Sluitings voor de herber gen en tapperijen. Verkrijgbaar bij G.Gossens roods Aardappelen 1"3B Ms m te Paarden. Hoornvee, Varkens, Schapen Bij GEsTeBERS De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergli De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Bslangrijke Verkoop De Notaris HAFFMANS Gemengde Berichten Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENT! EN QUHMGxaaa W. Lenssen. TE KOOP GEVRAAGD a li en Landbouwvoortbrengselen, 31 jNovember 1SÖÖ. op Maandag JÉ* Paardenslachterij. Vulreguleer-kachels wj V. Fonck. De Notaris TEL LINGS Bouwhoeve De Notaris LIA SSEN Roodwilg-en boomen De Notaris Lj LX SS EX publiek verkoopen: Bouwhoeve TE MAASBKKE 1)1' WKSTEIUM. anders het gov»! is; do omstandigheden laten den kleinen landnnui zelden toe onder clit op zicht te handelen, zooaU -do theorie" hef. ver langt; niet zelden bezit hij slechts éónn ..f twee memcu en is er i 1 hot voorjaar geen tij 1 Ie verliezen. In den spoortrein: -Karei, Karei, (die uit liet portier kijkt) pas op, de wind zal uw hoed doen wegwaaien.... als je er zou ver uitligt." (De vader neemt, daar hij niet gehoorzaamt op behendige wijze Kurd's hoed van lief. hoofd en verbergt dien achter zich. Zoo, nu is uw hoed weg (Karei huilt verschrikkelijk.) -Nou wees maar stil en pas goed op. Wanneer ik 11 uit... dan komt je hoed terug." (De vader lluit, en zet behendig den hoed weer op K&rel's hoofd, waarop het huilen ge daan is.) -Ziezoo daar hebt ge hem weer." (Terwijl vader en moeder druk zitten te praten, gooit Karei zijn hoed buiten liet raampje eu zegt): -Pa, fluit nog eens Een gouden vork, met vier tanden, waarvan de vierde als mes kan dienen, ver gezelt den Duitschen keizer, die zijn linker arm niet tot zijn dienst heeft, op al zijne reizen. Ook op jacht neemt hij deze vork, in een étui, mede. Te Peterhof, Weeuen en Roine vond men 't eerst zonderling dat de keizer zijn vork aan tafel meebracht. La maisoii Marie-Joseph, een der groot ste en comfortabelste gestichten, in de laatste jaren door de katholieke liefdadigheid te Parijs gesticht, is voor eenigen tijd geopend. Het gebouw staat in do wijk Le Glacière en wordt bestuurd door Zusters van Liefde. Do inrichting bevat een groote bewaarschool, ruime lokalen voor lager onderwijs, tal van zalen en vertrekken voor arme en oude vrou wen en een groote spijskokcrij. Het gebouw is omringd door een bloemenhof en moestuin. De kapel vormt het midden van alle gebou wen en perceel en. Dit kostelijk monument van christelijke liefdadigheid is opgericht door mevrouw Heine, een bekeerde Jodin, die haar kolossaal fortuin ten bate van den behooftigen stand besteedt. Op de Italiaansche spoorweglijnen geeft een electrisch toestel, bij liet vertrek van een trein, zes slagen op eene klok in het volgende station. Eerst hoorde de stationchef te Capri drie slagen in plaats van zes, en dadelijk mankte hij de gevolgtrekking, dat er iets op de lijn niet in orde was, en liet het electrisch waarsciiuwingssem geven. I)e trein, die reeds in volle gang was, stopte onmiddelijk. Nu begon er eene wisseling van telegrammen. De passagiers wisten niet wat er aan de hand was en wachtten in groote ongerustheid, terwijl de telegrammen over en weer gingen. L'it liet ingestelde onderzoek bleek, dat alles op de lijn, in orde was, en na een lang oponthoud ging de trein weer voort. Intussclien ging de stationchef ook eens naar zijne klok zien, en daar vond hij tusschen de kamraderen van liet electrisch toestel een muisje. liet anu diertje was toen het één sloeg in het inwendige van de klok, en in zijne poging om weg te loopen was het door de moorddadige raderen gegrepen. Het kleine lichaampje was groot genoeg om het geheel toestel te doen stilstaan, eu bijgevolg den trein ook. Pater Baudot, die onlangs eene reis door den Levant deed. verhaalt 111 de Month het volgende omtrent den moed van zijnen Turk- schen gids. Aan de poort eener stad genaderd, kwam een Turk aanwandelen, een kudde klein rundvee (de koeien zijn in 't Oosten alle maal klein van stuk) voor zich uitdrijvende. Een. der beesten werd plotseling razend en stormde op den reiziger en zijn geleider los. De gids vluchtte, zonder een woord te spre ken, bals over hoofd iu een portaal. De Turk, die het vee dreef, stond met over elkaar ge- plageu armen bedaard toe te zien hoe dat zou atloopen. Stond liet geschreven dat ik, aan de poort dier stad, op de hoorns van eon razend stuk vee in de lucht zou geworpen worden, nu dan was het Kismet; aan dat noodlot viel niets te veranderen. Ik luid echter een ander denkbeeld van deze omstandigheden dan de Turk, die daar als een standbeeld stond. Gezeten op een oud j aard, dat niet vlug ter been was, bleef'mij niets over dan mijn roodgele paraplu, 'die meer tegen de zon dan tegen regen diende, op te steken en daarmede te zwaaien voor do ougea van het beest, dat gelukkig daardoor ver schrikt, een andere richting uitvloog. Mijn moedige gids keerde nu langzaam uil z.jii schuilplaats terug, eu zoide, zonder eemg ex knus voor zijn wegloopen -Dit is de eerste maal, dat hier zoo iets voorkomt." Een Zwitserseli soldaat, wiens sigaar op marsch is uitgegaan, vraagt ann den lui tenant. om bij hem aan te steken. De luitenant is veibaasd en reikt hem slechts aarzelend zijn sigaar toe, met de opmerking-In Prui sen zou zoo iets niet gebeuren." -'t Kan w<l z ju," antwoordt de soldaat, -maar in Pruisen zoudt ge ook waarachtig geen luitenant zijn.' j| VENB..Y Van 27 Oct. t«.t den 3 Nov. 1S.SS. G-eboort on. Johanna Gortruda Eiisabeih Oudenhoven. Huwelijken. Sterfgevallen. YeiAliaelou oud 09 jaren ouge- Geeno. huwd wonende te Venray. Venray, 29 Oct. Aangevoerd 2200 halve kilo's Boter. Prijs per halve kik» 51 ii 01 ets. Horst, 2 Nov.. Boter per halve kilo 55 a 00 ets. Aangevoerd 1-118 halve kilo's Maastricht 1 Nov. Boter per halve kilo 58 a 02 ets. Eieren per 100 stuks 1-1,50 a 4.75 30 Oct. Ter veemarkt waren heden aangev. 07 runderen, 73 kalveren en 257 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen 1c qual. 58 ii 00 c.. 2e qual. 54 ii 50 c., vette kalveren 00 a 65 c., en vette varkens a 51 c.. 49 alles per kilo, -nuchtere kalveren f8 a 13 en biggen i'3,50 u 5,25 per stuk. Venloo, 27 Oct. Boter per 't kg. 50 it 51 ets. Biggen aangevoerd 183 per stuk 7 it 10 fr. Bergen31 Oct. Boter per halve kilo 40 it 54 ets. Blitterswjch29 Oct. Boter per halve kilo 18 a 57 ets. Well29 Oct. Boter per halve kilo 50 a 53 ets. Aangevoerd 152 halve kilo's. Vierlingsbeek, 30 Oct. Boter per halve kilo 48 a 57 cis. DeumCy 31 Oct. Boter per halve kilo 49 cent. Aangevoerd 1104 halve kilo's. St.Anthonis1 Nov. Boter per 1/2 kg. 47 a 59 ets. Mil, 27 Oct. Boter per halve kilo 53 it 03 ets. Aangevoerd: 3059 Kilo's. Maandag-morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 550 biggen, 45 vette varkens, 4 schottelin gen, 10 vette kalveren, 4 nuchtere kalveren Do prijzen waren: biggen 4.it f 6. per stuk, vette varkens 19 a 20 ct. de 5 ons, schotle- lingen 8 a llgld. per stuk, vette kalveren 21 a 22 ct. de 5 ons, nuchteren id. 10 a 12 per stuk. e BURGEMEESTER van Venray brengt bij deze nadrukkelijk in herinnering de betrekkelijke bepalingen der algemeene plaatselijke politieverordening luidens welke de herbergen en tapperijen gedurende de maanden November, December, Januarij, February en Maart van des avonds 10 tot des morgens 4 ure moeten gesloten zijn en blijven en gedurende dién tijd aldaar geen drank mag worden uitgereikt en geene gasten mogen worden toegelaten of geduld worden. De in overtreding bevonden herbergiers en tappers verbeuren f 5.de gasten f 1. boete voor elke overtreding, behoudens ver zwaring bij herhaling binnen het jaar. Venray, den 3 November 18S8. De Burgemeester, PH. ESSER. eene ruime keuze Heereri en Dames Viltpantoffels, met en zoaadeo* LEKDERE ZOLEN. LA GE PRIJZEN. KOFSTRAAT, Eigen geslacht SPEK, VET cn VARKENS VLEE SC H aan concur 1 err-jiidc prijzen. een wagonlading 10.000 Kilo a i te leveren Station Venraai, aan 3,85 gl. Ook in partijen te leveren aan 3,85 gl. per 100 Kilo. Ofterteu bureau v/VI blad. E7WV-K NiStKlEi&i.'m streken, die de gfsclr.ktheid hr/.it, Ra gevrnae i voor V2N21AAI en omstreken, die de geschiktheid lxv.it, -.t j 0111 tegen ruime provisie een gemakkelijk te plaatsen artikel te j P voi kiiujipii. fjjj Franco Offerten onder letters TSW aan liet Al - 1 1 jg bureau van Nl JOH VAN UITMAKKotterda,,). VOOR Belanghebbenden worden herinnerd aan de gunstige gelegenheid, die thans bestaat tot het aanbrengen cn verzenden van vee per spoorlijn Venluo-Nijiucgcn. Iloutenlioek, Venraai te bekomen paardenvel u 40 cent per Liter. Beveelt zich aan tot hol koopen van OUDE en JONGE slucifitpaarden, die hij toe val een ongeluk krijgen en voor den arbeid ongeschikt raken, tegen liinke prijzen. ^s^s£^}r^^s^ses^mK5£&saeaEsaBaaBgs» W Vs. Te bekomen bij i. KÏÏKCKHOF-Sasm. Alle soorten kachels en toebehoor aan voordeelige prijzen. Nieuwste Sowrl e 11 voortdurend branden, veel warmte gevend en zuinig* kolen verbruik TEGEN SPOTPRIJZEN ONTVANGEN: prachtige collectie IX VKirSCinLlKSBK soorten van af 30 Cents. W. v d. Munckhof-Sassen. te Afleiden zal op Maandag den 12. Nov. 1888, om 3 uur nm., ter horberge van Bernard Van Aemen le Wel lor looi. ten verzoeke van den heer Adolf licchers to Well, als curator van Johannes Beckers tc Wcllerlooi. PUBLIEK Y E It I» A G IIT E X. voor zes achtereenvolgende jaren Keye uitmuntende gelegen in de We'.lerlooi langs don Rijksweg, afkomstig vail do echtelieden Beekei>-Raatn. in de Wellerlnoi overleden, ter'grootte van ongeveer 16 hectaren, verdeeld al» volgt 1. Hen schoon en weldoortimmerd woon huis met ïuime stallingen, twee schuren, schop, erven, tuin, boomgaard en weiland, alles vast aan elkander gelegen, ter grootte van 1 hectare 80 aren 60 centiaren. 2. Hooi- en Weilanden, samen ongeveer 4 hectaren. 3. Bouwlanden, samen ruim 10 hectaren. Alles wordt ter plaatse duidelijk afgepaald on verpacht in ééne massa. ZEGT HET VOORT. te Venray, zal ten verzoeke van den heer Henri WigmansPools en van mej. de wed. Jacob Camps, op Maandag 5 November 1888, 's namiddags ten 1 uur publiek verkoopen: 40 zware dienstig voor klompenmakers, en staande te wassen in den Xieuwmulen nabij den Loon- sclien Dijk to Venray. Vergadering Ier plaatje aan r.o. 1. te Venray, zal ten verzoeke en ten huize van de Erfgen. Gcrtrudis Xiesscn te Yellurn onder Yenray, op Woensdag 14 November 1888, 's namiddags ten 1 uur, in het openbaar met crcdiet VERKOOPE N: stuks Hoornvee, als: Eene dragende en melkgevende twee dragende runderen en een kalf. Verder een sterk werkpaard, paardentuig, lange en korte kar, ploegen, eggen, wel. 15 dragende schapen. 3 cauadasboomen staande te wassen achter de schuur eu 2 elzen staande iu liet Vlak water, deze kaatsten vooraf te bezigtigen. zal op Maandag den 5 November 1888, des nam. 5 uur. ten liuir.e van Gerard Deponti te Casteuraai. op verzoek van de weduwe Johannes F1 nissen berg en kinderen, Eene vruchtbare genaamd -Joppeplaats", gelegen te Venraai ter plaatse Casteuraai, bestaande in huis, stal, schuur, tuin, bouw-, wei- en hooiland, kadastraal bekend Sectio G nos. 251, 25V, 253. 251. 389. 390. 391, 106, 766. 931. 1091, 1413 cn 1632, Sectio H no. 483, samen ter grootte van 6 Hectaren 53 aren 25 cent. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in 1S89. zal op Maandag 5 November 1888, 's avonds 6 uur, ten huize van G. Deponli le Casteu raai, op verzoek van den heer J. Steegh, publiek verkoopen 25 slagen DENNENHOUT eu SCHALEN, gelegen aan den grindweg tc Casteuraai, in het boscli afkomstig van do kinderen v. Eindt. Vooraf le gaan zien. zal op Maandag den 19 November 1888. des v oor middags 10 ure aan liet Yolen te Venraai, op verzoek van de Erfgenamen Mathijs Litjens. publiek verkoopen: 1 melkgevende en dra- kwio"- >-"£i 25 Uoiscnapen. 25 Guö*elingon. 1 dragend varkei'. 2 vette varkens. 9 scheutcling varkens. 1 sclinapshond. 2 korte karren, ploegen, eggen, welbooru, sc'ianpsi'ihhcn. hakken, schutsels en meer an lore landb' uwer*gei ecdscliappeu. 90 sinks gate en lange eike- qi!i? boomen waaronder /.ware, 5 *ware deiiuenhoomen geschikt voor kuip. rad en timmerhout, slaande nabij le" sterfhuis ver gadering aan no. 1 2 cfschen en 1 uk in Dckkoi>- p.m aan den llauderik eu 5 eiken en 2 berken aan do Kustert. Déze vooraf te bezichtigen. zal op Woensdag den 21 November 1888. Yeuraai&chen marktdag' des voormiddngs half 12 uur te Venraai, nabij liet. Hotel -do Gouden Leeuw", op verzoek van Wil. Groot- buisCocuders, publiek verkoopen: Eene partij veredelde fruitbocmen, als: appel, peren, pruimen, kersen, no ten. in hoogstnnitm-n cn pyraniiden, benevens heestergewas en doorn- plautcn. zal op Maandag den 26 November 1888. des namiddags 2 ure, te Venraai aan de Heide, op verzoek van Leonard van Reus en kin deren, publiek verkoopen 1 goed ruinpaard. g 3 melkgevende en dragende koeien. Cn. jk 1 varken met biggen. 2 se neutel ingen. Lange en koite kar, ploegen, egge, paar dentuig enz. 18 Kiketiboomcn en 1 kaïmdas staande na bij het huis. om uit onverdeeldheid te geraken van eene in zeer goeden staat van heb >uwing zijnde '•'D /.eer gunstig; gelogen zal op verzoek der Erfgenamen van wijlen do H.W.G. Vrouwe J. E. II. J)e I'ollart geboren Lambrechts, definitief publiek verkodpeu op Donderdag den 8. November 1888, om 3 uur namiddag, ter herberge van den hoer Hub. Hanrats te Maasl>ree iJe Bouichucre gelegen te Maaxbrre op Weste ring, kadastraal bekend als rulgt: Nachtigaal, sectie F no. 387(5, buis. schuur en erf. groot heel. 0 11 80 Op Westering, - 950, bouwland. groot - 231 20 ld., - - - 951, weiland. groot - 0 30 00 ld., 952, tuin, greot 0 05 50 id., - m 953, id., groot - 0 07 80 ld., - - - 951, weiland, groot - 0 75 00 ld., - - - 2193. id. groot - 0 07 35 Westeriiigknmp, sectie - 1097, id. groot - 0 59 80 ld. - - - 1098, hakhout (wal), groot 0 04 90 Westering. - - 2758, bouwland, groot - 0 13 00 ld. - 2757, id., groot - 0 08 00 Wesleringkanip, sectie - 1096, id, groot 1 75 90 ld., - - 1979, id., groot 0 25 80 ld., - - - 1109, id.. groot - 1 09 10 Bovenste korte beide, sectie - 227, id., groot - 152 00 ld., 228, weiland, groot - O03 9O In het bosch - - 813, bouwland, groot - 4 59 80 ld., - - - 814, id., groot - 0 80 50 Kasteel, - 982.883 eu 984, hóoilanJ, groot 1 22 99 ld., - - 3737 en 3738. weiland, groot - 1 93 00 Stokbroek, - 3733 en 3734, id., gr«x>t - 103 10 ld.. - E - 3192, id., groot - 1 T0 Totaal groot beet. 19 7505

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3