PUIKE GEWA8SCHEN WOL ii 45 (Vnts. f f Visitekaartjes SCHEURKALENDER w DAMBORD. ZITDAG Wad, H. J. SLITS. Fanfare „Euterps" Gouden Priester-jubileum Ds Ondergeteekende C. T. M, JANSEN 0. L. V. van bet H. Hart INTERNUMMER Beïte Portland-Cement BESTE GIPS. Scheurkalenders X ieuw j aarsbriefkaarten KACHELS De Notaris Van den Bergh De Notaris Hermsen De Notaris Van den Bergli De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Burgerlijke stand. Marktberichten ADVERTENTIEN G. Trynes, Bernardina Esser, E N jl myimNsz* TE KOOP LEDiKWÏM.Y met MATltASSK.X. HUISSCHILDER w op 1. Januari 1888. J. VERHEUGEN, ONTVANGEN W. VAN DEN MUNCKHOF-SASSEN. Vulreguleer-kachels ZITDAG houden De Notaris LIN SS EN publiek verkoopen: publiek verkoopen Best Strooisel, publiek verkoopen: publiek verkoopen: INGEZONDEN STUKKEN. Wanneer bij den gedrukte toestand, waar in landbouw, handel en nijverheid tegenwoor dig algemeen verkeeren. van regeermgswege ol' door particuliere ^initiatief een middel wordt beproefd orn die bronnen van ons volksbestaan, zoo mogelijk uit haar verval op Ée heffen, dan kan het niet anders of zulke poging wordt J^door belanghebbenden met ingenomenheid en belangstelling begroet. Eveneens zal het mee gelegen zijn, wanneer een dergelijk middel, ook voor zeer beperkten kring, in het belang van handel en landbouw wordt gebezigd, en hij, die zoodanig middel aanwendt, verdient reeds bij voorbaat den dank van alle weidenkenden.Met de be proeving van een dergelijk middel heeft men vóór een paar weken in Sambeek een aan vang gemaakt. Men is daar n 1. overgegaan tot de oprichting eener botermijn. Niet echter die oprichting op zich zelve is een daad van zooveel gewicht; maar het is meer bijzonder •de inrichtingen liet doel, dat men er zicli meo voorstelt en gewis ook treffen zal, dat moer onze aandacht en belangstelling verdient. ■Immers, bet is van algemeene bekendheid, dat bij de vele, thans bestaande botermijnen -de landman over het algemeen, wel ingezien, weinig gebaat was. Of de handelaar er beter aan toe is geweest, daarover moet ik in deze -mijn oordeel opschorten. Intussctten moet bet zeker eene hoofdzaak voor den landbouwer geacht worden, dat hij, van de botermarkt huiswaarts koerende, liet geld, dat hij voor zijne waar ontving, geheel eu onverminderd kan huiswaarts dragen. Eu dit is het, wat de botermijn te Sambeek beoogt en wat ze, blijkens de twee reeds gehouden markten, ook juist heeft uitgewerkt. In de zaak, dat de botennijn te Sambeek is eene vrije markt, daarin ligt juist bare gronte verdienste. Op •die markt zijn koppel* en verkooper geheel vi ij en de een heeft met de minste verplichting aan den ander, he inlichting der mijn is zoo danig, dat koopor en verkooper elkander jiiet, zien en beiden achter het wegen der boter zien en den verkoop kunnen volgen. l)at zoo iets ook in bot welbegrepen belang van den kooper moet zijn, zal voor ieder, «die met de reeds hestiiMido toestanden be kend was, zeer duidelijk zijn. Verder is -de oprichting dezer mijn eene particuliere ■onderneming, terwijl do oprichters zich ge heel belangloos geldelijke opofferingen en moeite hebben getioost en nog blijven ge troosten 0111 do zaak tot. stand to brengen eu tv onderhouden, en, voorgelicht door lang durige ondervinding, zullen zij al hot moge lijke beproeven, en, naarik vcincum. zijn zij «daartoe in staat, om verkeerde praktijken, 7,00 die elders mochten zijn ingeslopen, steeds te blijven weren.Een en ander wel m over weging genomen, kan liet^niot anders of de landbouwers uit den omtrek zullen zich met, iiunnen boter naar de Sambeekscho botermijn begeven, alwaar zij naar evenredigheid van <le qualiteit der waar, die zij ter markt ■brengen, ook prijzen zullen ontvangen. Daar tegen immers zal geen verstanding landman -eouig bezwaar hebben en voor de kooplieden zul zoodoende concurrentie mogelijk zijn, iets, wat noodig is óm den handel op den duur in stand te houden.Laten dus de landbou wers mot hunne boter de/.e mijn bezoeken en zij zullen, de ondervinding heeft dit reeds .geleerd, hoogst voldaan huiswaarts koeren. Een wel m eenend landbouwer VEN F. A Y Van den 15 tot Jou 22 Dec. O obool-ten. "Peter Johannes Pools. Huwelijken. 1838. Geene. S l ei*fi»e vallen. Johanna Geertrui van den Heuvel oud 38 Jaren eclitgeuoote van lleinlrikns Smits. - - Johanna Wilbelinina Knuppel religieuze oud ■87 jaren. Geruid Tiynes zonder beroep oud 79 jaren. Petronella Bernaidina Ilu benitm Esser ongehuwd oud 32 jaien. Venray17 Dcc. Aangevoerd 2500 halve kilo's Doler. Prij> per halve kilo 57 a 74 en-. Horst, '21 Dec. Doter per halve kilo 55 ï'i 7-1 ets. Aangevoerd 1.830 halve kilo's Maastricht 10 Dec, Boter per halve kilo 52 a 50 ets. Eieren per 100 stuks (5.20a 5,40 18 Doe. Ter veemarkt waren heden aangev. 132 runderen, 05 kalveren en 103 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen le qual. 58 a 02 c.. 2e qual. 54 a 50 c., vette kalveren 55 a 00 e., en vette varkens 50 a 52 c., alles per kilo, nuchtere kalveren 1 8 a 11 en biggen f3,25 a 0,00 per stuk. Venloo, 15 Dec. Boter per 1. 2 kg. 45 a 40 ets. Biggen aangevoerd 157 per stuk 7 a 10 fr. Boter per halve kilo 44 Dec. Boter per halve Bergen10 Dec. a 48 cis. Blitterswijck, 17 kilo 50 a 60 ets. Well17 Dec. Boter per halve kilo 50 a 53 ets. Aangevoerd 152 halve kilo's. Vierlmgxoeek, 18 Dec. Boter per lmlve kilo 50 a 09 cis. Deiirne10 Dec. Boter per halve kilo 12 cent. Aangevoerd 730 halve kilo's. St.Anth.onis, 20 Dec. Boter per 1/2 kg. 48 a 70 ets. Mil, 15 Dec. Boter per halve kilo 01 a 81 ets. Aangevoerd: 3050 Kilo's. Maandag-morgen waren op de kalveren en VKi'kenstnarkt te Nijmegen aangevoerd 200 biggen, 40 vette varkens, 10 schottelin gen, 4 vetie kalveren, 6 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen 0. a. f 7,00. per stuk vette varkens 24 a 25 ct. de 5 ons, scliotte- lingen '8 a 12 gld. per stuk, vette kalveren 28 a 30 ct. de 5 ons, nucliteren id. 10 a f 15 per stuk. lieden overleed zacht cn kalm onze waarde broeder, zwager eu oom de hek;: in don gezegenden ouderdom van bijna tachtig jaren 11a voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der stervenden. Namens de familie H. TRYNES. Venray, 10 December 1888. Heden overleed tot ons aller droef- beid. in liet Sri Antlionius Geslicht te Cleve, voorzien van de laatste H. II. Sacramenten onze geliefde Zuster en Behuwdzuster MKJTFVROUW in den ouderdom van 32 jaren. Uit aller naam C. ESSER— VAN Wylick. Venray, 19 December 18SS. Op ZONDAG '23 Dec. a. s. /Vl UZ I EK U I TVO E R I NG J op de Groot*- Maikt Éer ^ciogeuheid vnai ï«et van Z. D. H. Mgr. Aanvang I a'f 12 uur v in. I)i' Commissie. IJZEREN Te beviageu hij Mevr. de wed. SM1TZ, te Venraai. heeft de eer, do ingezetenen van VENRAAI en OMSTREKEN te 'ber i liten. dat hij zich alhier als gevestigd heeft. Minzaamst in ieders gunst aanbevelende G. FOUWELS, Langstraat. Horlogemaker, Venraai. Heeft de eer zijne geachte begunstigers te verwittigen, aangezien er zoo vele slechte NICKEL-REMONTOIR-HORLOGIËN in omloop gebracht worden, hij rijkelijk voorzien is van eene fijue collectie heeren en dames goiidcp cn zilveren CILINDER- HO RLOGIEN aan buitengewoon lage prijzen alsook extra goed loopende REGULATEURS en zeer beste WEKKERS en buis, kamer en keuken KLOKKEN aan veel verminderde prijzen met lu'cc jaar^araniic. Ter waarde var. 40 GULDEN" verdeeld in 20 Prijzen en eene Premie voor 't laats te nummer dat uitkomt, bij waar van af heden loten te bekomen zijn aan £5 Coat hc( Lol. uwiltit iulj($, specilij tn jodfjuoit afjclmril. W. v. d- MUNCKHOF-S^SSEN, Venraj. VAN' VOOq HET pA/jK 1SS9. Een keurig uitgevoerd schild, stichtende tekst in proza en poësie. De prijs is slechls 40 cents. Verkrijgbaar bij alle solide Boekhandelaren of bij de Uitgevers J. J. ROMEN A ZONEN, te Roermond. Tegen overzending van bet bedrag aan de Uitgevers, franco per post. Verschonen de Portefeuille, met vele Letterkundige Bijdragen. Illus tration, een Plaat in kleurendruk, een Ets en eene Muzikale Compositie. Frijs fl.OO. K, M, OLIVIER, Aaetsfdam, Van af heden verkrijgbaar: aan f 6.25 per vat a coiilani, alsmede P. LUTTERS. Nederlandsch Maandschrift voor het Dambord onder redactii van KEDSRL. SN mjtscas MEESTERS. Elke maand verschijnt pene aflev. bevat tende 6' bladz. Theorie, J'J eind gar tijen of Dn m zetten. 2 n 'i gespeelde part jen, a li probleem s. Het verlangen »nn goed speler te worden, doet dikwijls vragen naar goede handleidin gen; in die behoefte wordt met dit maand schrift. voorzien. Prijs per jaarg. f3 franco p. post f3.25. De Uitgever. \Y. VAN Gf."LICK, \v BoschZwolle. vanaf 5 C'enl, alsmede eene schoone collectie Alle soorten kachels en toebehoor aan voordeelige prijzen. Nieuwste Soorten voortdurend branden, veel warmte gevend en zuinig kolen verbruik TEGEN S P O T P R IJ Z E N Mi V. Bonck. zal op Vrijdag den 28 December 1888, van 's morgens 10 tot 12 uur ten huize van Martinus Klaossens te Venraai, ten oindö vervallen kooppenningen te ont vangen. te Venray, zal ten verzoeke van den EdelAchtbaren Heer Philip Esser, Burgemeester te Venrnv, op Donderdag 27 December 1888. 's namiddags ten 2 ure, in do Gemeente Wanssum, lo 25 slagen zwaar Tnphoul in het Vossen vel), in het bosch van P. M. Janssen. 2o 15 slagen dito aldaar, in liet bosch van Gobrs. Jacobs. 3o 10 slagen dito in het bosch van Johannes Mandors, nabij hot huis Rankers. Vergadering ter plaatse aan no. 1. te Vierlingsheek zal op Maandag den 31 Dec. 1888, des voormiddags 10 ure op verzoek van den WelEd. Hëèr Albert van den Boo- gaart, van Well, in bet Sterreuboscii aan den grintweg van Maashees naar Venray, publiek verkoopen: 130 slagen boonstaken, latten, rekken, tuinsel, bloemstokken en brandhout; benevens 200 slagen strooisel. Men zal beginnen met bet strooisel bij No. 1 aan den grintweg. zal op Maandag den 21 December 1888, des namiddags 3 uur te Lottum ten huize van Renier Huben nabij het station, op verzoek van Willem Grootfiuis-Coenders, te Horst Het hout en 30jarig strooisel van 2i u hec taren dcuuenhosch. aldaar gelegen te Lottum aan den sehausgatenweg. Het hout en 30jarig strooisel van 50 aren dennenbosch. aldaar gelegen aan bet Hoog broek. Alles verdeeld in slagen en vooraf te bezichtigen. zal op Woensdag den 20H)ecembcr 1888, des namiddags half 1 uur te Venraai, op verzoek van de Kifgeri. van wijlen den Edel Achtbaren Heer Jösseph-.Kssisr, publiek verkoopen 100 slagen gekapt bout. hcdtnamle in rek- hout, enkele en dubbele latten, spurrie en boonstaken en hraudhout. 00 sluiten strooisel. Alles gelegen aan de Bosbuizermaas aan den weg naar St. Wilbort. önmiddelyk daarna 50 slagen gekapt hout, als het vorige, en 30 slagen strooisel, liggende aan don overweg nabij Derks aan de barrière Bijeenkomst aan no. 1, aan de Bosbuizer maas. znl op Donderdag den 27 December 1888, des namiddags 2 uur te Venraai, op verzoek van den EdelAchtbaren Heer Philip Esser en van de Erfgenamen van wijlen den EdelAcht baren Heer Joseph Esser. publiek verkoopen: 70 slagen liggende in de Castenranische berg. Vergadering aan no. 1. zal op Maandag den 31 December 1888, de» namiddags 2 ure to Venraai, op verzoek van den Wel Edelen Heer Frans van den Boogaart, 75 Slagen 40jarig strooisel, liggendoann de Meerlosche grens in afgekapte bouse hen, aan den dijk van Oirlo naar Moorlo en aan den dijk van Oostrum naar Meerlo. Vergadering aan no. 1 aan don dijk vau Oostrum. zal op Donderdag den 3 Januari 1889, op verzoek van den WelEd. Hoer Laurens Ber den. oud-llijksontvanger te Boxmeer, publiek verkoopen: A des namiddags 1 uur te Horst bij Mathijs Vervoort op Boomshof. 17 slagen strooiselen 20 dito hout, gelegen achtor het Moldorslosche veld aan don loopgraaf in do Lottumsche heide. IS des namiddags 3 uur to Lottum ten huize van den Heer An loon Bos. 15 slagen strooisel; en 15 dito hout, dienstig voor spurriestaken en rek hout, liggende in Pamie»chopsbosch aan het Lot- tummoibroek. 15 slagen strooisel; cn 15 dito brandhout, gelegen aan den Homberg nabij liet Lot- tummcrbiook. 11 slagen strooisel in den Vuukelscbeii bosch aan dei) weg van B roe kl iuij sen naar Horst. Alles vooraf tc bezien. te Horst, zal aldaar, in het Hotel Hnuben. op Maandag den '21 Januari 1889. des namiddags •1 ure, lep verzoeke van hol EdelAchlbaai* Gemeente Bestuur van ilornt, behoudens goed keuring vail II.11. Gcdep. Staten, Ciica 390 he.-tntvn graan we veen, allergun stigst gelogen in de gemeente Horst, langs de iju van don Staatsspoorweg Veiilo Roller- dam, ttt do onmiddelijke nabijheid vuil de Halte Helciiavoen. Deze veen is uitmuntend geschikt voor «lo fabricatie van turfotrooisel, en gienst (inn de Peel van de gemeenten Venray en Deuriic. Te veilen in pcrreelcn, kleine Massa's en grootc Massa. Nadce Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3