Nienwjaarsiroet. LIEFDE EN PLICHT. Het Pausdom. No. W. VAN DEN iïUNCKiiOF-Sassen. XEGEi JA A. 1U J AX' den 3* Ma an da' Sjioiid dor E K. 10® Muand.ig. .^Saan. Y.M. J8e Dinsdag. L.K. 26° Woensdn 10, ir,. 22, 28 Djc. op 7.53, ^<am! «lor /on. 8.05 3.00, 8.11; v/m.; 3.10, 3.4t>. 3.52 n/tn. Abonnementsprijs voor Vknray franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers per kwartaal 50 c. 05 c. 85 c. 6 c. Uitgever: Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag. Prijs der A.dverientiën van 15 regels 30 c. elke regel meer 0 C- groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3raaal geplaatst, worden 2maal berekend. dvertentiën of Ingezonden Stukken gelieve men Vrijdag 3vóór 2 uur 's-middags te be zorgen aan het Bureau van »Maas en Peel" te Venray, Alvorens over te gaan tot de ge woonte, welke bijna de geheelo waereld heeft aangenomen, komt het ons gepast voor een terugblik te werpen op den af'gelegden jaarkring. Wie tochgedenkt niet bij het ifttredeu van een volgend jaar, het afgeloopene! Velen hebben in dat jaar familieleden o!' vrienden te betreuren gehad, door dien omerzoenlijken vijand des levens, til. de Dood, Anderen hebben hun huiselijk geluk zien verdubbelen door vermeerdering van hun kroost. Deze heeft zijn fortuin door gelukkigen han del zien vermeel deren en getie liep mets mede. Hoe het ook zijn moge, in voor-en tegenspoed, in droefheid of in blijd schap, in rijkdom of in armoede, het is onze overtuiging dat de Alwijze zulks tot elks heil aldus beschikt heett. Gij bedroefden! geef u daarom niet over aan eene smart, welke, hoewel natuurlijk, u niets moet ontnemen van uwe geestkracht 0111 zoo als men zegt door de waereld te komen en gedenk dan ook dal het de Almachtige is geweest, die uwe dierbaren tot zich haalde, hetzij tot hun geluk, hetzij tot uwer beproeving in nood. Feuilleton. 9. Tot iu hot binnenste dor 7.iel getroffen, strekte- do vader tot teelten van instemming zijne zegenende hand over het hoofd van zijn vroom kind uit; want hij was zoo zwak, dat hij nauwelijks meer ademhalen, veel minder spreken kon. Met Max. had hij een lang en geheim on derhoud, van welks inhoud niemand iels kwam te weten. Tot Sara sprak hij troostend: «Ween zoo niet, mijn kind, want uwe tranen vallen als kokende olie op mijn zwak harte. Vooral om uwentwege valt mij het scheiden hard, doch liet vertrouwen troost mij, dat Gods vaderhand u zeker en gelukkig langs alle gevaren en klippen zal geleiden, die gij op uwen levensweg zult ontmoeten." Alles was gedaan Helmbusch rustte naast zijne getrouwe levensgezellin onder een prach tige marineren tombe. Nu kwam voor de kinderen de vraag der toekomst, ltceds na enkele weken ver liet Carola voor- immer liet ouderlijke huis, om zich aan haar heilige roeping te wijden. Sara was ontroostbaar over het verlies van hare beminde zuster, wier besluit, om de wereld vaarwel te zeggen, zij maar niet kon begrijpen. »Nu zult gij de arme Sara spoe- Gij anderen, die uw geluk verdub beld zaagt, wees niet te blijde, want met dc verdubbeling van uw geluk, komt ook de vermeerdering uwer zor gen en plichten en vooral ook oene grootere verantwoording voor den Eeuwigen Rechter. Gij door de fortuin begunstigden, verhoovaardig u niet op de verkregen goederen, want dezelfde Hand, welke u die gaf, kan u deze in een oogwenk ontnemen, en schonken aan de minder bevoorrechten. Aldus zal een ieder op Oudejaars avond iets hebben om over na te den ken, en, evenals een goed koopman zijne balans opmaken en de rekening sluiten. Gelukkig hij, die alsdan kan zeggen: Mijn balans is goed, is zuiver. Wel te moede zal hij zich dan ter ruste begeven en met een opgeruimd gemoed den dageraad zien aanbreken van 1 Januari 1889! Wij willen nu niet den geijkten term van: rZalig Nieuwjaar" g-'bru-''- doch geven naar ons beste weten dezen wensch Moge dc balans van het afgeloopen jaar goed en zuiver zijn, en dit in elk opzicht! Moge de Allerhoogste u, elk in uw bedrijf, doen en laten, voorspoed doen genieten, en vooral! IIij schenke u een gerust en tevreden gemoed. Er is eens een tijd geweest, dat men in 't kerkvijandig kamp het paus dom reeds op 't sterfbed zag en den dag zijner begrafenis voorspelde. Vooral dig vergeten zijn," zeide zij haar omhelzende. -Geloof dat niet, kind, God verscheurt geene banden des harten, maar heiligt en veredelt ze; wees verzekerd dat ik u steeds met de teederste liefde zal blijven gedenken," was het antwoord van Carola en drukte baar aan bet hart. Max verkoos het ouderlijke huis om van daar uit zijne praktijk uit te oefenen. Onder zulke omstandigheden zou het voor Sara niet passend geweest, zijn, aldaar nog langer te vertoeven en daarom verkoos zij, het huis baars vaders te Frankfort te betrekken en er een huishouden in te richten. Aldus gebeurde het dan ook. Met eene gezelschapsdame en de noodigc bedienden trok zij m de oude, prachtige woning, waarin zij de tien eerste levensjaren had doorge bracht. Alles bevond er zich nog iu goeden welstandeen paar oude bedienden hadden er met eene vooi beeldige orde liuis gehouden. Nooit had *t er zoo levendig toegegaan, als thans. Sara liet eenige k uiers naar den laatsten smaak inrichten - en droomde steeds van vreugde en genotvolle dagen. Wanneer zij de hooge, wijde ruimten doorwandelde, waande zij zich wel de wonder-komngin uit de sprookjes, die zij vroeger eens gelezen had. Toen alles naar haren ziu ingericht was, besloot zij hare vrienden en bekenden tot een klein feest 111 haar salon uit te noodigen. Max ontving dc eerste uitnoodiging en hij verzuimde niet or aan te voldoen. Ilij was er* op gesteld om Sara in hare nieuwe huis houding te zien. Het was een uitgekozen kring van heeren en dames, die zich op dien avond in Sura's gebeurde dit in Duitschland tijdens den kultuuFStrjjd,' U>en men den paus en zijne jurisdicli. door wetsparagra- fen uit Pruisen v joeg en op de ver breking van den Roomschen invloed door het Oud-kal olicismus vertrouw de, aan welks levensvatbaarheid zelfs de ijverigste bes hermers thans niet meer gelooven. Sinds dien zijn de tijden erg veran derd. Wel is de xuis nog steeds van zijne rechten bero I'd en kan zich thans alleen bepalen b het hem gelaten Vatikaan, cloch jr.e beteekenis niet alleen voor de I eik maar ook voor de wereldp-:itiek wordt heden zelfs door dieger. .11 aanerkend, uie het op den onderg-ng zijner kerkelijke macht gemunt haclti jn. Vorst Bismarck heeft den paus hel chcidsrechtorsambt in den strijd tussc en Duitschland en Spanje in de Car linen kwestie opge dragen. Engeland; maakt gebruik van 's pausen onderste j »ing in de ïersche kwestie. De Fra£«cho kerkslonners jien zich genoopt v don paus rekon- te .v t. tii Iiüuitc helsche woede tegen al wat christelijk heet, eu ten slotte gevoelt zich ook de Russische Czaar gedrongen, met Rome' in onderhandeling tc treden. Vooreerst zullen wij niet spreken over de oorzaken, welke deze veran dering in de houding der staten tegen over den H. Stoel in't leven geroepen hebben. Zeker zijn deze oorzaken en de daarbij beoogde doeleinden zeer uiteenloopend, maar hef feit, dat de staten de beteekenis des pausen er kennen, staat ongetwijfeld vast. Van waar echter deze omkeering in die erkentenis? Hoe komt het, dat de paus zelfs een Europeesch congres over dc salon bevonden. Ieder bewonderde de pracht en den glans der inrichting, doch meer nog de jonge, schoone gastvrouw, die met de hou ding eener koningin de zaal doorwandelde en onverschillig lette op al de eerbewijzingen, die men haar bracht. Doch een heldere glimlach vertoonde zich op haar scherp getoekend gelaat, toen de met lluweel bekleedo vleugeldeur opengingen Max den drempel overschreed. Hij lette nauwelijks op haren vriendciijken groet, zoo zeer had Hij zich in hare wezenstrekken verdiept. Zij was niet moor de/.elfde Sara van vroe ger. die hij met broederlijke liefde aanhiug, maar Sara, de koningin zijns harten en zijner gedachten, doch lot hieraan wist hij zelve j nog niet, welke verkeerde richting zijn gevoel genomen had. Ook voor Sara scheen Max slechts alleen op de wereld, zoo gelukkig gevoelde zij zich Hij dc gedachten, dat zij hem niet onverschillig was, want met edit vrou welijke scherpzinnigheid had zij dit reeds lang gei adon. Zij zou hem zonder aarzelen liet lot naars levens toevertrouwd hebben, immers de kloof, die heil scheidde, was naar hare meeniug gemakkelijk aan te vullen. I>e feestavond verschafte allen gasten het hoogste genot en zeer voldaan verliet men do gastvrije woning en in menig hart roes de vurige w ensch om de gunst van de schoone gastvrouw te verwerven, hetgeen ook weldra gebeurde. Vooral was het een jonge baron, die zich onwederstaanbaar tot haar voelde getrokken en Sara steeds met allerlei liefdes verklaringen te gemoet trad. Doch Sara bleef voor alles even onver schillig eu koel, hetgeen hare aanbidders slaven kwestie met 't oog op 't welsla gen van 't plan voorstellen kan Het antwoord op deze vraag is niet moeielijk te vinden. Do Duitschc kul- tuurstrijd werd gewaagd, omdat men do verknochtheid van 't katholieke Duitschlandzijns episcopaals, zijns clerus en zijns volks aan Rome en den II. Stoel te gering achtte. De eenparige tegenstand van geheel het volk, dat het «Los van Rome" een beslissend «Eeuwig trouw aan Rome" toewierp en het volle gewicht des centrums in de rijks- en staatsver- tegenwoordiging in dc schaal wierp, overtuigde de kuituurstrijders, dat zij zich verrekend en de beteekenis des pauses te gering geschat hadden. Dus kan zich hot katholieke Duitschland ook de verdienste en de eore toere kenen, dat het de kuituurstrijders en de geheele opposiiionoele wereld een beter begrip van de beteekenis d«*s pausdoms gegeven hoeft. Ook heeft de houding van 't katholieke volk in Duttschl'.üd en die zij - tafre reriagel?Wcf(fritighlM mj aifi.i- lieken van andere landen, die zich meer en meer aan elkander beginnen te sluiten, navolging gevonden. Indien de heilige Vader iu alle landen op zulke doelbewuste en trouwe .zonen, als in Duitschland kan rekenen, dan zal zijn aanzien ook bij de tegensta» ders nog aanmerkelijk stijgen. Maar het Iaat zich ook steeds meer ei» meer zien, dat de openlijke en geheime tegenstanders van 't pausdom uit dezen stand van zaken voor zich zeiven voordeel zoeken te trekken, ten nadeele van den heiligen Stoel en de katholieke volkeren. Immers welk een geschreeuw verhief zich niet, toen schier tot vertwijfeling bracht, zoodat zij ten slotte in allen ernst meenden, dat zij voor teedcre indrukken met vatbaar was. Dat haar hart echter reeds in zoete handen ge strengeld was, daaraan dacht niemand. Buiten eenige avondgezelschappen, die zij in haar huis gaf, nam zij weinig of geen doel aan de genoegens der groote wereld. Do neiging, die diep in haar hart verborgen log, was de talisman, waardoor zij de gevaren en klippen, waartegen mogelijk hare schoonheid en rijkdommen wol schipbreuk konden lijden, voorbij zeilde. Voor hare onderdanen was zij eene goede meesteres en de armen prezen luide hare onbegrensde milddadigheidword ergens een concert voor een go-?d doel gege ven, dan kon men er Sara zekerlijk vinden en hare liefdegaven gleden in gouden kronen in de beurs der armen. Doch niets kon haar nog tot zingen aan- spotüil. Even als haar vader bezat zij eene groote voorliefde voor klassieke oudheden, cn zij gaf waarlijk groote sommen uit. om ergens een voorwerp van waaide te knopen. Zij was jong en rekende niet met do toe komst. haar ontbrak de hoofdzaak; een wijze on verstandige raadgever. Het waren uren van geluk voor haar, als Max voor een paar dagen op bezoek kwam. Wel is waar, had Hij nooit ceu woord van liefde tot. haar gesproken, doch zij twijfelde niet, dat hij haar dan eene broederlijke liefde toedroeg. Waarom spreekt hij er niet over? vroeg zij zich af, toen hij met een warmen handdruk van haar afscheid genomen had. Als het soms het verschil in den gods dienst was, kon deze hinderpaal toch uit den de paus als scheidsrechter in dc Caro- 1 ine»kwestie optrad? Men tiachtte dit feil ter fanatiscering van protestantsche massa's te benuttenhoewel het vorst Bismarck destijds zeker om andere dingen, dan versterking van 's pausen aanzien te doen was. Van den anderen kant trachten de tegenstanders wantrouwen liusschen den paus en de katholieken te zaaien. Gansch openlijk speculeerde do kerk vijandige pers er op, dat de paus door zijn opkomen tegen de Icrscho beweging zich wel de dankbaarheid van Engeland zou verwerven, maar bij '1 Ïersche volk, niet slechts alleen op 't groene eiland, maar ook in de ereenigde Staten in aanzien zou ver liezen. Evenzoo weten de kerkvijandige bladen nu ook weder partij te trekken van de onderhandelingen met Rusland en 't plan van 't anti-slavernij-ctnigres om tegen den II. Stoel tc pleiten. De katholieke Rolen maakt mm bang met de voorgevende bowilligtngeu d pau ses aan Rusland, terwijl n»nn vanhier- anderen Kant Biczelfde onderhand el ui---, gen ter opruiing tusschen den paus ên Berlijn misbruikt. Uit het congres- project trekt zelfs een blad de gevolg- trokking, dat de paus machtiger dan ooit ware, zonder te bedenken, dat zulk een opzien eerst recht volle garan tie voor de onafhankelijkheid eischt. Te Rome weet men, hoe de politiek der Staten zich naar de hedetidaagscho voordeden wijzigt. Men weet echter ook, dat dc duurzame wortelen der pauselijke macht in de harten der katholieke volkeren wortel schieten. En dit geeft ons dc zekerheid, dat Rome ook in neteliger toestanden het ware weet te treffen.- weg geruimd warden; /.ij wilde gaarne ge- loovcu, wat hij geloefde. Aldus ging do tijd met reuzenschreden voorhij en reeds waren er twee jaren na den dood van Helmbusch verloopen.' Carola droog thans als zuster Angela, het ordekleed en hare brieven spraken van een vrede, dien de wereld niet geven kan. Ecnsduags was Max weder op bezoek naar Frankfort gekomen. Sara had hem geschreven, dat zij zijnen raad in eene be langrijke aangelegenheid noodig had. Dat hij hieraan met allen ijver voldeed, begrijpt zich .van zelf. Zijne steeds toenemende praktijk veroorloofde hem echter slechts drie dagen. Hij vond Sara U-kooilijkor dan ooit cn verzocht haar kort voor zijn aircis, hom ton afscheid nog een lied te willen zingen. Zij neeg het hoofd en lachte op eene eigenaardige wijze, daarna trad zij naar hare schrijftafel, zocht een wijle iu hare schhjtlado. lot zij omdol ijk een gooi geworden noten blad in handen kreeg eu zich dan voor de piano zetto. Na een schitterend voorspel klonk m smeltendo tonen het liefelijke -Salve Ilegiua", de bede der lijdende incnschhcid tot.de Heinel-fc'.o- uiiigiiiue. dat zij eens als kind op den 1 Mei zoo bekoorlijk gezongen en hetgeen zij van dien tijd af als een kostbaar kleinood zorgvqldig bewaard had, Max stond tcg« n cën pilaar geleund en scheen ten deelo aan de wereld ontrokken, zoo zeer trof hem het heerlijk gezang en uit het diepste zijns har ten steeg een smeekgebed tot de Moeder des Heeren. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1