Engeland Landbouw. 1300000 francs. Door dozen aankoop kan de aanmaak van het Lobd-gcweer annmorke- lijk bespoedigd worden. - Tlums zijn 8500 werklieden daarmede bezig. De aanmaak der nieuwe Label geweren zal dus dour den hrami dei' fabriek ie Cliatul- lerauli geen vertraging ondergaan en men zal voorlaan 1Ü0Ö iu plaats van 8.00 geweren per dag kunnen afleveren, daar het werkvolk van Chatollernult ook in do werkplaatsen tu St.-Kiiemie geplaatst kan worden, waar dan bijna OüUO arbeiders aan het werk zullen zijn. De wijnoogst iu Frankrijk voor 1S88 bedraagt 40 millioen hectoliter, tegen 21 i üiilliucn in 1SS7. Minister Goblet intrigeert reeds om j Floquels erfenis te aanvaard en.. Hij wil, evenals Boulauger, een constituante bijeen roepen. Er is berekend dat FloquOts ontwerp van grondwetsherziening zal vallen, met een minderheid van ruim 100 stemmen. Van de 8-10 leden der beide Kamers zullen 250 mo narchale», 20 Houlangisten en 200 radicalen stemmen voor een horzieniug, gelijk Boulau ger die in 't verschiet stelt. Do correspondent van de France to Berlijn. Robertpie, deelt mede dat hij en oen ander FranseU journalist door de Pruisische regoering verbannen zijn en voegt er aan toe: "Inmiddels laat men f.e Parijs de Duitscho dagblad correspondenten ongemoeid, een aan tal ellendelingen die niet ophouden Frankrijk in hunne couranten te beschimpen." Duitschland l)e keizer mengt zich gedurig in de poli tiek. Dit bleek onlangs toen hij den heeren uit den BerUjnsclien gemeenteraad de les las, gelijk nog verseh in 't geheugen ligt, en thans wederom op misschien nog sterker wijs. Im mers liet geldt thans niet meer persoonlijke aangelegenheden, maar 's keizers standpunt tot de staalkundige partijen in den lande. De keizer hraelit namelijk dezer dagen eeu bezoek aan Breslau. Hij betuigde den ópper-burgemeester dank voor hot hartelijk omhaal en gaf daarbij zijn bijzondere vreugde te kennen over den vuor- trell'elij ken uitslag der verkiezing te Breslau. Nu moet men weten, dat deze burgemeester tot de Duitscli-vrijzinnigen behoort; dat do keizer zich aldus uitdrukte: -Het vorheugt mij, dat Breslau goed gekozen hoeft on do caWe//partijo» voor den eersten keer gezege vierd hebbenen eindelijk, dat Breslau, na bijzonder hevigon strijd, dezen keer een na- tionaal-liboranl, een vry-conservatiel' en een conservatief (antirev.) koos, terwijl anders steeds drie Duitsch-vrijzinnigen gekozon wer den. Toelichting wordt hierbij overbodig. Heel het land weet nu wat den keizer aan genaam is en ook dat hij niet schroomt hot uit te spieken, 't Zal de houding van den Fortschritt niet beieren. Na de vele slagen is dit een der zwaarste die deze party treken kon, vooral nu, gelijk men weet, ouk in eigen boezem de verdeeldheid zoo krachtig zich vertoont. Do burgemeester van Breslau heeft, -inge volge opdracht des keizers," ambtelijk bekend moeten maken dat de keizer zijne groote vreugde te kennen heeft gegeven over de nederlaag, door de partij, waartoe de bur gemeester behoort, bij de verkiezing aldaar geleden. De keizer woonde ook de eedsaflegging- der troepen in de katholieke kerk te Potsdam by, 'waar aartspriester Bever en de kerk meester! hem in het portaal ontvingen. Do keizer beval persoonlijk het oprukken der reent ten van de garde, met do vaandels, naai de kerk. Alle officieren van het garnizoen waren tegenwoordig. De keizer verleende daarna audiëntie aan de deputatie uit Zweden. Een der begaafdste kunstenaars der Dusseldorpcr beeldhouw- en schilderschool Eduard Knackfuss, is novice geworden bij de paters Dominicanen daar tor stede. Berichten uit Zanzibar, van den aposto lische» prefect, ingekomen bij liet noviceliuis der St. Benedictus' Missiegenootschap in Beieren, houden in, dut do katholieke missiën tot heden toe geen last hebben gehad vau den opstand der iuboorliugen tegen de Duitsche Handelmaatschappij. Pater Bonilacius schrijft dat zijne missie, jiog al afgelegen van hot terrein van den strijd, niets te vreezen had, en hij voegt er bij Toen ons iu het laatst van September bericht werd, dat de Boierscho missionarissen ito Pugu, nabij Har-es-Salam -gered" waren en iedereen daaruit moest opmaken dat zy nog bijtijds liaddeu kunnen vluchten, waren zij juist bezig met bet bouwen van een groot gesticht voor weezen en verwaarloosde hei- densche kinderenzij konden daarmede rustig voortgaan en hebben hot nu ouder dak. De inboorlingen hebben ben zooveel mogelijk geholpen en niemand lieeft er naar getaald, de patera ruw te bejegenen. Benjamin Herder, de eigenaar van een dor grootste katholieke boekdrukkerijen, met filialen te Straatsburg, Munchen, Weenen en. Rt. Louis (Vore«9iiigde Staten) is den 10. dezer te Freiburg, in Baden, overleden. Do zaak was in 1801 door den vader van Benjamin Herder te Consianz begonnen. Kardinaal Newman is. volgons een bulletin in de World, nagenoeg geheel hersteld. Kardinaal Howard, thans te Brighton ver toevende, wint ouk in krachten aan, maar zijn hoofd blijft zwak. Kardinaal Manning, die m den laatste» tijd ook lijdende was, verschijnt weder op den kansel en op de tribune. Italië Het nieuwe strafwetboek, met zijn uitzon deringsbepalingen tegen liet vrije woord dor geestelijkheid, is Zaterdag, bij geheime stem ming, door don italiaauschcn Senaat met 101 tegen 88 stemmen aangenomen. Aan welsprekende protesten in den Senaat zelf heeft hot niet ontbroken. Reeds op den eersten dag der openbare discussie, Maandag der vorige week, trad de senator Lainporiioo als bestrijder van hel ontwerp op, m zoover hot buitengewone straften Uepaait tegen de geestelijken, die niet iu do overweldiging van Rome berusten... -ik ontken, zeidc hij, dut een priester openhaar ambtenaar is, maar zoo ja, dan verdient hij toch zeker met slechter behandeld ie worden dan de andere ambtena ren werkelijke misdaden moeton gestraft worden, maar men spreke niet van -misbrui ken" in z..ken, waarvan het -gebruik" bo- pauld wordt door canonieke ou niet door civiele wetten. Juist daar waar liet dogma geëerbiedigd wordt, ziel men ook do vrijheid het meest in eere, getuige Amerika, van waar het allerschoonste geschenk voor 's Pau sen jubilé gekomen is, nl. een exemplaar der Amenkaaiische grondwet, toegezonden door den president ClevelandDinsdag trad ook do senator Peodati tegen het ontwerp op, en wel vooral wegens zijn afkeer van allo uit zonderingswetten. Het bericht iu de Italië en de Figaro, dat VVindthorat naar liet Vutikaau ontboden ware, om instruction te halen en zieli aan het hoofd te stellen der beweging voor de wereldlijke rechten van den II. Stoel, wordt door de Jiöln. Volkszlg. een canard genoemd. -N e (Ierland. YKNRAY 24 November. Z. M. hoeft benoemd tot commandeur dei- orde van den Ned. Leeuw Jlir. Mr. J. M. B. J. van der Does de Yv'illebois. president van liet gerechtshof to 's lieriogeuboseh tot geueraal-iuajuor bij liet leger in Neder- landsch-lndië benoemd de kolonel der infan terie bij dat leger li. K. F. van Tej'n, civiel en militair gouverneur vau Atjoli eu onder- hoorigheden. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der directe belastingen, invoerrechten en aecijn- sen te Eijsden (station] e. a. den heer J. M. Roclicll, ontvanger te Nieuw*-Buiuen, ge meente Borger. Z. M. heeft aan den heer J. Hollman, solo-violoncellist te Maastricht, vergunning verleend lot liet aannemen der versierselen van -Officier d'Academie". hem door den mi nister van Openbaar Ouderwijs, van Kere- dienst en Sehoone Kunsten der Fransche Republiek geschonken. liet is thans bepaald, dat het koninklijk gezin dezen winter op het paleis het Loo zal blijven vertoeven. De gezondheidstoestand van Z. M. blijft gelukkig bevredigend. Up de veemarkt alhier werden jl. Woensdag aangevoerd 180 stuks hoornvee en 100 biggen. De prijzen warenhoornvee f 00 ci f 190 eu biggen f 8 a f 5.50. Zondag-morgen ontstond te Blittei sivijk een begin van brand in de schuur van den landbouwer A. Fila. Door de spoedig aange brachte hulp was men het vuur weldra mees tor, zoodal weinig verbrand en de schade nog al gering kan genoemd worden. De oorzaak is onbekend. Alios was tegen brandschade verzekerd. By de verkiezing van Maandag te Ven- loo voor loden van do Kamer van Koophandel werden herkozen de hoerenBerger, Walters, Struben eu Soete, terwijl herstemming moet plaats hebben tusacheu do heeren Reoeveur, Verzijl en Hermans. Ten stadhuize te Roermond hadji. Zon dag eeno vergadering plaats der zich onlangs gevormd hebbende commissie, ten einde aan Z. D. H. Mgr. Boermans hij zijn aanstaand jubilé een bewijs van hulde van Roermond's katholieken aan te bieden. Hot bleek, dat de vrijwillige daartoe gedane bijdragen netto de som van f 711.20 uitmaakten. Of dit bedrag nu zal worden besteed tot hot aankoopen van drie zilveren kei kei, dan wol of daarvoor in de kathedrale korkoeu geschilderd venster raam zal worden gqdaatsl, zal in eenen aan staanden Zondag te louden vergadering wor den beslist. Na een betickdijk kortstondige ziekte is Maandag avond 'u Roermond overleden de heer J. A. 11. 1 la/fiims, docloi in de genees- eu heelkunde. Doorficü met bijzondere voor liefde aan de ooglidjjkunde te wijden, was hij vooral gedurende dij}laatste jaren de gezetelde raadsman. j Op weg van Ëhterbosch naar Monlfort werd de slachter Woliers, uit lautstge- r drie man mot rieken oud. Aan zijn hond heeft zijner aanranders noemde plaats, di aangevallen en ge de man liet te dai en, dat hij uit do handen lost werd. - Hij avond i Ritzen i lleeilej'hcide, tOiai 't gezin juist 't a dus binnenshuis bev ongelukken te botfj den hodgon wind vau Dinsdag- een liuu, toebohoorende aan li. bowooil dour Til. Vranken te mivergowaaid. Hoewel jndeten gebruikte on zich nd, zijn geen persoonlijke jUr.eii. Een docliterijc van (j jaar, dat in een ieventrek vertoefde, wei d under do puiuhoopiii bedolven. Toen men met beangstigd hun ia hare nabijheid kwam, riep ze «eeds: -vajer ik hen met dood." Ze bleef geheel ongedeird. Betreffende dl aanvraag van den lieer Serolea, ingenieur'te Heerlen, tot aanlog en exploitatie van een n-caaispoorweg Hertzogen- raiu-Sittard, veria weg in de noord wei langs Eijgeishovon, Heerlen, vandaar sint men nader, dat de olijke richting zal loopen Scheijdt, Schaesborg tot ijn dezelfde richting langs Hoenshroek, het heer westelijke Nu tb en vorder noodwaarta langs Sehiiinen, Geleen naar Sittard. De spoorweg zal over zijne golieele lengte ongeveer 20 kilometer bedra gen en eene zeer 'bevolkte streek van Zuid Limburg üoorsuijdea. Woensdag hééft het gerechtshof te 's-llertogonboscli uwspraak gedaan in zake tegen M. J. II., oud 24 jaar, huisvrouw van J. M. H., naaistoi1, geboren en wonende te Maastricht, appellante van een vonnis der Rechtbank aldaar dat vonnis is bevestigd, beklaagde schuldig verklaard aan opzettelijke brandstichting, waarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor een ander te duchten was en vorpordeeld tot twee jaar ge vangenisstraf mot bepaling, dat de tijd door haar in voor-arrest doorgebracht, bij do exe cutie der straf geheJf zal worden in mindering gebracht V Z. D. II. kgK A. Godschalk, bisschop van 's-Bosch, heeft benoemd tot pastoor te Baled den WEw. heer B. J. van Bokhoven en tot kapelaan aldaar den WEw. heer J. Witlokx, tot dusver assistent in genoemde parochie. Ruim 200 Katholieke vereenigingen in ons land hebben, naar de Tijd meldt, haar instemming betuigd mpt de reeolutiën, door de vereeniging -Recht en Orde" te Amsterdam in zake de Romeinsche kwestie aangenomen, en adhaesie-formulieren aangevraagd, ongere kend de afdeelingen der H. Familie, welke mede het voornemen hebben, te kennen ge geven, zich bij die resolution aan te sluiten. Donderdag promoveerden aan 's rijks universiteit te Utrecht tot doctor in do rechts wetenschap de heer F. M. C. E. Koksma, geb. te Sluis, en de heer M. L. Van Goude- voer, geb. te Utrecht. De Minister van Marine, die in de laatste dagen ernstig lijdende was, bevindt zich naar omstandigheden zeer wel. Dc nieuwbenoemde gouverneur van Su riname, jlir. mr. M. A. de Savornin Lobman, zal met de boot van de kon. Westindischon maildienst 12 Dec. uit Amsterdam de reis naar de kolonie aanvaarden. De minister van Waterstaat heeft beslo ten, dat de stempel en afkeuringsraerken voor den ijk der maten en gewichten en gas meters, voor het jaar 1889 te bezigen zijn als volgt. Bij den ijk en herijk der maten en gewichten de letter Z in den gewonen druk vorm, schuin gesteld Bij den ijk van gasmeters de koninklijke kroon. Zeer te recht wordt in de Tijd de vol gende opmerking gemaakt Wanneer meu in België eene postwissel naar ons land verzendt, betaalt men voor 190 frs. 50 centime» als overmakingskosten, en men krijgt hier f 47.62 uitbetaald. Maakt men echtor 100 frs. van Nederland naar België ovei', dan betaalt men i'48,01, plus 50 cent onkosten. Uit deze cijfers ziet men duidelijk, dat het nadeel geheel aan onze zyde is, zoodat het zeker te wenschon ware, dat dienaangaande een uniform taxc werd vastgesteld. Door Gedep. Staten van Gelderland is bepaald, dat de jacht op klein wild in dat ge west zal gesloten zijn op Zaterdag 15 Decem ber a. s. Blijkens eèno mode-Joeling dor regoe ring op dc algeineéite beschouwingen dor afdeelingen betreffende de Sta itsbeg'i'ooting, zullen de ontwerpen nopens de pensioenen der burgerlijke ambtenuren en die hutiuer wedu wen en kinderen, zoomede de regeling del imiting van loges, spoedig de Kamer bereiken. lil dezelfde memorie vindt men de voor waardelijke toezegging vau eene nieuwe commissie. Als zij van dc noodzakelijkheid overtuigd zal zijn, zal dc regeering ook oen staatscom missie benoemen lot het ontwerpen vau eend regeling der administratieve rechtspraak. De del'ensiecommiSöie is zo ver met. naar arbeid gevorderd, dat liet rapport aan den koning thans in werking is. Een voorstel tot afschaf fing van do gerocntelijke oedyn, dat volstrekt niet voortvloeit uit de Grondwetsverande ringen omtrent de verplichting tot hul afleg gen van amotseeden, is van deze regOering met te wachten. Uit Aston N.-B. wordt gemeld Het schijnt dat de üuod hier eene opruiming onder de oudjes heelt willen nouden. Bimieii een tijdsverloop van twee dagen nam hij er vijf weg, die tezamen 419 jaar telden, nl. con van 91, twee van 86, één van 84 en écu van 72 jaar. De oudsten heeft h:j evenwel ge spaard zou bevinden zich in onze gemeente nog twee vijf uii-uegeuiigers, vau welke een nog zonder bril leest, en een van 91 jaar, die organist in de li. K. Kerk is en nog bijna eiken morgen het orgel bespeelt. Wel een be wijs, dat de moeraslucht der peel nog zoo heel ongezond uiet is. Blijkens een telegram van den gouver neur-generaal van Nederluiidscli-lnui® van 16 dezer wordt de goineriiements-kuliieoogst op Java voor dit jaar thans geraamd op 564.510 pikols. Ut. Ct, Na afloop eeiier vergadering te Amster dam in Flanel us gehouden trok eene groote menigte socialisten Diusdag-avond zingende naar liet huis van den burgemeester. Een agent vau politie, die hen tot de Westermarkt volgde, werd aangegrepenhelm en sabel werden hem afgerukt en in de Keizersgracht geworpeu; de agent word erg mishandeld, o. a. is hem een arm uit het lid getrokken. Hij moest naar het gasthuis worden vervoerd. Meerdere agenten zijn toegeschoten en dreven de troep met do sabel uiteen. Ia verband hiermede meldt het N. v. d. D: Na afloop der Dinsdag-avond gehouden bijeenkomst 111 «Plancius", alwaar Domela Nieuwen huis een lezing gehouden had, vormde zich eeu troep van omtrent een tweehonderd- ui personen, die zich,-in de richting van de woning des burgemeesters, naar do Keizers gracht voortbowogen. Toen reeds van verre do kreten "Weg met van Tienhoven!" "Leve Nieuwenhuis 1" gepaard met 't werpen van stecnen, zich deden hooren, wilde de agent, dio bij het huis van den burgemeester gepos teerd was, zich naar het nabijgelegen hulp bureau van politie op de Prinsengracht begeven om versterking te halen. Nauwelijks werd dit van uit dew tierenden troop bemerkt, afmen zette den agent achterna om dit te ver hinderen. Up de Westermarkt bracht men liem niet slechts tot staan, maar hij werd mis handeld, op den grond geworpen en getrapt, zoodat de man, erg gekneusd eu gewond, naar liet gasthuis moest worden vervoerd, terwijl de menigte door de inmiddels aangerukte ver sterking met sabel en stok werd uiteenge dreven. Omtrent de oproerige beweging, die don 12 October door de militaire macht in Midden-Java onderdrukt is, meldt de Maan dag avond ontvangen Jaea Crt. het vol gende In den nacht van 11 op 12 dezer werd door den resident van Soerakarta bericht ontvan gen, dat een bende van ongeveer 30 kwaad willigen, gekleed in priestergewaad, met witten tulband, zich meeseer had gemaakt van den pasawgrahan te Srikaton, ook genaamd Da wang Manjoe, gelegen in Karang Pandan, nabij de grens der residentie Madioen, en dat de politie niet bij machte was hen te verdrij ven. Onmiddelijk werden de cavalerie van liet legioen van Pangeran Adipati, beschikbare manschappon van de lijfwacht dragonders en 30 Amboineesche militairen van het garnizoen te Soerakarta naar Karang Pandan gediri geerd, welke troepenmacht gelijktijdig met den resident, die des ochtends te zes uur van den 12. met den Pangeran Adipati voornoemd de hoofdplaats Soerakarta had verlaten, en om 12 uur van dien dag te Srikaton aankwam. De cavalerie, die langs een door bosc.h ver dekten weg was opgerukt, kwam eenige minuten vóór de infanterie aan, en omsingelde onmiddelijk liet erf van den passangralian. De infanterie doorzocht hot erf en de bijgebou wen en bevond, dat de kwaadwilligen zich in het hoofdgebouw hadden opgesloten. Na drie in het Javaansch gedane sommatie», die ge deeltelijk door godsdienstig gezang (dikir) van de kwaadwilligen werden overstemd, werden de deuren opengerameid, waarop na nog eenige commatiën, 42 personen, waar onder vrouwen en kinderen, zich overgaven. Deze werden gebonden en verwijderd. De overigen, waaronder één, die met de klewang dreigende in de binncngalorij kwam. bleken ongenegen zich ovorte geven, niettegenstaan de na elk schot werd gesommeerd. Bij iiet diui'opgevo'gd gevecht binnenshuis werden 8 kwaatiwillige», die zich in een vertrek ver schanst- hadden, achtereenvolgens neergescho ten. Drie, die trachtten lo ontvluchten, wer den door de cavalerie gedood. Under de gedooden bevond zich ook dc leider, een man van lage geboorte, die door geestdrijverij eenige aanhangers had gekregen en zich den titel lmd aangematigd van Imam Samporno. Eenige ptaken, waaronder oen die als heilig werd beschouwd, voorts eenige klewangs eu pedangs, zoomede een geweer werden buit gemaakt. Met welk duel do beweging op louw werd gezet, is nog niet bekend, daar de gevangenen beweren lmn leider blindelings gevolg te heb ben, zonder zijn oogmerk te kennenalleen wisten zij dat liet naaste doe) heilig was, was- schiug in Telega Pa»sir, een meertje hij Sawangon in de afdeuling Magotan (Madioen). Daar ïntnssciien niemand van hen, die zich in den paSttiigrahaii bevonden, ontkomen is eu de zaak blijkbaar bij de bevolking-, die zich volkomen rustig hield, geen weerklank heeft gevonden, kan de poging lot verzet, zoo diuin werkelijkheid bestaan heeft, geacht worden geheel onderdrukt te zijn. De particuliere berichten door do verschil lende bladen omtrent dit opstootje ontvangen, komen in hoofdzaak hiermee overeen. EEStaiSSSaeEÏSe v:.-s-u liet rantsoen, dat wil zeggen de hoeveelheid voeder, geschikt om aan de hoenders t.e geven, moet een van de eerste zorgen van den eige naar uitmaken. Den hoenders hun rantsoen geven, hun een redelijk voedsel verstrekken, is eene wetenschap, waarin de ondervinding veel moet leeren. Vele lieden donken niet na over het vraagstuk voeding en weten niet eens bij benadering hoeveel ieder hunner kippen jaarlijks opeet, het gevolg hiervan is misreke ning of teleurstelling. Hoe dikwijls bezochten wij boerderijen, waar wij weinig of geen hoenders aantroffen en hoe dikwijls hebben wij zulken landbouwers de vraag gesteld: "Hoe komt Let locli, dat gij goene hoenders kweekt?" En het antwoord luidde "U, die oten te veel graan, die kosten te veel, daar is geen voordeel uit te trekken." Weder anderen, die wel hoenders houden, vroegen wij: "Hoeveel voordeel brengen uwe kippen wel op," en deze antwoordde ons met een minachtend schouder ophalen «Weet ik dat, liet valt moeilijk te berekenen of de hoenders niet meer opeten dan zij opbrengen. Wij houden hoenders voor eigen gebruik 011 omdat naar men zegt, zij bij de boerderij be lmoren. Wij verkoopen er van tijd tot tijd, maar het houden van kippen brengt geen voor deel aan, wij hebben die meer voor ons ge noegen." Wij echter gaan met deze en dergelijke be weringen niet mede en verklaren bepaald, dat zij op grove dwaling berusten. Kippen moeten voordeel opleveren, en waar dit met het geval is, worden zij verwaarloosd of er wordt te weinig zorg aan besteed. De boerin, ziende dat het mud gerst spoedig begint in te korten, stelt zich tevreden mot den uitroep «Wat zijn die kippen vraatzuchtig, zij hebben nooit genoeg, dat kost te veel graan, op die wijze kunnen zij goedkooper op de markt worden gekocht." E11 daarmede houdt alle redeneering op, alle dagen wordt hetzelfde liedje gezongen, zonder dat de boer of boerin nadenkt over de nood zakelijke hoeveelheid voeder, die iedere kip wenscht. De knecht belast mot de zorg voor de hoenders gaat voort met tasten in den graanzak, neemt meer of minder naargelang hem de muts staat en verstrekt op die wijze aan de kippen voedsel, dat den eenen tijd overdadig, een andermaal ontoereikend mag genoemd worden. liet spreekt van zelf, dat door overdadig voeren de zuinigheid niet wordt betracht; evenmin echter door ontoereikend voederen, want hoenders, die geen toereikend rantsoen krijgen, lijden een plantenleven. Zoo als bij zoovele zaken, ligt ook hier de gulden weg in het midden. Niet te veel, niet te weinig zij de grondstelling voor het rantsoen. De theorie van het kweeken erkent tweeërlei rantsoenen, het onderhoudingsraiitsoen berekend naar eene wijze, die de kip niet et® of magerder doet worden, maar haar in den staat laat, waarin het zich bevindt; het kvveekingsrantsoen, waarin meer voedsel wordt uitgereikt dan strikt uoodig is tot onderhoud, en welk meer dere dienst tot versterking, tol groei of tot mesting van de kip. Deze laatste wijze van voederen zal wel bijna altijd door den kweeker worden toege past. Maar welke hoeveelheid voedsel is er noodig tot voorkoming van verkwisting en van karigheid Het antwoord hierop geeft al leen de ondervinding en de aandacht, dio aan deze zaak gewijd wordt, want dit hangt af van eene menigte omstandigheden, als de gesteldheid van het weder, de plaats, waarde kippen gehouden worden, hun leeftijd enz. Het eene hoenderras eet meer dan het andere. Zonder te spreken over kleine hoen-

Peel en Maas | 1888 | | pagina 2