W F, I Vervolg gemengd Nieuws je twee cent Sigaar 0 SIGAREN SCEZMALENDER 0. L. V. van het H, Hart DAMBORD. INTBRNUMMER Beste Portland-Cement TS GIPS. KACHELS F. M. Saiiders5 Beste iïollandsclie Asch HGLLOWAYS PILLEN EN ZALF. i AO AZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen f 0.50 Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk sa. ym Bij P. A. Boers U niver seel-zuiveringszout Stoombootvaartop it-Maa int-! SPOORWEGDIENST Rook- en Pruimtabak. Vulreguleer-kachels Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut &griitteinee]. DE PLLREN te Horst aan de Markt Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. Best Lijnmeel Mans- en Kinderpakjes, Plavuizen, Steenkolen A. W. Pul 1 rich's Eouige Alpcujagers ware» naar München overgekomen e» schuilden voor tien regen in den gang der Tentoonstelling, liet plufond was .lek en liet water liep door den glazen bol van een oieotrisrhe booglamp op de ge/.icbten der verwonderde provincialen. -Kuist kon ik van dat licht niets begrijpen, riep een hunner, maar nu zie ik, 't is dood eenvoudig; 't is gewone electrisclie lampolie, klaar als water." Een Arcerikaaiiscli speculant adverteert «doodkisten met speeldoozon. trourmarschen uitvoerende tijdens de begrafenis, als de speel doos opgewonden wordt.'* Een Amerikaanscli blad bevatte onlangs de volgende aanlokkelijke aanbiedingen aan nieuwe abonné's«Ieder die op ons blad inteekent, ontvangt elk kwart.nal een leven schets van een beroemden spitsboef, met het zomer-scizoen een nieuwen hoed. Ook wor den de abonné's om de zes weken het haar ge knipt en gevaccineerd. Wie drie jaar vooruit betaald, ontvangt, als hij sterft, een nieuwe doodkist of zes zilveren lepels." Belgisch-IIollandsch. Aan een Belgisch station een retour nemende, vindt men, ten gerieve der Vlamingen, aan de eene zijde ge drukt «Kaartje weg en weer." «Entree" staat, or op de eene, «Inkomen" op de andere deur van een café. Onderzoek alle dingen In een kleine Iiongaarsche stad werd Jaikef Schlepper onlangs, voor een politieovertre- ding, tot 25 gulden boete veroordeeld, doch de strafrechter deelde hem tevens mede, dat hij zijn straf in 25 dagen kon afzitten of voor een gelijk getal stokslagen geheel ontkomen kon. Jaikef Schlepper, die moeilijk van zijn zuur verdiende penningen scheiden kon, sprak tot zichzelf: 't is winterdagde zaken gaan slecht.'t is maar het best om er voor to gaan zitten. Maar de behandeling in de gevan genis was ruw, zoodat Jaikef zich met water en brood behelpen moest hij besloot dus maar liever de pijn te lijden, het zou met een kwartier wel afgeloopeu zijnMaar reeds bij den vierden slag was de pijn zoo vrceselijk, dat de anno stakker in vertwijfeling vrueg om het dan in 's hemels naam maar in geld te jnogen betalen. Nadat zulks geschied was, vroeg de rechter: -«No hat, domme vent, waarom heb je dat maar uiet*direct gedaan?" «Nah", antwoordde de arme Jaikef ge krenkt, «mocht ik bet dan niet probeeren oerst!" De eigenaar van eene groote hoeve in Oostenrijk, had reeds sedert een paai' dagen, omstreeks middernacht, geraas op een der zol ders geboord en bij kwam daardoor, ook omdat zijn koeien in den laatsten tijd ziek waren en minder gaven, tot de veronderstel ling. dat in den stal en op zolder een heks inoest ronddwalen. Hij nam zijn toevlucht tot een boek, waarin allerlei beweringen tegen heksen stonden en las die luide voor de heks scheen daarover echter nog kwaadaardiger te worden en maakte nog meer lawaai, dan gewoonlijk. Op zekeren avond kwam eene vrouwelijke diensbode, zeer ontsteld vertellen, dat zij de heks had gezien. Op de vraag wat zij toch wilde, had de heks geantwoord«ik wil er uit 1" De boer nam zijn boek en lantaarn, ging naar den zolder en begon te lezen werkelijk kwam eene spookachtige gedaante uit een der boeken te voorschijn. «Wat wil je heks?" vroeg de man met .sidderende stem, «Ik wil er uit was 'l antwoord De boer, zijne vrouw en de meid gingen naast elkander staan, de heks sloop langs hen heen en naar de trap. De boer slaakte een zucht van verlichting en lichte de juffer bij, die weldra in de duisternis verdween. «Hadt ju de heks nu eenvoudig maar uitge laten, domme meid," voegde de boerin de diensbode toe «dan hadt je ons zulk een schrik niet op liet lijf gejaagd." Twee dagen later wilde dc boer eens op zolder gaan kijken, hoe het toch met liet rookvleesch en de ham gesteld was, die hij djinr in een kast bewaarde. Tot zijns groote ontsteltenis ontwaarde hij echter dat. de kast was opengebroken en al liet vleesch verdwe nen. Eerst thans begreep hij waarom do heks zoo'n geweldigen bochel had gehad. De dief is ongetwijfeld een reizend handwerks man geweest, die vroeger een nacht op de hoeve verblijf had gehouden. Zeker iemand, die geloofde aan de waar heid van de oude spreuk«.als je een speld ziet liggen, raap ze op en dat zal een gelukki ge dag voor je zijn," zag een speld liggen op de stoep tegenover zijn deur, liep er heen, hukte zich, verloor zijn hoed, die op de straat rolde, voelde dat zijn bretels braken en zijn das losschoot en zag dat een valsche tand hem uit den mond viel en opdesteenen brak. Toch raapte hij de speld op. 13 LEKKERE SIGAREN voos* eoflsi Alleen verkrijgbaar bij M. DR.EESSEN-L, UTTERS, Grootestrnat, Venraai. Teven» va*ks*5j S>istr in verschillende Merken per 100 en p in. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE VAN VOOF^ HET yjAAR lSSp. Een keurig uitgevoerd schild, stichtende tekst in proza en po'ésie. De prijs is slechts 40 cents. Verkrijgbaar bij alle solide Boekhandelaren of bij de Uitgevers .J. J. ROMEN ZONEN, te Roermond. Tegen overzending van liet bedrag aan de Uitgevers, franco per post. Nederlandsch Maandschrift voor het Dambord onder redactie van NE PEEL EN FEANSOHE MEESTEEL Elke maand verschijnt eene allev. bevat tende 6' hlaclz. Theorie, 12 eindparljen of Dn 1,1 zetten, 2 0 3 gespeelde partijen, 1 a 6' probleems. Het verlangen om goed speler te worden, doet dikwijls vragen naar goede handleidin gen in die behoefte wordt met dit maand schrift voorzien. Prijs per jaarg. f 3 franco p. post f 3.25. De Uitgever, "W. VAN GULICK, 's-Bosch Zxcolle. Vca-schenesi s de Portefeuille, met vele Letterkundige Bijdragen, Illus tration, een Plaat in kleurendruk, een Ets en eene Muzikale Compositie. IPs'ijs /"t.tSO. M, M, OLIVIER, Amsterdam., Van af heden verkrijgbaar aan f 6.25 per vat a contant, alsmede P. I.UTTERS. Alle soorten kachels en toebehoor aan voordoelige prijzen. I\ ieu«.sic Soortesi voortdurend branden, veel warmte gevend en zuinig kolen verbruik T E Cl E N S P O T P R IJ Z E N l'Ü V. JToilck. Station Venray-Oo3trum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGI2.VT in natuurlijke mest. Ilot werkzaamste middel rtegen Jicht, Rumatiek, Pijn den Rug, Aangezichtspijn, ijn enz. is buiton kijf: RICHTERS ANKER-PAIN-EXPELLER. L 3 en 75.oent deïlesch. Te koop in de rineoste apotheken. Alleen echt met „Anker!' zuiveren het Bloed en herstellen allo ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven klacht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk, geslacht, onverschillig van welken leeltijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID IE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Becnen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd tor genezing Yan Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar vóór Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij goene mededinger, en geneest betooverend snamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas IIOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li/sd., 2s. 9d., 4s. Cd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door do geheele wereld. in alle soorten sleeds voorhanden aan uiterst Lage Prijzen ia, U P To O) CÖ <D 73 MutsenKanten, Bloemen en zijde Linten SBTÜXCE B3DD3N ea PEUJWEÏL EIGEN FABRIKAAT tyken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepeg, en alle WBEFGARBNS EN WEEEKATOEN. KOLONIALE WAREN Amerikaanseh en Inlandseh SPEIv en VET. S3 2 ÉL O cn (D per ilrie maanden. rijdschrift \oor fraaie handwerken. Jaxora-iklitie van cis Baaar. De abonnees op de BAZAR, die deze exira-ediue veriungeii, ontvangen perkw iu- laal a /'U.5N bij net eerste en vierde No. van de jBAZAK eene alle vering, bevallen de 1°. vier bladzijden mei de fijnste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chro/nolit/ioyrap/tie voor gekleurde borduursels. Voor niüt-aboni.ëes op de BAZAK is de prijs van liet TIJ D3CHR1I '1' VUUR FRAAIE HAND WERKEN fU.73 l'ER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. 6 mei. 6 gekl. platen - 1.50 C 3 geknipte patr<j. - 1.50 «6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan moi; tegen verliooging van 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezendiig van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Ui tg. Do/ Jlaa'y.Gebr. DELINFANTE. VOORHANDEN' Reuversche en Tegelsclie blauwe pannen. 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARI) K N K O EB A Iv K EN a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. Herfst- en Winterstoffen voor DFJI-Seizocns en \Vinleroverjassen Regen- en Wintermantel—STOFFEN. Zwarte, bruine, gestreepte en geruite Ksaetaier BUXKIH2S in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen brockKioffcn hanien sides* broe- Sieei eaa bor^roStliCü in alle kleuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i2 korting. Patersstraat. Venraai. Séa43oaa vea»B*5»v»^©sflr«5Bas zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Beste half zachte SJjaiIjk©^!* en S_,SjBB- incci aan eoneurreerende prijzen TE BEKOMEN BIJ W. r. i). MUNCKHOF-SASSKN. Paterstraat, Venrav. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boe ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Dondpi'dag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAY: 1- STEIN en van daar Zondag's morgens 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sieepl - Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. sSS&ÖSMi WINTEitDIENST. Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmegen naar Vonloo. SAS 12.18 4.2-1 7.51 U.4 12.30 4.37 8 10 0.7 deur door 8.13 0.0 door door 8.15 0.15 12.30 4.4(3 8.22 0.24 12.47 4.54 8.JÜ 0.30 door 9.35 12.55 9.30 door door 1.5 door NIJMEGEN V Mook Ileum en. Lind.-Katw. Cu ijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Sn mbeek Vort urn Vierlingsheek Smakt-Iloith. door Yenruy. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb. Lott. Gruh.-Kloost 0.59 7.12 door door 7.22 7.28 door 7.38 door - door 7.48 door 8.43 5.S ij. 49 door 8.S3 «Dor 8.58 .13 SI.la door U. 17 1.15 5.2-1 y.27 door door n.33 1.2-1 5.34 9.42 1.33 5.44 O.öli 9.44 9.57 19.2 7.58 10.11 door 10 1~ 8.8 10.26 8.IS 10.38 8.23 10.42 door 5.49 10. Iïleriok - 8.34 10.53 1.45 6. J0.12 VENLO. .A. 8.39 10.5X 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.S 7 4s Blei'ick - 5.3(3 10.1 2.5 1.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.4S 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lolt. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlü-Ticnx'. 6.G 10.25 2.35 1.80 6. 18 Oirlo. «6.15 door 2.44 door dm r Ven ray 3 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt Iioitli. 6.31 door 3.daor dour Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.19 Vortum 6.50 door 3.19 door door Satnbeek. 6.55 door 3.24 door d« or Buxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.3-1 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 9, Cuijk - 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.5S door door Heumen 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.80 V enlo-^iaast r Venlo vertrek 6 41 11 Tegelen 651 117 Reuver 7 3 11 16 Swalmeu 7 '4 11 27 Roermond 7 23 11 36 Maas bracht 7 33 11 46 Echt 7 42 11 54 Snateren 7 50 12 1 Sittard 7 59 12 10 Geleen 8 6 12 16 Beek-Elsloo 8 13 12 23 Builde 8 23 12 33 Maxistrich t a a u k 832!12 41 ielit 23 6 40 2 10 6 46 222 7 j 2 33 7 11J 2 45 7 21 2 55 7 321 3 4 7 41 3 12 7 491 3 22 7 59 3 29 8 6 3 37 S 11 - 3 57 8 ó4 iaa^tricItloVcKilo 9 39 8 47 8 57 9 OS IS 9 36 9 44 9 51 10.6 3 48 S2Ó;- 1022 Maastricht i Biind» Bflrtlc-Wloo Galeen Sittard SiiBicren Edit M.iaslir.ulit F.oei'inoiid S walmen Renvoi- Tegel on Venio uTrek II 10 9 40'153,5 7 19 9 5012 3 15 7 29 10 1 2 14 5 30 10 8 ,2 21 5 J 7 12 10 15 2 2915 |7 51 10 35 2 O'.t'ö 58 10 .73 2 47 .5 |8 7 10 4-1 2 58j6 j* 18 10 57-3 13 6 8 26 11 6 3 22 8 35 II 15 3 31 6 '8 46 11 28 3 46'6 '6 52 11 53 3 52 6 3ï 8 - ES tt d i a*«Sisb Venlo v. 550 856 10—122 Blerïck 6 03 '10061 Horsl-Sevcnuin 625' jl021 12 17 8 42 8 52 9 03 9 10 917 9S7 9 35 9 -1(5 10 1 10 09 10 18 10 32 10 39 Helcnaveen Uciirne lleiiuutxl Nuenen-Tong Eindliovon Boxtel Tilburg Bmla Dorilrcehl Rotterdam '50' |1039 12 31 7 01 10 49.12 40 7 38! 938 117 j 12 51 7 57' |ll 23j 14 8 24; 9 54 11 35 9 12 10 10; 12 22 942 10 13 10 3,11 11 111 -18 .12 19 132 111 l 38 1 58 2 23 3 3 30 RoUci'iSatit-veiilu 4 47 5 05 5 30 5 47 6 13 6 5*2 22 7 14 7 '20 7 32 7 46 7 54 85 8 18 8 27 8 59 9 25 9 54 10 5:J 11 23 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Tong Helmond Deurne Helena veen Horst-Se venum Blerick Venlo 5 83 8 30 6 18- 919 7 1 1014 7 28,10 44 8 111 18 8 30 11 54 837 12 2 j 848 pi pij 9 00 12 30 9 09 12 40 927 12 57 - I 1 15 9 421 1 20 10 115 11 44 12 7 12 34 12 58; 1 15 2 12 1 2 3 4 5 24.3 24 4 30 4 11 5 18 5 8 04 S 52 9 09 921 9 42b 9 36' 10 21 10 45' 10 50<

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4