Ij j. SCHELLEN-VE1HEIJ] D U niver seel-zuiveringszout PETROLEUM Bij J, CAMPS, Oostrum, beste KSuitkalk HOLLO WAY S PILLEN Ui ZALF. i AG AZIJN van Gemaakte Kleederen 3 Wollen Doeken en alle Manufacturen P. M. Sanders, Beste Hollandsche Asch Bij P. A. Boers 8 twee cent Sigaar SIGAREN Sohryfboeken f STALEN PENNEN. KERKBOEKM SPEELKAARTEN SPOORWEGDIENST Nedei'landsche Siaatswellen, A. W. JBullrich's Best Lijnmeel te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. MutsenKantenBloemen en zijde Linten SEVÏÏLBE BSBSM sa P3AÏÏW2Ï?, f 0.50 Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Havei-, grut &gruttemeel. Mans- en Kinderpakjes, Plavuizen, Steenkolen Rook- en Pruimtabak, 4 W. VAK DEN AIUVC IJ? - SASSEN 8 c li r ij f p a p i e r. EN VEL OPPEN STEOOKAKTON. Goud- en Zilverpapier. ADRESKAARTEN ROZENKRANSEN MÊk Stoombootvaart oP deMaas Bij J. F. VAN Dill.TENte SN EEK, is verschenen vei'aii<ikiiudv druli. MET VERWIJZING NAAR 1)E OVEREENKOMSTIGE ARTIKELEN UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN Mr. J. C. MEIJER, Deze uitgaaf bevat in handig formaat en duidelijk gedrukt o. a. De Grondwet, Kieswet, Wet Pror. Staten, Gemeen tewet, Naturalisatie, Vreemdelingenwetten, Vereeni- ging, Enquête, Polderbesturen, Waterstaatsbelangen, Onteigening, Verantwoording Ministers, Raad van State, Rekenkamer, Kerkgenootschappen, Armbestu ren, Lager Onderwijs, Middelbaar Onderwijs, Hooger Ouderwijs, Geneeskundigen, Apothekers, Beeldende Kunsten, Koninkl. Militaire Akademie, Nationale Mi litie, Schutterijen, Muntwezen, Nederl. Bank, Jagten Visscherij, Drankwet, Fabriekskinderen, Stoomtoe- steHon, Inrigtingen van Gevaar, Auteurswet, Rcgee- ringsbeleiil Ned. Indiê. TOgy ^lles zooals luidende op 1 October 1888. In deze editio der Nederlandsche Staats wetten is tevens de Invoeringswet verwerkt. Prijs in stempelband slechts fl.90. Alhier verkrijgbaar, en tegon toezendin; van eon postwissel bij den Uitgever J. F. van Draten te Snoek. TE BEKOMEN BIJ W. y. D. MUNCKHOF-SASSEN. §7 Tijdige Mal.p, dubbele I-Iaïp! Dat kunuen zij allen getuigen die door het ge bruik vnu een eenvoudig huismiddel, hot uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In het ge- „DE VRIEFiD OER ZIEKER" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men honderde nuttige wenken hoe in de. meeste ongesteldheden eu ziekten te han delen is. Dit boek wordt op elko aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het per briefkaart in Richters Boekhandel to Rottr rdam aanvragen. ALOEMEKN is dt inlttlitMltj j|iznj«ttlil j|i den 22"Jaargang DER Katholieke llliislralic abonnementsprijs per 3 maanden negentig cents, franco par post één gulden, BIZS JAARS AKS zal o. a. bevatten een reeks Geïllustreerde Tafereelen UIT 1>H FR AA'SC IIE OM WINTEL ING VAN 1788. Vraag aan uwen boek handelaar het uitvoerige PROSPECTUS. Daar er van verschillende zijden in plaats van PRIMA AMERIKAANSCUE Btussi- sehe Petroleum voor.lmei'ikunn- sehe verkocht wordt, deel ik mijne geachte begunstigers mede, dat door mij slechts PRIMA 4MEMKMNSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is waar iets duurder, doch in het gebruik veol voordeeliger is dan Russische; do prijzen, zoowel per vat als per liter zijn steeds uiterst concurreorend. V. FONCK. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen, 2e soort. 3e soort, roode pannen, plavuizen, BESTE STEENKOLEN aan concurreerende prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. :i 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cents. I DE PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan *1 vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE 2j -A. DJ F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterhuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEST. Per genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeno mededinger, en geneest betooverend saamgotrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d.f lis., 22s. on 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. i" alle soorten steeds voorhanden aan uiterst Lage Prijzen 8-. P. CD O) 03 cö <D CÖ co 0 eigen fabrikaat tyken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepei), en alle WESFGABENS SN WEEFKATQEN. K04L0NIKLB WAREN Amerikaansch en Inlaudsch SPEK en VET. CD cn ff) a CD CQ r+ CD 73 hi per drie maanden* Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar- De abonnees op de BAZARdio deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a /"0.50 bij het eerste eu vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand leer hpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithograph ie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abonnées op de BAZAB is do prijs van het TIJDSCHRII 1 J OOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf L (5 met 6 gek 1. platen - 1.50 6 3 geknipte patro. - l.óö 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag.Gehr. DKLINFANTK. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. Herfst- en Winterstoffen voor DEMl-Seizoens en Winlcrovcijasscn. Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Zwartebruine, gestreepte en geruite Maseieste BUSKII5S in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen brockstoffcu, baaien onderbroe ken eu borslroliliCM in alle kleuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i 2 korting. aa* ry\ aaossbcu Patei sstraat. Venraai. rHet werkzaamste middel rtegon Jicht, Rumatlek, Pijn rin den Rug, Aangezicbtspijn, rTaudpijn enz. is buiten kgf: RICHTERS rA ANKER-PA1N-EXPELLER. k rPrys 50 en 75jcent do Floscb. Te koop in de ^moeste apotheken. Alleen eoht met „Ankert' .mailotk venrr.v-Ooa3a'3Sïfij zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan concurreerende prijzen Beste half zachte 3 JjiikoclL aan 1 10.75 per honderd kilo. Ujaiiticel a f 1.per 10 kilo. 13 LEKKERE SIGAREN veer §r» ceail Alleen verkrijgbaar hij M. DREESSEN-LUTTBRS, Grootestraat, Venraai. Te ve ia *9 verkrijgt) a a in verschillende Merken per 100 on p 'ra. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE VÏMEAY, VOORHANDEN Effen on gelijnd (HOLLANDSCII EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. POSTPAPIER in alle soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER. WIT en «Gttl.El'KD KARTOX. IN ALLE FORMATEN EN KWALITEITEN. ALLERHANDE FORMATEN VAN geele hennep Enveloppen. LIGT EN ZWAAR (Cahiers), gelijnd met gek leurden omslag. OUWPOSTPAPIER ROUWEN VELOPPEN. XtZEQ-ISTERS. Papier en cnvcloppcs de Luxe. MARMER ex EFFEN Gekleurd. Papier. in verschillende soorten. INKTEN UIT VERSCHILLENDE FABRIEKEN. VISITE- EN aan de minste prijzen. in verschillende soorten en prijzen. Eeue maein cwtleeUe en verschillende soorten van GEPOLYCHROMEERDE BEELDEN MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en alle zaken tol den Bockhandel! behoorende* Van af 1 Oct. 1888 zullen de boe ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ton 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVI STEIN en van daar Zondag 's morgens te 7 uro naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboc Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. "WINTE1ÏD1ENST. Dienstregeling: van 1 OCT. 188S, Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 8.48 12.18 4.24 7.51 Mook Heumen. Lind.-Katw. Cuijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Sambeck Vortum Vierlingsbeek 7.12 door door 7.22 7.28 door - 7.38 door door 7.48 9.4 12.30 4.37 8 10 9.7 door door 8.15 9.9 door door 8.15 9.15 12.39 4.46 8.22 9.24 12.47 4.54 8.80 9.80 door door S. ?3 9.85 12.55 5.3 8.49 9.39 door door $.53 9.44 door door $.58 9.57 1.5 .13 9.12 Sraakt-Holtb. door 10.2 door door 9.17 Yenray. 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo - door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 1.24 5.34 9.-12 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10*17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr, 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. 6.15 door 2.44 door door Ven ray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt Hoith. 6.31 door 3.deor door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum -» 6.50 door 3.19 door door Sambeek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 9.— Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Heumen 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-.ISaastriclit Venlo vei Tegelen Reuver S walmen Roermond Mnasbracht Echt Susterèn Sittard Geleen Beek-Elsloo Bunde Maastrichtaank trok 6 41 651 7 3 7 '4 7 23 7 33 7 42 110 7 59 86 8 13 8 23 8 32 11 117 11 16 11 27 1136 11 46 11 54 12 1 12 10 12 16 12 23 1233 1241 Maastricht v ertrei Bunde Benk-Elsloo Geleen Sittard Suslereu Echt Maasbracht Roermond Swalmen Reuver Tegelen Venlo ^9aaKJrÊeht-l>nlo 7 10 9-1Ö 153 7 19 9 50j2 3 I 7 29 10 1 !2 l l| 7 36 10 8 I? 21 j 7 42 10 15;2 29! 2 3 6 40 210 6 48 2 22 7 233 7 lij 2 45 7 21: 2 55 7 321 34 7 41 3 12 7 491 3 22 7 59 3 29 8 6 j 3 37 8 14 3 48 S 25 3 57 8 84! IS 39 S 47 '8 57 9 08 9 18 9 36 9 44 9 54 10.6 1023 |7 51 10 25.2 39 7 58 10 33:2 17 8 7 10 4412 58 |s 18 10 57j3 13! 8 26 11 6 3 22 '8 35 11 15 3 31' '8 46 11 2813 46 IS 52 11 3513 52: 58 5 17 527 34 5 411 5 51 j 559 6 10| 6 22; 6 30! 6 39! G 51 i 6 58! 8 42 8 52 9 03 9 10 917 9 27 9 35 9 -16 10 1 10 09 1018 10 82 10 59 Venlo v 550: 8 56 10 12 2 - 4 04 7 14 Blerick 6 03, - 10 06 7 20 Horsi-Scvemnn 6 25; 10 21 1217 7 32 Helena veen 6 50 10 59 12 31 7 46 Deurne 7 04! 10 49 12 40 7 54 Helroor.il 7 38, 9 38 117 12 51 4 47 S3 Nucnen-Tong. 7 57 - 11 23 1 1 8 IS Eindhoven S 241 9 54 11 35 1 14 3 45 5 05 8 27 BoKtol 9 12 10 19 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 9 12 10 43 1 1 58 5 47 9 25 Breda 10.3 11 11 132 2 23 - 6 13 9 54 Dordrecht 11 4c 3 6 52 10 53 Rotterdam i 12 19 3 30 7 22 11 23 Rotterdam 538 8 30 10 ."2 12 24.3 44 5 30 Dordrecht 6 18 919 113 1 21 1 20 67 Breda 7 1 110 M| 11 -11 2 30 4 38 Tilburg 728110 44112 7 3 UI5 24 - Boxtel 8 11 18 12 34 -1 IS 5 19 8 04 Eindhoven 8 30,11 54 12 58 3 01 6 12 8 52 Nuenen-Tong 837)122 3 2 1 909 Helmond 8 48 12 16 1 13 5 25 9 21 Deuruo 9<X>t 12 30 5 40 9 42 Helenaveen 909112 40 5 51 9 56 Horst-Seveuum 927:12 57 6 10 - 10 21 Blerick 115 6 27 - 10 45 Venlo 9 121 1 20 156 6 32 7 3 10 50 7

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4