Twee Harmonica's PETROLEUM LANCASTER j lJ. MAGAZIJN van Gemaakte Kleederen P. M. Sanders, M. Verriet bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venraj. HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. Wollen Doeken en alle Manufacturen Bij P. A. Boers Beste Hollandsche Asch BESTE SIGAREM Lekkere Rooktabak Bij J. CAMPS, Oostrum, leste Kluifkaik H A if J) g Schrijfboeken f' STALEN PENNEN. KERKBOEKEN SPEELKAARTEN Stoombootvaart op de Maas. SPOORWEGDIENST Waarom zoo lang getwijfeld? Katliolieke Illustratie f 0.50 De Goedkoopste in den handel. te Horst aan de Markt. Overjassen, Palletot's, Broeken, besten en alle andere Goederen. Plavuizen, Steenkolen Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut &gruttemeel. 22=r Vanaf heden Best Lijnmeel VOORHANDEN STROOK A R T O N. Goud- en Zilverpapier. VISITE- ROZENKRANSEN WINTERM ENST. worden TE KOOP aangeboden tegen een civiele» prijs. Te bevragen bij Til. va» Opbergc», mr. kleermaker, Eind. Daar er van verschillende zijden in plaats ▼an PRIMA AMERIKAANSCHE Russi sche PciroBeii»! voor Anicrikau»- selic verkocht wordt, deel ik mijne geachte begunstigers mede, dat door mij slechts PRIMA 4MERIK4PSCHE PETROLEUM wordt verkocht, die wel is vyaar iets duurder, doch in het gebruik veel voordeeliger ia dan Russische-, de prijzen, zoowel per vat als per liter zijn steeds uiterst concurreerend. V. FONCK. VERKOOPT puik beste kacliel liolc» bij 1 mud 64 cent 10 62 franco aan huis 10 57 aan 't station Oostrum Per toagon aan concureerende -prijzen. Terwijl het zoo gemakkelijk is, zich te vergissen welk van de in dag- en weekbladen aangekondigde geneesmid delen, het vertrouwen van den zieke werkelijk verdient. Dus wie zijn geld werkelijk nuttig besteden wil en dege lijke huismiddelen wil leeren kennen, vrage per postkaart van Ricliter's BockBia»<lcl te Rotterdam of i\oiV-York, 310 Broadway, het on misbare handhoekje: -De Vriendder Ziekeri\ dat kosteloos en franco alom verzonden wordt. Duizende verkregen door de lezing er van grondige genezing hunner kwalen. -•a -"-OÏS* migemjsen i J 1 lie jptnjttUId cp J ben 22"Jaargang DER ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden negentig cents, franco per post één gulden. B12S JAARGM3 zal o. a. bevatten een reeks Geïllustreerde Tafereelen UIT DB F RAN SCR E OMWENTELING VAN 1788. Vraag aan uwen boek- ig\V - handelaar het uitvoerige PROSPECTUS. Stö por drie maande». Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnées op do BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen perkwar taal a /"0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels Voor niet-abonnées op de BAZAR is de prijs van het TIJDSCIIRII' T VOÖR FRAAIE HAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. 6 met 6 gekl. platen - 1.50 6, 3 gekuipte patro. - 1.60 6 - 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDITI EN kan men tegen verhooging van 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. Wassehen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereisehte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. Alleen verkrijgbaar DE EILEEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geveil kraebt en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, [onverschillig van welken leeftijd. Rn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DB ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ier genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betoovorend saamgetrokkon en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 833 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. lijd.. 2s. |)d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door-de geheele wereld. in alle soorten steeds voorhanden aan uiterst Lage Mutsen, KantenBloemen en zijde Linten BEfULBB BSffiBIK es FSLSWIS, EIGEN FABRIKAAT tyken, pulwen, linnen doek, rokken met randen en streepeij, en alle WEEFGARENS EN WEEFKATOEN. f. ft a <u -»-5 cn 05 CÜ cd D Tl £d co co <D KOLONIALE WAREN Amerikaansch en lnlandsch SPEK en VET. CD SD CD O- CD CQ »- (D Tl Statio» venrar-Oos<r»»i zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan coneurreerende prijzen Beste halfzachte MjnkoeBt aan 1 10.10 per honderd kilo. Ujn»iecB a f 10.50 per honderd kilo. In den Boekhandel van W. v. i>. Munck- hof-Sassen te Venraai ligt ter inzage: f X VA -Mml Va uïtde Fabriekvan iRN.TETTERODE.Bloemgracht AMSTERDAM. Bestellingen hierop worden door bovenge- noemden Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders A G fiti\ T in natuurlijke mest. EN te verkrijgen bij Michael Drecsscn-Lullcrs, Grootestraat, VEN RA Y, VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen f 17.00 2e soort f 15.OU 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen A 60 ets per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij groe te partijen billijker prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75ents. W. VAN DEN iiINCKiiOï'-SASSKN YIISAY. Effen en gelijnd Schrijfpapier. (HOLLANDSCH EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. POSTPAPIEB in alle soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER. WIT ci» GaïEiTTTBSBÏ StAESTOA1. ENVEL OPPEN IN ALLE FORMATEN KN' KWALITEITEN. ALLERHANDE FORMATEN VAN geelc hennep Enveloppen. LIGT EN ZWAAR (C»lai^E*s), gelijnd met gek leurden omslag. ROUWEN VE LORREN XIEGISTEBX^S. Papier cn cnveloppcs de Luxe. MARMER en EFFEN Gekleurd IPupier. in verschillende soorten. INKTEN UIT VERSCHILLENDE FA BRIEKEN. IvN ADRESKAARTEN aan de minste prijzen. in verschillende soorten en prijzen. Eeae saai® collectie en verschillende soorten van GEPOLYCpOMtERDE BEELDEN MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en alle zaken Bot den Bocliliandcl foeSioorcnde. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAVE- STEIN en van daar Zondag's morgens ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 8.48 12.18 4.24 7.51 Mook - 7.12 9.4 12.30 4.37 8 10 Heumen. «door 9.7 door door 8.13 Lind.-Katw. - door 9.9 door door 8.15 Cuijk 7.22 9.1,5 12.39 4.46 8.22 Beugen 7.28 9.24 12.47 4.54 8.30 Rijkevoortdoor 9.30 door door 8.43 Boxmeer 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 Sambeek door 9.39 door door 8.53 Vorlum. doer 9.44 door djor 8.58 Vierlingsbeek 7.48 9.57 1.5 .13 912 IU.2 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 8.23 10.42 door 5.49 10. 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 Smukt-Holth. door Yenr.iy. - 7.58 10.11 Oirlo 1 door 10.17 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 Gmh.-Kloost. Bierick VENLO. A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Bierick 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.4S 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr. 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. 6.15 door 2.44 door door Venray - 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek - 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sambeek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer. 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen 7.12 11.06 3.41 5.11 9 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door lleumen 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Ve»9o-.Blaa§(iaieli( Venlo vertrek 6 44111 23 6 40:8 39 Tegel en 65 117 2 10 6 48 8 47 Reuver 7 11 16 2 22 7 8 57 Swalmen 7 11 27 2 33 7 11 9 08 Roermond 121 1136 2 45 7 21 S IS Maasbracht 7 3: 11 46 2 55 7 32 Echt 7 41 11 51 3 4 7 41 9 36 Susteren 7 EC 12 1 3 12 7 49 9 44 Sittard 7 5E 12 10 3 22 7 59 9 54 Gel een 86 12 16 3 29 8 6 Beek-Elsloo 8 13 12 2 3 3~ 8 14 10.6 Bnnde 8 23 12 33 3 48 8 25 Maastrichtaan k. 8 32! 1241 3 57 8 J4 1022 Ven !o Maastrïcht vertrek 10 9 40 153 58 42 Bunde 19 9 50 2 3 5 17 52 Beek-El sl uo 29 10 1 2 14 5 27 03 Gel een 36 10 8 221 5 34 9 10 Sittard 42 10 15 2 29 5 41 917 Susteren 51 10 251239 5 51 9 27 Echt 58 10 33 2 47 5 59 9 35 Maas bracht 7 10 44 2 58 6 10 9 46 Roermond 18 10 57 3 13 6 22 10 1 Swalmen 8 26 11 6 3 22 6 30 10 09 Reuver 8 35 11 15 3 31 6 39 10 18 Tegolen 846 1 28 3 46/6 51 10 32 Venlo 3 52 11 35 352'6 58 1039 onBo-SSoücnlain Venlo v 550; 8 5( 10 122 4 04 7 14 Bierick 6 0, j - 10 06 7 20 Horsi-Sevemm 6 2. 10 21 12 7 7 32 Ilelenaveen 6 50 i 10 39 2 31 7 46 Detirne 7 0 j 10 49 12 40 7 54 Helmond 1 9 38 117 2 5 1 4 47 85 N muien-Tong. 7 .77 1123 14 8 18 Eindhoven 8 24 9 74 11 35 1 1 1 3 45 5 05 8 27 8 59 Bostel 9 12 10 19 12 22 1 38 5 0 Tilburg 9 42 '10 43 1 l 5 5 47 9 25 Bivda 103 11 11 1 32 2 23 6 13 9 54 Dordrecht 1 1 48 1. 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 22 11 23 ESoBfordann-i venlo Rotterdam 5 SS S 30 10 82 12 24,3 44 5 30 Dordrecht (3 IS 919 11 5 I 2 4'4 20 67 Breda 7 1 10 li! 11 44 2 3 0 15 8 Tilburg 7 28 10 41 12 7 3 lil 24 Boxtel 8 11 1S' 12 34 1 18,5 49 8 04 Eindhoven 830:11 54 12 58 5 01 6 1 2 8 52 Nuenen-Tong S37 12 2 5 2 4' 9 09 Helmond 8 48 12 16 1 15 5 2 5, 9 21 Deurne 9 <)0 12 30 5 401 942 Helena veen 909 12 40 5 51 9 76 Horst-Sevemim 927 12 57 6 10 10 21 Bierick 1 15 6 27i 10 45 Venlo 942 120 156 63 2i '8 10 60

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4