Sluitings voor de herber gen en tapperijen. Een soiide Bode W. Beterams, 8 tw68 Gönt Sigaar S I G A li E A De Dood-Hst Einde? KACHELS ïf A r 11' 10 e» De Notaris Van den Bergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van denBergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh advertentien" y j - co Gemengde Berichten Burgerlijke Stand. Marktberichten G. TOEBOSCH, Alleen veekeijifbaai' bij Rook- en Pruimtabak. UJGAJ-LLl W. Lenssen. Vulreguleer-kachels by V. iFoiick. 11- O 2- CO s' li re iT rD CO CD De Xotaris LIXSSEN Koperslagers- gcreedschappen. l)c Notaris LIX SS EX V E II Iv 0 P E i\ De Xotaris JANSSEN publiek verkoopen: publiek verkoopen: publiek verkoopen publiek verkoopen publiek verkoopen: gf1 Bouwhoeve Geboorten. Huwelijken. Sterfgevallen. gevraagd voor VENRAAI en om streken, die de geschiktheid bezit, om tegen ruime provisie een gemakkelijk te plaatsen artikel te verkoopen. Franco Offerten onder letters TSW aan het Algem. Adver tentie-bureau van NIJGII VAN DITMAR, Rotterdam. Euiiae keuze in j-J 13 LFKKFRF SIGAREN' Prof. Dr. J. H. SGHMfCK's hst ilcr foil fin oilet ^ifl(t? Uit liet Duitsch vertaald H. DE GEUS. Heerep en Dames Viltpantoffels, Alle soorten kachels en toebehoor - tri 2- v Q 3 (D 2 cc p- p CD 3 <1 2 SE* =r P 3 Q. CT O c CT ~s CD 3 O" c/> O CD CD <D_ CD 3 "i s CD SD CD o publiek verkoopen publiek verkoopen: publiek verkoopen: publiek verkoopen publiek verkoopen 4 met stalmest. Alleen moet men weten, dat zoodanige groene bemesting geen drie of vier jaren voortwerkt, maar na hot eerste gewas reeds grootendeels uitgewerkt heeft. O >k als voedergewas is do lupine niet te versmaden. Het zaad der lupine behoort tot de beste krachtvoeders, welke het plantenrijk oplevert, maar het vee heeft er in 't algemeen een af keer van wegons de geweldige bitterheid. Het volgende kan tot slot dienen: -Zoolang een boor plaggen maait en schapen op de heide houdt, kan hij geen goeden landbouw drijven. Hot land verarmt en hij gaat ach ter- uit. Gele lupinen leveren op schralen heide grond èn tot groene bemesting, èn tot zaad winning de hoogste opbrengst. Het groen onderploegen van gele lupinen tot bemesting, indien bouwland doel is. is liet goedkoopste 011 tevens het beste middel om heidegrond te ontginnen, dien voor te bereiden en alzoo ge schikt te maken tot bouwgrond. Bij ontgin ning van heidegronden, meestal nagenoeg ont bloot van kalk en zwavelzuur is toevoeging van ongebluschte kalk noodig, waardoor op brengst en voedorwaarde aanmerkelijk ver meerderd worden. Schaatsenrijden in November is niet Zoo'n hooge zeldzaamheid als men schijnt te denken. In den winter van 1879 op '80 begon bet den 1. November te vriezen den 15. November kon reeds de niet zoo licht vertrouwbare ijs baan op Sonsbeek bij Arnhem worden openge steld en men reed schaatsen tot Kerstmis o.a. ook op den Rijn voor Arnhem. Toen volgde een week dooiweder; maar na den 1. Januari 1880 hervatte zich de vorst en men kon nog een maand lang rijden. Hen 4. November 18*39 reed men schaatsen in Friesland. Drie dagen daarna begon het te dooien, doch na 4 dagen weer te vriezen. lil bet laatst van Februari 1830 vroor bet nog dat het kraakte. Het nieuwste nieuwtje zijn volgens een Duitsch blad ijzeren visitekaarten. Zij zijn uit zeer dun geplet ijzerblik vervaardigd, terwijl de naam daarop in zilverdruk, die scherp op den donkeren grond van het kaartje uitkomt, is aangegeven. Veertig zulke kaartjes op elkaar zyn niet rneer dan een millimeter dik. Ze zgn sterk en zeer duurzaam. De Haagsche Tramwegmaatschappij vat tegenwoordig haar taak breed op. Zy vervoert uitsluitend gefortuneerde lie den, want haar passagiers zijn -er boven op" of zitten er -warmpjes in" of hebben althans een -buitenplaats" te hunner beschikking. Landlooper: Hier je geld of jg benteen kind des doods Hagenaar: Zeg eens, hoe durft gij mij met -je" aanspreken? VEN RAY Van den 10 tot den 17 Nov. 1888. Gerarda Arts. Martinus Hubertus Fel- zen, Gerardus Wilhelmus Jacobs. Anna Christina Corstjens. Francisctis Winckens winkelier oud 22 jaren wonende te Deurne en Johanna Cristina Lenssen oud 32 jaren wonende te Venray. Maria Gertrudis Vlekken oud 76 jaren echtgenooto tan Frans Martin Vermeulen. Joannes Antonius van Dijk ongehuwd oud 63 jaren. Hendrikus Hubertus Gouinans oud 2 jaren. St.Anihonis, 15 Nov. Boter per i/t kg. 43 a 57 ets. Mil, 10 Nov. Boter per halve kilo 43 57 et-». Aangevoerd: 3059 Kilo's. Maandag-morgen waren op 'Je kalveren en vaikensmarkt te Nijmegen aangevoeld 4 10 biggen, 40 vette varkens, 7 seiiottolin- gen, 2 vette kalveren, 8 nuchtere kal voren De prijzen waren: biggen 4.a f 7. per stuk, vette varkens 23 a 21 et. de 5 ons, «chotie- lingeii 8 a 12gld. per stuk, vette kalveren 33 a 40 ct. de 5 ons, nuchtere» id. 4 a 8 per stuk. Venray, 12 Nov. Aangevoerd 2625 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 43 a 54 ets. Horst, 16 Nov. Boter per halve kilo 44 a 52 ets. Aangevoerd 1829 halve kilo's Maastricht 14 Nov. Boter per halve kilo 58 a 60ets. Eieren per lOOstuks 14.75a 5,00 13 Nov. Ter veemarkt waren beden aangev. 011 runderen, 91 kalveren en 680 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen ie qual. 58 a 60 c.. 2e qual. 53 a 56 c., vette kalveren 55 ii 65 c., en vette varkens 50 a 51 c., alles por kilo, nuchtere kalveren f 8 a 14 en biggen f'3,00 a 5,50 per stuk. Venloo, 10 Nov. Boter per ï/t kg. 48 a 52 ets. Biggen aangevoerd 296 per stuk 8 a 11 fr. Heryen, 14 Nov. Boter per halve kilo 41 a 51 Cis. Bli/terswjck. 12 Nov. Boter per halve kilo 48 li. 57 ets. Well, 12 Nov. Boter per halve kilo 50 a 53 ets. Aangevoerd 152 halve kilo's. Vierlmysbeeh, 13 Nov. Boter per halve kilo 46 a 55 cis. Deurne, 11 Nov. Boter per halve kilo 4 1 cent. Aangevoerd 929 halve kilo's. De BURGEMEESTER van Venray brengt bij deze nadrukkelijk in herinnering de betrekkelijke bepalingen der algeinoetic plaatselijke politieverordening luidens welke de herbergen en tapperijen gedurende de maanden November, December. January, February en Maart van des avonds 10 tot des. morgens 4 ure moeten gesloten zijn en blijven en gedurende dien lijd aldaar geen drank mag worden uitgereikt en gcene gaston mogen worden toegelaten of geduld worden. De in overtreding bevonden herbergiers en tappers verbeuren f5.de gasten f 1. boete voor elke overtreding, behoudens ver zwaring bij herhaling binnen liet jaar. Venray, den 3 November 1888. De Burgemeester, PH. E3SER. De TREKKING der eerste klas begint lï> Xoveml»er-, geheel» en gedeelten van loten zijn te bekomen bij Eitul, Venraai. Kleermaker, Schoolstraat. wollenen katoenen buxkings, ratine, eskimo, baai, pilo, bevertiu, manchester enz. Gebreide en geweven onderbroeken en borstrokken vanaf 60 cent. Mollon onderbroeken en borstrokken vanaf f 1.— Heeren en dames kragen. Liggende en staande overhemden en man chetten, dassen, strikken, cravats, fiches, draaiplastrons enz. Nette bediening.Goedkoope prijzen. D voor '&7» cru? M. DREESSEN-LUTTERS, Groot ent raat. Venraai. Tevens verkrijgbaar in verschillende Merken per 190 en p/ni. aan de gewone fabrieksprijs A LSME DE LEK KERE TE KOOP een flinke, jonge, gedresseerde Bij BR O ES E i CO M P. te Breda is verschenen NAAK DOOR Prijs f 1.25. In enkele maanden werden van dit hoogst belangrijk werkje duizenden exemplaren der Duilsche uitgave geplaatst. eene ruime keuze n»o< en /.oiulei* LEEDERE ZOLEN. LAGE VRIJZEN. aan voordceligc prijzen. Xicuwstc Soorlen voortdurend branden, veel warmte gevend en zuinig kolen verbruik T E G E N S F 0 T F R IJ Z E N c c— CD 33 a 35 a a 03 CO -3? 03 C O 2 03 - 03 H- 2 O al O O H W i— s 3 cc CD CD CD GO e i CD e fifj/v Te bevragen bij den uitgever dezes. te Venray, zal ten verzoeke en ten huize van Gerard Arts en kinderen aan dc Bossemolen te Ven ray, op Donderdag 22 November 1888, 's namiddags ten 2 ure, publiek verkoopen: Allerhande te Venray, zal ten verzoeke van do Voogden der minder jarige Wildere» Johannes Gum mans en van Gerard Arts en kinderen, op Donderdag 2*2 November 1888, 's namiddags ten 4 ure, in het Hotel -de Zwaan" te Venray. definitief GK AL I*:ENTE VENRAY. lo. Huis niet schuur en stal aan dc Bos semolen, groot 1 a. 25 c. sectie C no. 3460. 2o. Bouwland aldaar, groot 23 a. 39 c. sectie C no. 3459. 3o. Dito aldaar, groot 52 a. 25 c, sectio C no. 3432. 4 Weiland aldaar, groot 19 a. 39 c. sectie C no. 3199. te Venray, zal ten verzoeke en ten huize van de kinderen Willem Jonneskens te MerseloVenray. op Donderdag 29 November 1888, 's namiddags ten 1 uur, Eon sterk werkpaard, zyndo eene vijfjarige merrie, al het paar- 3X f dentuig. Eene melkgevende koe, een dragend rund. Een kalf, 23 *.'7erT^S.j schapen waaronder 7 dragende en l* 18 hamels, 2 varkens (scheutelin-i gen), lange en korte kar, pioeg^-égge, enz. zal op Maandag den 19 November 1888, des voorniiddngs 10 ure aan het Volen te Venraai, op verzoek van de Erfgenamen MathgsLitjens, 4 melkgevende en dra- geilde kooien. HLlife 3 runderen. 25 Ooisciiopen. 25 Gusselingen. 1 dragend varken. 2 vette varkens. 9 scheuteling varkens. 1 schaapshond. 2 korte karren, ploegen, eggen, weiboom, schaapsribben, bakken, schutsels en moer andere landbouwersgereedschappen. 90 stuks gave en lange eike- boomen waaronder zware, 5 zware dennenboome» geschikt voor kuip, rad en timmerhout, staande nabij het sterfhuis ver gadering aan no. 1. 2 esschen en 1 eik in Dekkers pas aan den Handerik en 5 eiken en 2 berken aan de Kustort. Deze vooraf te bezichtigen. zal op Woensdag den 21 November 188S. (Venraaisclien marktdag) des voormiddags half 12 uur te Venraai, nabij het. Hótel -de Gouden Leeuw", op verzoek van Wil. Groot huisCoeuders, Eene partij veredelde fruitboomen, als appel, peren, pruimen, kersen, no ten, in hoogstnmmen en pyramiden, beuevens heestergewas en doorn- m planten. zal op Maandag den 26 November 1888, des voormiddags 10 uur, to Venraai, op verzoek van den lieer Jos. Steegb, bout koopman te Vouloe, 25 slagen 30 jarig strooisel. 2090 boonenstaken en eenige slagen brand hout. Al'es gelegen in bet boscli afkomstig van Mejuf. Mina Esser, aan de Geijstorsche grenzen nabij den grindweg naar Maashees. Vergadering op den Buus aan de barriör. zal op Maandag den 26 November 1888, des namiddags 2 lire, te Venraai aan de Heide, op verzoek van Leonard van Reus en kin deren 1 goed ruinpaard. 3 melkgevende en dragende koeien. 1 varken met, biggen. 2 seheutolingeit. Lange en koite kar, ploegen, egge, paar dentuig enz. 18 Eikeuboomon en 1 kauadas staande na bij het huis. on zal op DinsJag den 27 November 1888 des namiddags 1 nor, op verzoek van zgn Prin- cipaal. ten huize van de weduwe F. Tliiessen te Horst. 3 kasten, winkel opstand, bascule, lampen, koperen schalen, 2 kachels, 2 ledikanten, 'stoelen, tafels, spiegels, schilderijen, potten y.7.7?\Cn pannen, groot» koperen ketel, 3 ïm weefgetouwen met toebehoor, baktrog, ^waschkuip en ander vaatwerk, egge, deur en vensterramen, bierstellingen en meer andere voorwerpen. zal op Woensdag den 28 November 1888, des namiddags 5 uur te Horst, op den Uil, ten verzoeke en ten huize van Feter Mathijs Wijnhoven, publiek verkoopen: Gemeente Horst. 1. Een perceel bouwland, in 't klein Kra- neveld, sectie D no. 2641 groot 15 aren 59 centiaren grenzende Th. Cuppen en Jac. San- dei s. 2. Een perceel bouwland op 't Kraneveld sectie D no. 831, groot 21 aren 90 centiaren grenzende Lamb. Geurtjcns en de wed. J. Soherjé. 3. Een perceel bouwland op 't Rooth, sectie E no. 957 groot 24 aren, grenzende F. M. de Kuijper, 1'. Willems en den weg. 4. Een perceel weiland in de Reindonk, sectie E no. 2191, groot 51 aren, grenzende W. van Reus, J. Geerarts, M. Jenuiskens. 5. Een perceel bouwland en heide in de Reindonk sectie E no. 2569 groot 31 aren, grenzende Jos. Alsters en de wed. W. Kelle- imers. zal op Donderdag den 29 November 1888 des voormidüags 10 uur te Horst, op verzoek en ten huize van Cornells Zeevenlioven, 2 kachels waaronder eene sclioone geslepen, 2 groote herbergsbanken, bn/lct, 20 it-j stoelen; 4 tafels, toonbank, balans met tepn schalen, liters, 2 hanglampen, spiegel, 'Ljph'yzereii ketels, potten en pannen, ge wicht, bier- en jeueverglazen en meer andere voorwerpen. zal op Maandag den 3 December 1888, des namiddags 1 uur te Horst, ten verzoeke van den Heer Johannes Beuijssen, grondeigenaar te Horst. 25 zware en lange eikenboo- men. waaronder eenige ter dikte van 3 meter omtrek. 55 zware, gave en lange Canadasboomen. waaronder er zich bevinden van 3 meter omtrek. 1 kersen en 1 kastanjeuboom. Geschikt voor balken, karburriën. klomp, rad en timmerhout. Staande alle bij de bouwhoeve Yerheijon- plaats te Horst aan de Meterik. Vergadering aan dc bouwhoeve. zal op Vrydag den 7 December 1888, des namiddags 1 uur te Venraai, op verzoek en ten huize van do wed. J. H. van Leunen, aan de Langstraat, 1 Kast, stoelen, tafels, spiegels, schil derijen, winkelopstand, balans met gewicht, ketels, potten en pannen, veel porce- lein. kristal, glas en aardewerk, mand-* jes met pijpen, galanterie-waren, 'a- bak, nieuwe klompen, wollen garen, schoenriemen, enz. Allerhande schoenmakersgereedschappen, als leder, leesten, en wat moor zal worden teil berde gebracht. zal op Dinsdag don 11 December 1888 des na middags 5 ure ton huizo van Gerard Depouti tc Castcni'ai.i. kruohtens Art. 1223 B. Eene vruchtbare genaamd -Jeppeplnats" gelegen te Venraai, ter plaatse Cnstenraai. bestaand» in huis, stal, schuur, tuin. bouw-, wei- en Iföoiland, kadastraal bekend sectie G nos. 251, 252, 253, 254, 389. 390, 391. 406, 766, 931, 1081 1413 en 1632. sectie 11 no. 183. samen UT grootte van 6 Hectaren 53 aren 25 centiaren. Toebehoorende aan dc wed. J. Flinsseuberg en kinderen.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3