D1 U niverseel-zuiveringszout f R PETROLS UM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste KiuitkaJk HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. MAGAZIJN van Gemaakts Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen P. M. Sanders, Beste KoIIandsche Bij P. A. Boers 8 twee cent Sigaar S I G A 11 E N Schrijfboeken f STALEN PENNEN. KERKBOEKEN SPEELKAARTEN Stoombootvaart «p de Maas, SPOORWEGDIENST Ncdcrlandsclie bui Maalswetlen, 'i;t -r z°°a's lujd.e"de °p 1 A. W, JBullricli's I» Tijdige Ka'ip, tVas'islo £Mg! Katholieke Illustratie ft Best Lijnmeel DE PILLEN steeds voorhanden aan uiterst Lage Prijzen te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. Mutsen, Kanten, Bloemen en zijde Linten GSmBB BEBD2I 98 PIIÏÏWW. KOLONIALE WA_REiSr Amerikaansch cn Inlandsch SPEK en YET. f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. DE.Ml-Seizoens en Witilcroverjassen, Mans- en Kinderpakjes, ïk vm aaassaa, Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut &gruttemeel. beste roode cn blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen Alleen verkrijgbaar bij Rook- en Pruimtabak. W. VAX DEX MlWCklIOF-SASSE.X via aiY. voorhanden EN VEL OPPEN gcclc hennep Enveloppen. STltOOKARTON. Papier cn cnvcloppes de Luxe. Goud- en Zilverpapier. ADRESKAARTEN ROZENKRANSEN WINTEHD1ENST. Dij J. F VAN DRLTEN te SNEEK, is verschenen ZES»*:, gvhee! vcriiseun dc druk, NUT YKRWIJZIXG NAAK I<E OVERKENKOWSTIGK ARTIKELEN LT1GHGKVEN ONDKtt. TOEHCHT VAX Mr. J. C. MEIJER, uiltoi-aat-p-r«t>ureur te Lccnucurden. Deze uitgaaf beval in handig formaat en duidelijk gedrukt o. a. Du Grondwet, Kieswet, Wet I'rov. Staten, Gomem- t^wet, Naturalisatie, Vreemdelingenwetten, Vereeni- fc'ing. Enquête, Polderbesturen, Waterstaalsbelangen. Onteigening, Verantwoording Ministers, Raad van State, Rekenkamer, Kerkgenootschappen, Armbestu ren, Lager Onderwijs, Middelbaar Onderwijs, Hooger Onderwijs, Geneeskundigen, Apothekers, Beeldende Kunsten, Koninkl, Militaire Akademie, Nationale Mi litie, Schutterijen, Muntwezen, Nederl. Bank, Jagten Yisscherij, Drankwet, Fabriekskinderen, Stooruloe- stellen, Inriglingen van Gevaar, Auteurswet, Regee- ringsheleid Ned. Indië. October 1888, In deze editie dei' Nederlandsclie Staats wetten is tevens de Invoeringswet verwerkt. Prijs in stem pel band slechts fl.90. Alhier verkrijgbaar, 011 tegen toezending Tan een postwissel bij den Uitgever J. F. van I)ruten te Snoek. TE BEKOMEN" BIJ W. V. D. MUNCKHOF-SASSEN. Dat kunnen zij allen getuigen die door het ge bruik van ecu eenvoudig huismiddel, hot uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Dozo waarheid wordt algemeen erkend. In het go- „DE VRIEND OER ZIEKEJS" dat in goon onkel huishouden ontbreken mag, vindt ïueu hondordo nuttige wenken hoo in do meosto ongesteldheden en ziek ton te kan- dolen is. Dit boek wordt op eiko aanvraag gratis ea franko apn allen verzondou die bet per briefkaart in Ricfciers to Rotterdam aanvragon. ALGEMEEN is ils inU^enutj «ptitjisltld >p dun 22"Jaargang DE* ABONNEMENTSPRIJS por 3 maanden negentig cents, franco per post één gulden. D23S JAMS AM i zal o. a. bevatten een reeks 1 Geïllustreerde Taferaelen UIT BE I FRA.\SCHE OU WE.NTELDiG i TAN W 1788. Vraag aan uwen boek- v/V' bandelaur het uitvoerige Z> PRUSPBCTLS. Daar or van verschillende zijden in plaats van PRIMA AMKRIKAANSCHE HirssI- «eïie Petroleum vooi Amerikuaai» *ehe verkocht wordt, deel ik mijne geachte begunstigers mede, dat door mij slechts PRIMA 4MERIKMNSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is waai iets duurder, doch in het gebruik veel voordeeliger is dan Russische; do prijzen, zoowol per vat als por liter zijn steeds uiterst eoncurrecrend. V. FONCK. VOORHANDEN: Reuvorsche en Tegelsche blauwe pannen. 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurrecrctide prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 1.00 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis T." een Is. zuiveren hot Bloed en horstellen allo ongeregeldheden vun do LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid wedor aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar tor genezing van nlle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig \an welken leeftijd. Kii onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstig V'id. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ier genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betoo verend eaarage trok kon en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 558 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozcn van Ie. 11.2d2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 338., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door do geheele wereld. in alle soorten <D T5 CÖ CQ EIGEN FABRIKAAT Ijken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en' strsepeg, en alle WEBFGARSN3 EN WBBFKATOBN. JO P CQ CD 3 |»es* maaneBeu* isxirt«.-iücliue vak de xja.ta.x-. De aoounees op de iiAZAlldie deze exil'a-odilie verlangen, ontvangen porü.vvai- laai u U.öü Lnj net eerste ou vicrüe iNo. van de 13A Ali «ene ailevcnug, bevallen de 1°. vier bladzijden mei de fijnste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en Z". «en patroon in chromulil/iograp/tie voor gekleurde borduursels. ooi- uiel-aboui.ees op de li A ZAR is de prijs van liet TIJDHClllill' i' l UUli FRAAIE HAND WERKEN fU.75 PER 3 MAAKUTA Lditiën van de Bazar 6 nummersf 1. 0 - mot 6 gekl. platen - 1.50 (j -3 geknipte patro. - l.;'»ü e> - 6 gekl. platen on 3 gekuipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhoogiiig van /;0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bostellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk wolke editie men verlangt. l'itg. Den Haag. Gobi*. DëLINB'ANTE. Herftjt- en Winterstoffen voor Regen- en .Wintermantel—STOFFEN. Zwarte, brume, gestreepte en geruite lUaefcaain B5ISIIS3 in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen broeksioffesi, baaieei oiaeScrlhroo- Leaa esu boii'sfB'okheu in alle kleuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en BENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qualiteit en lago prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i's korting. Patersstraat. Venraai. Station Venray-Oostrum. KOOLMAN IN: Het werkzaamste middel ^tegen Jicht, Rumatiek, Pijn den Rug, Aangezichtspijn, •^Tandpijn enz. is buiten kijf: RICHTERS I ANKER-PAIN-EXPELLER. k Prijs 50 en 75)oent doFlesch. To koop in do rmöesto apotheken. Alleen echt met „Anker.' a. 70 Cont per mud. Franco station. Verders ACsS'LYTT in natuurlijke mest. saiSon veurttr-OoMiniesji zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN Boste half zachte U,j iaic«<i8 aan eoneurreerende prijzen 13 LKKKKRK SIGAKLN voor 555 ceni M. D REES SEN-L. TJTTEHS, Gi'ootestrnat, Vcnnmi. Teveaïs verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p/rn. aan do gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE ElToii en gelijnd Schrijfpapier. (II OLLANDSCII EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. POSTPAPIER in allo soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER, WIT e«s OKKLIX'RD KARTOS. IN ALLE FORMATEN F..N KWALITEITEN. allerhande formaten van LIGT EN ZWAAR (C»8aiers), gelijnd mot gek leurden omslag. OUWPOSTPAPIER V ROUWENVELOPPEN. DR, E C3- I S T IE IR S. MARMER EN- EFFEN Gekleurd Papier. in verschillende soorten INKTEN vit VERSCHILLENDE FABRIEKEN. VISITE- RN aan de minste prijzen. in verschillende soorten en prijzen. Eena i&e&fe Galle&tie en verschillende soorten van GEPOLYCpOMtERDE BEELDEN MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en allo zaken tfod dk'Hi fiS^fiLBssïaüslle'll beSDoort-satSe, Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VEN LOG naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens teu 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVK- SlhlN en van daar Zondag's morgeus ten 7 ui o naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 8.-18 12.18 4.24 7.51 Mook - 7.12 9.4 12.30 4.37 8 10 Heumen. door 9.7 door door 8.13 Lind.-Katw. - door 9.9 door door 8.15 Cuyk - 7.22 9.15 12.39 4.46 8.22 Beugen - 7.28 9.24 12.47 4.54 8.30 Rijkevoortdoor 9.30 door door 8.43 Boxmeer - 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 Sambeek door 9.39 door door 8.53 Vortum. -door 9.44 door d:*or 8.58 Vierlingabeek 7.48 9.57 1.5 .13 9.12 Smakt-Holth. - door lü.2 door door 9.17 Venray. 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloo8t. - 8.23 10.42 door 5.49 10. Bleriek 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Bleriek 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr. - 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. 6.15 door 2.44 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. - 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek - 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sambeek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer - 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijke voort 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. - 7.29 door 3.58 door door Heumon 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 NIJMEGEN A. 7.53 11.30 4.22 5.40 9.30 V enlo-IBaaMrichi Venlo vertrok Tcgelen Reuver Swalmen Roermond Mnnabifof-lit E«ht Sust^r.ëb Sictai'd Gel eon Beek-Eleloo Runde Maaatrichtniiu ti -It'll .6 51(11 1 7 3 11 7 'i 7 23 7 33 11 2 1136; 11 46 j - 1151 - 7 12 1 7 39j 12 10 8 6 i 12 16; - S 13; 12 23 - 8 23112331 - 83211241i 2 3 6 2 10 6 2 22 7 2 33 7 2 45 7 2 55 7 3 4 7 3 12 7 3 22 7 3 29 8 3 37 8 3 48 8 3 57 8 $9 jawaiEieBid-Yofluïo 40}S 39 48; 8 -17 |8 57 119 03 2119 18 32; 41 9 6 49i9 44 59:9 54 6 14,10.6 25) 34.1022 Maastricht er trek 1 7 10 9 40 1 5.3 5 8 8 42 Bande 7 19 9 50 23 5 17 8 52 Be.rk-KIsloo 29 10 1 2 14 527 9 03 Geleen 36 10 8 2 21 5 34 9 10 Sitcard 1 42 10 15 2 29 5 41 917 Snateren 7-51 10 25 2 39 5 51 9 27 Echt 58 10 33 2 47 5 59 935 Maaabr.'U'ht, 7 10 14 2 58 C 10 9 46 Roermond IS 10 57 3 13 6 22 10 1 Swalmen 8 26 1 6 3 22 6 30 10 09 Reuver 8 35 1 15 3 31 6 39 10 18 Tegel en 3 46 11 28 3 46 6 51 10 32 Venlo 8 52 11 35 3 52 6 58 10 39 Veulo-Bteüerdain Venlo v 5 50: 8 56 10 122 1 04 714 Bleriek 6 03: - lOGöl 7 20 Ilorst-.Seveiiun 6 251 1021 12 7 7 32 Holenavoen 6 50) - 10 39 12 31 7 46 Deurno 7 04) - 1049 12 40 7 54 Helmond 7 381 9 38 117 12 5 1 4 47 8 5 Nuenen-Tong. 7 571 - 11 23 1 8 18 Eindhoven 8 Si! 9 54 11 35 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 9 12 10 43 1- 1 5 8 5 47 9 25 Bivda 10 3,11 11 132 2 23 6 13 9 54 Dordx-eclit .1148 3 0 6 52 10 53 Rotterdam 112 19 3 7 22 11 23 Kodtenlam- venlo Rotterrlam 538, 8 30 10.-2 12 4,344 5 30: Dox-d recht 6 181 9 19 115 1 •1 4 20 6 7 Breda 7 1 j 1(114 11 44 2 30) 1 58 Tilburg 7 28.10 44 12 7 3 11 5 24 Boxtel S—'11 18 12 3! 4 18)5 49 8 04 Eindhoven 830 11 51 12 58 5 0116 2 8 52: Nnenen-Ti'iig 8 37 j 12 2 5 4 9 09 \Iebnoud 848! 12 16 1 15 5 25 9 21'— Bennie 9 00)12 30 5 40 0 421 Hebmuveeu .909112 40 5 7 1 9 56 llorsl-Sovonum 927; 12 57 6 10 10 sil- Bleriek 1 1 15 6 7 10 45'— Venlo 9 42i 1 20 1 56 6 3217 8 10 si)!

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4