bests smmm A li EN VEL OPPEN A DEE EK A A JI TEN 4 ét Itc m M. Verriet f LANCASTER P. M. Sasders, Verfwaren. SPEELKAARTEN i; Lekkere Rooktabak bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. SST BIJBLAD "höLLQWAY'S PILLEN El ZALF.' Beste Hollandsere Ascli Y. FONöK. - Venray. PETROLEUM Bij P. A. Boers Beste Portland-Cement BESTE GIPS. Bij J. LAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Schrijfboeken STALEN PENNEN. KERKBOEKEN Stoombootvaart op deïaas. SPOORWEGDIENST DEMI-Seizocns en Winleroverjasscn. Mans- en Kinderpakjes, ÏÏL aaMaa» Waarom zoo iang getwijfeld? 8i«8ë Katholieke Illustratie, S.r HEDLN Michael Dreessen-Liillers, De Goedkoopste in den handel. Alleen .verkrijgbaar Tuinbouw, Blociucnlecll, Boonikwcekei'ij, Fruithandel, Landbouw en Vccteell, Firma W. VAN GORCUM te ASSEN. DE DILLEN Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. beste roode cu blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen Y. FONCK. Best Lijnmeel W. VAN DEN MllNCKIIOF-SASSEN Solirijfpapie r. geele hennep Enveloppen. STROOK A R T O N. Papiei' en envcleppes de Luxe. Goud- en Zilverpapier. I N IC T E N Eene mosie cdlseUs ROZENKRANSEN WINTERD1ENST. Kerfst- en Winterstoffen voor Regen- en Wintermantel-STOFFEN. Zwartebruinegestreepte en geruite ManchesUr BÏÏXKIHGS in alle sooi'ten. Pilo, half wollen en katoenen Strocksloffen, B»»«2<>be oncSerSii'oe- Eten en Eioi^trokken in alle kleuren en soorten. BEVERTIN, ENZ. ENZ. en EENE GROOTE PARTIJ GEMAAKTE allea van zeer goede qualiteit en lage prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/2 korting. Patersstraat. Venraai. Langstraat YÏIEMI VERKOOPT: puik beste KoIcbb bij 1 mud 64 cent 10 62 franco aan huis 10 57 aan 't station Oostrum Per wagon aan concureerende prijzen. Terwijl het zoo gemakkelijk is, zich te vergissen welk van de in dag- en weekbladen aangekondigde geneesmid delen, het vertrouwen van den zieke werkelijk verdient. Dus wie zijn geld werkelijk nuttig besteden wil en dege lijke huismiddelen wil leeren kennen, vrage per postkaart van Eg»4»Si3t:&5i«5<>3 te Rotterdam of i\ew-¥orli. 310 Broadway, het on misbare handboekje "De Vriend der Ziehendat kosteloos en franco alom verzonden wordt. Buizende verkregen door de lezing er van grondige genezing hunner kwalen. is it inlttljtniiij openjtsltld op den 22"Jaargang DER abonnementsprijs per 3 maanden negentig centsfranco per post één gulden. B3Z3 msxura zal o. a. bevatten een reeks i Geïllustreerde Tafereelen UIT DE FRA.NSCIIE OMWENTELING VAX L 1788. Q iA \ytzs» Vraag aau uwen boek- >fy handelaar het uitvoerige .Jy PROSPECTUS. en te verkrijgen bij Grootestraat, VEN ra Y. In den Boekhandel van W. v. u. Munck- hof-Sassen te Venraai ligt ter inzage: -- u'iidaFabrtekvan NTCTTEROQt.B! 1r^cht AMSTERDAM. o Bestellingen hierop worden door bovenge- noemden Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. Wasscben onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren Houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. WEEKBLAD "OOR <P gswljd tas Haencterfeklsetij, YageUeeH, Jacht ca Vlsachsil]. Abonnementsprijs per jaar voor beide bladen te zamen f 1,50 franco per post. Zoowel voor Handelaren als Liefhebbers is dit een onmisbaar weekblad. Proefnummers op aanvrage gratis verkrijgbaar bij den uitgever. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z -A. Hi IF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en on verge- lijkbaar voor Aamborstigheid, j KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeno mededinger, en geneest betóoverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WAV's Etablissement, 78..NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li/ïd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medieijnen-verkoopers door do geheele wereld. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGKi^T in natuurlijke mest. per drie maanden. Extra-Editie van de Bazar. I)e abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a /'0.5(1 bij net eerste en vierde No. van de BAZAR, eene alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chroniolilhugraphie voor gekleurde borduursels. Voor uiet-aboui.ées op de BA ZAR is de prijs van het 77JDSCHRIk T VOOR FRAAIE IIAND WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummers1. 0 n met 6 gekl. platen - 1.50 0 »3 geknipte patio. - 1.50 6 - 6 gekl. platen en 3 gekuipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Ui tg. Den HaagGebr. DELINFANTE. VERKOOPT boste zuivere Amerikaansche bij 1 Liter 11 Cent. 5 - 52 - 10 100 - vciirar-OoNtruin zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan eoneurreerende prijzen Beste half zachte HJjnl.ork aan 1 10.10 per honderd kilo.. Lij filmed a f 10.50 por honderd kilo. Van af lieden verkrijgbaar: aan f6.25 per vat a contant, alsmede P. LUTTERS. Alle droog© en natte verwen, vernissen, venster en spiegel glas, glazen dakpannen, gond ii] sten, borstelwerk. Schilders- gereedschappen. Behangselpa pieren enz. aan eoneurreerende prijzen. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.00 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f 32.Oo beste steenkolen a 60 ets per mud aan buis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij grot te partijen billijker prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden de 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 emits het mud, franco thuis 75ents. VER BAY. VOORHANDEN: Effen en gelijnd (HOLLANDSCH EN MACHINAAL). DRUKPAPIER. POSTPAPIER in alle soorten. GEKLEURD OMSLAGPAPIER. WIT cd GEÜLËI'K» ktlt l'dV. IN ALLE FORMATEN EN KWALITEITEN. allerhande formaten van LIGT EN ZWAAR (Cahiers), gelijnd met gekleurdenjoraslag. OU W POSTPAPIER^ EN EOrwENVELOI'PEN. REGFXSTEF^S- MARMER EN EFFEN Gekleurd Lapier. in verschillende soorten. vit verschillende fabrieken. VISITE" JÏN aan de minste prijzen. in verschillende soorten en prijzen. en verschillende soorten van GEPOLYCfjROMLEP.DE BEELDEN MET OF ZONDER GLAZEN STOLPEN. en allo zaken den SSoekBiandel bcSioorende. Van af 1 Oct. 1888 zullen dtboc- ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTER!)AN. Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RATE- STEIN en van daar Zondag 's morgonsp 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboA Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Will I» Dienstregeling van 1 OCT. 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 8.48 12.18 4.24 7.51 7.12 door door - 7.22 7.28 door 7.38 9.4 12.36 4.37 8 10 9.7 door dooi- 8.13 9.9 door door 8.15 9.15 12.39 4.46 8.22 9.24 12.47 4.54 8.36 9.30 door door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49 •- door 9.39 door door 8.53 - doer 9.44 door door 8.58 1.5 .13 9J2 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 8.23 10.42 door 5.49 10. 8.34 10.53 1.45 6. J0.12 Mook Heumen. Lind.-Katw. Cuijk Beugen Rijke voort Boxmeer Sambeek Vort urn Vierlingsbeek - 7.48 9.57 Smakt-Holth. - door 10.2 Venray. 7.58 10.11 Oirlo door 10.17 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 Grub.-Kloost. Blerick VENLO. A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meei'lo-Tienr. 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. "6.15 door 2.44 door door Venray - 6.21 10.36 2.50'4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek 6.43 16.47 3.12 4.52*8.39 Vortura 6.50 door 3.19 door door Sambeek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer, 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Bengen 7.12 11.06 3.41 5.11 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Heumen 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9 19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo vertrek Tegelen Reuver S wal men Roermond Maasbiaclit Echt Susteren Sittard Gel een Beek-Elsloo Bunde Maastrichtaank Vcnio^lnaslrielU - 23 210 11 117 11 16 11 27 1136 11 46 11 54 2 1 12 10 12 16 12 23 12 33 1241 2 22 2 23 2 45 2 55 34 3 12 3 22 3 29 3 37 3 48 3 57 $5aastfrficliat-Venlo 640'8 39 6 48,8 47 7 |8 57 7 11'9 OS 7 21,9 18 7 32| 7 41 9 36 7 49 9 44 7 59 9 54 86 8 11 10.6 S 25| 85411022 Maastricht vertrek Bunde Beik-EIsloo Geleen Sittard Susteren Echt Maasbracht Roermond S walmen Reuver Tegelen Venlo 7 10 7 19 7 29 7 36 7 42 751 7 58 8 7 8 18 s 26 8 35 8 4Ö '8 52 9 40 1 9 50 10 1 10 8 10 15 10 25 10 33 10 44 10 57 11 G 11 15 11 28:3 11 3513 5 S 517 5 2 5 34 5 41 5 51 59 6 10 6 22 630 31 '6 39 40'6 51 52'6 58 8 42 8 52 9 03 910 917 9 27 9 35 9 46 10 1 10 09 1018 10 32 10 39 VewIo^&SoriilerdaBïi V enlo v 5 50j 8 3o 10—122 Blerick 0 03! - 10 061 Iliiiv.t.-SevenuRi 6 25 10 21 12 17 Helenaveen 6 50; - 1039 12 31 Dcurne 7 01: 1049 12 40 ilelmoiul 7 38: 9 38 117 12 51 Nm*nen-Tong. 7 57! 11 2.3, 1 4 Kindhoven 8 249 5 11 351 1 1 1 3 45 Boxtel 9 12:10 19 1222 1 38 Tilburg 942,10 43 1 1 l 58 Breda 10 3 11 11 132! 2 23 Dordrecht i 1148 8 Rotterdam 112 19 - 1 3 30 4 47 5 05 5.30 5 47 6 13 6 52 7 22 Rotterdam Dordrecht Bmla Tilburg Bostel Eindhoven Nnonen-Tong Helmond Bennie Helenaveen Morst-Sevenum Blèrick Venlo SSolleniam-venlo 10 32 115 11 44 121 12 34 12 58 7 14 7 20 7 32 7 16 7 54, 85 8 ld S'2t 9)4 10*3 1123 5 38, 8 30 618; 9 19, 7 I J10 14' 7 28; 10 41 S '11 18 830;11 54, 837112 2 8 -1812 16 9 ooi 12 30 9 09 12 40 927i12 57 - t 1 15 9 42120 1 15 12 24 1 241 2 80 3 11< 4 is! 5 01| 5 24 5 2r.; 5 40; 5 51; 6 10 6 27' 0 32. 3 44 4 20 4 5S 5 24 5 30'- 67 f- 9121 Vfc6

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4