St. fficolaaé-Etal&ge! ST. NICOLAAS-CADEAUX. w. ZITDAG St. Nicolaas-Artikelen, litdagea 0. L. Y. van het H. Hart Einde? ietsra, p 2 5 De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Gemengde Berichten Marktberichten Landbouw in Limburg. PRJJ SKJENEN om een FLINKE PRIJS De prijs is slechts 40 oenls. •om Ah TH W. Lenssen. Schaapshond. De Xolai'is VISSElSS le lilceick Dc Dennenboomen X X X Eaterstraat, "VENRAAI, X publiek verkoopen publiek verkoopen: publick verkoopen publiek verkoopen: publiek verkoopen: '•""A'ffi Bouwhoeve, 1 kalf tiers zooals Bantammera is het toch bewezen, dat Italianen on Hamburgers minder voedsel behoeven dan forse lier gebouwde rassen, waar do maag meereischend is, a. Brahma's, Cocbinchina's, Langshans. Men heelt i --re- kond, dat 3 Italiaansche hoenders evenveel eten als 2 Cochiuchina kippen. (Slot volgt.) In het kristallen paleis te Londen is thans een tentoonstelling van 521 katten, met liet onvermijdelijke kattenmuziek. Het zijn allen bijzonder fraaie of curieuze exemplaren, sneeuwwitte, blauwe, parelgrijze eu zijdeha- rigen. Do parelgrijzen komen uit Siam en zijn voor 500 gulden het stuk te koop. Your een jroote zwarte kat, Tibby genaamd, vraagt de •eigenaar 24000 gulden. Misschien laat luj zich nog afdingen. LIJST van brieven geadresseerd a ui onbe kende personen gedurende de 2e helft der juaand October 1888. en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur van hot J'ostkanloor te Venray kunnen worden gere ■clameerd. Van MEERLOO Meijer Walraven, Roermond. iï.rr-s2?TW!-.5i£3-^E-iKnt^[ Burgerlijke Stand. VENHAY Van den 17 tot den 24 Nov. 1888. Gfeboorten. Peter Maesseu. Frederika Gerardina Jloogeveen. Gerardus llubertus Lueassen. Anna Maria Jan.-sen. Huwelijken. Geeue. S terfge vallen. Gerardus Wilhelmus Jacobs, oud 3 dagen. Hendrina Versteegen, weduwe van é'iuis- «ti&iui Jennen, oud 77 jaren. Venray, 10 Nov. Aangevoerd 2050 halve kilo's lioier. Puja per halve kiio 43 a 53 cis. Horst23 Nov. Boter per halve kilo 44 -a 52 ets. Aangevoerd 1820 halve kilo s Maastricht 21 Nov. Boter per halve kilo 438 a OU cis. Eieren per 1UU stuks 14.75a 5,00 20 Nov. Ter veemarkt waren heden aungev. 011 runderen, 01 kalveren en 680 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen ie qual. 58 a 00 c.. 2e qual. 53 a 56 c., vette kalveren 55 a 65 c., en vette varkens 50 a 51 c., alles per kilo, nuchtere kalveren f8 a 14 en biggen 1'3,00 a 5,50 per stuk. Ventoo17 Nov. Boter per 1/2 kg. 46 a 40 ets. Biggen aangevoerd 215 per stuk 6 a fr. Bergen21 Nov, Boter per halve kilo 45 a 51 ets. Blitlersioijck10 Nov. Boter per halve kilo 48 a 57 ets. Well, 10 Nov. Boter per halve kilo 50 a 53 ets. Aangevoerd 152 halve kilo's. Vierlingsoeek20 Nov. Boter per halve kilo 43 a 52 cis. Deurnet 21 Nov. Boter per halve kilo 43 •cent. Aangevoerd 788 halve kilo's. St.Anthonis, 22 Nov. Boter per 1/2 kg. 35 a 54 ets. Mil17 Nov. Boter per halve kilo 50 A 59 ets. Aangevoerd: 3059 Kilo's. Maandag-morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 500 biggen, 38 vette varkens, 4 seliottelin- gen, 4 vette kalveren, 3 nuchtere kalveren De prijzen waren: biggen 4.a f G. per stuk, vette varkens 23 a 24 ct. de 5 ons, scliutto- lmgen 8 a 12gld. per stuk, vette kalveren 24 a 28 ct. de 5 ens, nuchteren id. 6 11 por stuk. advertenTien"' MAATSCHAPPIJ VAX van den Wandelleeraar op $ïiiamla£ den 3 December 1888, te Y'enray in het LOKAAL DER BOTERMIJN ten acht ure 's morgons over boterberehlin^;. be voorzitter J. M. MERCKELBACH. op Zondag 25 November 's avonds 7 uur. bij P. J. BEERKENS, Grootestraat. E( stic! of bij te Ri bed ra VOOF^ HET jlAAri in kiurig uitgevoerd schild, 'iteede tekst in proza en poSsie. kiijghaar bij alle solide Bo'-kliandclaien de i-itgeveis J. J. ROMEN A ZONEN. )KUM().\n. Tegen overzending van liet g aan de L'itgevcrs, franco pór post. eene ruime keus;e Heereij en Dames VÜtpailtOilClS, bsï<»1 cn y.»n«3er LEEl>jvKK ZOLEN. L.UiË PBfJZliX. ij BR O ES E A CO M P. te Breda is verschenen NAAR Prof. Br. J. H. SCHMICK's fel il« <imt tin 3£i|tle diltt L'it het Duitsch vertaald HOOR H. DE GEUS. Prijs f 1.25. Iu enkele maanden werden van dit hoogst belangrijk werkje duizenden exemplaren der Diu sdie uitgave geplaatst. TE KOOP een flinke, jonge, gedresseerde Te bevragen bij den uitgever dezes. 7 Kleermaker, Schoolstraat. Ruime ksuss in wollenen katoemm buxUings, rat in/-, eskimo, baai, pilo, bevert.in, manchester enz. Gebreide cn geweven onderbroeken en borstrokken vanaf 00 cent. Molton onderbroeken cn borstrokkon vanaf f 1.— Ileeren en dames kragen. Liggende cn staande overhemden en man chetten. dassen, strikken, cravats, fiches, draaiplastrons enz. Nette bediening.Goedkoope prijzen. zal op Donderdag, 29 November 1888, zitdag houden tot ontvangst van alle vervallen kooppenningen enz. te Wansum, bij den heer J. Tervoorcn van 1112 's voormiddags, te Venraai, bij den heer W. Poels in dc Zwaan, van 2C uren 's na middags. De Notaris L1NSSEN te Venray. zal ten verzoeke v. n het EdelAciitb iar G nicoiitcbestuiir van W.missu u. op Dinoda. 27 November 1888. 's namiddags ten 3 me. ter Iwrberge van den Heer weih uder St« m te Ge y storen, puh!i<-fc verkoopen ruim 0000 stuks, zijnde zwaar en schoon kuilliout, staande to wassen le Geijsieren. Ge- Ijj ineente Wanssuin, ter plaa'se. fft genaamd -Gi-ysterderiieid ■11 uitmakende liet Noordelijk /•decile ter grootte van 2 Hectaren 68 aren van hot kadastrale Perceel Sectie A no. 600 der Gemeente Wanssum. Door de onmiddel»jk>' nabijheid ran de Maas en den Stnatssp'-ra-eg, is het eervoer der boomen zeer gemakkelijk. De Notaris LINSSEN te Venray, zal ten verzoeke en ten huize van de kinderen Willem Jenneskens te MersMoVenray. op Donderdag 2'J November 1888, 's namiddags ten 1 uur. publiek verkoopen Een sterk werkpaardzijnde e<*ne vÜ'j:ir'oe merrie, al hot paar- •^SxZa dentuig. Eene melkgevende koe, een dragend rund. Een kalf. schapen waaronder 1 dragende en 18 hamels, 2 varkens scheuteliiH gen lange cn korte kar, ploeg, egge, enz. 1 schaapshond en schaapsbakken enz. H i™H ,J w** ««li sswaftv*Aa&w>. mviwmxpmy Bericht hiermede, dat hij ruim is voorzien ran eene (jroote collectie bestaande in porte-monnaies, portefeuilles, zaktoiletjes, visitekaartenétuis, notitie boekjes, schrijfcassetten, schrijf- en muziekmappen, sehrijfgarnituren, inktkokers, postzegels- en briefkaartendoozen, vouwbeenen, kapdoozen, toiletspiegeltjes, werk- tasckjes, kaartendoozen, fiches, enz. Verschillende spelen, als: lotto, domino, oorlog-, dam-, schaak- en kaartspelen, reistaschjes en mandjes, wandelstokkken, enz. enz. en eene ruime keuze K K*" I alles zeer geschikt voor te houden door Notaris VAN DEN BERGH, tot ontvangst van vervallen kooppenningen. Venraai. Vrijdag 30 November 1888, van 912 en van 24 ure. Dinsdag 4 December 1888, van 25 ure. Vrijdag 7 December 1888, van 912 ure. Wanssum. Zaterdag 1 December 1S88, van 911 ure, ten huize van den heer J. Tervooren. Blitterswijc/i. Denzelfden dag van 1—3 ure, ten iiuize van den beer Hu- bert Reijnen, aan de Maas. Meerloo. Denzelfden dag van 5—6 ure, ten huize van den heer Mi- chiel Reijnen. Grubbenvorst. Woensdag 5 December 18S8, van 89 ure, ten huize van den lieer P. Bos. Lottum. Denzelfden dag van 10—12 ure, ten huize van den heer Ant. Bos. Broek httijsen. Denzelfden dag van 34 ure, ten huize van den heer A. J. van Soest. Sxcolgen. Denzelfden dag van 5 Gure, ten huize van den lieer Geurts-Aerts. Severn on. Donderdag 6 December 1888, van 1011 ure, ten huize van mej. de wed. J. M. Raedts. /al op Maandag den 26 November 1888, des voormiddags 10 uur, te Venraai, op verzoek van den beer Jos. Steegb, houtkoopraan te Venloo, 25 slagen 30 jarig strooisel. 2000 boonenstaken en eenige slagen brand hout. Alles gelegen in het bosch afkomstig van Mejnf. Mina Esser, aan de Goijstersche grenzen nabij den grindweg naar Maashees. Vergadering op den Buus aan de barrier. zal op Maandag den 26 November 1888, des namiddags 2 ure, te Yonraai aan de Heide, op verzoek van Leonard van Reus en kin deren publiek verkoopen 1 goed ruinpaard. 3 melkgevende en dragende koeien. 1 varken met biggen. 2 scheulelingen. Lange en korte kar, ploegen, egge, paar dentuig enz. 18 Eikenboomen en 1 kanadas staande na bij liet huis. zal op Dinsdag den 27 November 1888 des namiddags 1 uur, op verzoek van zyn Prin cipaal, ten haize van de weduwe F. Tbicssen te Horst, publiek verkoopen t 3 kasten, w inkel opstand, bascule, lampei», koperen schalen, 2 kachels, 2 ledikanten, stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, potten gggg^en pannen, groote koperen ketel. 3 weefgetouwen met toebehoor, baktrog. M.waschkuip en ander vaatwerk, egge, deur en vensterramen, bierstellingen en meer andere voorwerpen. zal op Woensdag den 28 November 1888, des namiddags 5 uur te Ilorst, op den Hil, ten verzoeke en ten huizo van Peter Mathijs Wijnhoven, publiek verkoopen Gemeente Horst. 1. Een perceel bouwland, in 't klein Kra- ncveld, se -ie f> ik». 2641 groot 15 aren 50 centiaren grenzende 1.:. Cuppen enJac. San ders. 2. Een perceel bouwland op T Kranoveld sectie 1> «0. 831, groot 21 iron 90 com 1.oen grenzende I/mib. GeUrtjcns eu de wed. J. Sober jé. 3. Een perceel houwI tul op 't Kootli, sectie E 110. 957 g 21 eu, grenzende P. M. dc Ku ij por, P. Wii:-ms en den weg. 4 Ken perceel weiland iu de Reindonk. sectie K 110. 2191. giuol 51 aren. gren/ende W. van Reus, J. Goerurt>, M. Jenniskons. 5. Een perceel bouwland eu heide in do Reiudonk sectic E no. 2509 grooi 31 «reu, grenzende Jos. Alsters on de wed. W. Ketlc- uaers. zal op Donderdag den 29 November 1888 des woonniddugs 10 uur te Horst, op verzoek en ten huize van Cornelis Zeevenhoven. 2 kachels waaronder eene sqboone geslepen, «-a groote herbergshaiifctti. buffet, 20 ;U-j stoelen, 4 tafels, toonbank, balans met schalen, liters, 2 hanglampen, spiegel, «^-ijzeren kofels, potten eu pannen, go- wicht, bier- en jeneverglazen en meer andere voorwerpen. zal op Maandag den 3 December 1888. des namiddags 1 uur te Horst, ten verzoeke v«n den Heer Johannes Beayssen, grondeigenaar te Horst. 25 zware en lange eikenboo men. waaronder eenige ter dikte van 3 meter omtrek. 55 zware, gave en lange ('anadasboonicn. waaronder er fiEfi32BSQBBazich bevinden van 3 meter omtrek. 1 kersen en 1 kastanjenboom. Geschikt voor halken, karburriön. klomp, rad en timmerhout. Staande allo bij de bouwhoeve Ycrheijen- plaats te Horst aan de Meterik. Vergadering aan de bouwhoeve. zal op Vrijdag don 7 December 1888, de» namiddags 1 uur to Venraai; op verzoek eu ten Iniize van de wed. J. H. van Leunen, aan de Langstraat, 1 Kast, stoelen, tafels, spiegels, schil derijen, winkelopstand, balans met gewicht, ketels, potten en pannen, veel porce- lein, kristal, glas cn aardewerk, mand-" jes met pijpen, galanterie-waren, *a- j bak, nieuwe klompen, wollen gareu, schoenriemen, enz. Allerhande schoenmak'»; Sgereed schappeo, als leder, leesten, en wat moer zal worden ten berde gebracht. zal op Dinsdag den 11 December 1888 des na middags 5 ure ten huizo van Gerard Deponti to Casten raai, krachtens Art. 1223 B. W. Eene vruchtbare genaamd -Jeppeplaats" gelegen te Venraai, ter plaatse Castenraai, bestaande in huis, stal, schuur, tuin. bouw-, wei- on hooiland, kadastraal bekend sectie G nos. 251, 252, 253, 254, 389, 390, 391, 408, 766,.931, 1081 1413 en 1632. sectio II no. 483. samen ter grootte van 6 Hectaren 53 aren 25 centiaren. Tocbolioorendo aan de wed. J. Flinssenbcrg on kinderen. zal op Woensdag den 12 December 1888, limiddags 1 uur te Venraai ter plaatse Yel- tum, op verzoek en ten huizo van dc kinderen Johannes Thuijls publiek verkoopen: 1 8jarig goed ruinpaard. 5 dragende en melkgevende koeien. 3 runderen. 1 vet varken. 1 varken met biggen 'eJL'iaEfla» j5 ooihchapen. 1 goede schaapshond. 1 lange en 2 korte kar, ploegen, egge. weiboom, paardentuig en verdm* akkerge- roedschap Zegt 't voort.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3