D' F. J. ^tHAü^ M. Vernet HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. F. M. Sanders, ie twee cent Sigaar S I G A 11E N Umverseel-zmveringszout V. FONCK. - Venraj. Beste Portland-Cement BESTE GIPS. f PETROLEUM MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen Beste Hollandsere Asch Bij P. A. Boers Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluifkalk Schrijfboeken F STALEN PENNEN, KERKBOEKEN SPEELKAARTEN Stoombootvaart op deMaas. SPOORWEGDIENST Rook- en Pruimtabak. A. W. JBullrich's PETROLEUM P. LUTTERS. Katholieke Illustratie ft i. steeds voorhanden aan ui Iers l Lage Prijzen te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. Mutsen, Kanten, Bloemen en zijde Linten GEVULDS BEDDBH an PELUW HIT. te KOLONIALE WAREN Amcrikaansch en Inlanilsch SPEK en VET. f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. DEMI-Scizocns en VYinteroverjassen Mans- en Kinderpakjes, besle roode en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen Best Lijnmeel W. VAN' DEN MÜNCKI10F-SASSEN VEHRAY. VOORHANDEN S clar ij f p api e r. ENVELOPPEN geelc hennep Enveloppen. STROOKARTON. Papier en enveloppcs de Luxe. Gekleurd Papier. Goud- en Zilverpapier. INKTEN VISITE- ADRESKAARTEN ROZENKRANSEN WI.NTKIÜH KNST. ff 13 TjRKKKUR SIGAUKN voor S5 eenl Alleen verkrijgbaar Itij M. DREESSEN-LTJTTERS, Grootestraat., Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken per 100 en p/ni. aan de gewone fabrieksprijs ALSMEDE LEKKERE Tijdige Hulp, dubbele Hulp! Dnt kunnen zij allou getuigen die door het ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In het ge- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen onkel huishouden ontbreken mag, vindt men honderde nuttige wenken hoo in de meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het por briefkaart in Richters Boekhandel te Rotterdam aanvragen. TE BEKOMEN BIJ W. v. ik Ml NCKIIOF-SASSEN. VERKOOPT beste zuivere Ameriknansche bij 1 Liter 11 Cent. - 5 - 52 - - 10 - 100 - Van af heden verkrijgbaar: aan f6.25 per vat a contant, alsmede Langstraat VEN BAAI VERKOOPT: puik beste ka<*iiel kolen by 1 mud 04 cent 10 - 62 franco asn huis 10 57 aan't station Oostrum Per icagon aan concureerende prijzen. VOr algemeen i» it inUt^tmng npenflcsleld den 22° Jaargang der abonnementsprijs per 3 maanden negentig centsfranco par post één gulden. DEEL JAARGANG zal o. a. bevatten een reeks Geïllustreerde Tafereelen err de F R Aft SC IIE OMWENTELING 1788. nre—^ Vraag aan uwen boek- uü>handelaar hel uitvuerige >1\J PROSPECTUS. Q> Daar «er van verschillende zijden in plaats van PRIMA AMERIKAANSCHE ltu»«i- sche Petroleum voor Ameriknun* selie verkocht wordt, deel ik mijne geachte begunstigers mede, dat door mij slechts PRIMA 'JJMERIK^NSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is waar iets duurder, doch in hét gebruik veel voordeeliger is dan Russische; do prijzen, zoowel per vat als pér' liter zijn steeds uiterst concurreerend. V. FONCK. BK PILLEN zuiveren het Bloed en horstellen allo ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gewildheid weder aan verzwakte Gestel Ion, on zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. 3D E Z -A- 3D IF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID enIIOEST. Per genezing van kliergezwellen en allo- soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WAV's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen S63 OXFORD STREET, En worden verkocht, m Potten en Doozen van Is. li/zd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. on 33s., en verkrijgbaar bij alle m ed icij n en-v e rk o opéra door de gelieele wereld. in alle soorten a c Qj n O) co ,2 O V c co co cn (D biukx fabrikaat Ijken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepeij, en alle WEEFGARENS EN WEEFKATOEN. CD CO P 3 P- CD P P P cq 01 (D P V *~S per drie maanden* Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-cditio verlangen, ontvangen per kwar taal a ƒ0.50 bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene atlevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolilhographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abonnées op de BAZAR, is de prys van het TIJDSCHRII'T VOOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. 0 met 6 gekl. platen - 1.50 6 r, 3 geknipte patro. - 1.50 6 - 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van Ü.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk, welke editie men verlangt. L'itg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. Station Venray-Oostrum. -I- KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. Herfst- en Winterstoffen voor Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Zwartebruine, gestreepte en geruite IfasekMtn BUSKIN SS in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen broeküloffen, baal cnouderbroe- keu en borstrokken in alle kleuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. on EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/2 korting. iL 1X2 AA 'Müd i Patersstraat. Vonraai. rHot werkzaamste middel r tegen ilcbt, Ruraattek, Pijn rin den Rug, Aangeaiebtapyn, ^Tandpijn enz. ia buiten kijf: RICHTERS rA ANKER-PAIN-EXPELLER. k ^Prjjs 50 en 75jcent de Flosoh. Te koop in de rmeeste apotheken. Alleen echt met „Anker!' Station venray-Ooilrum zijn te bekomen zoomede tweede soort, ea AARDEN BUIZEN aan coneurreerende prijzen Beste halfzachte Lijnkoek aan 1 10.75 per honderd kilo. Ujninecl a f 1.per 10 kilo. VOORHANDEN Reuversclie en Tegelscbe blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.0(1 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen a 60 ets per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij groote partijen billijker jrijzen AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. ledoren dag verkrijgbaar aan 70 cents liet mud, franco thuis 75cnts. 3> Elfen en gelijnd (HOLLANDSCII EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. POSTPAPIER in alle soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER. WIT en GKlil.lURI) HAIITO.V IN ALLE FORMATEN EN KWALITEITEN. allerhande formaten van LIGT EN" ZWAAR (Cahiers), gelijnd met gek leurden omslag. OUWPOSTPAFIEP. V ROUWEN VET.OPPEN UtEOISTEDRS. MARMER EN EFFEN in verschillende soorten. UIT VERSCHILLENDE FABRIEKEN. F.N aan de minste prijzen. in verschillende soorten en prijzen. Eeae moois esIleaUe en verschillende soorten van GEPOLYCHROMEERDE BEELDEN MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en alle zaken lot tien Itoplilianilel belioorcnilot Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERD4-M Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ton 1 ure tot RAVE- STEIN en van daar Zondag 's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.50 S.48 12.18 4.24 7.51 Mook Heumen. Lind.-Katw. Cuijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Sam beek Vortum Vierlingsbeek Smakt-Holth. Veiiray. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Lott. Grub.-Kloost. Blericlc Grubb.-Lott. Meerlo-Tienr, Oirlo Veuray Smakt-Holth. Vierlingsbeek Vortum j Sambeek Boxmeer Rijke voort Beugen Cuijk Linden-Katw. Heumen Monk NIJMEGEN - 7.12 9.4 12.30 4.37 8 10 door 9.7 door doop 8.13 door 9.9 door doop 8.15 7.22 9.15 12.39 4.46 8.22 - 7.28 9.24 12.47 4.54 8.30 door 9.30 door door 8.43 - 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 door 9.39 door door 8.53 door 9.44 door daor 8.58 7.48 9.57 1.5 .13 9.12 door 10.2 door door 9 17 - 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 - door 10.17 door door 9.33 - 8.8 10.26 1.24 5.34 9.42 - 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 - 8.23 10.42 door 5.49 10.— - 8.34 10.53 1.45 6. 10 12 VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 - 5.52 10,15 2.21 4.24 8.8 6.6 10,25 2.35 4.33 8.18 6.15 door 2.44 door door - 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 y 6.31 door 3.door door - 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 6.50 door 3.19 door door 6.55 door 3.24 door door 6.59 10.57 3.28 5.2 8.5o 7.5 door 3.34 door door - 7.12 11.06 3.41 5.11 9.— - 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 7.29 door 3.58 door door 7.31 door 4.dooi- door - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Vciilo-Maastfrielil Venlo vertrek 644 11 23 640 S 39 Tcgelen 651 11 7 210 6 4S S 47 Reuver 7 3 11 16 M 2 22 7 8 57 Swalmeu 7/4 11 27 2 33 7 11 9 08 Roermond 7 23 1136 2 45 7 21 9 18 Maasbracbt 7 33 11 46 - 2 55 7 32 Echt 7 42 11 54 3 4 7 41 9 26 Susteren 7 50 12 1 3 12 7 4y 9 44 Sittard 7 59 12 10 3 22 7 59 9 54 Geleen 86 12 16 3 29 8 6 Beek-Pllsloo S 13 12 23 3 37 8 14 10.6 Bunde 8 23 12 33 3 48 8 25 Maastriclitaank 8 32 12 41 3 57 '8 84 1022 ^laastrieht-YcBifio Maastricht vertrok Blinde Be-k-Elsloo Geleen Sittard Snateren Echt Mans bracht Roermond S walmen Reuver Tegelen Venlo 10 7 19 7 29 7 36 7 42 7 51 7 58 S 7 8 18 8 26 8 35 |84ö 18 52 9 40'1 9 5012 10 1 2 10 8 !2 10 15,2 10 25 j 2 10 33 2 10 44 2 10 57 11 6 11 15 11 28 11 35 58 51' 5 2' 5 34 5 41 551 5 59 6 10 6 22 6 30 3116 39 •1616 51 5216 58 8 42 8 52 9 03 9 10 917 9 27 9 35 9 46 10 1 10 09 10 18 10 32 10 39 Venlo-Sloüerdam Venlo v 550j 856:10 ,12 2 4 04 7 14 Blerick 6 03| - 10 06 - 7 20 Horst-Sevenun 6 2' 1021 12 17 - 7 32 Helenaveen 6 50 1039(12 31 - n 7 46 Deurne 7 0 1049.12 40 7 54 Helmond 7 38 9 38 117 12 51 - 4 47 85 Nitéhen-Tong. 7 57 1123 1 4 8 18 Eindhoven 8 24 9 54 11 35 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 942 1043 1 1 58 5 47 9 25 Breda 10.UI 11 132 2 23 6 13 9 54 Dordrecht '11 48 3 6 52 0 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 22 123 Itoiterdmii- veil So Rotterdam 5 38 83011032 12 24 344 5 30 Dordrecht 618 919 11 5 1 24 4 20 67 Breda 7 1 1014 11 44 2 30 4 58 Tilburg 7 28 10 441127 3 11 5 24 Boxtel 8- 11 18 12 34 4 18 5 49 8 04 Eindhoven 830 11 54 12 58 0116 12 8 52 Nueuen-Toüg 837 12 2 5 24!- 9 09 Helmond 8 48 1216 115 5 25 - 9 21 Deurne 9 00 12 30 5 40 9 42 Helenaveen 909 12 40 5 51 9 56 Ilorst-Scvenum 927 12 57 6 10 10 21 Blerick 1 15 6 27 10 45 Venlo 9 42 120 156 6 32 73 10 50

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4