D' w Wijziging de Fritter, I P. M. Sanders, M. Verriet G. Maas |e twee cent Sigaar SIGAREN Nederlandsehe Bureau-pennen KACHELS beste Dennen Planten HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Beste Hollandsche Asch Beste Portland-Cement BESTE GIPS. INTERNUMMER i DAMBORD. Portia J7d4kment5 Bij P. A. Boers blauwe en roode dakpannen U niverseel-zuiveringszout Bij J. GAMPS, Oostrum, beste Kliiïtkelk El. mi AAikiSLl, V. FONCK. - Yenraj. Stoombootvaart 0|> dcMaas. SPOORWEGDIENST .\JJ3J/3J/13J. art. 28 prov. wegen reglement. Uit de hand te pachten; Uit de hand te pachten: eene Bouwhoeve Uit de hand te pachten: eene Bouwhoeve Rook- en Pruimtabak, S. H. VAN ADELSBERGEN Co. W. VAM DEN MUNCKHOF-SASSEN. Vulreguleer-kachels Eene yroote partij Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. P. LUTTERS. VERKRIJGBAAR: Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN PLAVUIZEN, lagere Stukkolen en Kalk. A. W. JBullrich's Best Lijnmee! IVIans- en Kinderpakjes, f 0.50 PETROLEUM WINTER DIENST. Het Post- en Telegraaf-Kantoor Burgemeester en Wethouders van Venray vestigen ingevolge uitnoodiging van Hoeren Gedeputeerde Staten van Limburg de aan dacht van belanghebbenden op het. navolgende in het Provinciaal wegenreglement jrewijzigd artikel 28 n. thans luidende als volg»: Tol voorko^uisB^ van ongeluk ken 0|> «Ie negen word! I>eg»aaid: lo dat de geleiders van voertuigen zich bij het rijden niet van hunne paarden of trek dieren en voertuigen mogen verwijderen; 2o dat zij, niet op de paarden, trekdie ren of voertuigen zittende, ziel), behalve bij het. vast- of losdraaijen van den remtoe- stel, steeds ter linkerzijde en wel bij het hoofd van het paard of trekdier, en bestaat de bespanning uit meer dan één trekdier, by het hoofd van één derzei ven moeten be vinden, derwijze, dat zij de paarden of trekdieren onder bereik hebben 3o dat zij, op de paarden, trekdieren of voertuigen zittende, de aan hunne paarden of trekdieren op de gebruikelijke wijze aan- gebrngte en bevestigde leidsels in do hand moeten houden, zoo dat, met die leidsels, de dioren bestuurd en in bedwang gehouden kunnen worden do dat zij op hunne voertuigen noch lig gen, noch slapen mogen. Ye n ray, den 20 January 1889. Burgemeester en Wethouders van Venray, Vu. ESS KR. De Seeretnris, M. VAN DE VOORT. cene Bouwhoeve genaamd gelegen te Ocerloon groot 17 Heet. 75 aren 20 centiaren. Te aanvaarden Paschen 1889. Te bevragen bij C. ESSER—VAN WIJ LICK te Venray. gedegen aan het Veulen gennamd BSrie- non |>lan<«groot 10 Heet. 39 aren 75 centiaren. Te aanvaarden Paschen 1889. Te bevrngen bij H. ESSER Jzn. Ie Venray. gelegen te Merselo Kleindorp, groot 3 Heet. Nadere inlichtingen te bekomen bij J. ARTS te Leunen. Te aanvaarden met Paschen a. s. 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cenl Al keu verkrijgbaar bij M. DREESSEN-LUTTERS, Grootestraat. Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE Ondergoteft kende hoeft do oor aan hunno geachte afnemers te berichten, dat zij voor don verkoop hunner beroemde nis eenifï voi'kooper voor Venraai 011 omstreken hebben aangesteld den hoer W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN, Patersstraat, Venraai. Naar aanleiding van bovenstaande kennisgeving beveelt de ondergctcekor.de zich beleefd aan voor don verkoop dezer zoo beroemde bureau- en school- pennen, uitsluitend voor Nederland vervaardigd. De Nederlandsche Bureau pen is de beste en duurzaamste pen en geschikt voor elke hand. Prijs per gros 1,25. Zij die er nog geen kennis mede maakten, worden deze pennen ten zeerste aanbevolen. UEd. dw. dienaar, Alle soorten kachels en toebehoor aan voordeeiige pry zen. Nieuwste Soorten voortdurend branden, veel warmte gevend en zuinig kolen verbruik TEGEN SPOTPRIJZEN bij V. Lonck. te bekomen bij HENDRIK MARTEN'S ie Leunen, DE DILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DB Z is eer. onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Becnen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEEI/PIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medieijnen-verkoopers door de geheele wereld. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AG 15AT in natuurlijke mest. Van af heden verkrijgbaar: aan f6.25 per vat a coniant, alsmede H3et werkzaamste middel rtegen Jicht, Rumatiek, Pijn den Rug, Aangezichtspijn, 'Tandpijn enz. is buiten kijf: RICHTERS ANKER-PAIN-EXPELLER. b. Prijs 50 ou 75 cont de Flcsch. Te koop in do ^meeste apotheken. Alleen echt met „Ankeri Verschenen: de Portefeuille, met vele Letterkundige Bijdragen, Illus- tratiën, een Plaat in kleurendruk, een Ets en eene Muzikale Compositie. Prijs 1.60. H. M. OLIVIER, testedam. Nederlandsch Maandschrift voor het Dambord onder redactie van &2B3&L EH FRANSCHE MEESTERS. Elke maand versnhijnt eene aflev. bevat tende 0 Mach. Theorie12 eind-partijen of Daj/izetten. S a 3 gespeelde partijen4 d 6 probleerns Hot verlangen om goed speler te worden, doet dikwijls vragen naar goede handleidin gen in die behoefte wordt met dit maand schrift voorzien. Prijs per jaarg. f 3 franco p. post f 3.25. De Uitgever, W. VAN GIJLICK, 's-BoschZwolle. BESTE k f6.25, TRAS ENT GIPS aan concurreerende prijzen, Gr. DIJKS, Holthees. Station veiiray-Oostrtiui zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en Beste halfzachte Lijnkoek en Lijn- mcel aan concurreerende prijzen Langstraat YEHMAI VERKOOPT puik beste kaeBiel kolen bij 1 mud 64 cent 10 - 62 franco aan huis 10 57 aan't station Oostrum Per wagon aan concureerende prijzen. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Alles aan concurreerende prijzen TE BEKOMEN' HIJ W. v. d. MUNCKHOF-SASSEN. Paterstraat, Venray. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsclie blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen. BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOELAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents bet mud, franco thuis 75cents. [«Tijdige SMg, dttSsbsie Halpi Dat kunnen zij allen getuigen die door het ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Doze waarheid wordt algemeen erkend. In bet go- „DE VR1EHD DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden outbroken mag. vindt men honderdc nuttige wenken hoe in de meeste ongesteldheden cu ziekten to han delen is. Dit book wordt op elko aanvraag gratis en franko aan allon verzonden dio het per briefkaart in Richters Boekhandel to Rotterdam aanvragen. Herfst- en Winterstoffen voor DEMI-Saisons en Wiulcroveijassen Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Zwartebruinegestreepte en geruite MaaeLsstsr BU3CKINGS in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen liroekisloffeii. kaaien onderbroe ken en boQ'strokken in alle kleuren, en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROÖTE PARTIJ GEMAAKTE alle3 van zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/-2 korting. Patersstraat. Venraai. |>er drie maanden. Tijdschrift voor fraaie Itaiitlwerken. Kx era-Editie van cle Bazar- De abonnees op de BAZARuio deze exwa-editie verlangen, ontvangen perk.\uu- luai a /'0.50 by net eursie on ueruv LNo. van de UAZAR eene alievenug, bevallen de 1°. uier Mudzijden mei de fijnste lland- werkpatronen en begeleidenden, tekst en 2". een patroon in c/iroi)iolUliograp/ue voor gekleurde borduursels. Voor niet-abuni.ées op de BAZAR is de prijs van het TIJ DBCIlRH' '1 I UUR FRAAIE HAND WERKEN fO.lö PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 6 met 6 gekl. platen - 1.50 q n 3 geknipte patro, - 1.50 6 - 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2.— Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhoogiug van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag. Gebr. DEL1NFAXTK. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche Bij 1 Liter 10 cent. 5 - 48 - 10 - 95 - Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAYE- Sl'ElN cn van daar Zondag 's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure ou een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag cu Zaterdag. JTCB- - Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 8.48 12.18 4.24 7.51 Mook 7.12 9.4 12.30 4.37 8 10 Heutncii. "door 9.7 dooi- door 8.18 Lind.-Katw. dooi- 9.9 door door 8.15 Cuijk - 7.22 9.15 12.39 4.46 8.22 Beugen 7.28 9.24 12.47 4.54 8.30 Rijkevoortdoor 9.80 door door 8.43 Boxmeer 7.88 9.35 12.55 5.3 8.49 Sambeek door 9.39 door door 8.53 Vórturn- door 9.44 door djor 8.58 Viei'Iing.slieek 7.48 9.57 1.5 .13 9.12 Sraakl-ilolth. door 10.2 door door 9.17 Venray. 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo door 10 17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. - 8,8 10.26 1.24 5.34 9.42 Grubb. Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick - 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. -A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. V. 5.31 9.55 2.4.8 7.48 5.36 lv'.l 2.5 4.14 7.54 5.48 10.10 2.17 door 8.3 - 5.52 10.15 2.21 4.21 8.8 - 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 6.15 door 2.44 dooi* door - 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 6.31 door 3.deor door - 6.43 10.47 3.12 4.52 8.89 - 6.50 door 3.19 door door 6.55 door 3.21 door door 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 7.5 door 3.34 door door - 7.12 11.06 3.41 5.11 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door ileuinon "7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-IIaasiriclit VENLO. Blerick Grub.-KIoöSt. Grubb.-Lott. Meerlo-Ticnr. Oirlo Venray Smakt Ilolth. <J ierlingsbeek Yortum am beek Buxmeer Kijkcvoort Beugen te VENRAAI is geopend bok ten behoeve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van Si 2 tot 11/2 cn van 4 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitanties alléén op werkdagen van S1/2 voor tot I1/2 namiddag. Venlo vertrek 6 44)11 2 3 6 40 8 39 Togelon 651)11 7 2 10 6 48 8 47 Reuver 7 3 1116 n 2 22 7 8 57 Swalmeir 7 '4111 27 2 23 7 11 9 08 Roernirnd 7 2.3)1136 2 45 7 21 9 18 Maashraclit 7 33)11 46 255-7 32 Echt 7 42 11 51 3 4 -7 41 9 36 Sustc-ren 7 cO.121 t. 3 12 7 49 9 44 Sittard 7 5uj j 110 3 22 7 59 9 54 Geleen 8 6 112 16 3 29 8 6 Beolt-Elsloo 8 13 12 23 3 37 8 14 10.6 Bumle 8 23,12 33 3 48 8 25 Maastricht™ ik. 8 32112 11 3 57 8 34 1022 Maastricht vertrek Bnnile Bc«k-Elsloo. Geleen Sittard Sustere» Echt Mansbraclit Roermond Swalmeu Reuver Tegelon Venlo 9 40 9 f.0 10 1 10 8 10 15 10 25 10.33, 10 44 10 5' 11 6 11 15 11 28 11 35 1 33 2 3 2 14; 221 2 29 2 59 2 47 2 58 ,3 w: 8 82 .3 31 3 40 i3 52 58 I 5 17 5 27 5 34! 5 41 j 5 51 5 59 6 10 !0 22| 6 30 iG 39 >5 31! 6 38 8 42 8 52 9 03 9 10 917 9 27 9 33 9 46 10 1 10 09 10 18 10 32 10 39 YeiiIo-iSoIIerdai» Venlo v 5 50 8 56 10 122 4 01 7 14 Blerick 6 03, 1(3 06 7 20 Horst-Sevonuu 6 25 10 21 12 17 7 32 Helena veen 6 50 1039 12 31 - 7 46 Deurne 7 01 1. 10 49 12 10 7 54 Helmond 7 38 9 38 117 12 51 4 47 S 5 Nuenen-Tbïig. 7 57 1123 1 4 8 18 Eindhoven 8 24 9 54 1135 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 1222 1 38 5 30 8 59 Tilburg 9 42 10 43 1- 1 58 5 47 9 25 -Breda 103 11 11 132 2 23 V 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 1. 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 22 11 23 B5 odder «8a sin- venlo Rotterdam 538 8 30)10 32 12 21:3 44 5 30.— Dordrecht 618 919 115 1 24 4 20 67 Breda 7 1 1011 11 44 2 30 4 58 J Tilburg 7 28 10 44'127 3 11 5 24 i Boxtel 8 11 18 12 34 4 18 5 49 804i- Eindhoven 830 11 54112 58 5 01)612 8 52'— Nuenen-Tong 837 12 2 5 24 9 09 Helmond S4S 1216 1 15 5 25 921' Deurne 900 12 30 5 40;- 9 401 Helenaveen 909 12 40 5 51 9 56 Ilorst-Sevenum 927 12 57 6 10!» 10 21 Blerick v 1 15 6 77 10 45' Venlo 9 42 1 20 1 56 6 32 7 S 10 00'

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4