icolaas-Etalage ST. NICOLAAS-CADEAUX. en De Dood-Het Einde? BESTE GIPS. St. Nicolaas-Artikelen, Klein Lourdes. De BOTERMIJN PBIJSKJENEN der belastbare opbrengst van de onge bouwde eigendommen. SCHEURKALENDER 0. L. V. van het H. Hart Beste Portland-Cement w w Ti De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN om een FLINKE PRIJS Kadastrale Gemeente Venray. VERKOOPEN.- publiek verkoopen 4 Cents. DE OPRECHTE P. LUTTERS. O X <1 X Paterstraat, VENRAAI, X O x publick verkoopen publiek verkoopen publiek verkoopen: Bouwhoeve, publiek verkoopen: «Hanne, wanne! Kom es op de delleJohan na was ui en Mevrouw het. zonderlinge geroep hoorende, begaf zich naar de gang en maakte, «enigszins geagiteerd, ons boortje opmerkzaam op de zonderlinge wijze van zich aan te dienen/ «Hier is nen peksken veur new. Manna!" antwoordde de boer zoo kalm mogelijk, «maar ik hadde tocli niet edaeht, dat ie zoo'n kt lo «>p kon setten. Dag saora." LIJST van brieven geadresseerd aan onbe kende personen gedurende de le helft der maand Novraber 1888, en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur van het Postkantoor te VeDray kunnen worden gere clameerd. van MEERLOO J. van dor Coelen, Straten. VENRAY Van den 24 Nov. tot den I Dec. 1888. Grebooi'ten. Bernardina Wilmsen. Martinus Johan nes Janssen. Huwelijken. Gcene. Sterfgevallen. Anna Maria Poels ongehuwd oud 33 jaren. Venray20 Nov. Aangevoerd 2575 halve kilo's Boter. Pi\j» per halve km- 41 a 51 ets. Horst30 Nov. Boter per halve kilo 45 a 53 ets. Aangevoerd 1004 halve kilo's Maastricht 23 Nov. Boter per halve kilo 58 a 02 ets. Eieren per 100 stuks 15.80 a 0,00 27 Nov. Ter veemarkt waren heden aangev. 98 runderen, 54 kalveren en 240 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen le qual. 55 a 58 c.. 2e qual. 50 a 53 c., vette kalveren 50 a 55 c., en vette varkens 50 a 55 c., alles per kilo, nuchtere kalveren f7 a 11 en biggen 1'2,75 a 5,00 per stuk. Venloo, 21 Nov. Boter per 1/2 kg. 45 a 49 ets. Biggen aangevoerd 204 per stuk 7 a lü fr. Bergen28 Nov. Boter per halve kilo 42 a 46 e s. Blittersxoijch, 26 Nov. Boter per halve kilo 44 a 55 ets. We//., 19 Nov. Boter per halve kilo 50 53 ets. Aangevoerd 152 halve kilo's. Vierling soeek, 27 Nov. Boter per halve kilo 34 a 50 c.s. Deurni'y 28 Nov. Boter per halve kilo 42 cent. Aangevoerd 755 halve kilo's. StiAnthonis29 Nov. Boter per 1/2 kg. 34 a 5t) ets Mil, 24 Nov. Boter per halve kilo 50 k 59 ets. Aangevoerd: 3059 Kilo's. Maandag-morgen waren op de kalveren en ^varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 550 biggen, 58 vette varkens, 8 schottelin gen, 0 vette kalveren, 9 nuchtere kalveren De prijzen .waren: biggen 4. a f 5,50. per stuk vette varkens 21 a 24 ct. de 5 ons, schotte- hqgen 9 a 12 gld. per stuk, vette kalveren 20 a 30 ct. de 5 ons, nuchteren id. 7 a 13 por stuk Den 8 Dec. Zaterdag, feest van O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangenis en Patronesfeest der Oenade-Kapel Klein I„ourdes te Tieii- ray, zal een EXTRA-TB BIX loopen van Venloo naar Tienrav. Vertrek te Veloo 9.1 's morgens, bij aankomst plechtige Hoogmis te 10 uren. TE SAMBEEK zal, te beginnen met IO December e.k., gehouden worden ELKEN MAANDAG des voormiddags ten half 9 ure, of, dien dag een feestdag zijnde, daags daarna. op Zondag 2 December 's avonds 7 uur. bij P. J. BËERKENS Grootestraat. TE KOOP een flinke, jonge, gedresseerde Schaapshond. Te bevragen'|)ij den uitgever dezes. De burgemeester van VENRAY. Gelet op art. 25 in verband met art. 19 en het laatste lid van art 33 der wet van den 25sten April 1879 (Staatsblad no. 89); Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat eene opgaaf van de ongebouwde eigendommen en van de daarvoor bepaalde belastbare opbrengst, onder bijvoe ging van de kadastrale leggers en plans, heden op de secretarie der gemeente, gedurende dertig dagen, voor een ieder ter inzage is nedergelegd: dat ieder die meent, dat voor zijn eigendom eene belastbare opbrengst is bepaald, welke niet in verhouding staat tot die der eigendommen, blijkens die opgaaf als typen geschat, de gronden van zijn bezwaar zelf of door een gemagtigde kan mededeelen aan de afdeeling der Commissie, in een ongezegeld bezwaarschrift, hetwelk onder bijvoeging van de kennisgeving, portvrij, binnen dertig dagen na heden moet worden bezoigd bij den ondergeteekende, die daarvoor een gedagleekend ontvangbewijs geeft; dat ieder die meent, dat zijn geschat eigendom krachtens art. 1 van boven genoemde wet van de herziening had moeten zijn uitgfzonderd, binnen gelijken termijn zelf of door een gemagtigde in een aan Gedeputeerde Staten geiigt ongezegeld verzoekschrift vernietiging der schatting kan vragen; dat verzoekschriften waarbij bezwaremworden iugebragt tegen de berekening van liet bedrag per hektare wegens aftrek voor poldcrlastenop ongezegeld papier geschreven, binnen gelijken termijn, portvrij behooren te worden bezorgd bij den Voorzitter der Commissie, den Keer Jhr. Mr. L. Michfels van Ivessenich te Roermond, die daarvoor een gedagteekend ontvaugbewijs geeft dat bezwaarschriften en verzoekschriften, niet ingezonden op de wijze of binnen den termijn hierboven bepaald, naar de wet buiten behandeling blijven. Te Venray den 2 December 1S88. De Burgemeester voornoemd Pu. ESSER. te houden door Notaris VAN DEN BERGH, tot ontvangst van vervallen kooppenningen. Venraai. Dinsdag 4 December 1888, van 25 ure. Vrijdag 7 December 1888, van 912 ure. Grubbenvorst. Woensdag 5 December 1888, van 89 ure, ten hui/.e van den heer P. Bos. Lotlum. Denzelfden dag van 1012 ure, ten huize van den lieer Ant. Bos. Broekhui j sen. Denzelfden dag van 34 ure, ten huize vau den heer A. J. van Soest. Stcolgen. Denzelfden dag van 5-0 ure, ten huizo van den heer Gourts-Aerts. Sevenum. Donderdag 0 December 1888, van 1011 ure. ten huize van mej. de wed. J. M. Raedts. I)e Notaris LI XSS EN t.o Venray, zal ten verzoeke van de kinderen Peter Nies- sen, publiek met crediet J Op Donderdag 13 December 1888, 's na middags ten 1 uur, ten hupnon huize op de Steeg te Venray. Een sterk werk paard, al het paar dentuig, 2 mek go- vonde koeien. 2 kalveren, 2 vette varkens, lange en korte kar, ploeg. 3gge, wel enz. 33 Eiken-, 3 Wilgen-, 3 Canadas i 2 Ksschenbomien staande nabij het huis. 1 Kersen-, 1 Elzen en 5 Esscbenboomen staande in den Leunschen Pas, deze laatsten vooraf te bezigtigen. <2 Op Vrijdag 14 December, 's namiddags ten 1 uur, te Merselo. 20 Eiken en 10 Canadasboornen, staande te wassen to Merselo onder Venray. Vergadering ter plaatse aan no. 1. De Notaris LTNSSEN te Venray, zal ten verzoeke van de Krfgen. van wijlen den Edel.iehtbaren Hmr Joseph Essor. op Vrijdag 14 December 18S8, 's morgens ten 10 ure, Het strooisel van S Hectaren bnsch. gele gen tc Venray in bet Vlakwater, nabij Gie- len, tegenover de lloopen nabij St. Oda. Vergadering bi j Gielen. vax vooq het jJaar iSSo. Een keurig uitgevoerd schild, stichtende tekst in proza en poSsie. De prijs is sleehls 10 cenls. Verkrijgbaar bij alle solide Boekhandelaren of bij de Uitgevers J. J. ROMEN ZONEN, te Roermond. Tegen overzending van het bedrag aan de Uitgevers, franco per post. Bij BR O ES E A CO MP. te Breda is verschenen naar Prof. Dr. J. H. SCHMICK's ilst der tin Jqilt tilt» ^sid|l? Uit het Duitsch vertaald door H. DE GEUS. Prijs f 1.25. Iu enkele maanden werden van dit hoogst belangrijk werkje duizenden exemplaren der Duitsche uitgave geplaatst. ALHIER VERKRIJGBAAR J Van af heden verkrijgbaar-. aan f6.25 per vat a contant, alsmede "1 h—< fi I w w> HH V Bericht hiermede, dat hij ruim is voorzien van eene groote collectie bestaande in porte-monnaies. portefeuilles, zaktoiletjes, visitekaartenétuis, notitie boekjes. schrijfcassetten, schrijf- en muziekmappen, schrijfgarnituren. inktkokers, postzegels- en briefkaartendoozen, vouwbeenen, kapdoozen, toiletspiegeltjes, werk- tascbjes, kaartendoozen, fiches, enz. Verschillende spe'en, als: lotto, domino, oorlog-, dam-, schaak- en kaartspelen, reistaschjes en mandjes, wandelstokkken, enz. enz. en eene ruime keuze alles zeer geschikt voor h* H— K* /-N zal op Maandag den 3 December 1888. des nami'ld 'gs 1 uur te Horst, ton verzoeke van den Heer Johannes Beuijssen, grondeigenaar 'e Korst. 25 zware on lange eikenboo- inen. waaronder eenige ter dik'o van 3 meter omtrek. 55 zware, gave en lange Canadasboornen. waaronder er zich bevinden van 3 meter omtrek. 1 kersen en 1 kastanjenboom. Geschikt voor balkon, karburriön. klomp, rad en timmerhout. Staande alle bij de bouwhoeve Verheijen- plants te Hfirst aan Je Moterik. Vergadering aan de bouwhoeve. zal op Vrijdag den 7 December 1888. des namiddags 1 uur te Venraai, op verzoek en ten huize van do wed. J. H. van Leunen, aan de Langstraat, 1 Kast, stoelen, tafels, spiegele, schil derijen, vvinkelopstand. balans inet gewicht, ketels, potten en pannen, veel puree- Jein, kristal, glas cn aardewerk, mand-" jes met pijpon. galanterie-wurm, ta bak, nieuwe klompen. wollen garen, I schoenriemen, enz. Allerhande schoenmakersgereedschappen, als leder, leesten, en wat meer zal worden ten berde gebracht. zal op Dinsdag den 11 December 1888 des na middags 5 ure ten huizo van Gerard Deponti te Castenraai. krachtens Art. 1223 B. W. Eene vruchtbare genaamd «Jeppeplaats" gelegen te Venraai, ter plaatse Castenraai. bestaande in huis, stal, schuur, tuin, bouw-, wei- en hooiland, kadastraal bekend sectie G nos. 251, 252, 253, 254, 389, 390, 391. -100, 700, 931, 1081 1413 en 1032. sectie II no, 483. samen ter grootte van 0 Hectaren 53 aren 25 centiaren. Toebehoorende aan de wed. J. Flinssonborg en kinderen. zal op Woensdag den 12 December 1888, namiddags 1 uur te Venraai ter plaatse Vel- tum, op verzoek en ten huize van de kinderen Johannes Thuijls; publiek verkoopen i l 8jarig goed ruinpanrd. 5 dragende en melkgevende koeien. 3 runderen. 1 kalf 1 vet varken. 1 varken met biggen 15 ooiscliapen. 1 goede sebaapshond. 1 lange en 2 korte kar, ploegen, egge weiboom, paardentuig en verder akkerge reedschap. zal op Vrijdag den 21 December 1888, des namiddags 5 uur te Venraai in bet Hótei don Gouden Leeuw, op verzoek van den Hoer Willem Lenssen, schoenmaker aldaar, Gemeente Venray, 1 Koop. Een sterk en goedi doortimmerd buis waarin 3 bene-f den kamers, keuken, kelder,J pomp en 5 boven kamers, allen geplafonneerd met ruime zolder, benevens stal en tuin gele gen in den Houtenhoek, nabij bet dorp go- schikt voor alle nering en bedrijf, kadastraal bekend Sectio C ï.o gedeeltelijk 4130 samen groot circa 3 aren. 2 Koop. Een sterk© schuur waarin 2 kamers met zolder, zeer geschikt voor woon huis, Sectic C gedeeltelijk no. 4130, groot circa 30 Centiaren grenzende Mart. Klaassen en den lieer H. Messemaeckers. 3 Koop. Ken perceel bouwland op de Kemp, Sectie C no. 2199. groot 7 aren 80 Cent. grenzende do wed. Maas en don Eerw. Heer Cleoplms. 4 Koop. Ken perceel bouwland op do Kemp, Sectio C no. 233 groot IS aren, gren zende Mart. FhUipsen, Ant. llesen en de Kinderen Thuyls. 5 Koop. Een perceel weiland in 't Vlak water Sectie B no. 2733 groot 22 aren 50 Cent.grenzende Mart. Klaassen den Heer Job. van den Boogaart en anderen.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3