 geknipte palro. - l.óö (5 «6 gckl. platen en 3 geknipte patronen - 2.— Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0-50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. L'it.g. Den HaagGebr. DELINFANTE. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. 5 4S 10 9o te VENRAAI is geopend ook ter. behoeve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van Si 2 tot li 2 en van 4 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag-. Voor postwissels en quitanties alléén op aan concurreerende prijzen werkdagen van Si» voor tot li/e namiddag. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVE- STFIN en van daar Zondag 's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO unds ton 5 ure en een sleepboot Dinsdag Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag on Zaterdag. WINTEKD1ENST. Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmeg-en naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 S.48 12.18 4.24 7.51 9.4 12.30 4.37 8 10 9.7 door door 8.13 9.9 door door 8.15 9.15 12.39 4.45 8.22 9.24 12.47 4.54 8.30 9.30 door door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49 9.39 door door 8.53 door d.mr 8.58 1.5 .13 9.12 dooi- door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 Mook «7.12 Heumen. door Lind.-Katw. door Cuijk 7.22 Beugen 7.28 Rijkevoortdoor Boxmeer 7.38 Sam beek door Vortumdoor 9.44 Vierlingsbeek 7.48 9.57 Smakt-Holtli. door 10.2 Venray. 7.58 10.lt Oirlo door 10 17 Meerl.-Ticnr. 8.8 10.26 Grubb.-Lott. - 8.18 10.38 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick 8.34 10.53 1.45 6. 10.-12 VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venïoo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.4.8 7.48 Blerick 5.36 10,1 2.5 4.14 7,54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr. 6.6 10.25 2.35 4.33 S.1S Oirlo. 6.15 door 2.44 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt- Holth. 6.31 door 3.deor door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sambeek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer - 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 9.— Cuijk. - 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Ileuraen 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 - 23 210 2 22 2 33 - 2 45 2 55 3 4 3 12 - 3 22 3 29 3 37 S 11 3 48 8 25 - 3 57 8 34 3Baas(i*Bc3id-=> Yenlo 58 Venlo vertrek 6 41 11 Tegelen 651 11 7 Reuver 7 3 11 16 S wal me n 7-4 11 27 Roermond 7 23 1136 Maashracht 7 33 11 16 Echt 7 42 11 54 Sust eren 7 0 12 1 Sittard 7 59 12 10 Gel een 86 12 16 Beek-Elsloo 8 13 12 23 Blinde 8 23 12 33 Maastrichts a uk 8 32 1241 fi40IS 39 6 48 8 47 7 8 57 7 11:9 08 7 21 y 18 7 32 i 7 41 9 36 7 49j9 4 4 59 9 54 S 6 10.6 1022 Maastricht vertrek 2 10 9 40 153, Bunde 19 9 50 2 3 Be-k-Elsloo 7 29 10 1 2 14 G- leen 7 36 10 8 2 211 Sit ta i'd 7 42 10 15 2 29' SiiBteren 7 51 lü 25 2 39, Echt 7 58 10 33 2 47: Maashracht 8 7 10 44 2 58; Roermond 8 18 10 57 3 13; Swa luien 8 26 11 6 3 22! Reuver 8 35 11 15 3 31 T egelen 8 46 11 28 3 46 Venlo 8 52 11 35 3 52 5 8 I 8 42 517! S 52 5 27 5 341 9 03 910 917 9 27 ij5 591 9 85 6 10 9 46 5.6 22110 1 6 30 10 09 l 6 39il0 IR I 6 51 1032 J i 6 58110 39 Venlo Blerick Horsl-Sevemiti Helenaveon Dcurne Helmond Nuenen-Tong. Eindhoven Boxtel Tilburg Dordrecht Rotterdam Vrnlo-Eloderdani r'0j 6 031 6 251 6 501 7 0I 7 :j8j 8 24 856 10— 122 j 10 06 j 11021:12 17 11039 12 31 1049 1240 0 38 11 7 112 51 - 111 23 9 54111 35 9 12 10 19 j 12221 9 42.1043 103 11 11 i 11 48 112 19 l-! 132; 1 14 1 3S| 1 58i 2 23 3 3 30 ISoHcrdam-vonio 714 7 20 7 46 7 54 85 8 18 8 27 8 59 9 25 9 54 10 53 11 23 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Teng Helmond Deurno Helena veen Horst-Sevenum Blerick Venlo 5 38; 8301 618, 919 7 I 101 li 7 28 10 14 8—'II IS S30 1151 8 371i 2 2 I 8 is:12 16' 9 60 ,12 30 9 09i 12 401 927] 12 57 - li 15 9 42' 1 20 10 115 I 11 4 li 12 7 12 34 ,1Mi 1 li 12 21 1 24 j 2 30 3 11 I 18 5 01 5 24 5 25 5 40. 5 51 6 10 6 27 5 30;- 67 - 80-1- 8 52 9 09 - 921- 9 42' 9 56 - 10 21 - 10 45 - U>50!_

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4