Buitenland. r België Frankrijk Duitschlaud Engeland Itulie Zwitserland Auuerika Nederland. Kerkelijke Berichten. Landbouw. -goddelijk récht, tegenover het recht der revolutie." Hier te Home moet het eene of het andere volkomen over winnen. Weldra zal het .openbaar worden, dat zonder tijdelijke macht de Paus niet in Rome zal blijven." Ziedaar het oordeel van een protes- tantsch schrijver, die Rome kent, over den oiiui*«gelijken toestand waarin de •revolutie den Paus heeft gebracht. - Hoe het oudcrwys bloei», door de zorgen van het tegenwoordige katholieke ministerie en ten gevolge der nieuwe billijke wet op het ondeiwijs, leert de statistiek der schoolver- slngen. Het aantal kinderen, dut de gemeente scholen bezoekt (waaronder er vroeger waren die nagenoeg ledig stonden) is in de laatste 4 jaren geklommen van 845687 tot 422088, terwijl niet minder dan 1450 bijzondere scho len, door 1(54226 kinderen bezocht, gesubsi dieerd worden uit de openbare kassen. De Courrirr de Bru.cetfes meldtOver eenige dagen zal de Congo Vrijstaat een voor beeld stellen, dat de andere mogendheden waarschijnlijk zullen navolgen het zal voor taan absoluut verboden zijn sterken drank, vuurwapenen en buskruit in te voei en in de Afrikaatische landen behoorende tot het Con- guogebied. Mgr. Freppel heeft de aandacht der regee ring gevestigd op de landverhuizing, waarbij zich do omstandigheid voordoet dat de meeste Frattschen niet naar Algiers of een andere Fransrhe kolonie verhuizen, doch tiaar Zuid- Amerika. De minister moest toegeven dat het aantal landverhuizers inderdaad aanhou dend toenam-, in 1875 bedroog het 8100, in '188(1 reeds llÓÜÜ man. In 1881 werd te Caltors ceti standbeeld van Gambetta onthuld, liet feestbanket kostte 14570 francs, doch de deelnemers aan dien maaltijd betaalden den kastelein slechts 6700 francs; sinds dien lijd klaagt en maant hij vergeefs, >>ai de rest tc ontvangen. Hij heeft het zelfs g- rechtelijk gezocht, ma,;" v j.cu -loi oJ fraitr.s pro oesk hein in -ketiitig gebracht. He Kamer heeft een aanvang gemaakt •niet de behandeling der begroolmg van oorlog. ■De minister Frevcinef, antwooidende op zekere bedenkingett, kondigde voor het vol gende jaar eene verhooging van liet clfectief der compagnieën aan. Andere uitgaven dan die voor verhoogit»g der soldijen van de olli- ciereu zullen noodig zyn. Het zou een her senschim zijn, to hopen op verlaging van het budget van oorlog. Alen moet zich voot be reiden op eoue buitengewone poging om de verdedigbaarheid des lands te verzekeren. Een groot land moot zijne eer alleen van zichzelf laten afhangen. Zoolang dc alge meen© toestand niet verandert, heeft men niet te hopen, dat het budget beneden 55U millioen zal dalen. Het juiste cijfer voor de buitengewone kredieten is 5ÜUU millioen. l>e uitgaven hebben geeuerlei aanvallend karakter, maar niemand zal er zich over ver wonderen, dat Frankrijk zijn onafhankelijk heid wil vet zekeren tegenovei geheel Europa. (Langdurige toejuichingen.) Wel wat laaf, maar toch nog, zegt de JKöln. I 'olkztg., is de rijkskanselier Bismarck tot Joctor in de theologie, honoris causa gepromoveerd, door de theologische faculteit te Giejssen, op Luthers geboortedag, 10 dezer. Hot diploma draagt die waardigheid op «aan den grooten eenigen man, die dtie kei zers gediend heeft, don voornaamsten raads- •ruait van de Luthersehe koningen van l'rui- #en, den lieehten steunpilaar der Luthersehe zaak in heel de wereld." Of de kanselier met die complimenten ge diend zal zijn De Norddeutsche Allg erne ine /eitung. oen artikel van den Parysclieu Rappel over het vreemdenlegioen weergevende, welk art. ophitst tot oorlog tegen Duitschlaud. wijst er op dat de minister Lokruy eigenaar is van ■den Rappel, waaruit de gevolgtrekking kan worden afgeleid, dut de tegenwoordige Frau- scho regeering de ophitsingen tot oorlog billijkt. l)e Morddeutsche zegt. dat hel haar genoeg is dit in het licht te stellen, opdat het een ieder duidelijk zij. o,. wietj de sctiuld rust, indien do vrede niet bewaard kan war den. Dat Duitsclilands staatkunde den vrede beoogt, behoeft geen beloog. De verant woordelijkheid voor hot verstoren van den vrede zou alleen op Frankrijk Heerkoaieti. Het laatste bulletin omtrent don toestand van Z.Etn. kardinaal Newman, in de Tablet luidt, dat de gezondheidstoestand vt.n den kardinaal thans geruststellend is en hij voort durend in beterschap toeneemt. De Times ontvangt uit Zanzibar een telegram volgens hetwelk de blokkade, be stemd om den slavenhandel te beletten, goed gekeurd. is door den sultan; maar op verzoek van den Consul-generaal van Engeland is zij eenige dagen uitgesteld. De Engelsehe consul heeft de Europeanen, die in het binnenland wonen, géwaatschuwd dat zij aan gevaar blootgesteld zijn en het noodig is de gi ootstc voorzorgsmaatregelen te nemen. De blokkade zal de Dostelyke kust van Afrika bewaken eu is gericht zoowel tegen het slaven ver voer over zee als tegen den invoer aan die kust van wapens <_n ammu nitie. Frankrijk heeft niet alleen aan Duitschlaud en Engeland toegestaan om krachtens de blokkade schepen, die onder Fransclie vlag vaten, te visiieeren, maar zendt ook zelf een oorlogschip om de blokkade te helpen hand haven. Men verwacht aanmerkelijke resul taten van dit gemeenschappelijk optreden der mogendheden, dat een einde maakt aan de zoo moeilijke tol, die de statioueereude Engelsehe schepen daar moeten spelen. Luidens berichten uit Soedan is er in het sultanaat Wadai een groo'c slag geleverd tusschen de aatiliangeis van den Mahdi en liet volk van Wadai. De Mahdisten, 70,DUO man sterk, vielen de hoofdstad Wadai aan; zij werdeu aanvankelijk met een verlies van 8UUU man aan duoden afgeslagen, doch heb ben zich ten slotte loch van de stad meester gemaakt. Het lkcliner Tageblatt meldt uit Rome dat er sedert het bezoek van keizer Wilhelm tusschen den Duitschett eu den Italiaaiischetl genet alen staf een reclnslreeksehe gutueeu- scliap ts ingericht, zoodanig dut de beide chefs, graaf Waldersee en generaal Cosonz. door middel van bijzondere koeriers met elkander van gedachten wisselen. De Itali- aansche generale staf moet aan de Duttsclie autoriteiten ter beoordeeliug eu ter gedach ten wisseling toegezonden hebben het nieuwe ontwerp voor de mobilisatie van het leger, la Italië wordt vooral voor een staatsgreep van Boulanger gevreesd als een aanleiding tot verstoring van den vrede. Bij 't grjote teke-* .1 «r «w4e Iv-it- atuische tegeeriogskas is, blijft de particuliere k s des komngs niet onbesproken. De Gas- zettu <CItalia doet dienaang .ande de volgende mededeelingen De koning maakt niet zijn staatsdienaar Katazzi toebereidselen voor zijn reia naar Berlijn in Januari. De kosten zal Z. M. waarschijnlijk uit zijn privé-kas dragen. De ontvangst van keizer Wilhelm heeft aan de natie ongeveer vier honderd vijftig duizend gulden gekoit. Deze som is nog niet geiicel en al betaald. De koning kan zich de kosten van een reis naar Berlijn zonder ongerief ge troosten, uithoofde van zijn zuinige levens wijze en het uitstekend beheer zijner fiuantiën door ltatazzi. 't ls zeker al zeer weinig bekend, dat Humbert bij zijn troonsbestijging de koninklijke kas in zeer verwarden staat moest aanvaarden. Victor Emanuel liet hein verschillende lastposten en wel ten bedrage van vijf en twintig millioen aan pensioen subsidiën, enz., op de civiele lijst achter. Humbert besloot aanstonds do schuld valt bet verleden af te doen en de grootst mogelijke bezuiniging voor do toekoinst iu acht te ne men. 't ls hem daarom gelukt, zonder gelden aan het Parlement te vragen, al de passieven van zijn vader in tijd van tien jaar geheel al' te doen. Naar uien verzekert, is de koning met het o<"g op de veraudei lijke tijdsomstnii- digiioden er op bedacht geweest, een som metje voor den kwaden dag over te garen. Reeds zou een kapitaal van twee en een half millioen ut veilige bewaring zijn nee "gelegd! De katholieken van Zurich hebben den 21n October een Congres gehouden, dat op vriend en vijand een machtigen indiuk beeft ge maakt, dewijl Zurich, de stad van Zwingli, de hoofdplaats is van oen kanton, dat 20 jaren geleden nog eene bijna uitsluitend prolestaiit- sche bevolking telde. Dit is titans geheel veranderdniet minder dan 400 katholieke ingezetenen uer hoofdstad, behalve talrijke bezoekers van elders, woon den het Congres iu de groute Kloosteriialle bij. Lit overgelegde statistieken bleek o.a. dat thans het kanten Zurich een katholieke bevolking heeft van 40000 zielen en zelfs het voornaamste provinciale radicaal pets- orgaan de II tnlerlh. Lamlbote erkende dat het niet langer aangaat Valt Zurich al* vmi het protestantsche kanton te spreken, dat het katholieke element voortaan een factor zal zijn, waarmede te rekenen valt by ver kiezingen eu benoemingen. Over liet algemeen liet de Zwitserselie liberale pers zich zeer welwillend over de beraadslagingen en de motiön van liet, Con gres uit. Gelijktijdig werd te Freiburg (niet te vei warton met l'reiburg in Baden) otu in ternationaal katholiek Congres, ter bespre king van bet socule v raagstuk en algemecue poliiieko belangen gehouden, onder voorzit terschap van den beroemden redenaar mgr. Mermillod, bisscoop van Lausanne-Geneve. l it. Syracuse, in den Staat New-Vork, vertrekken binnenkort vetscheideue Fran ciscanessen naar liet eiland der nielaatsciien IIawat, een der Sandwich eilanden, om pater Damiatiux Devenster en pater Conrardy bij te etuan in het verplegen dier ougelukkigen. Nabij Pittsburg in Kansas heeft eene mynontploffiii» plaats gehad, waarbij 100 mijnwerkers bedolven zijn geraakt, die men vreest dat alle opigekdmen zullen zijn. VF.NRnY, 17 November. Bij kon. besluit is benoemd tot rechter in de ai-rond. teel bank te Breda Mr. Neltssen, thans rechter .n de arrond. rechtbank te Maastricht, en met ingang 1 Januari 1880, benoemd bij het Gerechtshof te 's Hertogon- bosclitot prsident mr. T. II. Bondam, thans vice president, en tot vice-pres. jhr. mi. P. AI. F. Van Meeuwen, thans adv.-geit. bij gemeld college. Hel heeft deu Koning behaagd, aan Hoogdeszelfs buivengewonen gezant en ge volmachtigden Minister bij liet Deeusche Hof, Jhr. Mr. R. A. A. K. Von Postel, op te dra gen, Z, M. in buiteugevvone zending te ver tegen woptdigen bij het vijf-en twintig-jarig regeet ings jubileum van Z AJ. den koning van Denemarken, en aan Hoogstdeuzelvc bij die geleg.-nbeid eetiett brief van geluk wen- sching te overhandigen. St. Ut. Door, de niaiécliaisssées van Horst is naar de gevangenis te Roermond overgebracht de te Roermond wonende straatmuzikant II. Ydie ten huize van de weduwe Hermans te Horst gratis fineerde, en tot dank voor zoo veel goedheid' van de gelegenheid dat de vrouw even f naar den tuin ging, gebruik maakte om oh 19 knotten sajet uit den winkel toe te rgeueo. Dinsdag middag brandde tc Wnnssum bet huis met stal van P. J. Verbcrkt, kramer, af. Den geltede» inboedel, krnmerijon en een geit kwanten in de vlniniueit om. De schade bed raagt f -10Ü. Het huis was verzekerd bij de maatschappij L'Umon te Brussel. Meubilair en kramerijen waren niet verzekerd; oorzaak onbekend. Alet ingang van 15 dezer, worden van en naar de halte Grubbenvorst-Klooster naar en van de stations 's Bosch, Breda, Helmond, Maastricht, Roermond, Sittard en Tilburg, rechtstreekse!») plaatsbewijzen in binnenver- kcer afgegeven en zal tusschen deze relation eveneens rechtsf t cekselie bevrachting van bagage plaats vinden. Het reizend pHbliek Wordt op bovenstaande opmerkzaam gemaakt. Dezer dagen heeft de jager van liet kas teel te Well in het zoogenaamde -Alcir" een oud wild zwijn neergeveld, dat zich noclithans woedend tegen den aanvaller verzette, daar het omgeven was van vijf biggen, die op het knallen van het schot de vlucht namen. Bij het verder regelen bevond men, dat de gesneuvel de een gewicht had van ongeveer 146 ponden. De jacht op het vijftal bigger, wmdt voort gezet. De heer II. 1'. M. G. van der Kun, sectie-ingenieur dor maatschappij tot exploi tatie van staatsspoorwegen te Venioo, her dacht jl. Maandag den dag, waarop hij voor 25 jaar bij die maatschappij in dienst tiad. De rentenier S. te Boclmltz werd Vrij dagavond iu de nabijheid van hef Nvswiller, bosch door een persoon aangevallen en van eene aanzienlijke som geids, welke hij even tevoren ten knutoie van den notaris W. tc Wiltem had in ontvangst genomen, beroofd. Een persoon uit Nyswüler staat onder ver denking deze aanranding te hebben gepleegd. De maiechausée uit Vaals heeft een onderzoek ingesteld. Mij de te Maastricht gehouden verkie zing van leden voorde Kamer van ko ipliandel zijn gekozen de hoeren J. van Aubel, Cli. Bauduin, E. Letuaire, A. Schrammen en F. van Oppen,, terwijl eene hcrstcmini"g moet plaats hebben tusschen de heoren II. run Aubel eu Leon Dirix. Bij eene op jl. .Maandag te Eijsden op de goederen van den lieer Graaf de Gelees gehou den klopjacht weiden gescholen: 19 hazen, 80 konijnen, 9 patl ijzen en 1 vos. liet mocht den fe Neerilter gostationecr- den rijksambtenaar van der Wet f gelukken in éénon nacht een tweetal der beruchtste zout- smokkelaars te bekeuren. Weinige dagen later w erd er, blijkbaar inet opzet, op genoem den ambtenaar geschoten, daar de kogel op de klop zijner muts terechtkwam en zoo een gat door de muls boorde. Wanneer de kogel een of twee centimeter lager had getroffen, dan ware genoemde v. d. W. buiten twijfel hot slachtoffer voor zijnen rechtvaardigen dienat- ij ver geweest. In eeue Vrijdag-avond te Schiedam ge houden vergadering van do R. K. Centraio kicsverecnigiiig «Recht voor allen", en van de kiesveroouigiiig -Nederland en Oranje" aldaar is tot kandidaat voor liet lidmaatschap van do Tweede Kamer der Staton-Geiieraal gesteld tnr. A. 1'. R. C. baron van der Borcht van Verwolde, anti-revulutioitair. De heer O van Rees, onlangs uit Ned.- Indiö teruggekeerd na bet ambt van Gouver neur-Generaal te bobben overgedragen aan een lieer l'ijnaeker Hordijk, bevindt zich thans te Amsterdam. Hij heeft zijn intrek genomen iu hot Aiustel-hótel. Volgens de -Stoompost" is een proefne ming met derde klasse telegrammen in over weging genomen, ul. het tegen verminderden prijs overseinen van niet spoed eischende berichten op do voor de telegraaf meest ge schikte tijdstippen. Dinsdag werd bevorderd tot doctor in do rechtswetenschap aan de rijksuniversiteit to Leiden de heer A. F. C'. Hupkons van der Eist, geboren te Kerkrade. Alevr. G. te St. Anna, bij Nijmegen, vermiste in den laatsten tijd gedurig tuuntpa- pior on zilvergeld uit, haar secretarie, zonder dat zij kou ontdekken, hoe liet daaruit weg raakte. Na een nauwgezet onderzoek is het dei politie gelukt, in de dienstbode de dieveg ge te ontdokken, die met een vnlschen sleutel iu de afwezigheid van mevr. de kast wist te openen en daaruit bet geld wegnam, waarvoor zij zich reeds allerlei zaken, lot opschik die nende, had aangeschaft. Zaterdagnacht werd in do grootc boter- fabriek -Batava" van den neer Salomonsky aan den weg naar Hees, bij Nijmegen, inge broken, eu uit dc opengebroken lessenaars op het kantoor eene aanmerkelijke som gelds gestolen. Do brandkusten bleven onaan geroerd. Een brutale diefstal vond Maandagvoor- middag tc At nheva-tusscben elf on twaalf aur plaats ten huize van den beer H. A. Huiberts, horlogemaker, iu de Weverstraat, eene straat met druk verkeer, ui hel midden der stad, en waarbij, iu de onuiiddelijke nabijheid zich steeds een politic-beambte bevindt. Van eeue korte afwezigheid te Imis komen de, vond de eigenaar de beide deuren die tot zijn winkel toegang gaven opengebroken, en miste twaalf gouden en zilveren horloges die hem zeiven toebehoorden, en twee gouden hor loges, die bom in reperatie waren toever trouwd. De politie doet onderzoek. De lieer 1'. J. Smulders, hoofd der openbare school te Wouwsche Plantage, is Zaterdag door dc rechtbank te Breda veroor deeld tot eene boete van f 50, of eene maand gevangenisstraf, wegens bet laten zingen en verspreiden van liedjes, beleedigeud voor ambtenaren. De jacht in de heerlijkheid Borkuloo en de keukoujncht. van Z. M. den Koning lerort dit seizoen niet veel op. Werden bij liet openen van do jacht nog al wat palryzen geschoten, ook dit is spoedig geëindigd. Hazen en patrij zen zijn minder talrijk dan in vorige jaren houtsnippen, korhoenders en fazanten zijn zeer schaarsch. Ito slechte wildstand wordt vooral geweten aan liet koude voorjaar en den natten zoniet'. Woensdag heeft liet Gerechtshof to 's Hertogenboseh, uitspiaak. gedaan 111 zako togen 11. v. d. 11.. oud 42 jaren, geboren tc Stceuwyk. wonende te Rotterdam appellant vati een vonnis der Rechtbank ie Maastricht; dat vonnis is bevestigd, beklaagde schuldig verklaard aan opzettelijk voordeel trekken uit de opbrengst van door misdrijf verkregen goederen en veroordeeld tut een jaar gevan genisstraf, Tc Osch is Dinsdag, staande do zitting van liet Kantongerecht, wegens meineed in arrest genomen zekere L. J. van Herpen. Het saldo van 's Rijks schatkist op den lOen dezer bedroeg: by de Nederl. Bank f 28,461.879,57 en bij do betaalmeesters f 1,013,902,47. Tezamen f25,1U4 941,04. i Aan Z. 11. don Paus is het volgende schrijven gericht De Nedorlaiidsche Rootusch Katholieke Volksbond, ten getale van meer dan 600 zijner leden vergaderd, om bet feestte vieren van zijn beschermheilige Willebrordus, Apostel der Nederlanden, betuigt aan den oppersten stedehouder van Christus op aarde zijne innige gehechtheid en •zijne onwankelbare trouw, erkent in eene ware en eigenlijke souve- roiniteit voor den vader dor geloovigen don noodzakelijkon waarborg van de vrijheid, die lioui onmisbaar ia om zijne apostolische zen ding tot heil der wereld te kunnen vervul len, protesteert mot alle kracht tegen de hcilig- selioiidendo overweldiging, door welke de Paus sedert jaren in de uitoefening van zijn wereldlijk gezag wordt verkort, verklaart het in bezit nemen en het in bezit houden van de Kerkelijke Stuten door de Italiaansche revolutie in stryd mot het recht dot volken, bot recht van God, duet een beroep op deu Eeuwigen Rechter hierboven en spreekt den vurigon weusch uit met de bede dat liet hoofd der Kerk door do oppermachtige leiding Gods hersteld worde in de volle uitoefening van zijne rochton, wolker handhaving de zekerste waarborg is voor do orde en liet heil der inenschelijko maat schappij. Woensdag morgen overleed plotseling de Weleerw. Zeergel. lieer H. Broidfeldt, professor aan het College te Weert. De jeugdig, Hiep betreurde ontslapene maakte zijne lagere studio mot voel onderscheiding in bovengenoemd College, waar Hij, nog Diaken zijnde, vóór oen paar maanden door Z. D. H. Mgr. Boermans tot professor benoemd werd. Tegen Paschen aanstaande hoopte zijn Eerw. de H. Priesterwijding te ontvangen; doch Gods Al wijsheid en Goedheid bad bet anders beslist. Zyn aanbiddelijke wil zij geprezen in eeuwigheid 1 R. 1. P. Er bestaan in elke provincie bouwlanden, die uit hun aard oen schralen grond hebben, of zoover af en zoo hoog gelegen zijn, dat zij slechts met groot bezwaar of geheel niet van mest kunnen voorzien worden. Deze worden dan dikwijis als ongelukkige stiefkindereu behandeld, en gaani in hun gering voorthren- gingsverraogen gedurig verder achteruit. Voor zoodanige arnten is in den jongsten tijd eene zorgvuldige pleegmoeder ontdekt in de lupine. De lupine is een peulgewas, hetwelk verschil lende soorten bevat; met gele witte en blauwe bloemen Do soort met gele bloemen en zwart ge- aprlkkélde ©enigszins platgedrukte zaden is de meest gebruikelijke en wordt niet zooder eenig recht, het gotid der woestijn genoemd. Dit gewas groeit namelijk op den slechten zandgrond, waar de scltaapsdravik niet eens voort wil, en de heide zelf slechts schraal groeit nog tamelijk goed, en levert een op brengst zooals op zoodauigen grond van geen ander gewas te verwachten is. Daur dit ge was bovendien hoofdzakelijk ztju voedsel aan den dampkring ontleent zoo maakt het, wanneer het groen onderploogd wordt den grond zoo vruchtbaar, dat men zonder verdere bemesting een en andermaal graangewassen daarop telen kan. De lupine ontneemt aan den bouwgrond weinig minerale stoffen, welke zij bovendien met hare diepgaande wortels voor ver het grootste gedeelte uit den ondergrond trekt, en de bouwvoor zoodoende daarmede verrijkt. Voor armen zandgrond is zij een der beste, zoo niet het eenige middel om hum voor ver- dete bebouwing geschikt te maken. Na eenigo malen op denzelfden grond opuieuw geteeld te zijn, put zij ochtor den ondergrond uit, en het is dan ook mot de lupiiietoelt gedaan. Dit neemt editor met weg, dut zij alle aanbeveling verdient om zoodatiigeu grond aan den gang te brengen, en van genoegzame humus te voor zien, mits dat men dan verder met minerale stoffen met beendermeel, potaschzouten enz. de vruchtbaarheid onderhoudt en verhoogt. Op zwaren grond is er met lupine niet veel te oeginnen. De luptno verlangt oen diep losge- inaakton bodem, en is bij hare overigen lichte tevredenheid toch zeer gevoelig voor ruw weder. Men mag zich daarom in het voorjaar mot liet zaaien niet ai te veel haasten. De besto zaaitijd is omstreeks St. Jan. Tot liet in den grond brengen van hot zaad wacht men gaarne een «enigszins vochtigoii dag af, opdat het kiemen des te siiellor plaats grijpe. Wannocr zij iu vollen bloei staat, wordt zij met een zware rol platgedrukt en onderploegd, w aarbij men met een mostgroep de stengels zorgvuldig iu do voieu legt. Ook tot bot ondorploegon is vochtig weJur het verkiesclijkst. Onuiiddelijk daarna wordt het land scherp geëgd en gerold. Na verloop van 14 dagen, wanneer do grond eonigszius bezakt is, wordt hij inet winterrogge bezaaid, die na zoodanige groene bemesting doorgaans uitmuntend gelukt. Bij eene proefneming gaf een kwart bunder gebral kt en mot stalmest gemest land, eene opbrengst van 565 K.G. zaad, terwijl con gelijke uitgestrektheid van don/.clfden grond met gele lupinen gemest 1012 K.G. opleverde, derhalve 417 K.G. moor, dan de bemesting

Peel en Maas | 1888 | | pagina 2