en omstreken. De boer en de Krant. Buitenland. ZATERDAG 6 OCTOBER 1888. N EG EX I) E .TA ARG ANC No. 41. Uitg Doze Courant verschijnt ietleven Zaterdag avond. De Tweede Kamer België Frankrijk MAAS EN PEEL. N.M. den 5e Vrijdag Stanel der .Igaasi. E K. 12° Vrydag. V.M. 20* Zaterdag. L.K. 28" Zondag Abonnementsprijs per kwartaal. voor Veniiay 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland 85 c# afzonderlijke nummers 6 c. Stand der Zon. 5, IC, 10. 22, 28 OV. >p 0.03. 0.17, 0.27. 0.27, 0.18; vin.; onder 5.22, 5.17, 5.04. 4.51, *1.20 n'm. W. VAX DEX U.VCKHOF-Sasscn. Prijs der A.d verten tien: van 15 regels 30 c. elke regel meer G c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentie», 3maal geplaatst, worden 2mnai berekend. Ingezonden Stukken of J\l\ Advei tentien gelieve men Vrijdag vóór 2 uur 's- middags te bezorgen aan het Bureau "Maas en Peel" Ven ray. ic geven. Bij toezending der ad- vcrlenlicn, wordt verzocht naam en woonplaats op Geen stand ter wereld maakt zoo min gebruik van het voor 't verkeer zoo gewichtig middel van adverteeren in de openbare dag-en weekbladen, dan de boer, die toch ontegenzeggelijk het meest vertegenwoordigd en voor liet land vle noodzakelijkste persoon is. Het is waarlijk te betreuren, dat, naar het schijnt, alleen de kooplieden er. de neringdoenden de kunst ver staan om partij te trekken van het groot e nut dat tiet adverteeren ver schaft, terwijl de landman, zells tot zijn eigen nadeel, zoo goed als geen'ge bruik van het adverteeren maakt. Ten gevolge van deze nalatigheid moet de boer met den verkoop zijner land- en veeproducten dikwerf wachten, tot hem de koopman komt opzoeken, ten einde rundvee, varkens, schapen, vruchten, enz. Ie komen koopen. Men heeft reeds vele middelen beproefd om den tusschenhandelaar (makelaar), die toch in den regel van de winst leeft, voor den boer nutteloos te ma ken, zegge overtollig; b. v. door het ophangen van bordjes in de gemeente, waarop do te verkoopen waren of de navraag om dit of dat vermeld stonden. Deze inrichting komt echter weer den tusschenhandelaar, die in de gemeen te is of komt, ten stade, omdat zij zich alleen op de gemeente bepaalt, liet best waren natuurlijk landbouw kundige genootschappen tot ouderlin gen koop en verkoop hunner con sumplie- en productartikelen, maar hoe moeielijk valt het niet dezulke in het leven te roepen! Immers de weinig bestaande genootschappen dezer soort hangen meerendeels af van den persoondie haar gevestigd heeft, met wien zij in den regel staan en vallen. Het zekerste om zich een verzekerden aftrek te verschaffen en wei tegen goede prijzen, blijft dus vooreerst het gebruik maken van ad verteeren in de openbare bladen. In Zwitserland b. v. wordt deze weg om aftrek te vinden en verkoopinge.il te doen, door de bedachtzame boeren steeds als de beste beschouwd en voor getrokken. Daar laat bijna elke boer, die iets te verkoopen heeft, het dooi de krant bekend maken en hij vindt geregeld onder zijne beroepsgenooten de koopers. Op deze wijze wordt de tusschenhandelaar overtollig en de winst valt niet in den zak van dezen, maar in dien van den boer. Wij weten wel, wal dikwerf iemand tegen het adverteeren heeft. Eenigen mcenen, dat als zij den drukker b. v. vijftig cents of één gulden hoogtens, moeten betalen, dat dit weggeworpen geld is. Anderen schamen zich hun naam pu bliek in t blad te maken, genen zij u bang voor schuldeisohers en weer an dereu lachen met de voordeeligste wijze des verkeers, waarvan de ijverige kooplieden, de gioote industricëlen, du kleinere neringdoenden éen zoo gepast gebruik van weten te maken. Hel adverteeren in een veel gelezen, in een lokaal blad zelfs lokt namelijk den boer direkl de koopers naai zij n erf, aan wie hij dan ook voor- deeliger dan op de markt of aan den een of anderen handelsman verkoopen kan. Helaas thans nog loopt menige boer 3 a 4 dagen door wind en weer naar die of die markt en verkoopt er zijne waren dikwerf nog aan meer billijker prijs, en wat het mooiste van alles is menigmaal aan een bewoner uit zijn naburig dorp. En nu gerekend- tiet tijdverzuim, het vèrteergeld heeft hij extra op den koop toe. De waarde hiervan beloopt echter soms wel meer dan 5 a 6 maal de kosten eener ad vertentie, waardoor dezelfde buur op het erf van den zelfden boer geroepen wordt, om dezelfde waren mogelijk wel tot een hoogeren prijs te koopen; daarenboven sparen beiden èn tijd èu verteeringskosten dus beiden genie ten dubbel voordeel. Alzoo spreken wij niet ui ons eigen belang, als wij den nadenkenden boer den weg der advertentie», welken de groote indus- trieëlen en handeldrijvende personen sedert lang bewandelen, eveneens aanbevelen. Om nu onze abonnés tetoonen, dat wij steeds bereid zijn om elkeen voor te lichten en de behulpzame hand te reiken, geven wij hun elk kwartaal 10 regels in ons blad beschikbaar voor den geringen prijs van 2 cents per regel Wij twijfelen dan ook geenzins of ieder onzer abonnés zal hiervan een gul gebruik weten temaken. Abon nés buiten onze gemeente vervoegen zich slechts enkel met een franco brief tot het bureau van «Maas Peel" en wij dragen alreeds de over tuiging weg dat menige boer en akkerman weldra zal zeggen: «hot adverteeren is eene góede zaak, ik weet hot bij ondervinding en daar om raad ik het eiken boer aan, die wat te koop wenseht of te koop biedt." N. B, Wij bepalen vorder dat ZIJ I)1E BEHOEFTE AAX WEEK 11 EB BE kosteloos limine aanbiedingen van of aanvragen om werk in ons blad kunnen plaatsen. In het belang der werkgevers verzoeken wij beleefd hunne aanbiedingen aan ons ter plaat sing op te geven. De Redactie «Maas en Peei.' heeft de vorige week voor de techter- zijdo niet veel geluk opgeleverd. Hot door de hoeren Lohmaii en Schaepmau voorgestelde en verdedigde gewijzigde reglement van orde voor de werkzaam heden der Kamer werd in zijne voor naamste bepalingen door de meerder heid der Kamer verworpen. Ondanks het feit dat de linkerzijde er eene zuivere partij kwestie en partijstemming van maakte, gingen drie leden dei- rechterzijde de heem: Bahlman, Huber en Fabius met de linkerzijde mée. De geheele linkerzijde, Domela Nieuwen- huis incluis, was present, zoodat de linkerzijde met hare drie bondgenooten rechts 49 stemmen uitbracht. Van de rechterzijde ontbraken er niet minder dan zeven op het appèl. Onder het opschrift «Trouw" schrijft de Standaard en mochten alle leden van de rechterzijde toch een open oog hebben voor het gevaarlijke eener ver- cWMJU&Jc jüp« tionaire zijde bestaaii en loort schijnt te komen uit persoonlijke geraaktheid, misschien jaloerschheid «Gelijk al meer blijkt, heeft het gebeurde in de Kamer bij wat we het «droevig triumfje der liberale partij" noemden, een pijnlijken indruk ge maakt. Ons volk heeft nu twintig jaren aan harde worstelingen achter den rug, en heeft in die worsteling tijd en kracht en geld geofferd, om te beproeven, of er geen keer in ons staatsbeleid moge lijk was. Eindelijk is het, na ue ongelooflijke inspanning van dezen winter, hier dan ook toe gekomen, en trouwe, goede mannen, mannen van kunde en be kwaamheid, hebben Je taak op zich genomen, om den last des bewinds te dragen. Maar met dat al Ljleef de meerder heid der rechterzijde in de Tweede Kamer klein, en vindt hel Kabinet een overmachtige liberale'meerderheid in de Eerste Kamer tegen zich over. Alles kwam er dus óp aan, om nu in de Kamer met tact dn beleid te werk t<5 gaan, en bovenal mét hartelijke broe derlijke trouw elkander als één man te steunen. Va» meet af had Je liberalo partij moeten gevoelenMdt het verdeel en hecrsch vorderen we hij die mannen niet. En wat is titans geleurd# Reeds de eerste ulaal, dat or een ernstige kamp wieid aangebonden, achten enkele onzer mannen zich geroe pen, om met de liberale partij legen de woordvoerders der rechterzij partij te kiezen en aan de kr Kabinet een deuk t< het knakken van acht van Kamer en -o te brengen, door iet prestige onzer aangewozen pèrletm maire leiders. Op deze icezenl ike fout kau niet genoeg nadruk geL'gd worde, opdat zoo droeve historici zich niet nogmaals herhale. Wie om dos gewetens wille in zulk een geval niet méé kan gaan, is zede lijk verplicht vooraf de geestverwanten saam te roepen, om le zorgen, dat, op welke wijze ook, het échec voorkomen woi de. Bovendien ware nog altoos het mid del van wegblijven te gebruiken ge weest. Laat de hoeren in Den Haag het wel bedenken, dat men op die manier ons volte moedeloos maakt; nieuwe hoop aan het pas geslagen Liberalisme inboezemten het Kabinet zwak doet staan tegenover de Eerste Kamer. Men is niet als éénling en op zijn eigen risico, men is in verband meteen goed georganiseerde volksbeweging ge kozen en liet is niet beantwoorden aan de opgewekte verwachting, zoo men wel in de dagen der verkiezing met de georganiseerde beweging meé op trekt, maar als het op stuk van zaken aankomt, feitelijk meewerkt om den invloed der liberale partij te sterken. ..yip» wij nu iii'.'cJiclit. dijn is vooral dê houding van den lieer lluoo2 hierin ten oenenmalc onverklaarbaar, daar hij, vooraf en tijdig in de zaak gekend, zijn instemming mot het Con cept moet betuigd hebben. En als we dan in de volle Kamer den heer Lobman hooren klagen, dat er een lid was, dat in zijn handen wreef van genot, toen een der liberale hoeren achtte Lobman een hak te heb ben gezet, dan vraagt het volk natuur lijk: Wie icas dat lid? En als dat lid een antirevolutionair mocht geweest zijn, dan vraagt ons volk met ernste, zoo niet in billijken toorn of in zulk een handelwijze de liefde niet verloochend, de trouw niet verzaakt en de ecre van het vaandel niet geschonden is. Laat niemand ons scherp opkomen tegen zulk een gedraging ongepast vinden. Het geldt hier een I'rnwipïis obsla. Zulke fatale dingen moeten geen tweede maal gebeuren. Op niemands overtuiging willon we inbreuk maken, maar wat ons volk vóór allo dingen vraagt is trouw. Eer. trouw, die ook had moeten uit komen in een kloek en verontwaardigd protest van één der onzen, toen Rutgers en Cromers Lobman letterlijk sarden De wste in'omceljke advocaat te Ihussel. De zitting va» het Jii usschche hof van appèl va» Maandag is door vele» niet groote spanning tegemoet gezien. Mejulfiouw Mario Popelin, die aan de Brusselsche universiteit de rechtsgeleerde studie» volbracht e» als doctores i» de rechte» door de staatscom missie is aangenomen, zou namelijk, de» eed ais advocaat afleggen. Zij zou overeen zwarte japon ue toga e» bef e» op het gekapte blonde hoofdhaar de barret droge». Op haar verzoek wordt zij bijgestaan door de» oud-deken der balie e» oud-voorzitter der Kamer, Jules Guillerv. Hwt openbaar ministerie zou wor de» waargenomen door den procureur Van Schoor, die, naar liet gerucht wil, ec» requi sitoir zon neine» tot niet-toclating eener vrouw als lid der balie. Men verwacht daar om te meer belangwekkende pleidooien, voornl ook omdat de stemming van het hof onze ker is. De H jnlictynen van Maredsous hebben in de rue des Kécollcts te Leuven een kapitaal huis aangekocht, dat zal worden ingericht tot College voor diegenen hunner studenten, die zich aan de hongeschool aldaar verder in de wetenschappen wenschen te bekwamen. In eene rede door den minister van Bui- tcnlandsUie zaken Goblet, in een stadje bij Abbeville, op een feestmaal ter gelegenheid van do inwijding eener ambachtschool gehou den, heeft hy gezegd; Laten wij het ons niet ontveinzen, er bestaat onrust. Wij hebben kortelings do betreurenswaardige verkiezing van Boulunger zien plaats grypen. Zij waB onverwachts en is eene bedreiging voor do toekomst. De spreker vroeg zich vervolgens af waar zoo -^VuuA, anders brengen Uau d.yi tor ceu niouV ver- foeilijk avontenr. Hif finckeiide niet da.' her vormingen wonschclyk waren. Ken groot euvel ontstaat hierdoor, dat de meerderheid der Kamer niet eensgezind is. Indien een groot aantal Boulangistiscbe candidate» in de aanstaande Kamer gekozen mochten wor den, dan zou liet mogelijk zyn dat zy alles in wanorde brachten, alles omverwierpen oni tot regccringloosheid te geraken, waaruit do dictatuur en waarschijnlijk de burgeroorlog, misschien ook de buitcnlandsciie oorlog zou ontstaan. Wij allen willen een sterk, een machtig, een geëerbiedigd Frankrijk. Maar hoe onder zulke omstandigheden aan Frank rijk eerbied te verzekeren bij andere Staten? Wat wil men dat de buitenlnndsche mogend heden van F rank rijks toekomst donken, als zij zich af to vragen hebben, aan welke partij schap bet gevaar loopt morgen overgeleverd te zullen worden Wat valt er te besluiten, op welke bondgenootschappen kan men ho pen. als hier geen waarborgen van veiligheid zijn en als deze aan anderen niet aangeboden kunnen worden De minister eindigde met het vertrouwen uit to spreken, dat de republiek zegevieren zal en bij gaf do vaste hoop te kennen, dat liet land in 1880 eene Kamer zal verkiezen, die niet op do hand van Bouianger is. Generaal Campcnoii, oud-minister van oorlog, is in het Bois de Boulogne van 't paard gevallen en heeft een heen gebroken. Duitschlaml Do geheimraad Geffken. die verdacht wordt het dagboek van keizer Frcd'orik aan de Duitxche Rundschau le bobben toe gezon den, is Zaterdag avond to Hamburg van Hel goland aangekomen en in voorloopig arrest genomen. Professor Geffken wns gezant der Hanze steden te Berlijn, daarna hoogleernar te Straatsburg, en is bekend als eon der ver- maardf-tc rechtsgeleerden, vooral op het g;-* bied van liet volkenrecht. De wurken van GclTken zijn in bijna alle beschaafde L-.len overgezet. De uitgevers van de Rundschau lieten uit eigen beweging 30,000 exemplaren vernie tigen, welke op nieuw gedrukt waren we gens de reusachtigs bestellingen. Bovendien hebben zij don naam van den persoon, die het openbaar mankte, aan do ambtenaren medegedeeld, en hebben zij dadelijk het handschrift tot hunno beschikking ges: om hiermede hunne onschuld to bewijze*».

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1