II P. M. Sanders, M. Verriet G. Maas blauwe en roode dakpannen PfirtlanEUCementj Universeel-zuiveringszout sa. varo aaasaaa» P1TH0JUE U M SÜHMRAtEKDER 9, L. V. van het H. Hart DAMBORD. INTERNUMMER Beste Portland-Cement BESTE GIPS. KAPHELS Beste Hollandsche Asch Bij P. A. Boers HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. P. J. MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk V. FONCK. - Venray. e twee cent Sigaar SIGAREN D' Stoombootvaart op deMaas. SPOORWEGDIENST PLAVUIZEN, VERKRIJGBAAR: a f6.25, LliDIKAXTliN mei MATRASSEN. A. W. liullrich's Mans- en Kinderpakjes, 4 Cents. DE OPRECHTE De prijs is sleclils 40 eenls. Prijs f I.6O. M, K OLIVIER, Amsterdam, P. LUTTERS. Vulreguleer-kacheis Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. ft f 0.50 Best Lijnmeel PETROLEUM Rook- en Pruimtabak. Hel Post- en Telegraaf-Kantoor WINTER DIENST. Station VenraaiOostrum. HANDEL IN: STEENKOLEN Magere Stukkolen en Kalk. Alles aan eoncurreerende prij/.cn BESTE TKAS ETST GIPS aan eoncurreerende prijzen. G. DIJKS, Holthees. TE KOOP IJzeren Kinder- Te bevragen bij Mevr. de wod. C. SMITZ, te Venraai. Tijdige Halp, ds'absle Balg! Dat kuiman zij allen getuigen die door liet ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend, lti het ge- „DE VRIEflD DER ZIEKER" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, \indt men lionderdo nuttige wenken hoe in de meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit boek wordt op elku aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het per briefkaart in Richters Boekhandel te Rotterdam aanvragen. TE BEKOMEN HIJ W. V. D. MUNCKIIOF-SASSEN. Patcrstraat, Ycnrny. Herfst- Winterstoffen voor DEMl-Seizocns en Winlcrovcrjasscn. Regen- en Winiermantel-STOFFEN. Zwarte, bruine, gestreepte en geruite Manchester BUXKIHGS in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen broek stof feu, baaien onderbroe- ken en borsti'okken in alle kleuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zoer goede qualiteit en lage prijzen contant vanaf 1 Guld. 5i/2 korting. Patersstraat. Venraai. nu iiiii ALHIER. KRIJGBAAR tsixowmzm Daar er van verschillende zijden in plaats van PRIMA AMERIKAANSCUE fltti»»i- »<*tic B>e(i'oletaiu voor Amerikaan* tiehe verkocht wordt, dool ik mijne geachte begunstigers mede, dat door mij slechts PRIMA PERIKMNSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is waar iets duurder, doch in het gebruik veel voordeeliger is dan Russische; do prijzen, zoowel per vat als pet' liter zijn steeds uiterst concurreerend. V. FONCK. van VOOI^ HET AAR lSSp. Een keurig uitgevoerd schild, stichtende tekst in proza en poësie. Verkrijgbaar bij allo solido Boekhandelaren of bij de Uitgevers J. J. ROMEN A ZONEN, te Rokrmond. Tegen overzending van het bedrag aan de Uitgevers, franco per post. Nederlandse!) Maandschrift voor hel Dambord onder redactie van NEDSEL EH ÏEAHSCHS MEESTERS. Elke maand verschijnt eene aflev. bevat tende 6 hladz. Theorie, 12 eindpartijen of Damzetten, 2 a 3 gespeelde partijen1 d 6' probleerns. Het verlangen om goed speler te worden, doet dikwijls vragen naar goede handleidin gen; in die behoefte wordt met dit maand schrift voorzien. Prijs per jaarg. f 3 franco p. post f 3.25. De Uitgever, \V. VAN GUL1CK, 's - BoschZwolle. Ver w de Portefeuille, met vele Letterkundige Bijdragen, Illus tration, een Plaat in kleurendruk, een Ets en eene Muzikale Compositie. Van af heden verkrijgbaar. aan f 6.25 per vat a contant, alsmede Alle soorten kachels en toebehoor aan voordeelige prijzen. ü\'ieuit't«(c .Soorten voortdurend branden, veel warmte gevend en zuinig kolen verbruik T E GE N SP O T P R IJ Z E N bü V. Lonck. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGE\T in natuurlijke mest. Langstraat VENRAAI VERKOOPT: puik boste Kacliel kolen bij 1 mud 64' cent 10 - 62 franco aan huis - 10 57 aan T station Oostrum Per loagon acm concuree<rende prijzen. SlaÜon venrav-Ooslruiu zijn te hekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en Beste halfzachte iLljnkoek en IJjn- mool aan eoncurreerende prijzen DE PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeitijd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, RhumatieU, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID enllOEST. lor genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij goene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WA Y's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van Is. li/sd.. 2h. 9d., 4s. fld., lis.. 22a. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijncu-vorkoopors door de geheele wereld. fin alle soorten steeds voorhanden aan uiterst Lage Prijzen Mutsen, Kanten, Bloemen en zijde Linten, GEVULDE EIDEBit es PEEÏÏWE1. E1QEN FABRIKAAT tyken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepeij, en alle WEEFGARENS EN WEEFKATOEN. ft G <D tt> ca co C <D cd Q d) <D KOLONIALE WAREN Afficrikaansch en Inlaiidsch SPEK cn TET. 0 3 5T JD CQ dl 0 3 per drie maanden. rijdschrift voor fraaie hand werken. tlx tra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAlidie deze extfa-oüitie erlangen, out vangen per kwar taal /'U.5U L>y not eerste en wordt* l\u. van de IJ AJAR eene alle vering, bevallen de 1°. vier bladzijden met de fijnste 1 land- werkpatronen tri begeleidenden tekst en 2U. een patroon in chronwlUhugraphie voor gekleurde borduursels. Voor niel-abom.ées op de BAZA\l\& du prijs van liet TIJDSC/lRH' '1 V UOR FRAAIE HA KB WERKEK fO. 75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf L 6 met 6 gekl. platon - 1.50 0 3 geknipte patro. - 1.50 0 - 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI Tl EX kan men tegen verhoogiug van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag.Gebr. DEL IN I' AN'l E. VOORHANDEN: Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan eoncurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar i aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. t werkzaamste middel n jicht, Rahiatiek, Pijn Rug, Aangezichtspijn, rTaudp\jn enz. is buiten kijf: RICHTERS ANKER-PAIN-EXPELLER. k _8 50 cn 75,cent deFlesch. Te koop in de 'meeste apotheken. Alleen echt met „Anker." VERKOOPT beste zuivere Ameriknansche bij 1 Liter 11 Cent. - 5 52 - 10 - 100 - 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cent Alleen verkrijgbaar bij M. DREESSEN-LTJTTERS, Grootostraat, Venraai. Teven» terkrijghaar in verschillende Merken per 100 en p/m. aim de gewono fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE te VENRAAI is geopend ook ter. behoeve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van S1/2 tot lijs en van 1 tot 7 ure. Op Zon- en feestdagen van 9 uur voor tot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitanties alléén op werkdagen van 81/2 voor tot I1/2 namiddag. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van YKNLOO naar ROTTERDAM Donderdag \s morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVE- STEIN en van daar Zondag 's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VKNLOO Dinsdag 's avosds ten 5 ure on een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENI.00 Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van X OCT. 1888. A an Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 0.59 8.48 12.18 4.24 7.51 Mook lleiunen, Lind.-Katw. Cuijk Beugen Rijke voort Boxmeer Saiiibeck Yorium Yierlingsheek - Smakt-IIolth. Venray. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Lott. Grub.-Kloo8t. - Blerick VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.4.8 7.48 Blerick 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 iO.iO 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. - 5.52 10.15 2.2t 4.24 8.8 Meerlo-Ticnr. G.6 10.25 2.35 4.33 S.18 Oirlo. - 6.15 door 2.44 door door Venray - 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Hoith. 6.31 door 3.door door Vierlingsbeok 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sambeok6.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen "7.12 11.00 3.41 5.11 9.— Cuijk. 7.22 11,14 3.51 5,19 9.8 Linden-Katvv. 7.29 door 3.58 door door Heumen - 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5,29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.3©, 9.4 12.30 4.37 8 10 9.7 door dooi' 8.13 9.9 door door 8.15 9.15 12.39 4.40 8.22 9.24 12.47 4.54 8.80 9.30 door door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49 9.39 door door 8.53 door djor 8.58 1.5 .13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.83 5.44 9.56 8.23 10.42 door 5.49 10. - 8.34 10.53 1.45 0. 10.12 7.12 door Goor 7.28 door 7.38 door door 9.4-1 7.48 9.57 door 10.2 7.58 10.11 door 10 17 8.8 10.26 -8.18 10.38 Venlo vertrek Tegelen Iteuver S w;il me Roermond Maasbrachl Krlii Snateren Sittard lieleeil Beek-KIsloo R.uiile Maastricht a ank Y<Milo*!tBaastriclit 0 4-1 ill 051 11 23 t> 2 lö 0 •401S 39- •IS g 41 7 3 11 10 - 2 22 7 |8 57 7 '1 11 27 - 233 7 1L9 08 7 23 11 3Ü2 45 7 2lj» 18 7 33 11 46 - 2 55 7 321 7 42 1 1 54 - :3 4 7 41 0 34. 7 rO 12 1 - .3 12 7 49|9 44 7 59 12 10 j13 22 7 59.9 5-4 8 6 12 10 3 29 S 6 I S 13 12 2i*| 3 37 8 1-4 10. 8 23jl2Si - 3 48 8 25 8 32i 12 41113 57 8 341102^ eulo Maastricht v ert rek 10 9 40 1 53, 5 8 8 42: Builde 19- 9 50 23 1517 8 52 Be-k-Klsloo 29 10 1 i2 1415 27 9 03 Beleen 36 10 8 2 2115 34 9 lO Sittard 42 10 15 2 2915 41 9 lil Sustereu 51 10 25 2 39 5 51 9 27 Krl.i 58 10 33,247:559 9 35 Maasbraclil 8 3 10 112 58:6 1.0 9 46 Roermond 8 1? 10 57 |3 13'6 22 10 1 Öwa'linen 8 26 1 r> 3 22!6 30 10 09» Reuv»r 8 37» 1 15 331'6 >9 10 IS T egden 8 46 1 28 3 46 6 51 10 32 Venlo 8 52 1 3513 52 6 :-s 1 u :r> pnlo-Slotlcrdain Venlo v 5 it)' 8 5(. 10 12 2 4 04 7 14 Blerick li 03 - 1606 7 20 llnrst-SevéiiUli li 25j 1021 12 17 7 3? Hclenuveeii 6.50 i - 1039 12 31 1. 7 4ü\ Deurme 7 W4 1049 12 40 H 7 54 Ueluiowvl 7 :js; 9 38 117 12 51 4 47 8 5 rtuenen-Tung. 7 57 11 23 1 4 - 8 IS- Kind litx ven 8 241 9 54 11 35 1 14'345 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 IV 12 22 l 38 5 0 8 59 TUImrs 9 42 10 -13 1 1 58 5 47 9 25. llrehi 103 11 11 1 32 2 23 6 13 9 54 DorUreclii ,114 - 3 6 .2 10 53 Rotterdam i 12 1 3 30 7 22 11 2 Je Rtdlrnlnin- venlo Rotterdam 5 38, 8 31 10 12 24,3 44 f 30:- Dordrecht 6 18: 9 1 U u i 24;420 6 h Breda 7 1 |)0 11 11 14 2 30 4 58 1 Tilburg 7 28:10 14 12 7 3 1] 5 2-1 i Boxtel 8—Hl is 12 34 1 18 549 804 Kindhoven R 30111 54 12 58 5 01!6 12 8 52 Nuenëu-Tong S 37 12 2 5 24 9 09'— Helmond 848 12 16 1 15 5 25 9 21 Deume 900 12 30 5 40 - 9 42 Helenaveen 9 09,12 40 5 51 9 5fti Ilorst-Sevenum 927 12 57 6 10 10 21U Blerick «11 V 6 27 10 45 Venlo 9 421 1 20 1 56 6 32 7 8 11 501

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4