Universeel-zuiveringszout - V, FONGK. - Venray. J Beste Portland-Cement BESTE GIPS. M. Verriet NI AG AZIJN van Gemaakte Klesderen Wollen Doeken en alle Manufacturen Bij 1\ A. Boers F. 1. Sanders, Beste Hollandsche Asch DE OPRECHTE Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Schrijfboeken f STALEN PENNEN. KERKBOEKEN SPEELKAARTEN Stoombootvaart uP .u-Maas. SPOORWEGDIENST ik A. W. Bull rich's >t PETROLEUM P. LUTTERS. Katholieke Illustratie f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Engeland '|[_LEN EN ZALF steeds voorhanden aan ui Ierst Lage Prijzen te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Vesten en alle andere Goederen. Jlutsen, KantenBloemen en zijde Linten QSVULBE BEDDSff ör PELÏÏWS5. KOLONIALE WAREN Amerikaansch en Inlindsch SPEK en VET. DEMI-Seizoens -eu Winterovcrjassen. Mans- en Kinderpakjes, sa. LU AAii-KLI, IC Tijdige Halp, dnbbele Hnlp! beste roode en blauwe dak pannen Plavuizen, Steenkolen Zakstcmpels, Datumstempels en verstelbare Stempels. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Best Lijnmeel W. VAX DEX Ml'XCKHOF-SASSEN VOORHANDEN: Sclirijfpapie r. E N V E L O P P E X geelc hennep Enveloppen. S T R O O K A R T O N. Papier en cnveloppes de Luxe. Gekleurd [Papier. Goud- en Zilverpapier. I jST K T K VISITE- A I) RES KA A R TEX ROZENKRANSEN WINTEHDIF.NST. \y. v. l>. MUNCKHOI'-SASSEN. r it VERKOOPT Van af heden verkrijgbaar: aan f6.25 per vat a contant, alsmede VENRAAI is de iittttfjfniaj apeitgesteld »p den 22" Jaargang DB2S 4AAR2A»Q ;C? r i.- in alle soorten J5 tyken, pulwen, linnen doek, rokkin met randen en sireepeij, en alle WEKFGARENS EN WEEFKA V 'EN. a> c/> 2 öi" 'A ANKER-PAIN-EXPELLER. k Herfst- en Winterstoffen liegen- en Wintermantel-STOFFEN. MaackesUc 3UXKIN3S in alle kleuren en soorten. AARDEN BUIZEN aan concurreerende prijzen Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: Te bekomen bij W. 7. 4. MWCKHQ?-S«Ma. ;i 11 Gulden de 100 Kilo. Y S N RAY. Kllon en gelijnd POSTPAPIER in alle soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER. WIT on GI.KLLl ilD KARTOV. KOU WEN VELOPPEN mEOXSTEÏlS- MARMER kn EFFEN Eane mosie MÜectia GEPOLYCHROMEERDE beelden MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en alle zaken tol «IeII Kookliuiidel bcliooromlo. Van af I Oct. 1888 zullen de-boo ten varen als volgt: Dienstregeling van 1 OCT. 1888. 7.12 door door 7.22 7.28 door 7.38 door door 7.18 1 32 j TE BEKOMEN BIJ beste zuivere Amerikaansche bii 1 Liter 11 Cent. 10 100 VERKOOPT: ptrik beste kachel kolen "bij 1 mud 04 cent - 10 62 - franco ar.n huis 10 - 57 - aan 't station Oostrum 7Y>- wagon aan concurrerende prijzen. ALOKMEEN ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden negentig cents, franco par post Cén gulden. zal o. a. bevatten een reeks Geïllustr-eerde Tafereelen VIT PE 'FRA.VSC II E OMWEISTELIS6 1788. Vraag aan uwen lio<-k handelaar het uitvoerige PROSPECTUS. |>er drie iituanticii. Extra-Editie van de Bazar. De abenuées op de BAZAIt, die deze extra-editie verlangen, ontvangenperkwar- taai a /0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de jij na te l land werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chronuUithoyraphie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abom.ée* op de BAZAR is de prijs van liet TIJDSCHRIl T VOOR FRAAIE HAND WERKEN fU.75 DER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummers 6 met 6 gekl. platen 6 »3 geknipte patro. 6 -0 gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij .41. DLZ E EDI Tl EN kan men tegen verbooging van 0.50 bet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk wolke editie men verlangt. - 1.50 - 1.50 o Li tg. Den Haag. Gehr. DELIAKANTE. Het laatste bulletin omtrent den toestand 1 I van Z.Km. kardinaal Newman, in de Tablet.-j~ y j -r luidt, dat do gezondheidstoestand van doi-* kardinaal thans geruststellend is ett bij voort leu allo ongeregeld lieden van do durend in beterschap toeneemt. INGEWANDEN De 'lunet ontvangt uit Zanzibar ceorzwakto Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter telegram volgens hetwelk de blokkade, bei-ouwelijk geslacht, onverschillig van wolken 6temd o<n den slavenhandel te beletten, goeili eiken ouderdom, gekeurd, is dom- don sultan; uiaar op v#r/.oer -y van den consul-generaal van Engeland is z eenige dagen uitgesteld. De Éi.gelsche eonsireene», zwerende Borsten, verouderde Wonden, beeft de Kuropeauen, die in het binnenland- gcne*ing van Jicht, Rhunmtiek, en onverge- wonen, gewaaischuwd dat zij aan gevau blootgesteld zyn en iiet uoodig is de grootstz N Ul\ KOI I.)II R.II ori I IOlvS I voorzorgsmaatregelen te nemen. 0 «oorten van Huidziekten heeft zij geeno De blokkade z.«l de Oostelijke kust val ««aragetrokken en stijve Gewrichten. Afrika bewaken en is gericht zoowel tegeifoLLOWAY's Etablissement, bet slaven vervoer over zee ais tegen de gfREET )NDEN invoer aan die kust van wapens ell aiiiiii(^FgpD STREET uuen en ooozen van ls. li ïd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis.. 22s. on 33s.t en verkrijgbaar bij alle medicijnen-veikoopers door de geheele wereld. 0) 1 CL CL) O) co G O) T3 C co co d) V EIGEN FABRIKAAT 03 03 P a CD P P P CQ C/ï c* CD P 73 Ilot werkzaamste middel t'gen licht, RwnatRk, Pijn ia den Rug, Aangezichtsj-ijn. Tandpijn enz. is buiten kijf: RICHTERS Trijs 50 en 75.cent do Flesch. Te koop in do 'meeste apotheken. Alleen echt met .Anker."! In den Boekhandel van W. v. n. Musck- hof-SasSkn te Venraai ligt ter inzage: voor Zwarte, bruine, gestreepte en geruite in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen hrorliNliiffcii, huairii onderbroe ken en borstrok ken BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qualitcit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i z korting. Pateisstraat. Venraai. Dat kunuen zij allen getuigen die door het ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt^ algemeen erkend. In hot ge- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men honderde nuttige wenken hoe in de meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het per briefkaart in Richters Boekhandel te tWt Rotterdam aanvragen. .Station vciirn v-Ooh(i-iiiii zijn te bekomen zoomede tweede soort, en Beste halfzachte Lij n koek aan 1 10.10 per honderd kilo. Lijnmccl 4 f 10.50 per honderd kilo. Pi uitdeFabriekvan 'N.TEITCROOE .SIcc.r gracht AMSTERDAM. Dezelve bevat eene ruime keuze van model len voor Handelspapier, Etiquette», Winkel- zakken, Linnenmqi ken en van Initialen en Monogrammen. Voorts worden geleverd Meiiipeltloozeii en kusNvim. vetvrije hikt in veriteiiiileinie IJeiiren. -f- a 70 Cent per rond. Franco station. Verders i«E\T in natuurlijke moet. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsehe Blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.00 3e soort f 9 00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen a 60 ets per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bj groote partijen billijker prijzen. A A RIKN K O EBA K K E N lederen dng verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 Rits VAN (HOLLANDSOH EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. IN ALLE KORMATÏN KN KWALITEITEN A I. L ER IIa NI)E FORMA TEN I 'A X 1 LIGT KN' ZWAAR (L'nliiern), gelijnd niet gek leurden omslag. OU WPOSTPAPIER KN in verschillende soorten. UIT VERSCHILLENDE FABRIEKEN. FN aan de minste prijzen. in verschillende soorten en prijzen. en verschillende soorten van Van VLA"LOG naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVR- STLIN oil van daar Zondag 's morgens ten 7 uro naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 0.5'J 8.48 12.18 4.24 Mouk Ileuille». Lind.-Katw. Cuijk Beugen Rijkevoort Boxmeer Sambeek Vortum Vierlingsbeek Sroakt-Holth. Venray. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Lott. Grub.-Kloost. Blerick 7.51 4.37 8 10 door 8.13 door 8.15 6.4 12.30 0.7 door 9.0 door 0.15 12.30 4.46 8.22 0.21 12.47 4.54 8.50 0.30 door door 8 43 0.35 12.55 5.3 8.10 0.30 door door 8.53 9.44 door djor 8.58 0.57 1.5 .13 0.J2 door door 0.17 1.15 5.24 0.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.-14 9.56 door 10.2 7.58 10.11 door 10.17 8.8 10.26 8.18 10.38 8.23 10.42 door 5.40"lö! 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 0.55 2.— 4.8 5.36 10.1 2.5 Blerick Grub.-Kloost. Grubb.-Lott. Meerlo-Titnr. Oirlo Veil ray Smakt- Holth. Vierlingsbeek Vortum Sambeek Boxmeer Rijkevoort Beugen Cuijk Linden-Katw. llonmen Mook NIJ MEG EN 7.48 -4.14 7.54 5.48 10.10 2.17 door 8.3 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 6.6 10.25 2.35 4.33 8J8 6.15 door 2.44 door door 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 6.31 door 3.— door door 6.43 10.47 3.12 4.52 8.89 6.50 door 3.10 door door 6.55 door 3.24 dooi door 8.50 door 9.- 6.50 10.57 3.28 5.2 - 7.5 dooi' 3.34 dooi 7.12 11.06 3.41 5.11 7.22 11.14 3.51 5.10 0.8 7.29 door 3.58 door door - 7.31 door 4.door door 7.34 11.27 4.3 5.29 0.19 A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.80 Yeiilo-.1Ina*i riclil Venlo vertrek 6 41 11 Tegeleu 651 11 7 Reuver 7 3 11 16 Swaliueu 7)4 11 27 Roermond 7 23 1136 Maitsbr&chl 7 33 11 46 Echt 7 42 11 54 Susteren 7 50 12 1 Sittard 7 59 12 10 Geleen 86 12 16 Beek-Els luo 8 13 12 23 Bun-U 8 23 12 33 Maastr icli t .1 an k 8 32 1241 .lluuMtrielif-^ 2 3 2 10 2 22 2 33 2 45 2 55 34 3 12 3 22 3 21) 3 37 3 4» 13 57 eiilo 6 40,14 3<J 6 43,8 47 7 57 7 11 'J 08 7 21,'.. 18 7 321 7 41 y ,36 7 4D19 44 7 5'J'.) H 86 L 8 14 J0.fi 8 24 8 34; 1022 Maastricht vertrok Bun-U Be-A-EUIoo 6ele<.-n Sittard Sustcreu Echt Miiflfchracht Roermond Snalnu-n Reuver IVffelen Venlo 7 10 7 19 7 29 7 36 7 42 7 51 7 58 8 7 8 18 8 26 8 35 |8 46 '8 52 9 40,1 9 50 2 10 1 2 10 8 12 JO 15J2 10 2512 lil 39 2 10 44 2 53 5 8 10 57 J1 6 11 15 11 28 11 35 517 5 27 5 34 5 41 39 5 51 47)5 59 5M 10 13 6 22 22 6 30; 31)6 30! 4)i,6 51 5210581 8 42 8 52 9 03 9 10 917 9 27 9 35 9 46 10 1 10 09 10 18 10 32 10 39 Venlo Blerick 6 03 Ht>r8t-8uv<-iiuiu 6 25 I Helenaveen Dciirae lleluiuud Nm-iien-Tong. •liiullioveu Bi-itt-l rilhurg llr.ila Donlrecht Rotterdam 1 ciilo-ltoticrduiii V. f>30| 8 56 10—12 2 - jlOOtfl - - 1021 12 17 1039 1231 10 49 12 40 9 38 fi 50 7 04 7 38 j 7 57 J 8 24, 951 9 12 10 19 9 42i 10 43 10311 II i 1148 12 19 117 11 23 11 35 12 22 I - I 1251 1 4 I 14 I 38 1 58 2 23 3 3 30 3 41 K»ttcr«luiii-\ cnlo 4 04 7 14 7 20 - 7 32 - 7 4fi 754 85 8 18 8 27 8 59 9 25 9 54 6 52 10 53 7 22 11 23 4 47 5 05 5 30 5 47 6 13 Rotterdam 5 38 Dordrecht G18 Breda 7 1 Tilburg 7 28 Boxtel 8 Eindhoven 830 Nueiten-Tong 8 37 Helmond 8 48 Detirne 900 Helenaveen 909 Hurst-Seveuum 927 Blerick Venlo 9 42 8 30 9 19 10 14 10 41 11 18 11 54 12 2 12 16 12 30 12 40 12 57 1 15 120 10."2 115 11 44 12 7 12 34 12 58 1 15 150 12 24.344 1 24 120 2 30 4 58 3 1115 24 4 18 549 5 01)6 12 5 241- 5 25;- 5 40 - 5 511 - 6 10.- 6 27]- 63*:78 5 30 67 8 04 852 9 09 9 21 9 42 956 1021 10 45 10 50

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4