PIEËAMSifTPAPIER I IET BIJBLAD Verfwaren. bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. Ei Z fOIifWPAPUP. W. vas? den iunckhof-Sassen, Venray. A. Boers f i Beste Hollandsche Ascli Bij J. CAMPS, Gosirum, >1 y Lekkere Rooktabak BI. Verriet bests luitkalk rierrsiooeoeren V. FONCK. - Venray. ÜL wm a&aaaaa, Groote Gracht R° 1168 Beste Portland-Cement Stoombootvaart op de Maas. SPOORWEGDIENST De Goedkoopste in den handel. om fiesschen en potten dichtte maken, alsmede verkrijgbaar in tien Boek- en Papierhandel Plavuizen, Steenkolen Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Best Lijn meel Waarom zoo lang getwijfeld? HEDEN -1321 ■F IVians-, Jongens- en Kinderpakjes, f 0.50 IVlaastricht. Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. Y. FONCK. WINTERD1ENST. Wassehen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de voroischte breedte gesneden worden on is zoomen onnoodig. Do kleuren houden heter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of voclitjge temperatuur dan van eenig ander soort,. Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het b.e3te tegen do zon beschut. /Vlleen verkrijgbaar WEEKBLAD VOOR Tuinbouw, Blocmcnlcclt, Roomkweckcrij, Fruithandel, Landbouw en Veeteelt, giwljd aas SjMte&WwtSJ, Vogel Jsoist ea Visschsrij. Abonnementsprijs per jaar voor beide bladen te zamen f 1,50 franco per post. Zoowel voor Handelaren als Liefhebbers is dit een onmisbaar weekblad. Proeftiummers op 'aanvrage gratis verkrijgbaar bij den uitgever. Firma W. YAN GORCUM te ASSEN. DE PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van do LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kindoren van eiken ouderdom. ID IE Z -A. Dj F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zworen on Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid, KEELPIJJNTBRONCHITIS, VER KOUDHEID en IIOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeno mededinger, en geneest bctooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li 2d., 2s. 9d., 6d.. lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnon-vcikoopers door de geheele wereld. Stfadiosa veHiB*»r->0<»sirsai» zijn te hekomen beslc roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan concurreerende prijzen Beste halfzachte BjijnfiiocSi aan 1'10.10 per honderd kilo. IJjismcc! a f 10.50 per honderd kilo. aloemkisn is ile iiiU^rtiiijj cjifii0cslclil ojt den 22"Jaargang DHR, Katholieke Illustratie, A BONNI IItNTSPRI JS por 3 maanden negentig cente, lranco per post écn gulden BBSS tMBSAia zal 0. a. bevatten een reeks Geïliustrssrd0 Tafereelën UIT DE I FRA.NSCHE OMWENTELING j (IS 1788. 6|\ tfilWd3 Vraag aan uwen boek- rij fflj dSiSsZ handelaar het uitvoerige prospéctüs. ^CrO<>. O' Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGENT in natuurlijke mest. VOORHANDEN ReuverscJie en Tegelsehe blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.Gd 3e soort f 3.00 roode pannen f16.00 plavuizen f 32.0o beste steenkolen a 60 ets per mud aan kuis Te Oostrum 55 cants per mud. Jij grot. te parijen bilTiiker jtrijzen AARDEN KOLBAKKEN. A 1 1 Gulden do 10Ü Kilo. lederen dag verkrijgbaar Terwijl het zoo gemakkelijk is, zich tc vergissen wqlk van de in dag- en weekbladen aangekondigde geneesmid delen, liet vertrouwen van den zieke werkelijk verdiént. Dus wie zijn geld werkelijk nuttig besteden wil en dege lijke huismiddelen wil loeren kennen, vrage per postkaart van BHS«8iitleB',M EiocSifiamtle! te Siotterdam of Xett'-York. 310 Broadway, het on misbare. handboekje: "De Vriend der Zieken, dat kosteloos en franco alom verzonden wordt. Buizende verkregen door de lozing er van grondige genezing hunner kwalen. In den Boekhandel van W. v. u. Munck- hof-Sassrn te Venraa.i ligt ter inzage r -N.ï£l 1 tftSDti|j|ejii|pachtAMSTERDAM. Bestellingen hierop worden door bovenge- noemden Boekhandjel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. te verkrijgen bij Michael Drcesseii-Liillers, Grootestraaf, VEN It A Y. I angteai V" Eü HAAI VERKOOPT: puik beste Skaiï'ia©! BioBesa bij 1 mud 62 cent - 10 - 00 franco aan huis 10 - 55 aan 'tstation Oosl.rum Per wagon aan concarcerende prijzen. aan 70 cents het mud, franco tlnus 75cuts. op ÉSjna fos'isioB enrtfou a f. E worden spoedig en net geleverd door W. V. D. NIUNCKHOF-S^SSEN, VENRAY. »o Ondergetekende be- L1richt dat. bij hein verkrijg- |,aai. is een prachtig assorti ment van f-i—.4, VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche bij 1 Liter 11 Cent. - 5 52 - - 10 - 100 - als: Ratine, Flokonó, Manchester, Pilo, Lakens en Buxkinizs. Baai, wollen en lmlf wollen Stoffen, enz. enz. en eene grootc panij Gemaakte Goederen, bestaands in: alles van zeer goede rjualiteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 51/2 korting. Patersstraat.VENRAY. pet' drie manaitSczi. rijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per ksvar- laal a /'0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- ■icerkpatvonen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chronioliliioyrayhie voor gekleurde borduursels Voor ïiiol-abuin.ées op do BA ZA R is de prijs van liet TIJDRCURIb T VOOR FRAAIE IiANl) WERKEN f0.75 PER II MAANDEN. Edition van do Bazar G nummersf 1. 6 met 6 gekl. platen - 1.50 «3 geknipte patro. - 1/50 6 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2, Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen 1 verhoogiug van 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Ui tg. Den Raag.Gebr. DELINFANTE. Voorhanden in groote keuze: Fijne Ileeren en Dames elastieken en knoop hottinen. Ileeren elastieken botiinen uit één stuk of met banden van af 4,50 gld. Jongens dito 3,50 Dames elastieken hottinen van af 3.50 Rijglaarzen in alle grootten en soorten van af 60 cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SCKOElNENr Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Hoeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer eu wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof eu waterdicht zijn van af 4,50 gld. Alles op maat. Eigen fabrikaat. Bij den Uitgever dezes is de iuteekening opengesteld op en het prospectus verkrijg baar van Het ALBUM JMeerlandia [Jatholica dat IS «Mcljitfais staal iR fflrtthj Aan Z. II. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest dooi' zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van liet jaar O. H. 18S7. I)it belangrijke werk is in de Latijnscbë en Hollandsche taal keurig gedrukt op oud - hollandsch papier van groot formaat, het. is voorzien van 3 CÜsromo» talrijke andore 3JöS80>g5°ai|i>8sB©8a en beslaat ongeveer foSaï83dij«He§a. De prijo van het complete exempl. gebonden is f30,— V. FONCK. Van af lieden verkrijgbaar; aan f6.25 per vat a contant, alsmede k'ti:j 1 Éy li ■- ff (t ri P. LUTTERS. Alle drooge en natte verwen, verniesen, venster en spiegel glas, glazen dakpannen, goud- lijsten, borstelwerk. Schilders- gereedsoliappDen. HeliangsöXpa- pieren enz. aan concurreerende prijzen. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag 's morgens ten 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tot RAYE- STEIN on van daar Zondag's morgéns ten 7 ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag avonds ten 5 ure en een sleepboot Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag en Zaterdag. Dienstregeling van 1 OCT. 1883. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN 6.5 9 8.48 12.18 4.24 7.51 Mook - 7.12 9.4 12.30 4.37 8 10 Ileum oil. dour 9.7 door door 8.13 L nd.-Katw. - door 9.9 door door 8.15 Ciiijk 7.22 9.15 12.39 4.40 8.22 Beugen 7.28 9.24 12.47 4.o4 8.1,0 Rijke voort door 9.30 door door 8.-13 Boxmeer 7.38 9.35 12.55 5.3 8.^9 Si'inbeek door 9.39 door door 8.53 Voi'luiu. door 9.44 door d.'oi* 8.08 Vierlingsbeek 7.48 9.5/ 1.5 .13 9.12 Smakt-llulth. door JU.3 door door 0.17 Venray. 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo door 10.17 door door 9.33 iMeerl.-Tienr. n S.8 10.26 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.19 10.— Blerick n 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. A 8.39 10.58 1.50 tL5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2. 4.8 7.48 Blerick 5.36 10.1 2.5 4.11 7,54 Grub.-Kloost. 5.43 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tifcnr. 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo 6.15 door 2.44 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt Holth. 6.31 door 3. door door Vierlingsbüek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.59 Vonum 6.50 door 3.19 door door Sainbeck. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen 7.12 11.06 3.4 5.11 Cuijk 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door o.oS door door Heumon 7.31 door 4.— door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo vei Tegeien Reuver S-.v.iiiü'iii Roermond M.ianl.r.idlt Echt Susteren Sittard Gel ven Rcfk-lClsloo V^sa3o«i^iaiaK^a*icIa4 vertrek 6 4 tl 11 i12 3 6-10IS 30 G 5111 7 |2 10 64S'8 47 y.ü i 16 !8 57 7 30:11 40 7 42,11 ml 7 50 12 1 j 7 59112 101 8 6 112 Hij 8 13,12 23 8 2312 33 Maastricht aa uk8 32i 1 *2 41 2 22 '1 233 7 11,9 os 2311136!12 45 7 21; 9 IS I 3 2-1 a y i t12 i siV e s a !k> 3 4 7 41 9 36 3 12 7 40 0 41 3 22 7 59'o 51 3 29 8 6 3 37 8 11,10.6 3 48 8 25 j 3 57 'S 3411022 Maastricht •rirok 7 10 9 40 1 53 5 8 8 42 Bunde 7 19 50 2 3 5 17 8 52 Hexk-ISkloo 7 29 10 1 2 11 5 27 9 03 Geluen 7 30 10 S 2 21 5 34 9 10 Sittard f 42 10 15 2 29 5 41 917 .Susttfi-üii 7 51 10 25 2 39 5 51 9 27 i'.olit 7 5* 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasliratlit S 7 10 44 i 2 58 6 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 13 6 22 10 1 .S walmen 8 20 11 0 3 22! 6 10110 09 Reuver 8 35 11 15 3 31 6 39; 10 IS Tegelen 8 46 1 28 3 46 6 51110 32 V enlo S 52 1 35 3 52 6 58 10 39 X) e«a3<>-»2 loéées-iSaflai V enlo v f' öOs;,6 10 12 2 4 04 7 14 Bleriek 61 3; '10 0(31 7 80 Horijt-Sevenu* 6 25' j 10 21 12 7 7 32 Hohniive»u 6 30; 10 39 12 31 7 46 Deurne 7 01 - 11049 12 40 7 54 Helmoml 7 ys 9 3S! 117 32 5 1 1 47 8 5 Nurnen-Tong. 7371 «1123 1 1 8 IS Eiiuihovitn S 24 9 5- j 31 35 1 14 3 45 5 05 8 27 Rustel 9 12.10 11 1? 22 1 38 5 ■10 8 59 Tillmrg 9 42 10 13 3 1 58 5 17 9 25 Bivila 103:il 11 132 2 2 3 6 13 9 54 Donlreclii 11 1> 3 6 2 10 53 Rotterdam 112 li 3 30 7 22 11 23 venio Rotterdam 5.-S; 8 30 10 ."2 12 24 3 44 5 30; Dordreclil 6 IS 919.115 1 1 4 0 6 7 Hruila 7 1 1011 11 44 2 O 1 58 1— Tilburg 7 2SÏ10 14 12 7 8 11 Boxtel S— 11 ls 12 31 1 IS 5 49 8 04 Eindhoven S30|ll 54 12 58 5 01 j 2 8 52 Nuenon-Tong 8 371122 5 24 M 9 09 Helmond 8 IS, 12 16 115 5 5 V 9 21!— Deurne 900;i2 31 5 40 9 12i— Helena veen 909112 40 5 I 56 Horst-Sevenum 927i12 57 0 10 10 21 Blerick - 1 15 6 27 10 451— Venlo 9 42! 120 1 56 0 32 7 8 10 50|—

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4