I 11. SCHELLEN-VERHEIJ i I M. Verriet SPEELKAARTEN U niver seel-zuiveringszout V. FORCE. - Venray, Beste Portland-Cement BESTE GIPS. HOLLOWAYS PILLEN Eli ZALF. Bij J. CAMPS, Oostrum, AG AZIJN van Gemaakte Kleederen Wollen Doeken en alle Manufacturen ïïl w NKmma, Rij P. A. Roers F. M. Sanders, Beste Hollandsche Asch DËOPRMTE VEKLOSCHE Almanak baste Kluiikalk Schrijfboeken f STALEN PENNEN. KERKBOEKEN Stoombootvaart op de Maas. SPOORWEGDIENST A. W. Bull rich's Tijdige Eiüp, dubbele PETROLEUM P. LUTTERS. Langstraat YMP.il AI c 32SÏ. -AP.S-iia f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. DE PILLEN te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Testen en alle andere Goederen. Mutsen, KantenBloemen en zijde Linten ESVULDE SSDD3K 8B PEÜÏÏWSS. KOLONIALE WAREN Ai&erikaansch en Inlandseh SPEK. en VET. DEMl-Seizocns en Winteroverjassen, Mans- en Kinderpakjes, beste roode en blauwe dakpunneu Plavuizen, Steenkolen fM Zakstempels, Datumstempels en verstelbare Stempels. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Best Lijnmeel M W. VAX DEX MINCKIIOF-SASSLX V S K a A Y. VOORHANDEN: 8 c li r ij f p a p i e r. EN VEL OPPEN STBOOKARTO N. Papier en enveloppes de Luxe. Gekleurd IPapier. Goud- en Zilverpapier. ADRESKAARTEN ROZENKRANSEN GEPOLYCHROMEERDE BEELDEN WINTEKD1ENST. TE BEKOMEN HIJ W. y. I). MUNCKIIOF-SASSEN. Dat kunnen zij allen getuigen die door hot ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekten voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In het ge- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men honderdo nuttige wenken hoo in de meesto ongostcldheden en ziekten te han delen is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die het per briefkaart in Richters Boekhandel to Rotterdam aanvragen. •fc-gSS* VERKOOPT beste zuivere Ameriknansoho bij 1 Liter 11 Cent. - 5 - 52 - - 10 - 100 - Van af heden verkrijgbaar: aan f6.25 per vat a contant, alsmede VERKOOPT: puik beste ka<uhcB kolen bij 1 mud 64 cent 10 62 - franco aan huis 10 57 aan 't station Oostrum Per iccigon aan concureerencle prijzen. ALGEMEEN \7 j[j' is lit iitl«I\cnini) «ptnjtsltlil tp Katholieke Illustratie A IA NL'MENTSPRIJS maanden negentig cents 'tco par post f uldm. zal o. avatten een reeks Geïllustreerde Tafereelen UIT DE FRANSCUE OMWENTELING VAN 1*788. fpif-r-T—a Vraag aan uwen boek- ullij.2 handelaar het uitvoerige VA PROSPECTUS. per rjric maan hkii. Extra-Editie van de Bazar, De aboonées op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal f 0.50 bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chroniolithographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboni.ées op dc BAZAR is de prijs van het '1 'IJDBCIIlill' T VOOR FRAAIE IIA XI) WERKEN fü. 7 5 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. 6 - met 6 gekJ. platen - 1.50 6 - 3 geknipte patro. - 1.50 G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verliooging van 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij t iczending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. L'itir. Den Raag.—©ebr. DKJLINFANTE. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder nan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z ADF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd tor genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge- i ijk haar voor Aamborstigheid, KKRLPIJN, URONCIIITIS, VEKKOUDI1E1D en HOEST. IV genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geen» mededinger, en geneest botoovorend snamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten cn Doo/.en van Is. 1 i,'?d.. 2s. 9d., 4s. 6d., lis.. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door dc geheele wereld. steeds voorhanden aan uilersl Lage Prijzen ft C <D O CÜ 2 c o T3 C Cu CD U) 0 EIGEN FABRIKAAT lyken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepeij, en alle WEEFGAF.ENS EN WEEPKATOEN. fD 0 ft CD P 0 90 «Q 1 Herfst- en Winterstoffen voor Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Zwarte, bruine, gestreepte en geruite H&acbesU? BÏÏXSIKGS in alle soorten. Pilo, half wollen en katoenen broeSiKtloffen, baaien onderbroe ken en borstrokken in alle kleuren en soorten. BIC VERTIN; ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE alles van zeer goede qualiteit cn lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i,'2 korting. Patersstraat. Venraai. Station vcnray-Oostriiui zijn te bekomen zoomede tweede soort, on AARDEN BUIZEN aan eoneurreerende prijzen Beste halfzachte Ujukoek aan 1 10.10 per honderd kilo. Jjsiuirr! a f 10.50 per honderd kilo. Hot werkzaamste middel f tegen Jicht, Rumatiek, Pijn in den Rug, Aangozichtspijn, Tandpyn enz. is buiten kijf: RICHTERS A AHKER-PAIN-EXPELLER. k j Prijs 50 en 75 cent dc Flescli. Te koop in de I meeste apotheken. Alleen echt mot „Anker"] In den Boekhandel van W. v. d. Munck- hof-Sassen te I'enraai ligt ter inzage: -. V--SL. &K. u;td« Fabriskvsn N.T£TT£R0DE. 3 loem^racht AMSTERDAM. Dezelve bevat eene ruime^keuze? van model len voor Handelspapier, Etiquotten, Winkel zakken, Linnenmerken en van Initialen en Monogrammen. Voort» worden geleverd stcmpelcSoozcn en^kuéiens, vetvrije inkt in verschillende kleuren. Station Venray-Oostrum. -j— KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AG EXT in natuurlijke mest. Te bekomen bij W. v. i MUHCKHOF-Sassea. VOORHANDEN Reuverscho en Tegclsche blauwe pannen 2e soort 3e soort roode pannen plavuizen beste steenkolen f 17.GO f 15.Oil f y.oo f 16.00 f S2.0o 60 ets per mud aan liuis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij groote partijen billijker /rijzen. AARDEN KOKBAKKEN. a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75enta. Effoii en gelijnd (HOLLANDSOH EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. POSTPAPIER in alle soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER. WIT CU GEKLEURD U tRTOV. in alle formaten en kwaliteiten. allerhande formaten van gedfl hennep Enveloppen. I.IGT EN ZWAAR (Cahiers), gelijnd met gekleurde» omslag. .OUWPOSTFAPIEP, ROTI WEN VELOPPEN I?,EOXSTI33R,S. MARMER EN EFFEN in ver schil lende soorten. INKTEN UIT VERSCHILLENDE FABRIEKEN. VISITE- fn aan de minste prijzen. AT in verschillende soorten en prijzen. E6!\s cassis cjiieciie en verschillende soorten van MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en alle zaken tot den Boekhandel belioorcnde. Van af 1 Oct. 1838 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVE- STEIN en van daar Zondagsmorgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling' van 1 OCT. 1888 A an Nijmegen uaar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 - 7.12 door door 7.22 - 7.28 - door - 7.38 - door - door - 7 as 8.48 12.18 4.24 7.51 9.4 12.30 4.37 8 ]o 9.7 door door 8.13 9.9 door door 8.15 9.15 12.39 4.-16 8.22 9.24 12.47 4.54 8.30 9.30 door door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49 9.39 door door 8.53 9.44 door door 8.58 9.57 1.5 .ia 9 J2 door door 9.17 1-15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 8.23 10.42 door 5.49 10. 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 Mook Heuiriun. Lind.-Kalw. Cuyk Beugen Rijkevoort Boxmeer Sambeek Vortum Vierlingsbeek Smakt-Holth. door 10.2 Venray. 7.58 10.11 Oirlo - door 10.17 Mesrl.-Tienr. >8.8 10.26 Grubb.-Lott. - 8.18 10.38 Grub.-Kloost. Blerick VENLO. A. 8.39 10.58 1.50 6^5 10.17 on enloo naar .Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick - 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. - 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr, 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. «6.15 door 2.44 dooi- door Venray - 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek - 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sambeek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer. 6,59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen 7.12 11.06 3.41 5.11 9 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9^8 Linden-Hatw. 7.29 door 3.58 door door Houmen 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-MaastrScht - 23 6 40 S 39 2 10 6 48 ,8 4 7 2 22 7 8 57 2 33 7 11 9 08 - 2 45 7 21 S 18/ 2 55 7 32| 3 4 7 41 9 86 3 12 7 49 ÖM4 - 3 22 7 59,9 54 3 29 8 6' 3 37 8 M 10. 6 3 48.05 - 3 57 34 1022 3Qaasti*iiclit-Venio Venlo vertrek 6 44 11 Tegelen 6 51 11 7 Reuver 7 3 11 16 S walmen 7 »4 11 27 Rosrmcnd 7 23 11 36 Maasbracht 7 33 11 46 Echt 7 42 11 51 Susteren 7 50 12 1 Sittard 7 59 12 10 Geleen 8 6 12 16 Beek-Elsloo 8 13 12 23 Bunde 8 23 12 33 Maastricli t a ank 8 32 12 41 Maastricht vertrek 7 10 9 40 1 53 58 8 42 Bunde 7 19 9 50 23 517 8 52 Beek-Elsloo 7 29 10 1 2 14 5 27 9 08 Geleen 7 36 10 8 221 5 34 910 Sittard 7 42 10 15 2 29 5 41 .617 Sustéren 7 51 10 25 2 39 551 927 Echt 7 58 10 33 2 47 5 5!' 9 35 Maasbracht 8 7 10 •11 2 58 f 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 13 6 22 10 1 Swalmen 8 26 11 6. 30 6 30 10 09 Reuver 8 35 11 15 331 6 39 10 18 Tegelen s 46 11 2s 3 40 6 51 10 32 Vonlo 8 52 11 3d 13 52 6 5S 10 39 Ven!<}~!Sat/cr<laifii Venlo v 5 50, 8 56; li> 122 4 04 7 34 Blerick 0 03! 110 06 7 20 Horst-Sevenun] 6 25! - 1021.12 17 - 7.32 Helena veen 6 50j j 10 39 1231 - 7 46 Deurne 7 01 1049 1240 - - 7 54 Helmond 7 38, 9 38 117 12 51 1 47 85 Nuenen-Tong. 757 1123 1 4 v - 8 18 Eindhoven S 21 9 54 11 35 1 11 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 942 10 43 1 1 f.8 - 5 47 9 26 Broda 10 3 11 11 1 32 2 23 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 W 6 r»2 10 53 Rotterdam 12 19 I 3 30 7 22 11 23 Holtcrdani- venlo Rotterdam 5 38 830 10 32 12 24,3 44 5 30 Dordrecht 618 9 191 U 5 1 24 4 20 67 Breda 7 1 ion 11 44 2 3014 58 u Tilburg Boxi'-l 7 28 10 4-1 12 7 3 11:524 - 8 11 18 12 34 4 18 5 49 8 04 Ei/ulhoven 830,11 54 1258 5 01:612 8 52 - Nuenen-Tong 837 12 2 5 24 9 09 Helmond 8 4S 12 16 1 15 5 25 9 21 z Deurne 900 12 30 5 40 - 9 42 Helenaveen 9 09 12 40 M 5 51 9 56 Ilorst-Sevcnum 9 27 12 57 6 10 10 21 Blerick 1 15 6 27 10 45 Venlo 9 42 1 20 156 6 32 i 7 8 10 50

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4