P. J. D P. M. Sanders, 4 N, HOLLOWAYS PILLEN ZALF. U niver seel-zuiveringszout i PETROL! Bij J. CAMPS, Oostrum, MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen Beste Hollandsche Asch Bij P. A. Boers e twee cent Sigaar SIGAREN ^IHA Hqj, Schrijfboeken STALEN PENNEN. SPEELKAARTEN Stoombootvaart op deMaas. SPOORWEGDIENST i ederlandschc Staatswetten, A. W. Bullricli's .ssssss^—- Katholieke Illustratie DE PILLEN steeds voorhanden aan uiterst Lage Prijzen te Horst aan de Markt. ft Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. KOLONIALE WAREN Amerikaansch en lnlandsch SPEK en VET. ft 5T f 0.50 Tijdschrift, voor fraaie handwerken. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. DEMI-Scizoens en Winlcroverjasscn. Mans- en Kinderpakjes, beste roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen AARDEN BUIZEN Alleen verkrijgbaar bij Rook- en Pruimtabak. N. W. VAX DE\ MLXCKHOF-SASSEX VOORHANDEN S c li r ij f p a p i e r. geele hennep Enveloppen. STltOOKARTO N. Papici' en enveloppcs dc Luxe. Gekleurd Papier. Goud- en Zilverpapier. INKTEN VISITE" KERKBOEKEN ROZENKRANSEN WINTERD1ENST. Bij J. F. VAN BRUTEN', te ENEEK, is vei schonen geheel vernieuwde druk, U iT VERWIJZING NAAR DE OVEREENKOMSTIGE ARTIKELEN UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN Mr. J. C. MEIJER, a<{i>ociiat-pr«ci»r*u>- i* Letmcarden. Deze uitgaaf bevat in handig formaat en duidelijk gedrukt o. a. De Grondwet, Kieswet, Wet Prov. Staten, Gemeen- t-wet, Naturalisatie, Vreemdelingenwetten, \ereeni- ging, Enquête, Polderbesturen, Walerstaatsbelangen, Onteigening, Verantwoording Ministers, Raad van State, Rekenkamer, Kerkgenootschappen, Armbestu ren, Lager Onderwij», Middelbaar Onderwijs, Hooger Onderwijs, Geneeskundigen, Apothekers, Beeldende Kunsten, Koniukl. Militaire Akademie, Nationale Mi litie, Schutterijen, Muntwezen, Nederl. Bank, Jagt en Visscherij, Drankwet, Fabriekskinderen, Stoomtoe- «tellen, Inrigtingon van Gevaar, Auteurswet, Regee- ringsbeleid Nod. Indië. Alles zooals luidende op 1 'v'iW October 1888. Iu deze editie der Nederlandsche Staats wetten is tevens de Invoeringswet verwerkt. Prijs in stem pel band slechts fl.90. Alhier verkrijgbaar, on tegen toezendinj van een postwissel bij den Uitgever J. F. van Druten te Sneek, TE BEKOMEN BIJ W. v. D. MUNCKHOF-SASSEN. ■f-Mj-~l- £f-Tijdige Hulp, dubbeleHalp!M Dat kun non zij allen getuigen die door Let ge bruik van een eenvoudig huismiddel, hot uit breken van ernstigs ziekten voorkwamen. Pc/.u waarheid wordt algemeen erkend, lu hot go- „DE VRIEMD DER ZIEKER" dat iu gdou cukoi huishouden ontbivkon mag. vindt mén honderdo nuttige weaken hoe in dc meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit book wordt op elko aanvraag gratis en franko aan allen Terzunden die hot per briefkaart iu Richters Boekhandel to Rotterdam aanvragen. -5S2S»- V ALOB1IERN i» ilt iitlttpiiiiia «ptnjultlil tf DUN 22" JAA.RGA.MO dkr ABONNEMENTSPRIJS per 3 ra.innden negentig cents, franco per post één. gulden. -W" D8ZS JA.AS2AHS zal o. a. bevatten een reoks Geïllustreerde Tafereolen VIT DE F RAN SCU E OMWENTELING VAN IX 1788. Q t - Vraag aan uwen boek- \A] -* handelaar het uitvoerige ïAJ Q PROSPECTUS. Daar er van verschillende-zijden in plaats vau PRIMA AMERIKAANSCHEliuani- selie Petroleum voor Amerikaan" selio verkocht wordt, deel ik mijne geachte begunstigers mede, dat door mij slechts PRIMA 4MER1KMNSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is waar iets duurder, doch in het gebruik veel voordeeliger is dan Russische do prijzen, zoowel per vat als per liter zijn steeds uiterst concurreerend. V. FONGK. VOORHANDEN Reuversche en Tegelaohe blauwe pannen, 2e soort, 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. aarden koebakken. Best Lijnmeel a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrygbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't, vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z -A. JLt JE1 is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEBT. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geona mededinger, en geneest betoovorend saaragetrokkon 011 stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkoeht in Potten en Doozen van Is. li sd.. 2s. 9d., 4b. 6d., lis.. 23s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door do geheele wereld. in alle soorten <D "tO Oi CO ca a> TJ co ca U) O MutsenKantenBloemen en zijde Linten GEVULDS BBBBBI sa PELÏÏWSH. EIGEN FABRIKAAT tyken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepeij, en alle WEBFGARENS EN WEEFKATOEN. CO Ui co p co p p CQ Ui (0 p Tl 1 per drie maanden». Extra-Editie van de Bazar* De abonnees op de BAZARdio deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a /'0.50 bij nol eerste en vierde No. van de BAZAR eene alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden mei de fijnste hand- xcerkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromo lit hog rap hie voor gekleurde borduursels. Voor met-aboniiéea op dc BAZAR is do prijs van het TIJDBCHRITT YOUR FRAAIE HAND WERKEN ft). 75 DER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummers 6 met 6 gekl. platen 0 - 3 geknipte patro. 6 -6 gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhoogiug van G.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. r L- - 1.50 - 1.50 2. L'itg. Den Haag. Gebr. DELINFANTE. Station Venray-Oostrum. —f. KOOPMAN IN: k 70 Cent per mud. Franco station. Verders AG EXT in natuurlijke mest. Herfst- en Winterstoffen voor Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Zwarte, bruine, gestreepte en geruite KaaelswUr BUXSaSS in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen broelistoffen, baaien onderbroe ken en borstrokken in alle kleuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/ï korting. so* aaaasaa» Patersstraat. Venraai. Het werkzaamste middel rtegen Jicht, Ramatiek, Pijn rin den Rug, Aangezichtspijn, ^Tandpijn enz. is buiten kjjf: RICHTERS VA ANKER-PAIN-EXPELLER. k rPrjjs 50 en 75,'cont de Fleech. Te koop in de r meeste apotheken. Alleen echt met „Anker!' Station veurnv-Oostriiui zijn te bekomen zoomede tweede soort, cr aan concurreerende prijzen Besto half zachts I.ijnkurL aan I 10.75 per honderd kilo. I.ljmuepl a f 1.— per 10 kilo. 13 LEKKERE SIGAREN voor 25 cent M. DREESSEN-L UTTERS, Grootostraat, Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken por 100 en p m. aan de gewone fabrieksprijs A L SM E I)E LKKK E R E V B 8 S A Y. EiTen en gelijnd (HOLLANDSCH EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. POSTPAPIER in alle soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER. WIT en Ui:it!.lilltn KARTON). KNVEL OPPEN IN ALI/K FOKMATKX KN KWAJ.1TKITKN. ALLERHANDE FORMATEN VAN LIGT KN" ZWAAR (Cahiers), gelijnd met gek leurden omslag. OUWPOSTPAPIEP, V. BOUWENVELOPPEN. ÜEOXSTEHS- MARMER EN EFFEN in verschillende soorten. UIT VERSCHILLENDE FABRIEKEN. FN AD11ESKAAR TEN aan de minste prijzen. in verschillende soorten en prijzen. Eens male toUes'.ie en verschillende soorten van GEPOLYCpOMtERDE BEELDEN MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en alle zaken dru Itoekliandel brlioorende. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt Van VEXLOO naar ROTTERDAM Donderdag 'a morgens ten 7 uro Zaterdag 's middags ten 1 ure tut RAYK- S7 i-.IX en van daar Zondag 's morgens ton 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 uro on een sleepboo: Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag on Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 188 8. Van Nijmegen naar Venloo. MJMEGEN V. 0.5y 8.-18 12.18 4.'24 7.51 7.12 door door Mook lleumen. Lind.-Katw. Ouijk Beugen Rijke voort Boxmeer Sombeek Vortum Vierlingsbeek 7.48 Smakt-Holth. door 10.2 Ven ray. 7.58 10.11 Oirlo - door 10 17 Meerl.-Tienr. 8.8 1U.2C Grubb.-Lott. 8.18 10.38 Grub.-Kloost. Blerick - 7.28 door - 7.38 door door 9.4-1 9.57 9.4 12.30 4.37 8 10 9.7 dooi- door 8.18 9.9 door door 8.15 9.15 12.39 4.40 8.22 9.24 12.47 4.54 8.80 9.30 door door 8.40 9.35 12.55 5.3 8.49 9.39 door door 8.53 door d.'or 8.58 L5 .13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door dom- y.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 8.23 10.42 door 5.49 10. - 8.34 10.53 I.45 6. 10.12 VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10,17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.4.8 7.48 Blerick 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.-18 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tionr, - 0.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. «6.15 door 2.44 dooi- door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 0.31 door 3.— door door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.89 Vortum - 6.50 door 3,19 door door Sarabeek6.55 door 3.24 door door Boxmeer. 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 dooi' 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.1i 9.-— Cuijk - 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door lleumen - 7.31 door 4.door door Mook ...- 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 N IJ M EG EN A7.53 1139 422 5.40 930 Venlo-MaitKlrirlai Venlo vertrok (5 4-111 1gf? Tegelon C5l|ll7 - jY 10 Reuver 7 3j 11 16 2 22 Sw.ilnien T '411 571 '2 23 Roermond 7 23111 3d '2 45 Maasbruchi 7:13,11461 - i2:.r, E.ht 7 42:11 54 34 Sujtci-en 7C(»!12 1 !3 12 Sittard 7 09,12 10;j:i 22 Geb-r-n 8 6 12 16- |3 29 Beek-KIsloo 8 13 12 23 f3 37 Runde 8 23112 33 - 3 48 Maasti'ichty.-i uk8 32l 12 113 57 $Sanfttri<*9it-Veiilo Maastricht .eri rek 17 10 9 46 1 53 5 8 8 42 Bunde 17 19 9 50 23 5 17 8 52 Be«k-Elsloö l7 29 10 1 ^2 1-L5 27 9 03 Geleen ,7 3d 10 8 ,221)534 9 10 Sittard ;7 12 10 lr» 2 29;.5 41 9 17 Susteren 7 51 10 25,2 39 5 51 9 27 Eflit 7 58 l(i 33 2 47 559 9 35 Maasbwu-ht 8 7 10 14 '2 58Ut 10 9 4G Roermond 8 18 16 57io 13,6 22 10 1 Swalmen 8 26 11 6 8 22 6 30 10 09 Reuver '835 11 15|3 31 ;6 39i 10 18 Tegelen '8 46 11 28 3 46 d 5110 32 Venlo 8 52 11 853 52 6 5810 39 6 40 jS 6 48 j 8 7 S 7 11 o 7 21 9 7 32 i 7 419 7 4V 9 7 59 8 6 I-- 8 11; 8 25 8 34| i Vr;^o«Ho(ler<lam Venlo 50 8 56 10 12 2 4 04 7 14 Blerick 6 03! - 10 06 7 20 Ilorst-Sevenun 6 25) 1021 '12I7| 7 32 Hel en a veen 6 50 1059 1231 7 16 Deurne 7 01, - 10-19 12 40 7 54 Helmond 7 38 9 38' U 7 12 51 1 47 8 5 Nuenen-Tong. 7 57 - 11 23 14 j - w 8 18 Eindhoven 8 2-l' 9 54 11 35 1 14:3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12,10 19 12 22 138 - 5 30 8 59 Tilburg 9 12 10 13 1 1 58 - 5 47 9 25 Br. da 103 11 11 1 32 2 23 - (i 13 9 54 Durtlrecbl 111 48 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 301 7 22 1 23 ltoftcniam- venlo Rotterdam 5 38 8 30 10 82 12 24,3 44 5 30 Dordrecht 616( 919 115 1 24 4 20 67 Breda 7 1 10 11 114 1 2 30 4 58 u Tilburg 7 28,10 44 12 7 3 11,5 24 M Boxtel 8—11 18,12 31 4 18 549 8 04 Eindhoven 830.11 54 12 58 5 01 612 8 5ï Nuonen-Tong 837112 2 5 241» 9 09 Helmond 8 48,12 16 1 15 5 25j 921 Deurne 900 12 30 5 40:- 9 42 Helena veen 909 12 40 5 51 9 56 Horst-Sevenum 927 12 57 6 10 - 10 21 Blerick 1 1 15 H r, 2-1 10 45 Venlo 9421 120 156 6 32|7 8 10 50

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4