PERKAMENTPAPIER LANCASTER HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. P. M. Sanders, M. Verriet Verfwaren. roi bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venraj. MET BIJBLAD van W. van den Munckhof-Sassen, Venray. Bij P. A. Boers 1 ÉlllLs* Beste Hollandsche Asch Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk SIGAREN Lekkere Rooktabak Stoombootvaart op dc Maas. Groote Gracbt N° 1166 Y. FONCK. - Venraj, PETROLEUM Herfstgoederen, SPOORWEGDIENST Beste Portland-Cement BESTE GIFS. De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar Firma W. YAN GORCUM te ASSEN. DB PILLEN om flesschen en potten dichtte maken, alsmede verkrijgbaar in den Boek- en Papierhandel bcslc roodc en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen Katholieke llluslralic Waarom zoo Igng getwijfeld? 'ÜfF Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Best Lijnmeel IEDEN f 0.50 Maastricht. Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, WINTEItDlENST. SiibDj'.S Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. P. LUTTERS. Y. FONCK. Wasschen onnondig! Worden met spons en water schoongemaakt. Mollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. I)e kleuren houden heter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Dooi* deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen hot beste tegen de zon beschut. WEEKBLAD YOOH 3 Tuinbouw, Blociuenlcdl, liooinkwcckei'ij, Fruilhandel, Landbouw cn Veeteelt, gevrijd aan Hsendeefekkerij, Vogelteelt, JacW es VisssheoiJ, Abonnementsprijs per jaar voor beide bladen te zamen f 1.50 franco per post. Zoowel voor Handelaren als Liefhebbers is dit een onmisbaar weekblad. Proefnummers op aanvrage gratis verkrijgbaar bij den uitgever. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht cn gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. Eu onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E Z -A» D F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten,, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhunmtiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KKKL.PIJN, BRONCHITIS, VER KOUDHEID en HOEST. l'cr ge-nexin^ van kliergezwellen en nllo soorten van IIuidziekton heeft z\j geeno mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht m Potten en Doozen van ls. li sd., 2s. 9d., 4s. öd., lis., 22s. en 33a., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Slat ion vcnray-Oostrum zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan concurreerende prijzen Beste halfzachte Lijnkoek aan f 10.10 per honderd kilo. Lijnmeel f 10.50 per honderd kilo. ■&Or -0<f> A1-OKMEK.N i» ilt inUtfjtmnj nptnjtstdil (f dkn Jaargang DEK abonnementsprijs per 3 maanden negentig centsfranco par post t'i'n gulden. BEZS lAARGAHS zal o. n. bevatten een reeks Geïllustreerde Tafereelen i F HAM SC III! OM WENT KLING i 1788. Q ':l\ Vraag aan uwen hoek- n\ ïhj cllY 3 handelaar hei uitvoerige CA) PROSPECTUS. Terwijl let zoo gemakkelijk is, zich te vergissen welk van de in dag- en weekbladen» aangekondigde geneesmid delen, het vertrouwen van den zieke werkelijk verdient. I)us wie zijn geld werkelijk nuttig besteden wil en dege lijke huismiddelen wil leeren kennen, vrage per postkaart van Rieliier's Rock handel te Rotterdam of i\'ew-York, 310 Broadway, het on misbare handboekje: De Vriend der y.ieken\ dat kosteloos cn franco aloin verzonden wordt. Huizende verkregen door de lezing er van grondige genezing hunner kwaljm. In den Boeklandcl van W. v. d. Munck hof-Sassen te Venraai ligt ter inzage - -.nTiFL uitde Fabriekvan V^N.TEinWDE.BIoB'nJrachtAMSIEROAM. Bestellingen hiirop worden door bovenge- noemdon Boekl/indol aangenomen en ten spoedigste uitgesperd. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGKYT in natuurlijke mest. VOORHANDEN: Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort 1' 15.00 3e soort f 9.00 roode pannen f 16,00 plavuizen f 32. Oo beste steenkolen a 60 ets per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij grot. te partijen billijker prijzen AARDEN KOEBAKKEN. a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 oejits het mud, franco thuis 75cuts. te verkrijgen bij Michael Drcesseii-LuUcrs, Grootestraat, VENRA Y. l»er drie maamfien* Tijdschrift, voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar- .a.1 ii 0.50 bij het eerste en vierde No. van de li A Z AR eene aflevering, bevatten de 1°, vier bladzijden met de fijnste Hand werk patrunen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chroinolithograpkie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboniiëes op de BAZAR is de prijs van het TIJDBCHRll'T VUUR FRAAIE IIA ND II FR li FX fU.75 F FR MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummers1. 0 met 0 gekl. platen - 1.50 6 - «3 geknipte-put ro. - 1.50 0 0 gckl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE FBI Tl FN kan men tegen verhoogiug van 0.50 liet Tijdschrift vuur Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den Haag. Gehr. DELINFANTE. Van af 1 Oct. 1888 zullen de boo ten varen als volgt: Van VENLOO naar ROTTERDAM Donderdag \s morgens teil 7 ure Zaterdag 's middags ten 1 ure tut RAVI' TEIN en van daar Zondag 's morgens te ure naar ROTTERDAM. Van ROTTERDAM naar VENLOO Dinsdag 's avonds ten 5 ure en een sleepboo Zaterdag 's morgens. Van ROERMOND naar VENLOO Woensdag cn Zaterdag. Voorhanden in groote keuze Fijne Hoeren en Dames elastieken en knoop hottinen. Ileeren elastieken botiinen uit één stuk of met banden van af 4.50 gld. Jongens dito 3,50 Dames elastieken hottinen van af 3.50 Rijglaarzen in alle grootten en soorten van af t>0 cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SCHOENEN- Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door laiij zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Ileeren cn Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jager en allen, die hunne bezigheden m weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof eu waterdicht zijn van af 4.50 gld Alles op maal. Eigen fabrikaat Lasgstrai-t VENRAAI VERKOOPT: puik Ibestc Laclicl kolen hij 1 mud G2 cent 10 - 60 franco aan huis 10 - 55 aan't station Oostrum Per tcagon aan concurcerende prijzen. VERKOOPT beste zuivere Amerikaausche bij 1 Liter 11 Cent. 5 52 - f. 10 - 100 - Oud Koper, Tin, Zink, Lood en IJzer wordt tegen HOOGEN PRIJS ingekocht qoor V. FONCK. Dc Ondergeteekende be richt dat bij hem verkrijg baar is een prachtig assorti- als: Ratiné, Flokuné, Manchester, Pilo. Lakens en Btxkinus, Baai, wollen en half wollen StolFdi, enz. enz. en eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in: alles van zeerboede qualiteit aan spotprijzen a contant vsnaf 1 Guld. 5i/2 korting. Palmstraat.VENRAY. Bij den Uitgever dezes is de inteekeiiin ipengesteld op en het prospectus verkrij baar van Het ALBUM Neerlandia JJatholica Dienstregeling van 1 OCT. 1888. A an Nijmegen naar Venloo. 8.48 12.18 4.24 7.51 0.4 12.30 4.37 8 10 0.7 door door 8.13 0.0 door door 8.15 0.15 12.30 4.46 8.22 0.24 12.47 4.54 8.30 9.30 door door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49 9.30 door door 8.53 door d.'or 8.58 1.5 .13 0.12 door door 0.17 1.15 5.24 0.27 door door 0.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.-14 0.56 9.44 0.57 10.2 OO DAT IS étttlfttihnij fit staat der 'J|crfjproviiiri* Aan Z. H. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van het jaar O. II. 18S7. Dit belangrijke werk is in do Latijnsche en Hollandsche taal keurig gedrukt op oud - hollandsch papier van gioot formaat, het is voorzien van 3 ('liroino- en talrijke andere Utliograplfiien en beslaat ongeveer 050 bladzijden. De prijs van het complete exempl. gebonden is f30,— NIJMEGEN V. 6.50 Mook - 7.12 Hcutucn. "door L nd.-Katw. - door Cuijk - 7.22 Beugen 7.28 Rijkevoortdoor Boxmeer - 7.38 Seinboek door Vortum. - doer Vierlingsheek 7.48 Smaki-Holth. door Venray. - 7.58 10.11 Öirlo - door 10.17 Meerl.-Tienr. S.8 10.26 Grubb.-Lolt. - 8.18 10.38 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.-10 1() Blerick - 8.34 10.53 1.45 6. lo 1"* VENLO. .A. 8.30 10.58 1.50 6.5 lo!l7 Van Venloo naar Nijmegen. ENLO. V. 5.31 0.55 2.4.8 7.4» Blerick - 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.48 10.10 2.17 door S.'S Urubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr. 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo- 6.15 door 2.44 door door Venray 0.21 10.86 2.50 4.42 8.28 Smakt-Hoith. 6.81 door 3.door door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.10 door door Sainbeek. - 6.55 door 3.24 door door Boxmeer. 6.50 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 0 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 0.8 Linden- Katw. - 7.20 door 3.58 door door Ileuinen - 7.31 door 4.— door door Monk - 7.34 11.27 4.8 5.20 0.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 0.80 V. FONCK. Van af heden verkrijgbaar: aan f 6.25 per vat a contant, alsmede Alle droogo en natte verwen, vernissen, venster en spiegel glas, glazen dakpannen, iroucl- lij sten, borstelwerk. Scliiïders- gereedsohappen. Beliangselpa- pieren enz. aan concurreerende prijzen. Venlo Tegel e ii He ver S walmen Roermond Maashrnrht Kohi Susteren Sittard Öelerii Beek-Elsluo Blinde Maastrich t a a uk Veiilo-Maasfriclil verlrek 0 41(11 65111 1 :ijli 10 112 11 3ü 11 4G 11 54 12 1 12 10 12 16 S 1:1,122:1 8 23 12 33 32112 41 2 3 6 40:8 39 210 6 48 8 41 2 2 MiiaMtfrkrlii-Yciilo 22 7 |8 57 33 7 lijft 08 245 7 21 ft 18 |2 55 7 321 3 4 741 9 36 3 12 7 49j 9 44 3 22 7 59 9 54 3 29 8 6 3 37 8 14 10.6 3 48 8 25 3 57'8 34,1022 Maastricht vertrek Huilde Beek-EUIoo Oeleel. Sittard Sustereii Kclit Maasbraehl Roermond Swnliueu Keu ver Tegelen Venlo 7 10 9 40-1 53,5 8 7 19 9 50|23 51 7 29 10 1 12 14 52 7 36 10 8 221 5 34| 7 42 10 15 2 29'5 41 7 51 10 25,2 39 5 51 7 58 10 33(2 47|5 59| 8 7 10 4412 58 6 10 8 18 10 5' 8 26 11 6 8 35 11 15 '8 46 11 28 18 52 11 35 3 13 6 32216 30j 3 31 j 6 3ft| 3 46 6 51 3 52 6 58 8 42 8 52 9 03 9 10 917 9 27 9 35 ft 46 10 1 10 09 10 18 10 32 10 39 Yonlo-lt otterdam Venlo v. 5 50 8 56 10 12 2 4 04 714 Blerick 6 03 - 1006 - X 7 20 llorst-Se venu ui 6 25 1021 1217 x 7 32 Ilelen.Tveen 6 50 - 1039 12 31 X 7 46 Deurne 7 04 V 10 49 12-10 n 7 54 Helmond 7 38 9 38 117 12 51 - 4 47 8 5 Nuenen-Tong. 7 57 11 23 1 4 - x 8 18 lCiiul hoven 3 24 9 54 11 35 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 942 10 43 1 1 58 5 47 9 26 Breda 103 11 11 132 2 23 n 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 6 .>2 0 53 Rottordam 12 19 3 30 x 7 22 11 23 ltottcr dam- ven O Rotterdam 538 8 30 10 32 12 24 3 44 5 30 Dordrecht 618 9 19 U 5 1 24 4 20 67 Brudu 7 1 10 14 11 44 2 30 4 58 Tilhnrg 7 28 10 44 12 7 3 11 5 24 Boxtel 8 11 18 12 34 4 18 5 49 8 04 Eindhoven 8 30 11 54 12 58 5 01 6 12 8 52 Nuenen-Tong 8 37 12 2 5 24 9 09 Helmond 8 43 12 16 115 5 25 X 921 Deurne 900 12 30 5 40 X 9 42 Helenaveen 909 12 40 5 51 x 9 56 llorst-Seveuum 927 12 57 6 10 10 21 Blerick 1 15 6 27 10 45 Venlo 9 12 1 20 1 56 0 32 73 10 50

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4