w i P. J. SCHELLEN-VEBHEIJEN, G. Maas DAMBORD. BESTE GIPS. P. M. Sanders, M. Verriet HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen ie twee cent Sigaar beste Dennen Planten blauwe en roode dakpannen Portland-Cenientj U niver seel-zuiveringszout ia» w&ia liiü ill SCHEURKALENDER 0. L. V. van bet H. Hart INTERNUMMER Beste Portland-Cement KACHELS Beste Hollandsche Asch Bij P. A. Boers Wollen Doeken en alle Manufacturen Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk V. FONCK. - Venray. SI GAREN Stoombootvaart op dcMaas. SPOORWEGDIENST Eene groote partij PLAVUIZEN, Magere Stukkolen en Kalk. VERKRIJGBAAR: [«Hjdige Hnlp, dnbbele Bnip! A. W. Bullrieli's MsacLesler BÜXKWSS Mans- en Kinderpakjes, 4 Cents. DE OPRECHTE An *1' PETROLEUM P. LUTTERS. Vulreguleer-kachels V. Fonck. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Luigitraftt Y&HRAAI Plavuizen, Steenkolen DB PILLEN *\T te Horst aan de Markt. c OverjassenPalletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. KOLONIALE WAREN Amci'ikaaiisch en Inlandsch SPEK en VET. f 0.50 Best Lijnmeel PETROLEUM Rook- en Pruimtabak. Het Post- en Telegraaf-Kantoor WINTEHD1ENST. te bekomen bij HENDRIK MARTKNS te Leunen. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Alles aan concurreerendo prijzen beste f6.35, TEAS i=iisr GIPS aan concurreerende prijzen. O. DIJKS. Holthees. Dat kunneu zij allen getuigen die door bet ge bruik van een eonvoudig huismiddel, bet uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Doze waarheid wordt algemeen erkend. In bet ge- „BE VRIEND DER ZiEKEN" dat in geen enkel huishonden ontbreken mag, vindt men honderde nuttige wenken hoe xxi de meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit boek wordt op olko aanvraag Qratis en franko aan allen verzonden die het per briefkaart in Richters Boekhandel tc Rotterdam aanvragen. -tiHBt- ÏE BEKOMEN Ut3 W. v. D. MÜNCKHOF-SASSEN. Paterstraat., Venray Herfst- en Winterstoffen voor DEMI-Saisons eu Winterovei'jasscn. Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Ztcarte, bruine, gestreepte .en geruite in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen broekMtoffcn, baaien onderbroe ken en borstrokken in all® kleuren en «oorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qua-liteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Gold. 5i('s korting. Patersstraat. Venraai. ALHIER VERKRIJGBAAR Daar er van verschillende zjjden in plaats -van PRIMA AMERIKAANSCHE Ruüsi- r»clie Petroleum voor Araerlkaan- nelie verkocht w-ordt, deelik mijne geachte begunstigers mede, dat dooi1 mij slechts PRIMA 4MER1K4PSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is waar iets duurder, doch in het gebruik veel voordeeliger is dan Russische; de prijzen, zoowel per vat als por liter zijn steeds uiterst-coucurreerend. V. FONCK. VAN V()Ot\ HET AAK lS&~>. Een keurig uitgevoerd schild, stichtende tekst in proza en poësie. De prijs is slechts 40 cents. Verkrijgbaar bij alle solide Boekhandelaren of bij de Uitgevers J. J. ROMEN ZONEN, te Rokrmond. Tegen overzending van bet bedrag aan de Uitgevers, franco per post. Nederlandsch Maandschrift voor het Dambord onder redactie van KWJBBL. EN FEANSDHS MEESTERS. Elke maand verschijnt eene allev. bevat tende O hladz. Theorie, 12 eind partij en of Dnmzetten. 2 d 3 gespeelde partijen4 0. O probleenis. Het verlangen om goed speler te worden, doet dikwijls vragen naar goede handleidin gen in die behoefte wordt met dit maand schrift voorzien. Prijs per jaarg. f 3 franco p. post f 3.25. De Uitgever, \Y. VAN G CLICK, 's-BoschZwolle. Verschenen 1 de Portefeuille, met vele Letterkundige Bijdragen, Illus tration, een Plaat, in kleurendruk, een Ets en eene Muzikale Compositie. Prijs f f .«O. M, if. OLIVIER, AaiUrfos. Van af heden verkrijgbaar. aan f 6.25 per vat a contant, alsmede Alle soorten kachels en toebehoor aan voortleclige prijzen. Nieuwste Soorten voortdurend branden, veel warmte gevend en zuinig kolen verbruik TEGEN SPOTPRIJZEN Station Venray-Oostrum. koopman in: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. VERKOOPT puik beste kachel kolen bij 1 mud 64 cent 10 - 62 franco aan huis - 10 57 aan't station Oostrum Per wagon aan concureerende prijzen. Station veuray-Ooilruui zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomed® tweede soort, en AARDEN BUIZEN Beste half zachte Lijnkoek en MJu- tneel aan eoneurreerende prijzen zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar tor genezing van rille kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig vau welken leeftijd*. Kil onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom; 2D E ZALF is oen onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar roor Aamborstigheid. KEKL.PIJN. BRONCHITIS, VER KOUDHEID en HOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij gecne mededinger, en geneest bctoovorend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement. 78. new oxford street londen. voorheen 333 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten on Doozen van ls, li zd., 2.s. 9d., 4s. fld.lis.. 22*. en •l*hsen verkrijgbaar bij «alle niedicijnen-vorkoopors door do gcheele wereld. in alle soorten steeds voorhanden aan uiterst Lage Prijzen U Q< c <D To O) CO 2 c 4) CO co C/3 0) Mutsen, Kanten, Bloemen en zijde Linten SEYSLDI BEDDEN ea PELÏÏWSN. KKIKN FABRIKAAT tyken, palwen, linnen doek, rokken met randen en streeperj, en alle WEEF GAREN S EN WEEFKATOEN. 3 a CD 13 5T ff> CQ c/i CD 3 T3 per drie uiuundc». Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie erlangen, ontvangen per kwar taal a /'U.50 bij nol eerste eu vierde No. van de BAZAR eene alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Bund le erhpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels. - Voor niet-aboni.ées op de BAZAR is do prijs van bet TIJ DEC H RH' T VUUR FRAAIE HAND WERKEN fO.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummers 0 - met 6 g«kl. platen 3 geknipte patro. «6 gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verlioogiug van 0.50 het Tydsclirift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidoljjk welke editie men verlangt. L'itg. Den Haag. Gebr. DELINFAN1 E. f L - 1.50 - 1.50 o VOORHANDEN Reuveriche e. T.gelsch. blauwe pannen. 2e soort, 3a «oort. roode panaen. plavulaen. BESTE STEENKOLEN aan cuncurreerende prijzen. AAROEN KOEBAKKEN. a 11 Guldon do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cent-s het mud, franco thuis 75ceuts. 'Hot werkzaamste middel r te gen Jicht, Römètifk, Pijn RugAaogeziehtspijn, Tandpijn onz. is buiten Icyf: BICHTERS rA ANKER-PAIN-EXPELLER. Ik r Prijs 50 en 75 cent do Flesch. To koop in do rmoesto apothoken. Alleen echt met „Ankert' VERKOOPT beste zuivere Ameriknansche bij 1 Liter II Cent. - 5 - 52 - - 10 - 100 - 0 13 lekkere sigaren voor 25 eent Alleen verkrijgbaar bij M. DREESSEN-LUTTERS, Grootestraat, Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p/m. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE NIJMEGEN V 6.59 8.48 Mook r. 7.12 9.4 Heumen. door 9.7 Lind.-iiatw. door 9.9 Cuijk 7.22 9.15 Beugen n 7.28 9.24 Rijkevoort door 9.30 Boxmeer n 7.38 9.35 Snmbeek door 9.39 Vort um. door 9.44 Vierlingsbeek 7.48 9.57 Smakt-Ilolth. door 10.2 Venray. 7.5 8 10.11 Oirlo - door 10.17 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 Blerick 8.34 10.53 VENLO. A 8.39 10.58 te VENRAAI is geopend ook ter. behoeve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van 8i/s tot 11/2 en van 4 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitanties alléén op werkdagen van Si 's voor tot li/? namiddaj Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens Ion 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAYE- STKIN en van daar Zondag's morgens (en ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en eon sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. jgSgg?* Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. J2.1S 4.24 7.51 12.30 4.37 8 10 door door 8.13 door door 8.15 door 4.54 8.30 door 8.43 12.55 5.3 8.40 door door 8.53 door d.'or 8.5S 1-5 .13 0.12 door door 0.17 1.15 5.24 0.27 door door 0.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 0.50 10.12 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 0.55 2.4.8 7.48 Blei'ick 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. - 5.52 10 15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Titnr. - 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. "6.15 door 2.44 door do«.r Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt ilolth. 6.31 door 3.-dsor dot r Vierlingsbeek - 6.43 10.47 3.12 4.52 8.: ft Vortuni 6.50 door 8.10 door door Sambcek6.55 door 3,24 door door Boxmeer 6.50 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.4i 5.11 9.— Cuijk 7.22 11.14 3.51 5.10 0.8 Lindon-Kfttw. - 7.20 door 3.58 door door Heumen - 7.31 door 4.door door Mook ...- 7.34 11.27 4.3 5.29 0.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 V eiilo-Maastriclil Venlo vertrek Tegelüii Reuvar Swalmen Roermond MaashracUl licht Snateren Sittard Geleen Beek-Elsloo Bunde Maastrich taa uk. 644111 «51(11 7 311116 7 14111 2' 7 231U36 7 33j 11 46 7 42 11 54 7 50 12 1 7 59(12 10 86 12 1(1 8 13 12 23 8 23 1233 32112 41 Mitn/driclil-Venlo 40 |S 39 48 8 47 8 57 110 08 21(9 18 32, 41 9 sa 49(9 44 59 9 54 11 10.6 54! 1022 Maastricht vertrek 7 10 9 40 1 53 5 8 S 42 Bunde 7 19 9 50 2 3 517 8 52 Be-ik-Elsloo 7 29 10 1 214 5 27 9 03 Geleen 7 36 10 8 221 5 34 9 10 Sittard 7 42 10 15 2 29 5 41 9 17 Susteren 7 51 10 25 2 39 551 9 27 Echt 7 58 10 33 2 47 5 59 9 35 Ma a «bracht 8 7 10 44 2 58 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 13 6 22 10 1 Swalmen 8 26 11 G 3 22 6 30 10 09 Reuver 8 35 11 15 3 31 6 39 10 18 Tegelen 8 46 11 28 3 46 6 51 10 32 Veule 8 52 11 35 3 52 6 58 10 39 Yciilo-RoMerdnui Venlo t. 5 50i 8 56 10 12 2 4 04 7 14 Blerick 6 03 1006 7 26 Horst-Sevenum 6 25 10 21 12 17 V 7 32 Ilelenaveen 6 50 - 10 39 12 31 1. - 7 46 Deurne 7 04 - 10 49 12 40 - 754 Helmond 7 38 938 117 1251 4 47 55 Nucnen-Tong. 7 57 - 11 23 1 4 - - 8 18 Eindhoven 8 24 9 54 11 35 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 1222 1 38 - 5 30 8 59 Tilburg 9 42 10 43 1 1 58 5 47 9 2f, Breda. 103 11 11 132 2 23 p 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 22 11 23 ItoUprdnm- venlo Rotterdam 5 38 830110 32 12 24,3 44 5 36 Dordrecht 618 9191115 1 24 4 20 67 Breda 7 1 1014 11 44 2 30 4 58 Tilburg 7 28 10 44,127 3 1d524 Boxtel 8 11 18(12 34 4 16 5 49 8 04 Kindhoven 830 11 54 12 58 5 01 612 8 52 Nuenen-Teng 837 122 5 24 9 09 Helmond 848 12 16 1 15 5 25 - 921 Deurne 900 12 30 - r, 40 9 42 Helena, veen 9 09 12 40 5 51 9 56 Horst-Sevenum 927 12 57 6 10 10 21 Blerick - 1 15 «27 10 45 Venlo 9 42 1 ?0 156 6 52 78 10 30

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4