I i staleFpennen. spoorwegdienst BESTE SISAREN HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen BESTE GIPS. SPEELKAARTEN 1 Lekkere Rooktabak ii p. j. iwii Wollen Doeken en alle Manufacturen Bij P. A. Boers Beste Portland-Cement Beste Hollandsere Asch V. FONCK. - Venray. Bij J, CAMPS, Oostrum, beste Stoombootvaart op de Maas. f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Vanaf heden Michael Dreesscn-LtiUers, DE PILLEN steeds voorhanden aan uilersl Lage Prijzen te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, Y7esten en alle andere Goederen. KOLONIALE WAREN Amcrikaansch en Inlandsch SPEK cu VET. DFJI-Seizocns on Winterovcrjassen. Mans- en Kinderpakjes, EL wara aaaaaaa® beste ï'oode cn blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen P. LUTTERS, Bogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. PETROLEUM Best Lijnmeel W. VAN DEN MUACKilöi'-SASSE.Y VISSAY. VOORHANDEN; 8 c la r ij f p a p i e r. KNVEL OPPEN geelc hennep Enveloppen. STIIO OKAETON, Papier cn cnveloppcs de Luxe. Gekleurd Pupier. Goud- en Zilverpapier. VISITE- ADRESKAARTEN ROZENKRANSEN WINTEKD1ENST. ïï5 Tijdige Hnlp, dubbele Hulp! Dat kunnen zij allen getuigen die door hot ge bruik van een eenvoudig huismiddel, het uit breken van ernstige ziekton voorkwamen. Deze waarheid wordt algemeen erkend. In het ge- „DE VRIEND DER ZIEKEN" dat in geen enkel huishouden ontbreken mag, vindt men konderde nuttige wenken hoe in do meeste ongesteldheden en ziekten te han delen is. Dit boek wordt op elke aanvraag gratis en franko aan allen verzonden die hot per briefkaart in Richters Boekhandel te Rotterdam aanvragen. - Daar er van verschillende zijden in plaats van PRIMA A M ER IK A A N SGH E HummI* sehe EVas'oÉiecam vuor Aniaerahaani- verkocht wordt, deel ik mijne geachte ^begunstigers mede, dat door mij slechts PRIMA PERIKJ^NSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is waar iets duurder., doelt in het gebruik veel voordeeligcr is dan Russische; de prijzen, zoowel per vat als per liter zijn steeds uiterst concurreerend. V. FONCK. Langstraat VSHEA.AÏ VERKOOPT puik beste kachcS kolen bij 1 mud 64 cent 10 02 franco aan huis 10 57 aan 't station Oostrum Per icayon aan concureerende prijzen. ALOHMKH.N i} iU inUt^itinj ijmtgoltM «p j den ii." Jaargang katholieke Illustratie ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden negentig centsfranco per post één gulden. DESK JAARSAHS zal o. a. bevatten een reeks Geïllustreerde Tafereelen UIT DE FRANSCIIE OM WEMELING 1788. T-n "Vraag aan uwen boek- WflV handelaar het uitvoerige Ï'ROSI'ECTIIS. ffft ^*3«SsggSSCS per drie maanden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie dezo extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a 0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- icerkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolilhographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abom.ées op do BAZAR is de prijs van het TIJDSCHRIFT VOOR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiön van de Bazar 6 nummers 6 met 0 gekl. platen 6 3 geknipte palro. G "6 gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij AL DEZE EDI TI EN lean men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. /"I.— - 1.50 - 1.50 - 2.— üitg. Den Haag. Gebr. DELINFANTE. en te verkrijgen bij Grootestraat, VEN RA Y. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van do LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't, vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 563 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozon van Is. li/*d.t 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s.t en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheelo wereld. Mutsen, KantenBloemen en zijde Linten SÏVÏÏLBS BEDREU en PSLïïWBK. u ft <D O) co CD Ti CO co (U EIGEN FABRIKAAT tyken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepeg, en alk WBSFGARENS EN WEEFKATOEN. CD 01 03 0- CD 03 CQ cn CD Tl Herfst- en Winterstoffen voor Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Zwartebruine, gestreepte en geruite ICaaebreU; BUSKIK25 in alle soorten, l'ilo, half wollen en katoenen lirockwtoften, hunton onderbroe ken en borstrokken in alle Meuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GR.OOTE PARTIJ GEMAAKTE allea van zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/s korting. Patersstraat. Venraai. Elation veuray-öo»trum zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan eoneurreerende prijzen Beste halfzachte I.ijilLoi-L aan I 10.10 per honderd kilo. Ujiniicel a f 10.50 per honderd kilo. 'Het workzaamste middel 'togen Jicht, Rumatiek, Pijn Hn den Rug, Aangezichtspyn, 'Tandpijn enz. is buiten kjjf: BICHTEBS ANKER-PAIN-EXPELLER. k 'Prys 50 en 75(cent de ïlesch. Te koop in de 'meeste apotheken. Alleen echt met „Ankert In den Boekhandel van W. v. d. Munck- hof-Sassen te Venraai ligt ter inzage d&t. CAT; A LOG U S, \^fZ3S£=r^='.?^ uitdeFabriekvan ^^N.TE ITERODEB loem^racht AMSTERDAM. Bestellingen hierop worden door bovenge noemde» Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. Station Venray-Oostrum. Van af heden verkrijgbaar*. aan f6.25 per vat a contant, alsmede KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. VERKOOPT beste zuivere Araerikaansche bij 1 Liter 11 Cent. 10 - 100 VOORHANDEN: Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.00 3e soort f 9.00 roode pannen f 16,00 plavuizen f32.0o beste steenkolen a 60 ets per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij grot. te partijen billijker prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cuts. EtGm eu gelijnd. (HOLLANilSCII EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. POSTPAPIER -in alle soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER. WIT e» «.I Rl l l lt!» UAItlOV. IN ALLE FORMATEN EN KWALITEITEN. ALLERHANDE FORMATEN VAN LIGT EN ZWAAR (Cahiers), gelijnd met gek leurdeo_omslag. j^.OUWPOSTPAPIEI\ BN ROUWEN YELOPPEN REOXSTEItS. MARMER EN EFFEN in verschillende soorten. INKTEN UIT VERSCHILLENDE FABRIEKEN. en aan de minste prijzen. in verschillende soorten en prijzen, Esne rweda esUeciis en verschillende soorten van GEPOLYCHROMEERDE BEELDEN MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en alle zaken tot den Boekhandel behoorcndc. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag "s middags ten 1 ure tot RAVE- STKIN en van daar Zondag 's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.5U 8.48 12.18 4.24 7.51 Mook Heumen. Lind.-Katw. Cuijk Beugen Rijke voort Boxmeer Sa m beek Vortum - 7.12 door - door - 7.22 - 7.28 door - 7.38 n door door 9.4 12.30 4.37 8 10 9.7 door door 8.13 9.0 door door 8.15 9.15 12.39 4.40 8.22 9.2* 12.47 4.54 8.30 9.30 door door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49 9.39 door door 8.53 door djor 8.58 1.5 .13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 9.44 9.57 Vierlingsbeek 7.48 Smakt-Holtk. door 10.2 Venray. 7.58 10.11 Oirlo door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 1.24 5.34 9^42 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 1.33 5.14 9.56 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Bleriek 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Bleriek Grub.-Kloost. Grubb.-Lott. 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 5.48 10.10 2.17 door 8.3 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr. 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. 6.15 door 2.44 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sambeek. - 6.55 door 3.24 door door Boxmeer. 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 9.— Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Heumen - 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-illaastricht Venlo vertrek 6 44 11 2 3 6 40 Tegelen 651 11 7 2 10 6 48 Reuver 7 3 11 16 2 22 7 Swalmen 7 «4 11 27 2 33 7 11 Roermond 7 23 1136 2 45 7 21 Maasbracht 7 33 11 46 2 55 7 32 Echt 7 42 11 54 3 4 7 41 Snateren 7 50 12 1 3 12 7 49 Sittard 7 59 12 10 3 22 7 59 Geleen 86 12 16 3 29 8 6 Beek-Elsloo 8 13 12 23 3 37,8 14 Bunde 8 23 12 33 348;8 25 Maastricht a a uk 8 32 12 41 3 5718 34 $Saasta*icht- i 39 8 47 8 5.7 y oa 18 9 3t\ 9 41 9 54 ioTG Maastricht vertrek Bmule Be-k-EWoo Gel .vu Sittard S uateren Edit MaiUthrncUt Roermond S walmen Reuver Tegelen Venlo 10 9 40 19 9 50 29 10 1 7 3(5 1U 8 7 42 10 15 I 10 25 7 58 1U 33 7 10 41 8 18 10 57 8 20 11 6 8 35 11 15 |8 4<5 11 28 '8 52 11 35 Vrnlft-Rofjerdain 153 58 8 43 23 517 8 52 2 14 5 27 9 03 221 5 34 9 IQ 2 29 5 41 917 2 39 5 51 9 27 2 47 5 59 9 35 2 58 6 10 9 46 3 13 6 22 10 1 3 22 6 30 10 09 3 31 6 39 1018 34616 51 10 32 3 52!6 58 10 39 Venlo v 5 5t 8 56 10 12 2 4 04 Bleriek 6 03 1006 - H Horst-Seveiium f. 25 1021 1217 Helenaveen 6 50 1039 12 31 v Deurne 7 01 10 49:12 40 Helmond 7 38 9 3S 117 12 51 4 47 Nuenen-Tong. 7 57 M 11 23 1 4 Eindhoven 8 24 9 54 1135 1 14 3 45 5 05 Boxtel 9 12,10 19 12221 l 38 5 30 Tilburg 9 42110 43 1-1 1 58 5 47 Breda 103111 11 1321 2 23 6 13 Dordrecht 11 48 3 6 52 Rotterdam 1 12 19 - 1 3 30 - 7 22 HoHertlaiii-vciilo 7 Ji 7 20 7 32 7 40 7 54 85 818 8 27 8 59 9 25 9 54 10 53 1123 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Tong Helmond Deurne Helenaveen Horst-Sevemim Bleriek Venlo 30110 32H2 24,3 44 5 30 19j 11 5 I 1 24 j 4 20 6 7 2 30 4 58 3 11 5 24 14111 44 44,127 18112 34 54 12 58 2 16 30 40 1 li 156 4 18 5 01 5 24 5 25 5 40 5 51 6 10 6 27 6 32 8 04 8 52 9 09 9 2i j 9 42 I 9 56 10 21 10 45 10 50

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4