Moult Militie. P. J. P. M. Sanders, M. Verriet G. Maas BESTE GIPS. aam/aa-ftóa» 'inschrijving KACHELS Beste Hollandsere Asch Bij P. A. Boers DAMBORD. Portland-Cement} blauwe en roode dakpannen U niver seel-zuiveringszout a» m aaasaaa» Beste Portland-Cement beste Dennen Planten HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen 5* Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk V, FONCK. - Venray. e twee cent Sigaar SIGAREN D' Stoombootvaart opdeMaas. SPOORWEGDIENST Burgemeester en Wel houders Fanfare Gezelschap „Euterpe" Vulreguleer-kachels Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. beste roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen VERKRIJGBAAR: PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk DEMI-Saisons en Winteroverjassen Mans- en Kinderpakjes, Eene groote partij DB PILLEN steeds voorhanden aan uiterst Lage Prijzen te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. KOLONIALE WAREN Atnerikuansch on Inlandsch SPEK on VET. f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. PETROLEUM Allceu verkrijgbaar hij Rook- en Pruimtabak. Het Post- en Telegraaf-Kantoor WIXTKIilH liNST. VOOR DE van VENRAY heiinneren de mannelijke in gezetenen die in bet jaar 1S70 zijn geboren en tot heden verzuimden zich ter inschrijving voor de NATIONALE MILITIE aan te mel den dat de daarvoor bij de wet bepaalden termijn op «II Jaiiuurtj e. k. ten einde loopt. Vonrar, den 23 Januarij 1889. De Burgemeester y Pu. ESSER. De Secretaris, M. van de VOORT. door bet bij den Heer P. R. Lu/tcrop 2 Febr. a. s. J. Aerts 24 Febr. IK. Wijnhoven 22 April - G. van Well 19 Mei Aanvang telkens ten 7 ure n. m. IV B. De Zomcrconcerten zullen nader worden bepaald. HET BESTUUR. Veoray 15 Jan. 1889. Alle soorten kachels en toebehoor aan voordcelige prij7.cn. Nieuwste Soorten voortdurend branden, veel warmte gevend en zuinig kolen verbruik TEGEN SPOTPRIJZEN Hi V. Fonck. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. Langstraat V2KRAAI VERKOOPT: puik beste kaeliel kolen bij 1 mud 64 cent 19 - 62 franco aan huis 10 57 aan 't station Oo3trum Pee icagon aan concurrerende 'prijzen. Station venray~Oostruiii zijn te bekomen zoomede tweede soort, eu AARDEN BUIZEN Beste half zachte Lijnkoek en Lijn- ■teel aan eoneurreerende prijzen 4 Cents. DE OPRECHTE Nederlandsch Maandschrift voor het Dambord onder redactie van HSC2RL. SS FSAHSCEE USSSTSES. Elke maand verschijnt oene allev. bevat tende O bladz. Theorie12 eindparlijen of Parazetten2 a 3 gespeelde partijen, 4 a G probleems Het verlangen om goed speler te worden, doet dikwijls vragen naar goede bandleidin gen in die behoefte wordt met dit maand schrift voorzien. Prijs per jaarg. f3 franco p. post f3.25. De Uitgever, W. VAN GULICK, 's -BoschZwolle. BESTE fi f6.25, TEAS ETST GIPS aan eoneurreerende prijzen. G. DIJKS, Holthees. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENTKOLBISr Alles aan eoneurreerende prijzen. A. YV. Bullricli's TE BEKOMEN DIJ W. y. D. MUNCKHOF-SASSEN. Paterstraat, Venray. Herfst- en Winter stoffen voor Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Zwarte, bruine, gestreepte en geruite Maas&sster BÏÏXKIHGS in alle soorten. Pilo, half wollen an katoenen broekt*loffcit, baaien'onderbroe ken en borstrokken in allo kleuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTK PARTIJ GEMAAKTE alles Yan zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/2 korting. Patersstraat. Venraai. Van af heden verkrijgbaar; aan f6.25 per vat a contant, alsmede P. LUTTERS. te bekomen bij ALHIER VERKRIJGBAAR HENDRIK MARTENS te Leunen. zuiveren bet Bloed eu herstellen alle ongeregeldheden van do LEVER, ïylAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geien kracht en gezondheid weder aan vorzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig tan welken lecttijd. .Hu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E Z .A. Xj F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wouden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter geneziug van Jicht. Rhum&tiek, 011 onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, HRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeue mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 333 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potton en Doozen van Is. li sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. on 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. in alle soorten MutsenKantenBloemen en zijde Linten 0RYT7Ï.DS BSSDIH es PBLÏÏW5K. EIGEN FABRIKAAT ij ken, pul wen linnen doek, rokken met randen en streepei?, en alle WEEFGARENS EN WEEFKATOEN. a g <u ÜJ 05 CÖ co g Q) V g co co CD Cn G G 3 CL CD 3 3 CQ cn (D 3 |»er drie maanden» Extra-Editie van de Bazar- Do abonnees op de BAZAR, die deze oxiru-eUitio verlangen, univangen por kwar taal a /'U.5U by net eerste en vierde Nu. van de BA/iALi eene aÜeveriug, bevutteu- de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels. Voor niat-aboni.ées op de BAZARis do prijs van liet T1JDSCHRH' T VOOR FRAAIE HAND WERKEN fü.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf L— 6 - met 6 gekl. platon - 1.50 G 3 geknipte patro. - I.5Ö G - 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van /0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editio men verlangt. Uitg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen. 2e soort, 3« soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan eoneurreerende prijzen. aarden koebakken. Best Lijnmeel a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. rHot werkzaamste middel rt«?gon Jloht, Rumatirk, Pijn rln den Riig, Aangezichtspyn, ''Tandpyn enz. is buiton kyf: BICHTBR8 rA ANKER-PAIN-EXPELLER. k rPrys 50 en 75 cent do Flcsch. To koop in do rmoesto apotheken. Alleen echt met „Anker!' VERKOOPT boste zuivere Amerikaausche by 1 Liter 11 Cent. 5 52 10 - 100 - 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cent M. DREESSEN-LUTTERS, Grootestraat. Venraai. TevciiH verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 cn p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE te VENRAAI is gcopeiid 00k ter. behoove dor RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van Si/t tot li/» en ran 4 tot 7 uro. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitarities aliéon op werkdagen yan 8i,'s voor tot li/s namiddag. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen ais volgt; Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 uro tot RAVE- STEIN on van daar Zondag's morgens ion 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag s avonds ten 5 ure en oen sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag èn Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 1888. NIJMEGEN V. Ü.O'J 8.48 12.18 Mook - 7.12 <J.4 12.30 Iluumcii. duur 'J. 7 door Lind.-Katw. - dour 9.9 duor Cuijk 7.22 9.1b 12.39 Beugen 7.2 8 9.24 12.47 Rijke voort- door 9.30 door Boxmeer 7.38 9.35 12.55 Sombeok - door 9.39 d ooi- Vort urn. dooi' 9.44 door Vierlingsbeck 7.48 9.57 1.5 Smakt-Holtb. - door 10.2 door Venray. 7.58 10.11 1.15 Oirlo d«>or 10 17 door Meerl.-Tienr. 8.8 10.20 1.24 Grubb. Lolt. - 8.18 10.38 .1.3 3 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door Blerick - 8.34 10.53 1.45 d-Ji 8 10 dooi 8.1B door 8.15 4.-ltï 8.P2 4-Ü4 8.80 door 8.43 ï>.3 8.49 door 8.53 d-'or 8.58 13 9.12 door 9.17 10.12 VKNI.O. A. 8.39 10.58 1.51) 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick - 5.36 10.1 2.5 4.14 7I54 Grub.-Kloont. - 5.48 10.10 2.17 door s!g Grubb.-l.ott. 5.52 10.13 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr, - 6.0 10.25 2.85 4.33 8.18 Oirlo-0.15 door 2.44 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Iloltli. - 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.89 Vorlum 0.50 door 3.19 door door Salnbeek 6.55 door 3.24 door door Boxmeer. 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rykovoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen 7.12 11.06 3.41 5.11 9 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9^8 Lindeu-Kutw. - 7.29 door 3.58 door door Heumoil - 7.31 door 4.— door door Monk 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo Tegde» Ituuver S walmen Roerm'ijjd Mansbracht Echt Snateren Sittard Oelem Haek-Klsloo Btiniio Maastricht. Vealo-ülaa^riehl verlr G 4-1,11 Öfiljll 7 7 Til 16 7 i111 S7 7 2SI11 liüi 7 :Will 46 7 42'llr.ll 7"ji- 1 - 7 r.y'i-2 10 sis «12u»; g ia 12-2:1 - 8 2;i j 12 3:J: 8 3211241' ;Han»(rielil-Veitio 2 3 (j 40 8 39 2 1U li 48 8 47 2 22 7 8 57 2 33 7 11-0 08 2-43 7 21 18 2 33 7 321 •5 4 7 -tl 36 3 12 7 4'.» y 4 4 3 22 7 3'.» 9 34 3 21» 8 6 3 17 8 11 6 348 8 231 4! 1022 Maastricht vertrek Buinle Ue-k-KUIoo Geleen Sittard Saeleren Echt Maasbraclit Roermond S walmen Reuver Tegel en Venlo 7 10 9 40 1 53 5 S 7 19 9 30 2 3 li» 17* 7 29 10 1 {2 14 ;>27| 7 36 10 8 -2 2115 341 7 12 10 15 2 29j.ï4l |7 31 10 25.2 39 5 51 7 58 10 33|2 4715 59 8 7 10 44 258610 8 18 10 57 8 26 1.1 6 8 35 11 15 '8 46 11 28 '852 11 35 3 1316 22 3 22 6 30 3316 39 346'6 51 3 5216 58 8 42 8 52 9 03 9 10 917 9 27 9 35 9 46 10 1 10 09 10 18 10 32 1039 Venlo Blerick 6 031 Horst-Sevenum 6 25, Helonaveen Deurne Helmond Nueneu-Toni Eindhoven Boxtel Tilburg Broda Dordrecht Rotterdam eulo-ltoUerdam 8 56 10—122 '1006! 10 21 12 17 10 39 12 31 I 6 50 7 041 7 3.8 9 38 7 571 8 24! 9 54 912 10 19 9 12 10 43 103! 11 11 j 11 48 12 19! I) 19 117 11 23 1135 12 22 1 12 40 1251 14 I 14 1 38 l 58 1 32| 2 23 - I 3 3 30 lloMerdain-venlo 4 04 714 7 20 7 32 7 46 - 7 54 4 47 8 5 8 18 5 05 8 27 5 30 8 59 5 47 9 25 6 13 9 54 6 52 10 5,3 7 22 11 23 Róttsrdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Teng Helmond Deurne Helenaveen Horst-Sevenum 9 2' Blerick Venlo 9 42 5 38 8 30'10 32,12 24,3 44 6IS 919 tl 5 I 1 24 4 20 1014 1144 10 44 127 11 18 12 34 11 54! 12 58 12 2 i 12 16] 115 12 30 12 40 12 57 1 15 120 156 2 30 4 58 3 11'5 24 4 181549 5 01 612 524 - 5 25-« 5 40;- 551 - 6 10> 6271- 632,78 5 30 67 8 04 852 9 09 9 21 9 42 950 1021 10 45 16 50

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4