STALEN PENNEN. KERKBOEKEN SPEELKAARTEN U niver seel-zuiveringszout f I PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kiuitkalk HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. I p. j, sim-iiHi AG AZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen P. M. Sanders, Beste Hollandsclie Asch B Bij P. A. Boers e twee cent Sigaar S I G A 11 N Schrijfboekèn Stoombootvaart «p adte. SPOORWEGDIENST A. XV. Bullrich's Best Lijnmeel steeds voorhanden aan uiterst Laga Prijzen te Horst aan de Mankt. KOLONIALE WA:iEN Amerikaanse!! cn Inlandscii SPEK. en VET. f 0.50 Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut &gruttemeel. cis \Yin lei'overjassen Mans- en Kinderpakjes, beste roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen Alleen verkrijgbaar bij Rook- en Pruimtabak. 1A ÜT.i) S c li r ij f p a p i e r. geele hennep Enveloppen. S T 11 O O K A R T O N, Papicr cn cnveloppcs de Luxe. VISITE- ROZENKRANSEN WINTEIIDIENST. Bij J. F. VAN DRUTEXte SNEEK, is veracht uen NetleilHiidsclic biaalswcllcn, zü'.san:. venaiessivde clntSi, MET YKIiWIJZIXU NAAK «IS O VERKEN KOMSTIGE ARTIICELEN LTTGMi'EVKN ONDER ÏOE/JCHT VAN Mr. J. G. MEIJER, adcoc""i-prociin-ui' U I.et'un ui ih >i. Deze uitgaaf bevat in handig formaat en duidelijk gedeukt o. a De Gróifdwel, Kieswet» Wet IVot. Staten, Lemeen- tewet, Naturalisatie, Vrcounlel 1 iigMiiweMen, «■reeui- ping, Enquête, Pulderhesi lavn, \Vatei\-4..i:ilsbelail{ri*n, Onteigeni iig, Verantwoording Ministers, Raad van State, Reken kluner. Kerkgenootschappen, Aruibesüi- ron. Lager Onderwijs, Middelbaar Onderwijs, Ilooger Onderwijs, Geneeskundigen, Apothekers, Beeldende Kunsten, Konink'. Militaire Akudemi*Nationale Mi- liii-, Sdiutt'-rijfji, .Uantwe/.eO, Nederl. Rank, .Jagten Vissehcrij, Drankwet» lud.iiekskindi-ren, Stoomtoe- ötellen, lniigliimen van Gevaar, Auteurs-*et, R -g<s- rinasbeleid Ned. Indie. IfiL^"es zooa's 'u'('eru'e °P VL..ii October 1888, In deze editie dei' Ned< rkunlschc Staats wetten is tevens do Invoeringswet verwerkt. Prijs in ste no p el ba n d slechts f 1.90. Alhier verkrijgbaar, en tegen toezending van een postwissel' bij den Uitgever J. F. van Druten te Si.eek. TB ei:komen RIJ W. V. 1). MNCKIIOF-SASSEN g} Tijdige Hulp, dabbele Kuip Dat kunnen zij allen getuigen die door bot ge bruik van een eenvoudig buismiddel, hot uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In liet go- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men hondorde nuttige wenken hoe in de meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het por briefkaart in Richters Boekhandel to Rotterdam aanvragen. jQ AI.GEMEHN- V j is ile inleefitning nptngeslclil op CL) Lil DEN 22" JAAICOANG DIOI Katholieke Illustratie ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden negentig cents, franco per post één gulden. BEZS JAARGANG I zal o. a. bevatten een reeks Geïllustreerde Tafereelen UT DE FRA.XSCII E OM WENTELING 1788. W Vraag aan uwen boek- f i uÜÜU—'2 handelaar het uitvoerige PROSPECTUS. -x?>éfs3?:Cï Daar er van verschillende zijden in plaats van PRIMA AMERIIvAANSCUF. BIuhmS- sche BVBroEegssfii voor Amei'iltaaa« selie verkocht wordt, deel ik mijne geachte begunstigers mede, dat door mij slechts PRIMA A,MERIK44NSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is waar iets duurder, doch in het gebruik veel voordeeliger i« dan Russische; de prijzen, zoowel per vat als per liter zijn steeds uiterst eoncurreerend. V. FONCK. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsehe blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.O0 3e soort f o 00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 cents'. I)E PILLEN zuiveren liet Bloed en herstellen allo ongeregeld héden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht cn gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, on zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouweiijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kti onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. TD jE3 Z A X-I 3P is ecu onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden» Zweren en Etterbuilen. Zii is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJ N, JRONGHITIS, VERKOTJDll KID en JIOKST. lei' genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten beeft zij geene mededinger, en geneest bctooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht, in Poften en Doozcn van ls. li-2d., 2s. ïjd., Gd., lis., 22s. en 33s.. en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door!de geheele wereld. in alie sooiTen o. G (b CP Cu Cu <D X> CO CO CO CU Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. Mutsen, Kanten, Bloemen en zijde Linten BïïVüLUS BEDDEK ea PStiïWSH. K1UKN FABRIKAAT. tyken, pulvven, linnen doek, rokken met randen en Areepeij, en alle WEEFGARENS EN WESFKA'T'ÓEN. per tiSirie mtatómBeia. Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie vau de Bazar. De abouuêes op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen perkwar taal a /'0.50 bij hel eerste cn vierde No. van de BAZAR oeno aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de /juste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en 2". een patroon in clirornolitkographie voor gekleurdè borduursels Voor niet-abom.ées op do BAZAli. \a de prijs van liet TIJDBCHRH' T I OOR FR. 1.4IE IIA ND WERKEN f0.75 PER J MAANDEN. Editiën van de Bazar G nummersf L G met 6 gekl. platen - 1.50 6 3 geknipte patro. - l.öó G - G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van ƒ0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bostellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Ui tg. Den Haag.Gobr. 1) El ,1 INFANTE. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGE.\T in natuurlijke mest. (b ff) ff) P a eb p p QD CQ ui a> P ►*5 Herfst- en Winterstoffen DEMI-Scizocns Zie ar le, bruin Regen- en V'intermantel-STOFFEN. gestreepte en geruite liet werkzaamste middel rtegen Jicht, Rumatiek, Pijn j Rug, Aangozichtspijn, r Tandpijn enz. is buiten kijf: RICHTERS ANKER-PAIN-EXPELLER. V j 3 cent de Fleseh. Te koop in de 'meeste apotheken. Alleen echt met „Anker" Maaeïyrte? BÜXKJHSS in alle soorten. Pilo, half! wollen en katoenen broeksloffenL Bnaisi esa omlorforoo- ikens <i?aa boi'Hlg'olikc» in alle kleuren en soorten. BE VERTIN, ENZ.'ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zoer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i 2 korting. Patersstraat. Venraai. ^(alaou vciiray-Oosli'iiiu zijn te bekomen zoomede tweede soort, e» AARDEN BUIZEN aan eoneurreerende prijzen Beste halfzachte BJjiilioelï aan 1 10.75 per honderd kilo. UjniticH a f 1.per 10 kilo. 13 LEKKERE SKVAREN voos* S5 c«sad M. DRHESSEN-L UTTERS, Grooieslruat, X'eurnai. Teven» verkeij.gBjaar in verschillende Merken per 100 cn p in. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE W. Y.V.X l)L\ MUXCil!) F-SASSEN VBM3AY. VOORHANDEN IilDiU en gelijnd (IpLLANI)SOH EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. POSTPAPIER in alle soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER. WIT cn GESiTlitUI» SiAKTO.V. ENVEL OPPEN IN ALL1- FORMATEN EN* KWALITEITEN. A LLER HA NDE FORMA TEN I 'A N LIGT KN' ZWAAR (Crt3aaea*s), gelijnd met gek leurden omslag. ƒ1 O U W P STPAP I EPV KN ROUWENVELOPPEN. REOISTERS- MARMER ex EFFEN Gekleurd Pupier. Goud- en Zilverpapier. in verschillende soorten. INKTEN VIT VERSCHILLENDE FABRIEKEN. EN A DUES KA AII TEN aan de minste prijzen. in verschillende soorten en prijzen. Seae twie «uteüa en verschillende soorten van GEPOLYCpOMtERDE BEELDEN MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en alle zaken lol den Boekhandel belioorendc. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt» Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RA VE ST KIN en van daar Zondag's morgens ten 7 ui o naar kOTTKRDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van I OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 8.48 12.18 4.24 7.51 Mook kleumen. Lind.-Katw. Cuijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Sambeek Vort urn Vierlingsbeek Smakt-Hol th. Venray. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Lott. 7.12 door door 9.4 12.30 4.37 8 lü 9.7 door door 8.13 9.9 door door 8.15 9.15 12.39 4.4G 8.22 9.24 12.47 4.54 8.30 9.30 door door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49 9.39 door door 8.53 door djor 8.58 1.5 .13 9.12 door door 9.17 1-15 5.24 9.27 door door 9.33 1-24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 9.44 9.57 - 7.28 door 7.38 door door 7.48 door 10.2 - 7.58 10.11 - door 10.17 8.8 10.26 8.18 10.38 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick 8.34 10.53 1.45 G. 10.12 VKNLO. .A. 8.39 10.58 1.50 G.5 10U7 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.21 8.8 Meerlo-Titnr, 6.6 10.25 2.35 4.33 S.18 Oirlo. G.15 door 2.44 door door Venray - G.21 10.3G 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek G.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Samboek. G.55 door 3.24 door door Boxmeer G.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door"* Beugen 7.12 11.OG 3.41 5.11 9. Cuijk. - 7.22 11.14 3.51 5.J9%.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Heumen 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-^laaslrielil Venlo vertrek Te^elen Reuver S walmen Roermond Maasbracht Echt Susteron Sittard Geleen Beek-Elsloo Bunde G 41111 6 51)11 7 7 3(11 16 7 '4.11 2"i 7 23(11.1(5 7 33 11 46 7 42 11 54 7 50(12 1 7 59(12 iO 86 112 16| 8 13.12 Z3j 8 23 12 331 Maastricht8 32l 12 411 2 3 210 2 22 2 33 2 45 2 55 34 3 12 3 22 3 29 3 37 3 48 3 57 Maastricht v Runde Be-k-Elsloo Géleen Sittard Susieren Echt Maashrilcht Roermond Swaluit'ii Reuver Tegelen. Venlo 39i*ftHli*icBil-Vcnlo trek 6 40 6 48 711 7 21 7 32 7 41 7 49 7 59 86 8 14 8 25 8 34) 18 39 8 47 |8 57 9 08 S 18 9 36 9 44 9 54 10. 6 102» 7 10 9 40 1 7 19 9 50; 2 7 29 10 1 ,2 7 36 10 8 2 17 42 10 15 2 17 51 10 25,2 7 58 10 33)2 |8 7 10 4 1 2 js 18 10 57 8 26 11 6 'S 35 11 15 '8 46 11 28 18 52 11 35 53,5 5 14.5 21 5 29'5 3915 47 5 53 0 136 22.6 316 1616 52:6 8 42 8 52 9 03 9 10 917 9 27 9 35 9 46 10 1 10 09 1018 10 32 10 39 ^>n!o-BSollei'dai)i Venlo v 5 501 8 5L 10 12 2 4 04 7 14 Blerick 6 03 11006 7 20 Horst-Sevemun 6 2. 10 21 12 17 H 7 32 Heleuavèen 6 50 10 39 12 31 7 16 Deurne 7 0 1 110 49 12 10 7 54 II.4m.md 7 3.s I 9 38 ,117 12 51 4 47 8 5 Niioium-Tong. 7 57 1 1123 14 M 8 18 Eindhoven 8 21 9 54 1135 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 9 12 10 43 1- 1 58 5 17 9 2f, Bruda 10 3 11 11 132 2 28 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 22 11 23 BSolloi'dain- vestBo Rotterdam 538 8 30110 32 12 24,3 41 5 30 Dordrecht 6 18 9191115 1 24: 120 67 Breda 7 1 10 14 11 4 1 S 30:4 58 Tilburg 7 28 10 44(12 7 3 11 524 Boxtel S 11 18 12 34 4 IS 549 8 04 Eindhoven S30 11 54 12 58 5 01U 12 8 52 Nuenen-Tong 837 12 2 5 24 - 909 Helmond 8 48 12 16 1 15 5 25 H 921 Deurne 9 00 12 30 n 5 40 9 42 Helenaveen 909 12 40 5 51 9 56 Horst-Sevenum 9 27 12 57 6 10 1021 Blerick 1 15 6 27 10 45 Venlo 9 42 1 20 156 15 3217 8 10 50

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4