II. Verriet Ne SOIIEÏÏSKAUIBER- DAiBQRD. BESTE GIPS. KACHELS F. M. Sanders, HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. lAGAZïJN van Gemaakte ICSeedersn V. FONOK. - Venray. Da tw88 cent Sigaar S 1 G A 11 E N 0. L. V. van het H. Hart WINTERNUMMER Beste Portland-Cement Beste Hollandsche Ascli Wollen Doeken en alle Manufacturen Bij J. öAMTPS, Oostrum, a, aaasaa-ïu baste Kloitkalk Eij P. A. Boers U niverseel-zuiveringszout Stoombootvaart op «idaas. SPOORWEGDIENST £L* Tijdige Hnla dubbele Hulp! PETROLEUM ledei'lamlsche Dtaatswcticn, kusbe, HET VOORDEEL VAN ADVERTEEREN. Alleen verkrijgbaar bij Rook- en Pruimtabak, De prijs is slechts 40 cenls. P. LUTTERS. Vulreguleer-kachels i»ü V. Fonck. DB PILLEN slceds voorhanden aan iiilci'sl Lage P r ij zen te Horst aan de IVIarkt. kóLoniale waren Arerikaansch en liilimdscli SPEK en VET. f G.50 rijdschrift voor fraaie handwerken. DEMI-Seizoens cn Winlcroverjassen. Mans- en Kinderpakjes, Best Lijnmeel beste i'oode en blauwe dukpauncn W1NTOBD1ENST. n Dat kunnen zij allen getuigen «lie door het ge bruik van een eenvoudig huismiddel, liet uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. De/.o waarheid wordt algemeen erkend. In liet ge- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men honderdo nuttige wenken line in de meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit bock wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die liet per briefkaart in Richters Bockhandel te Rotterdam aanvragen. gSSFtS»' 4 Cents. DE OPRECHTE ALHIER VERKRIJGBAAR r*lllll Laagsimi V&HRAAÏ VERKOOPT: puik. beste flisaviiel koïeu bij 1 mud 64 cent r 10 - 62 franco aan huis 10 - 57 aan T station Oostruin Per wagon aan conevreercnde prijzen. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche bij 1 Liter 11 Cent. - 5 52 - 10 - 100 - Bij J. F. VAN I)It UT EN te SN EEK, is vei -clienen StaalMve geBBecï vernieimdc druk, MKT VERWIJZING NAAR DE OVKRKENKOMSTIQE ARTIKKI.EN UITGEGEVEN ONDKR TOEZICHT VAN Mr. J. G. MEIJER, iM«OMsl'jirfnirwr t< I.tewi.ardci.. Deze uitgaaf bevat ill handig formaat en duidelijk gedrukt o. a. De Grondwet, Kieswet, Wel Prox. Stalen, Gemeen tewet, Naturalisatie, Vreemdelingenwetten, Vereeni- ging, Enquête, Polderbesturen, Waterstaatsbelangen, Onteigening, Verantwoording Ministers, Raad van State, Rekenkamer, Kerkgenootschappen, Armbestu ren, Lager Onderwijs, Middelbaar Onderwijs, Hooger Onderwijs, Geneeskundigen, Apothekers, Beeldende Kunsten, Koninkl. Militaire Akademie, Nationale Mi litie, Schutterijen, Muntwezen, Nederl. Bank, Jagten Visecherij, Drankwet, Fabriekskinderen, Sluomtoe- zlcllen, Jnriglingen van Gevaar, Auteurswet, Regee- ruusbeleid Ned. Indië. '(V Alles zooals luidende op 1 *=e iff October 1888. In dezo editie dei' Nedorlandsohc Staats wetten is tevens do Invooringswet verwerkt. Prijs in stompolbund slechts fl.90. Alhier verkrijgbaar, en tegen toezending van eon postwissel bij den Uitgever J. F. van Druten te Sneek. Een handelaar te Herlijn geeft jaarlijks aan advertentie hosten in verschillende bladen 400,000 mark uit -A/s ik niet adverteerde," zeide hij onlangs te midden zijnevrienden, -kon ik mijn winkel wel sluiten, om den geringen omzet. In*hct eerste jaar betaalde ik 1000 mark aiïri- adrertentiekosten en kad i'i een omzet van 30,000 mark; in heiderde jaar betaalde ik 10,000 mark, en mijn omzet steeg tot 100,000 mark, en thans bedraagt hij niillioenen, zoodat slechts het voortdurend adverteeren mij tot zulk eenc hoogte gebracht heeft.. Alles wat ik bezit, mijn icereldbe- roemden naam en mijne schitterende zaken heb ik niet enkel aan mijne solide wijze van handelen, maar voor negen en negentig honderdsten aan de macht der advertenti-n in de dagbladen te danken. Ik ben tot de overtuiging gekomen, dat in onze dagen geen zaakzonder behulp van annonces, bloeien kan of winstgevend kan noorden." Inlichtingen omtrent voordeelig en doelmatig ad* verteeren in dit blad en andere Couranten, geelt het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH V AN DITMAR, sedert 184G,gevestigd te Rotterdam. 13 LEKKEUE SIGAREN voor S55 eceai M. DKEES3SS-LTITTEHS, H-ootesiraat. Venraai. 'fiVveaas in verschillende Merken per 100 cn p in. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDK L K K K F R15 aan VOO£\ HET AAR lSSf). Een keurig uitgevoerd schild, stichtende tekst in proza en poësie. Verkrijgbaar bij alle solide Boekhandelaren of bij de Uitgevers J. J. ROMEN ZONEN. Ie Roermond. Tegen overzending van liet, bedrag aan de Uitgevers, franco per post. Nederlandsch Maandschrift voor hel Dambord onder redactie vnn HEUS EL,. M lEAMSCSE MEESTERS. Elke maand verschijnt eene afiev. bevat tende O hladz. Theorie, 12 eindpartijen of Damzettcn, 2 a 3 gespeelde partijen4 d O problecms. Het verlangen om goed speler te worden, doet dikwijls vragen naar goede bandleidin gen in die behoefte wordt mot dit maand schrift voorzien. Prijs per jaarg. f3 franco p. post f3.25. De Uitgever, W. VAN GULICK, 's Bosch Zwolle Vei'stihenen de Portefeuille met vele Letterkundige Bijdragen, Illus- traliën, een Plaat in kleurendruk, een Ets en eenc Muzikale Compositie. 1.6». H, H. QHVIES, Amsterdam, Van af heden verkrijgbaar: aan f G.25 per vat a coiitani, alsmede Alle soorten kachels en toebehoor aan voordeelige prijzen, ft i ea w s t e s <i> o e» d c sa voortduiend branden, veel warmte gevend en zuinig kolen verbruik T E G E N* S F O T P R IJ Z E N Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IX: Rogge cn Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut &gruttemeel. a 70 Cent per mud. Franco station. Verders ftGSEft'TT in natuurlijkc mest. zuivereju bet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden- van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Z'.I r-reven kracht en gezondheid weder ran verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Ku onbetaalbaar voor hinderen van eiken ouderdom. DB Z is oei: onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Becncn, zwerende Borsten, verouderde Wonden, .weren en Etterbuilen. Zij is beroemd tor genezing van Jielix. Rlimnatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KELLPIJNBRONCHITIS, VEK KOUDITEl I) en IIOEST. Ier genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij gceuo mededinger, en geneest botooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLÖWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen S33 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potton en Doozen van ls. li 2d., 2s. Öd., 4s. Cd., 1 Is.. 22s. en 3oS., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. OvcTjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. Mutsen, Kasten, Bloemen en zijde Linten GEVULDE 1EBDSK en, PELUWEN. £4 a c <D V) O) CG CO C CD T3 C CO CO 0 EIGEN FABRIKAAT tyken, pllwen. linnen doek, rokken mei randen en streepeij, en alle "W^'EFGARENS en weefkatoen. P- (D CQ per eiric mais&aaaicia» iLXira-üciitiö van de Bazar. De abonnées op Je extra-eilillu vcrlaligjui laai a U.OU Dij tipt van de uAZAR eeiie de 1°. vier bladzijden BAZAR, die deze m tv hij gen perkwar- uersie en vierde lNu. dleveiTug, bevaiien- tec de fijnste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in cJmomolithographie voor gekleurde bur du iirsclx Voor iiieL-abom.ee^ op de BA ZA R. is de prijs, van het UjJDBCHEH T VUUR FRAAIE UAN1) 1 ERKEN fO.lö PER 3 MAANDEN. Edition I van de Bazar 6 nummers f 1. 6 niet 6 cekl. platen - 1.50 6 3 geknipte patro. - l.pü 0 - 0 Rekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE E\)l TIEN kan men tegen verhooging van 0.56 het Tijdschrift voor Fraaie Ilandwerkeii bestellen. Bij toezending jan postwissel plaatse men daarop duid«?!»jk welke editie men verlangt. Ui tg. Den I/uag. Gehr. DELINFANTE. VOO! Herfst- en Winterstoffen voor Regen- en Wintermanlel-STOFFEN. Zwarte, bruine, gestreepte en geruite Manchester BUXEIIC-S in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen bb'odksdoétcai, baasoab obaflsvb'broc- kon en 8>O9*»0*oS&2icai in alle lvleui-en en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i korting. Patersstraat. A^cnroai. HANDEN Hot. werkzaamste middel j "tegen Jicht, Rumatiek, Pijn in den Rug, Aangeziehtspijn. 'Tandpijn enz. is buiten kijf: w BICHTEBS rA ANKER-PAIN-EXPELLER. 6k I Prijs 50 on 75 cent do Flcsch. Te koop in de i 'meeste apotheken. Alleen echt met „Anker."| Reuversche en T^gcische blauwe pannen, 2e sooi't, 3e soort, ijobde pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurrcercnde prijzen. A A H ID KIST K O KB A K K EN". a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. Station veni'nr-Oosti'nni zijn te bekomen zoomede tweede soort, en Plavuizen, Steenkolen aarden' buizen Beste halfzachte IJjnlioek en fjgjaa- ï2ï«(l'! aan eoneurreerende prijzen A. W. Bullrich's te bekomen bij W. v. D. MUNCKIIOF-SASSEN Paterstraat, Yenrav. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boe ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVE- STEIN en van daar Zondag 's morgeus ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. V an ROERMOND naar VENLOO YVoensdag en Zaterdag. Bienstreselicg van i OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 8.43 12.18 4.24 7.51 Muok - 7.12 9.4 12.30 4.37 8 10 hcuüjtjii. door 9.7 deur door 8 13 Lind.-kntw. - door 9.9 door door 8 15 Cr.ijk - 7.22 9.15 12.39 4.46 8.^2 Beugen - 7.28 9.24 12.47 4.54 8.30 Rijkevoort-door 9.30 door door 8.4» Boxmeer - 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 Sarubeek - door 9.39 door door 8.53 Vorimn-door 9.44 door d.-or 8*58 L5 .13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 dooi- door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 8.23 10.42 drop 5.49 10.— 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 Vierlingsbeek - 7.48 9.57 Smakt-liollh. - door 10.2 Venr.iv. -7.58 10.11 Oirlo - door 10 17 Meerl.-Tienr. - 8.8 10.20 Grubb.-Lott. - 8.18 10.38 Grub.- Ivloost. Klerick VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.4.8 7.48 Blerick - 5.30 ll'.l 2.5 4.14 7.54 Grub.-KIoost. - ü.-jö iü,jo k'.n aooi- 8/3 Grubb.-Lott. - 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meorlo-Tie-nr, - 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Üirlo. -6.15 door 2.44 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt Holth. - 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sambeok. - 6.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.'§ Linden-Kalw. 7.29 door 3.58 door door Heumon - 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Vcnlo-MnaMriclil Veiïlo vertrok 6 4 -1 1112 3 640;S39 Tegclisn 6 51 ill 7 - 2 10 6 48'8 47 IU'u««,r 7 3 11 16 2 22 7 57 Swalmt»u 7/4.11 27 2 :J3 7 1119 08 Roermond 723j 11 36 2 45 7 21 p is M la^l.rm lit 7 33j 11 4ö - |2 55 7 32|' F»-!».i 7 42 11 54 34 7 41'936 Sii.-itt-rt-n 7 f 012 1 3 12 7 49 j 9 44 Sittard 7 59112 10 3 22 7 59 9 5.4 Geinen 8 6 18 10 3 29 86 i Beek-KIslüO 8 13 12 23 M 3 37 8 14 10 6 Ruud© 8 23ji2 33 - 3 48 S 2ó|1— Maast ri eh La a lik83211241 3 57 Só4!l022 .^§5» a^rieht-VenEo 53:5 8 I 8 42 Maastricht vertrek Bwinle Be^k-KIsloo Geleen Sittard Stistéren Echt Maaghftieht Roermond S wal men Reuver Tegel en Venlo 10 9 19 9 29 10 36 10 42 10 51 10 58 10 7 10 18 10 26 11 35 11 46 11 52 11 40 1 50(2 1 2 8 15 25 2 83 2 14 2 5713 6 3 15 3 2813 3513 14 5 21 5 29 5 39 5 47 5 58 6 18 6 22 6 31 G 46 Ti 52 '6 34; 9 411 9 5ij 9 50 9 lol 0 2? 10 30| 10 39Ü0 51H0 •78 i 10 Y Venlo v. Blerick Ilorst-Seveimm Helenavcen Oenrne lleiniontl Niienen-Toiig. Kinillioven Boxtel Tilburg Breda Dordrecht Rotterdam oithi-SSotterdaiiii 5 501 8 56 10 12 2 6 03! - 1006 - 6 25j 102L12 17 6 50 - 1039 12 31 7 011 - 10 49 12 10 7 38 9 3S 117 1251 7 57 1123 1 4 S 24| 9 54 1135 I 14 3 45 912 10 19 1222 1 38 942 10 43 1 I 58 10 3 11 11 132 2 23 ill 48 3 112 19 3 30 i!o»erdnin-veoilo 04 7 14 7 20 7 32 7 46 7 54 47 8 5 - 8 18 05 8 27 30 8 59 47 9 25 13 9 54 52 10 53 22 11 23 Rotterdam 538 830 10 32 12 24 3 44 5 80 Dordrecht 6 IS 9 19 U 5 1 24 4 20 67 Breda 7 1 10 14 11 44 2 30 4 58 Tilburg 7 28 10 44 12 7 3 11 5 24 Boxtel 8 11 18 12 34 4 18 549 804 Eindhoven 830 11 54 12 58 5 01 6 12 8 52 Nuenen-Tmg 837 12 2 5 24 9 09 Helmond 8 48 12 16 1 15 5 25 n 921 Deurne 9 00 12 30 5 40 t* 9 42 Helenavecn 909 12 40 1. 5 51 H 9 56 Horst-Se venum 9 27 12 57 H 6 10 1021 Blerick - 1 15 6 27 10 45 Venlo 9 42 1 20 1 56 6 32 7 8 10501

Peel en Maas | 1889 | | pagina 4