Belgie Duitsclikuul Engeland Amerika Nederland. "YatUroit. Langdurige toejuiching. Dit wilden zij tot Uwe Doorl. H.oogwd. zoggen, nu zij op Uw voorbeeld noderkniolen voor don •Stoel van Petrus en belijdenis doen van hun onwankelbaar geloof in het ■heiligste recht. Door U geloerd, .hebben zij aldus kunnen spreken. Maar tevens richten zij zich Lot U om U de betuiging' aan te bieden van hun eerbied en hunne trouw. In U huldigen zij de dragers van liet gezag, dat 'gaven brengende van hoop en liefde en vrede den dienst van God tot koninklijke vrijheid maakt. In U vereeren zij de op volgers der Apostelen, die de blijde tijding brachten aan allen, de bood schap van llem, die licht bracht in de duisternis. In U begroeten zij ook de opvolgers van zoovele Heili gen, die de Kerk van Nederland in stralende heerlijkheid omringen, vau de groote bisschoppen, wier tij door den storm gebroken op liet machtwoord van Petrus, in de schuts dor adorlandsciie vrijheid werd hersteld. Langdurige toejui ching. Aan U gevoelen zij zich vast en onverbreekbaar verbonden en hun leven, zij betuigen hei plechtig, zal getuigenis geven van hunne trouw. Daartoe vragen zij dan uwen vader lijken zegen, opdat geheel het leven dor zonen hun Herders en Vaders waardig zij. Langdurige toejuiching. Eenparige en lang aanhoudende toejuichingen bewezen hoc in die adressen de gevoelens waren uilge sproken, die al deze duizenden en met hen liet gansche katholieke Ne derland bezielen. Doch die gevoelens zouden nog een andere uitdrukking vinden: al wat er omgaat in het hart van den katholieken Nederlander hij de gedachte aan liet onrecht, gepleegd jegens den Plaatsbekleeder Gods, al wat er aan heilige geest drift en edele verontwaardiging leeft in ons gemoed, al watv wjj jgelooveiu en hopen en weuschen en bidden, dat zou thans werden vertolkt door het welsprekend woord van Dr. Schaepman. De vergadering gevoel de liet, zoodra li ij het spreekgestoel te betrad en juichte den grooten redenaar toe nog vóór hij een woord had geuit. Achttien jaren, sprak hij, is het geleden dat de Stedehouder van Christus is geworden tot balling in zijn eigen land en tot gevangene in zijn eigen huis; achttien jaren sinds Ruïne overweldigd werd door o\er- winnaars, die voor eeuwig zullen geschandvlekt blijven, terwijl de lau weren toekomen aan de overwonne nen. En sinds die achttien jaren is de eene ongerechtigheid, de. eene beleediging op de andere gevolgd: de eene afgrond riep den anderen: de opheffing der geestelijke orden, de sluiting der kloosters, de beroo- ving der propaganda, de aanranding van het lijk van Pius IX, de hulde aan ïMazzini, de zegevierende intocht van Garibaldi, de opheffing der Aca demie van den II. Lucas, de stich ting der eerste vrijmetselaarsloge in de stad des Ikuisen, en dat alles be kroond dooi' het nieuwe strafwetboek. Het was of men den God, die de Alpen bouwde, wilde loonen hoe. hoog zich de menschelijke misdaad kan opstapelen. Heel het schandelijk verleden had men gepoogd door wetten te bekrach tigen: daartoe werd de waarborg'wét gemaakt, die niets waarborgt dan de misdaad; de nieuwe strafwet zou de toekomst beheersehen, de stem van Petrus, als het kon, tot zwijgen brengen. Maar nu men den Paus den mond wil snoeren, is het aan ons te sproken voor hein en zijn recht te doen gel-don op volle, onaf hankelijke soevereiniteit. Spreker zou zich hier bepalen tot de beantwoording van twee vragen. Wat is ile wereldlijke soevereiniteit, en wat is ons protest? Wat do wereldlijke so'uvereiniteit is 'verklaar de Hij ons uit baar geschiedenis en haar beginsel. In de geschiedenis van het Pausdom vallen op te mer ken drie feiten: liet begin, de strijd en de bevestiging. Toen de Kerk voor het eersl klisterrijk uit de catacomben te voorschijn trad en de zegevierende Constant!) n liet kruis omhelsde, liet de groote keizer de stad der Caesars aan den Paus en' bouwde zich zelf een andere stad, daardoor toonend dat Rome voortaan de stad der Pausen was. Wel is die schenking niet op perkament go- schreven, maar de stad aan den Gouden Horen boekstaaft ze tot liet verste nageslacht. De Paus stond thans aan hei spits der wei old; door hem werd de nieuwe keizerskroon gewijd, die eeuwenlang hoven het christelijk en beschaafd Europa zou zweven als het zinnebeeld van het h-oogste en edelste. Maar de tijd kwam dat de kroon en het zwaard des keizers, op liet graf van Petrus gewijd, als wapenen werden gekoerd tegen Petrus' Stoel. Hendrik IV stond op, als belichaming van het meest satanische in den moiisch doch tegenover hem verwekte God den monnik Hildebrand, Paus Gre- gorius VII, die datgene vertegen woordigde wat den aiensch het dichtst brengt bij de Engelen. Eu de machtige keizer stiet het hoofd tegen het graniet, waaruit God zijn Petrus rots heeft gebouwd- Later stak een nieuwe storm tegen het Pausdom op, de Hervorming; maar thans ook schonk God Zijn kerk een strijder, bestemd 0111 haar tegen dien nieuwen aanval te beschutten; in de plaats der Pausen, die als de engel Gabriël de blijde boodschap hadden verkon digd, stond thans een Paus op, ge wapend als de aartsengel Michael met het schild: Quis sicut Deus, Wie is x&eLyk..Clwd? Tón- Ho - eti-ijd, Won aangebonden, duurt nog altijd voort. Ziedaar in korte trekken de geschie denis der wereldlijke souvereiniteit. En 1111 haar beginsel. Dit schuilt in het voorschrift: Gaat er. onderwijst alle volken, een voorschrift, hetwelk eischt, dat de Paus als opperste Leermeester boven alle staat, nie- mands onderdaan is, maar in vrije souvereiniteit hoersche over de gewe tens. Hij, wicn wij ons geweten moeten onderwerpen, moet zelf vol komen onafhankelijk, moet souverein zijn en wij, als menschep, hebben er behoefte aan, dat din souvereiniteit zich vertoone zóó als wij hier op aarde ze ons alleen kunnen voorstol- len, dat is als het souvereine koning schap. Maar, zal men zoggen, dat wereld lijk gebied brengt den Paus slechts beslommering. Ongetwijfeld, wan neer dut wereldlijk gebied steeds blootstaat aan belagers, die er als roofvogels de klauwen naar uitstrek ken. Doch, onaangevochten, is dat wereldlijk gebied den Paus liet krachtige en noodzakelijke hulpmiddel voor de uitoefening van zijn ambt. Wij vragen de wereldlijke macht niet voor Leo XIII, opdat hij zich van het Vaticaan naar Gastel Gon- delfo kunne begeven, maar omdat ze hem als Paus onruisbaai is. Ten slotte komende Lot cle vraag wat ons protest i.s antwoordde hij daarop dat het is een daad van ge weld, van dat geweld namelijk, het welk de hemelen overweldigd. Ja, wij moesten den hemel geweld aan doen. Niet door de diplomatie der kabinetten, niet in de Wilhelms- strasse, aan den Quai d'Orsay of in Downingstreet zou de wereldlijke macht hersteld worden. God heeft Zijn Kerk altijd door wonderen de woisteling der eeuwen doorgeleid ook door een wonder zal Hij haar thans te hulp komen. Spreker be sloot daarom niet een zielroerende smeekbede lo| den God der wonde ren, dat llijj thans, 21* alle men schelijke hulpi is uitgeput, door een wonder tussenbeide kome. Wij hebben alles jgedaan wat wij kon den; ons goud, ons bloed hebben wij geotterdi wij hebben niets meer dan de stern f'van ons protest. God neme dus nu!,«elf Zijne heilige zaak in handen; -wij zullen iulusschen bidden met dat geloof en die hoop, welke in eciiwighoid niet zal be schaamd worden. Daverende toejuichingen en schet terende fanfares vertolkten de geest drift der schare 11a het eindigendier hartverheffende; rede, welke wij hiei slechts boojglt onvolkomen konden weergeven, doch die, door drie stenografen o^ge teek end, weldra door geheel Nederland zal kunnen worden genoteii en bewonderd. Wèl mocht de voorzitter, den spreker dankende, zeggen dat het doel der prot&stvergadering volkomen bereikt was;Lhet katholieke Neder land had lijer een uiting, zijner waardig gevodden. Het Tu es Petrus van Heller, idoor het mannenkoor aangeheven, i'en door het Wien jSeerlandsch Bloed gevolgd besloot, omstreeks k\Vart over drieën, de o 11 v 0 rgete 1 ij ke i vergaderi 11 g Om vier juur vereenigden zich 405 deelnemers aan den maaltijd, waar drie officieele toosten werden uitgebracht: ^le eerste door Jhr. De la Court op den Paus, de tweede door generaal' Van der Schrieck op den koning én de derde door het lid der Eerste Kamer, De Bruin, op de Nederlandsche bisschoppen. Daarna bracht de lieer F. Wester - woudt, lid dor God. Staten van Noord-Holland! een*,dronk uit op Dr. Schaepman, the antwoordde mot een toost op het j katholieke Nederland hier in zijn wgrken vaii liefdadigheid, de pers mildere instellingen ver -4 Tc Luik is Zondiig een groote, door alle partijen bijgewoonde vergadering tot oprich ting van een Gorahé van dun Aiiti-slavermj- bond, in de zaal der universiteit gehouden. Tot de redenaars,, die uit eigen aanschouwing de gruwelen vali den slavenhandel in Afrika schetsten, behootde ook mgr. Korum, bis schop van Trier. Een diplomatieke conferentie tot bestrij ding van den slavenhandel zul worden ge houden. Een Belgisch kapitein, Storm geheeten, die lang aan hot Tanganyika-meer 111 dienst van den Congo-staat werkzaam is geweest, zal de krijgs- en aardi ijkskundigo loiding op zich nemen van wat de Belgische tegenstanders van den slavenhandel zullen ondoi nemen. Allereerst wil men nu te Brussel een congres tot bespreking dor zuak bijeen roepen. Koning Leopold die zeer is getroffen dooi de berichten over de gevangenneming van Emin-Idcha en Stanley, heeft een zijner vertrouwde raadslieden naar Londen gezon den, ton einde met lord Salisburg te overleg gen wat tót opsporing en bevrijding der beide mannen kan gedaan worden. De leiders der arbeidersbowoging in België, Defmsseaux, Maroille 011 .Migiion zijn uit Charleroi geboeid naar Brussel overge bracht. De gevangenissen van Charleroi en Moms zijn vol; en in eerstgenoemde plaats alleen "zitten elf personen wegens dynamiet- aanslageu gevangen. Vele liberale bladen die tol. nog toe geen acht geslagen hadden op de bewering van liet arbeider.sorgaan Pcupla, dat de dyiinmielontploffiiig het werk der politic waien, steunen nu deze heschuldig-ng en verlangen verklaringen van de regeering. De politieke beweging in Baden, ten gunste van liet Centrum, is bekroond met een muin naai Congres te Karlsruhe, dat, zieli waardig aansluit hij dat te Freiburg. Duizenden waren tegenwoordig. Den terugkeer van alle religi euzen, ook van de Jezuïeten, het verdwijnen van het laatste spoor der Meiweiten oiselite de vergadering, die met een daverend -Hoph" oj) Paus, keizer en groothertog sloot, Prins Alexander van Ilesson is te Darm stadt Zaterdag voormiddag ton kwart over tien uren overleden. De stand van zaken in Soedan wordt met terdaad onrustbarend. Indien de Engelschen rondom Soeakim niet spoedig een volledige overwinning behalen, vreest men voor eene geheele hernieuwing van den strijd der Ara- bioien tegen den khodive. Daarbij komt nog dat. indion de berichten van de -Stan dard" vertrouwen verdienen, de toestand in Noord-Afrika, verwarder, ongunstiger voor het blanko element is dan ooit. Twee schouwburgen in de Yoreenigdo Staten worden per telegraaf gemold. De Opera te Osmego is gedurende de voorstolling afgebrand en niemand kwam om. Een uur later brak er brand uit in do Opera te Chicago, maar na dn voorstel ling. Ook hier vielen geen ongelukken te betreuren; doch het gebouw werd vernield. YENRAY22 December. Z. II. de Paus heofi Z. IK EL Mgr. F. Boermans benoemd tot, Assistent-Bisschop bij den Pauselijkon troon. Door Z. I). II. Mgr. Boermans fs den wonsch te kennen gegeven, 0111 111 slede van het ter gelegenheid van zijn 50jarig priester- jubileum voor hom bestemde geschenk van 6 zilveren kandelaars en kruisbeeld, een raam van gebrandschilderd glas ie plaatsen in de doopkapel der St. Martinuskerk te Venloo, als blijvende hoiinnering voor het nageslacht. Jat een van Yenlo's zonen die hooge waardigheid mocht bekleeden. -V. Cr. Do collecte te Venlo gehouden, tot het annkoopen van een geschenk voor Mgr. Boer mans, Bisschop van Roermöud. voor liet a. s. 50 jarig priesterjubileum hoeft eene som opgebracht van ongeveer 1*500* Heden is het, 50 jaar geleden dat, Z. D. lloogw. Monseigneur FranoHou* Autonius IIubertus Boermans. Bisschop van Uoermnnd, do H. Priesterwijding ontving. Daar dezo dag echter slecht geschikt is oin feest t.o vie ren.-zal Mgr. morgen op plechtige wijze, den dag zijner eerste H. Mis herdenken. Jl. Dinsdag-morgen had de Roennoiidscho synodale vergadering plaats, bij welke gele genheid de hoogeerw. hoeren kanunniken 011 dekens aan Z. D. II. hun gohikwensehoii aan boden alsook de geschenken der geheele diocesane geestelijkheid, bestaande in zijn portret, de herstelde portretten zijner voor gangers, veertien in getal, en drie prachtige zilveren tafelsieraden. Morgen vieren de stad Roermond en de parochie feest. Do parochiale geestelijkheid, de gemeenteraad, de feestcommissie, de leor- lingen van het, college en van de broeders, en andere corporation zullen Z. D. II. ten 9i s ure aan zijn paleis afhalen en naar de parochiale kerk begeleiden, alwaar de hoog eerw. heer pastoor-deken hem zal ontvangen. Vervolgens heeft do pontificale Mis plaats, waarna Te Lieitm wordt gezongen. Z. I). 11. wordt op dezelfde manier teruggeleid als 1)0 ven. 's Avonds zullen eenigo vereenigingen zich laton hooren voor het bisschoppelijk paleis, om dien vreugdevollen dag waardig te sluiten. Heden zullen de 7 jongste hoeren leden der feestcommissie aan Z. I). 11. de leekening overhandigen van het brandschilderd venster, dal, bij gelegenheid van Mgrs. gouden pries- terjubilé, door de stad Roermond aan de kathedrale kerk ten geschenke is gegeven. Aan den wegwaelitcr Th. Jansen, van den Staatsspoorweg tussclien Helonaveen en Ilorst-Sevenum, is eene eervolle vermelding toegekend wegens betoonde activiteit. Zaterdag kwamen do nieuwe frankeer zegels in van gebruik 712, 221/2 cent en 1 gul den. De bewerking duar\an is gelijk aan die van 5 cent,. De - Middelb. Cl.'' maakt de opmerking, dat men niet gelukkig is in de keuze der kleu ren. Die van 7i 2 cent komen veel overeen met die van 25 centen die van 2212 met die van 20 cent. Legt men ze naast, elkander, dan springt het verschil hoewol niet duidelijk, in liet oog, doch ziet men ze'afzonderlijk, dan zou men zich zeer licht vergissen, 't Is dus zaak, zoowel voor 't publiek als voor de ambtenaren (vooral 's avonds), om goed toe te zien. Alleen die van een gulden vormen een kleur, welke de ovet ige zegels niet beziilen. Te Kolluin (Fr.) viel dezer dagen een jonge molenaar van den 42 voet hoogen om gang (zwi.'htstelling) van den molen. Mij bleef met éen been nog even haken en kwam weer in zittende houding op den grond to recht, zonder bij zijn val eenig letsel te hebben gekregen. Tc Utrecht heeft oen winkelbediende, buiten verwachting, van een onbekenden boedverwant de som van3i,2 milüoen gulden geërfd In den laaisfcen tijd hadden er bij hor- haling diefstallen Yan jassen in koffiehuizen te Rotterdam plaats. Zondag-namiddag tus sclien 2 en 3 uur werd het koffiehuis in de Passage o. a. bezocht door een bejaard man, die plaats nam in hot achterdeel van de zaal, nabij do restauratiezaal, 011 aan oen bediende ecu bittertje bestelde. Kort daarop narn hij eeiio overjas, dio aan een standaard hing, tot zich. I)it trok de aandacht van den bediende, die gozior. had dat de man zonder overjas was binnongekomen. Hij hielp hem daarom do j1 s aantrekken, on daarbij bleek hem. dat dezo niet paste. Hij gaf hiorvan kennis aan zijn patroon en informeerde bij eonige bezoe kers, waarbij bleok dat, de jas aan 0011 ander toebehoorde. I)e politie werd geroepen en de verdacluo gearresteerd. Het bleek, du deze reeds bij herhaling met politio on justi tie kennis gemaakt had, Op last van den commissaris van politie te Wagoningen werd Zaterdag'11. gearresteerd een Duitsch wielrijder, volgens opgave ge naamd vrijheer E. Von Max, dio in eon hötel te Wagoningen gelogeerd, grove verteringen had gemaakt en om den hotelhouder gunstig te stemmen, eon 4tal kamers voor zijn fainilio had besteld, doch zonder betaling was ver trokken. Na zijn vertrok hoorde men weldra, dat hij ook in een hotel to Nijmegen en in liet, hotel -de Z011" te Arnhem gelogeerd had eveneens zonder te betalen. Zijn rijwiel had bij naar voorgeven gehuurd van de firma Ger- litzen en Trip te Nijmegen. Hij wordt ge vankelijk naar Arnhem overgebracht. Eindelijk is het aan de politie te Emme rik gelukt de dieven, die aan hot station aldaar herhaaldelijk goederen stalen uit do voor do pakketpost naar Nederland bestemde wagens, govangen te nemen. Het ware twee lagere beambten, die des nachts do zegels, welke op do deuren der wagens bevestigt! waren, doorsnedon, a) wat hun gading was wegnamen, en dan weder met, een doer hen ontvreemde plombeeriiig de douicn vorzegel- don. Men zal zich herinneren hoe reeds oen paar maanden geleden door de politie te Arnhem en dio te Nijmegen een paar van dio dioven waren opgespoord en gevat,. Do dief stal zelf dagteekende van maanden vroeger. Arnh. Cf. Men leest in de Tijd: Naar ons van hoogst betrouwbare zijdt» wordt medegedeeld, schijnen de Amsterdammeis iii geen geval meer op do hulp van dr. Mezger tt» mogen rekenen. Een damo van aanzienlijkon stand, die zich onder zijn behandeling wildo stellen, weid dezer dagen op '«dokters eigen aardige manier door hem woggestnurd zoodra, hij van haar vernomen had dat zij een Amster dam sc he was. Gaarne vestigen wij de aandacht onzer lezers op den dezer dagen verschenen vierden jaargang van Roelants' Almanak voor 1889. Het is stellig do kleinste, en naar den inhoud gerekend, de goedkoopste almanak riio in ons land bestaat. liet boekje ielt 160 bladzijden druks en bevat behalve alles wat in een gewonen almanak thuis behooi t, do tarieven der Spoorwegen in Nederland; alle gewensohte opgaven omtrent het zegel, de posterijen, de telegra fie, de vorsten van Europa; do Nedcrl. Rid derorden, do Ge/.uiten in en buiten Neder land, de Ministenëcle Departementen, de beide Kamers der Suilen Generaal, do R ad van State, de Rekenkamer, hot bestuur der provinciën, de Rechterlijke macht, het hooger- en middelbaar-onderwijs, de Kamers van Y.oophaiuiel, enz., en/.., kortom alles wat men, bij dagelijks vsorkomondo geval len, noodig heeft te weten. De prijs van dezen Almanak is slechts tien cents. Het 2. Westlualscihe regiment huzaren 110. 11, te Dusseldorf, waarvan Z. M. Willem III Koning der Nederlanden chef is, heeft zijn 75 jarig bestaan gevierd. Gp het feestmaal, dut bij die gelegenheid werd gehouden, heeft de overste Yon Miehaelis den volgenden toost uitgebracht -Hier ter plaatse kan ik u de verblijdende mededecling doen, d 1 hei. Z. M. den Koning der Nederlanden, onzen hooggeëurdeii chef, hoeft behaagd, aan het olliciereucorps ten la-hoeve der iiiriehinig van het. nieuwe casino een bedrag van "/OUD mark te schonken en bovendien mij het konimandeurski nis, en voorns aan majoor \on Wallenberg, den eer sten luitenant von Coss.el en den legiuienis- adjudant baion von Ber lepseh het ridderkruis der Orde von de Eikenkroon te vei IconenIk heb Zijne Majesteit den diepgevoeldcn dank 'namens het korps ollioieron overgebracht; maar wij willen ook bier nogmaals dien dank jegens onzen hoogen chef uitspreken, mot aan te heffen: -Leve Zijne Majesteit Willem lil, Koning der Nederlanden!'1 Met oen driewerf hoera werd aan deze op wekking gevolg gegeven.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 2