1888. I I i i 1838. ra Oi. Mapei F. A. Bisschop van I No. 51. Uitgever VAX DEX JllXCKIIOF-Siisscn. Doze Courant verschijn iederen Zaterdag. De protest-meeting te Utrecht. B iüi fü te s I 3 1 r,' hi TER ÜLEiEIRIiO ya het gouden Priester-jubileum I I? tU'e gouden priesterkroon, zijn mijter omgeslagen, Straalt thans om 't waar f x; hoofd van Itoermonds kerkpreïaat! Wie vlocht in deze kroon dat jaspis en agaat? Slechts één: >'t Geloof getrouw!" de leidster zijner dagen Of kalmte op 's levenszee or heerschte of woeste vlagen Steeds was die leidster Ilem een trouwe toeverlaat. Straks, als hij van Lindaan den kromstaf voeren gaat, Zal dankbaar zijn blazoen, met glans, haar name dragen! Dies knielt een breede schaar, op deze jubelstond', Om zijnen troonstoel neer en vraagt met hart en mond Hoe liefde, Vader U, en Gode dank te toonen En 't vaderhart, geroerd, eischt eêlgesteent' nóch goud Maar maant, terwijl hij 't oog op ons gevestigd houdt, Door 't ridderlijke woord: «Steeds 't Geloof getrouw! |i I ÜO 1 8 i 1 B mijn zor.cn! f s I I a N.M. den 3® Maandag Skiud dor ÏSaan. E.K. 10® Maandag. V.M. 18° Dinsdag. L.K. 26® Woens* 5, 10, 16, 22, 28 D.-c. op 7.72, 7.50, 8.05. 8.00, 8 11; v.'to.; .10, 3.46. 0.43, 3.52 n in. Abonnementsprijs per kwartaal, voor Vknray 50 c. franco per post G5 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. W. Prijs der A.d verten tien: van 15 regels 30 c. elke regel meer q c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertention, 3maal geplaatst, worden 2maal berekend. Ingezonden Stukken of verten tien gelieve uien Vrijdag vóór 2 uur "s- middags te bezorgen aan het Bureau »Maas en Peel" Venray. f- De aangekondigde protest-meeting van Nederlandsche Katholieken werd Maandag jl. bijgewoond door ongeveer 1500 personen. Alle Katholieke kiesverenigingen en andere vereenigingen waren vertegenwoordigd. Bijna al de Katholieke Leden der Eerste en Tweede Kamer waren j.aanwezig. Men merkte o. a. op de heeren Bahlmann, Baron Miciiiels van Verduyneu,<JPijls,|Burgemeester van Maastricht, Mr. Brouwers. Bevers, Graaf d'Ansembourg en ongeveer j.200^geestelijken. uit alle oorden des lands. De vergadering werd geopend door een mannenkoor met beene -Pabsi-Hymnë\ van Frans Coenen. Plechtig, met weinige maar indrukwek kende woorden, wijzende op het gewicht van den dag, opende de voorzitter jhr. de la Court, de vergadering. Daarna deed dr. Schaepman voorlezing van een telegram van den H. Va der van dezeu inhoud -De H. Vader hoogelijk prijzende de be langstelling die zijne goede katholieke Hol landers koesteren voor de zaak van de Kerk en den H. Stoel, geeft aan de vergadering, die morgen te Utrecht zal worden gehouden, zijn Apostolischen zegen." Wy behoeven niet te zeggen met welk applaus deze liefdevolle vaderlykejjoodschap uit Rome door de vergaderden ontvangen werd. Alsnu bracht het lid der Tweede Kamer de heer Kolkman, de beide adressen, aan Zijne Heiligheid den Paus en aan den Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland, ten ge- hoore. Aan Z. H. den Paus. ALLERHEILIGSTE VADER. l)e Katholieke van Nederland ter algfineene vergadering te Utrecht bijeengekomen, wenschen *ich van ganscher harte te vereenigen met de belijdenis door den Aartbisschop en de Bisschoppen aan de voeten van Uwe Heiligheid neèrgelegd. Zij dee- len de gevoelens van trouw en ver knochtheid door hunne Opperherders uitgesproken en niet minder dan deze betreuren zij de zware slagen en het bitter leed, die den H. Si oei treffen. Ook zij protesteeren en ver heffen luide en openlijk hunne stom tegen de kwellingen, don II. Stoel in steeds grooter mate aangedaan kwellingen, die hot gevolg zijn van de geweldadige omverwerping dei- tijdelijke macht, naar Gods raads besluit aan Christus' Stedehouder op aarde toebedeeld. Allerheiligste Vader, met al de kinderen der Kerk van Christus, belijden de Katholieke van Nederland dat over de vereenigbaarheid Uwei- geestelijke oppermacht met eene sou- vereinileit over tijdelijk gebied geen strijd bestaat of' bestaan kan; dat deze wereldlijke Souvereiniteit zonder schade voor de vrijheid en het vreed zaam bestaan der Kerk niet kan worden opgeheven. Zij weten, dat de opperste macht over de Kerk, die aan Petrus en zijne opvolgers door God is gegeven, de oppermacht, die 1 C! lill LÜ lil liJ ill ui Hi 1 n i< Tl 0 c '-eiv, iti im ra I0J lili jll-j J.- -L'-irj-.L--j.-j-Ji-~,Cr,-Cr-.I Liudai eerste Bisschop van Roermond. 'T a u YV iJ d d d 22 geheel het geslacht van Clnislus in het geloof moet geleiden, naai de instelling van Christus zeiven de volste vrijheid bezitten moet. De raad van Gods wijsheid. Zijne aan biddelijke Voorzienigheid hebben aan het Hoold der Kerk op aarde een tijdelijk gebied verzekerd, dat gedu rende cene lange wisseling ei: wen teling van eeuwen den val van zoo vele Rijken heeft overleefd. Niet de heerschzucht, niet de begeerlijkheid had dit aardscho rijk doen ontstaan; liet bleek van God verordend tot bescherming en handhaving van de volle vrijheid der geestelijke heer schappij. Die de beschaving tijdelijke macht heeft bevorderd, den vrede mcnsehelijk maat- verzokerd, aan d schappij heil en zegen gebracht. Met U, o allerheiligste Vader, be klagen en voroor doelen de Katholie ken van Nedeiland de misdadige omverwerping van de tijdelijke macht door den II. Stoel bezeten liet go- weid van wapenen aan Uwe Stad Rome gepleegd. Met de Katholieken der gansdie wereld protesteeren zij tegen de berooving en leggen luide en plechtig de belijdenis af, dat het gepleegde onrecht behoort te worden hersteld, dat souvereine vrijheid van - - - - i I- j den II. Stoel togen iedcren aanslag beveiligd, zeitor en onwankelbaar gewaarborgd moot zijn. Uwe zonen in Nederland erkennen Uwe zaak a's de zaak van bet hoogste en heiligste recht, de zaak van de waarachtige vrijheid dos gewetens on van do majesteit dor waarheid Gods. j veroordoelen luide do vin dingen van den harlslorht, die ais beginselen van recht worden verkon digd en niets scheppen dan wanorde en beroering, waar do Kerk orde, heil en vrede heelt gebracht. Den schijnbaren trinuif dier beginselen in de berooving van don li. Stoel aanschouwend blijven zij volharden bij hunne belijdenis en aan Cesar gevend wat des Cesais is, onwrik baar [getuigen dat geen Cesar mag nemen wat Christus aan Petrus ge schonken heeft. Langdurige toejui ching. Maar bovenal verheffen zij in volhardend gebed hunne stem tot onzen Heer en Zaligmaker Jesus Christus, de Zon der gerechtigheid den Koning der Kerk. dat Hij den' vrede geve aan Zijne Kerk, harm- tigheid aan hare vijanden en aan U, o allerheiligste Vader, met de zege praal een reeks van lange jaren lot heil van de inenschheid en Iet- glorie Gods. Langdurige toejuiching. Mot deze gevoelens, o. Allerhei ligste Vader, knielt het Katholieke Nedeiland aan Uwe voeten neder ea vraagt met kinderlijken eerbied Uw Apostolisehen zegen! Langdurige tve- jniching. -i .Ir Aan Hunne Doorluchiige Iïongtcaanlig- heden den Aartsbisschop en de His. schoppen can Nederland. De Katholieken van Nederland te Utrecht vergaderd, wenschen aan Uwe Doorl. Hoogwd. do hulde aan to bieden van hun dankbaar gemoed met de betuiging van hun kinder lijken eerbied eu hunne onvervreem- bare trouw. Het heeft U behaagd l ij den Hei ligen Stoel van ons Uwe kinderen te getuigen, dat-zij steeds samen- stemmen met hun herders, dat zij met te meer volharding hulp bieden hoe meer gevaren den Paus om ringen. Zij hopen, ook door bun protest van beden, Uw woord te hebben bi- waarheid. De dankbaarheid voor Uwe hooge getuigenis doet hen ech ter niet vergeten, dat nog zwaarder plicht van dankbaarheid op hou rust. Waar zij dan niet zoeken noch vragen, maar roemen op hen, wier volhardende arbeid, wier her derlijke ijver, wier vaderlijke zorg eu liefde hen maakte lot dc getrouwe Zonen van Petrus, Christus' Plaats- bek leeder op aarde, daar roemen jij U, hunne bisschoppen, de vaderen van bun geloof, de herders hunner ziel. Up dezen ploclitigeu dag mag liet worden uitgesproken wal bet. Katholieke Nederland aan zijne? bisschoppen dankt, boe liet, in ben de mannen vond, die de volio krachtige ontwikkeling van zijn.leven mogelijk maakten. In hun roemt bet de hoogste tolken van Zijn go- loof, do veilige gidsen voor zijn voet, de onbezweken aanvoerders in den strijd voor de heiligste rechten, voor de eigen school. De getuigenis, die Gij van Uwe kinderen hebt go- geven, geven Uwe kinderen U terug. Wat men ook roeino in hen, zij roemen op hunne Meesters, hunne

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1