LANCASTER MET BIJBLAD PERKAMENTPAPIER ÉSSI'èi Lekkere Rooktabak P. M. Sanders, V. FONCK, - Venray. Wagen dienst Groote Gracht N° 1166 M. Verriet ÏÏL wam aaaasasi Beste Portland-Cement BESTE MPS. Verfwaren. bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. van W. van den iunekhof-Sassen, Venray. Eij P. A. Boers BESTE SIGAREN Beste Hollandsche Asch Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Herfstgoederen, SPOORWEGDIENST De Goedkoopste in den handel. Firma W. VAN GOltCUM te ASSEN. DE PILLEN Waarom zoo lang getwijfeld? om flesschen en potten dicht te maken, alsmede verkrijgbaar in den Boek- en Papierhandel HEDEN «CE Plavuizen, Steenkolen Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut &gruttemcel. Best Lijn meel PETROLEUM f 0.50 "Venray Station Wiigemliensl-Omlernciiiing w. POELS. Maastricht. Langstraat VENSAAr F. FONCK. Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, WINTUKDIENST. Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. P. LUTTERS. V. FONCK. Wasschen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op do voreisHite breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. I)e kleuren houden heter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander sooit Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen liet beste tegen de zon beschut. Alleen verkrijgbaar WEEKBLAD VOOR Tuiubtuw, Bloementeelt, i-oomkweckcrij, Fruiihamlel, Landbouw ca Veeteelt, gswljd asn. EwnderftMttrfi, Vogelteelt, Jacht sa Yhseterl]. Abonnementsprijs per jaar voor beide bladen te zamsn f 1,50 franco per post. Zoowel voor Handelaren als Liefhebbers is dit een onmisbaar weekblad. Proefnummers op aanvrage gratis verkrijgbaar bij don uitgever. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, kliumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten beeft zij geene mededinger, en geneest betooverend suamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 8S3 OXFORD STREET, A-orden verkocht m Potten en Doozen van Is. li/fd.. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en algemeen is ilt intet^ninj wpengestelil «p den 22" Jaargang IiKll Katholieke llhislratie abonnementsprijs per 3 maanden negentig cents, franco par post ven gulden. PEÜ2 JAA.E3A.NC zal o. a. bevatten een reeks i Geïllustreerde Tafereelea UIT I)E FRASSCUE OMWENTELING j 1788. ~r~r* Vraag aan uwen boek v'itV handelaar het uitvoerige PROSPECTUS. Terwijl bet zoo gemakkelijk is, zich te vergissen welk van de in dag- en weekbladen aangekondigde geneesmid delen, bet vertrouwen van den zieke werkelijk verdient. Dus wie zijn geld weikclijk nuttig besteden wil en dege lijke huismiddelen wil leeren kennen, vrage per postkaart van St6«*§iÖ4'ks*,,w EScK^EamsaB^S te 6ï«>2<pir«BcatBa of Nien-York. 310 Broadway, liet on- misbare handboekje: -De Vriend der Zieken', dat. kosteloos en franco alom verzonden wordt. Iluizende verkregen door de lezing er van grondige genezing hunner kwalen. En w 33a., en verUnjglmar by alle nicdicijnen-verkoopei-s door de gebeele wereld. In den Boekhandel van W. v. d. Munck- hof-Sassen te Venraai ligt ter inzage: K n-r-Z'-"AS-** uitdeFabriekvan N.TEirERODE.Ebsm^rachtAVISlERDAiM. Bestellingen hierop worden door bovenge- noemden Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. j EN te verkrijgen bij Michael Dreessen-LiiUers, Gi'ootestraat, VEX IIA V. Station v<cm*ay-Oi>i4éri£iu zijn te bekomen beste roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan eoncurreerende prijzen Beste halfzachte Lijsi2toeli aan 1' 10.10 per honderd kilo. LijnniPcl a f 10.50 per honderd kilo Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verdors AGENT in natuurlijke mest. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.0ü 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen 60 ets per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij grot. te partijen bdlnkcr .jrijzen AARD EN KO K BA K K EN a 11 Gulden do 100 Kilo. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents bet mud, franco thuis 75 cuts. VERKOOPT beste zuivere Araerikaansclie bij 1 Liter 11 Cent. 5 10 - 100 lii'je maanden. Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnóes op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a. 0.50 bij bet eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand leerkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in citrumolUhugruphie voor gekleurde bora uw seis Voor niet-abom.ées op do BAZAli is de prijs van het TIJDSCIIRII T VUUR FR A A IK II AND WERKEN fü.15 DER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar G nummersf I. G met 6 gekl. platen - 1.50 6 3 geknipte patro. - 1.50 6 - G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2 Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Üïïg. Den Haag. Gebr. DELÏN F ANTE. Ciidcriirmiii^ .11. 11. llótel «Goloiin Leeuw" U ren v a n V ERT UKK van Venrug naar 't Station 7.30,0 ,40 voorin. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 nainid. Table d'Hóte A 1.30 heure. Diners «i toute heure. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Hotel Poels 7.30, 9,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 n m. Table (l'fiBóte a f lieure. Eliners a toute heure. Voorlianden in groote keuze: Fijne Ileeren en Dames elastieken en knoop hottinen. Ileeren elastieken botiinen uit. één stuk of met banden van af 4.50 gld. Jongens dito 3,50 Dames elastieken botiinen van af 3.50 Rijglaarzen in alle grootten en soorten van af GO cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SCHO ETSTEUNT Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle mogelijke niodrilen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Ileeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knop pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die liunno bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof eu waterdicht zijn van al' 4.50 gld. Alles op maal. Eigen fabrikaat. Bij den Uitgever dezes is de inteckening opengesteld op en bet prospectus verkrijg baar van Het ALBUM NEEPvLANDIA ij ATHOLICA VERKOOPT: puik beste kachttB koleai bij 1 mud 62 cent 10 - 60 franco aan buis 10 55 aan't sta tii ui Oostrum Per icagon aan concureerende prijzen. Oud Koper, Tin, Zink, Lood en IJzer wordt tegen HOOGEN PRIJS ingekocht door I)e Ondergeteekcndc be richt dat bij hem verkrijg baar is een prachtig assorti- als: Ratiné, Flokoné, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkintrs. Baai, wollen en half wollen Stuiten, enz. enz. en eene groote partij Gemaakte Goéderen, bestaande in: alles van zeer goede qualiteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/2 korting. Patersstraat. VENRAY. V. FONCK. Dienstregeling van 1 OCT. 1888. fit slaat i!tt Jfjaf^rciiiittK IllttdJ Aan Z. H. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van het jaar O. H. *1887. Dit belangrijke werk is in de Latijnse he eu Hollandsche taal keurig gedrukt op oud- hollandsch papier van gioot formaat., het is voorzien van 3 UBuromo- en talrijke andere Lsdhngrapliien en beslaat ongeveer 050 bliulzijden. De prijs van het complete exempl. gebonden is f30,— Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 0.5'J 8.48 12.18 4.24 7.51 Mook - 7.12 14-4 12.30 4.37 8 10 Heunien. «door 0.7 door door 8.13 L nd.-Katw. - door 9.9 duor door 8.15 Cuyk - 7.22 9.15 12.39 4.4G 8.22 Beugen - 7.28 9.24 12.47 4.54 8.JÜ Rijkevoortdoor 9.30 door door 8.43 Boxmeer - 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 Sambeek door 9.39 door door 8.53 Vortum. - door 9.44 door djor 8.58 Vierlingsbeek 7.48 9.57 1.5 .13 9.12 Smakt-Holth. door 10.2 door door 9.17 Venray. - 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo - door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloost. - 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick - 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VKNLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VKNLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick - 5.3G 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.4S 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. - 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr. 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. - 6.15 door 2.44 door door Venray - 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt llolth. - 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek - 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Saiubeek. - 6.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen 7.12 11.06 3.41 5.11 9. Cuijk. - 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door tleumon - 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venfio-.tfSaaslrielil Venlo vertrek 6 4 li 11 Tegeleu 6 5111 7 Reuver 3,1110 S wal ine n 7 .'4| 11 27 Roermond 7 2311130 Maushmuhl 7 33111 40 Echt 7 42,11 51 Susteren Sittard Geleen Beek-Elsloo Blinde Maastricht.iank. 8 32l 12 411 32aa*tri«*!i<-\Vnlo 7 io;12 1 7 59112 10 8 0 12 16 8 13'1223 8 23j 12 331 - :2 3 - 2 10 - 2 22 - '2 33 - 12 45 j2 55 34 3 12 3 22 3 29 3 37 3 48 3 57 6 4018 39 6 48 8 47 7 |8 57 711 9 08 7 2118 7 32) 7 4F9 36 7 49)9 44 7 59:9 54 8 6 8 14 10.6 -25 S5411022 Maastricht vertrek Bunde Be-k-Elsloo Geleen Sittard Susteren Echt Mnashr.-icht Roermond S walmen Reuver Tecelen Venlo 10 7 19 7 29 7 36 7 42 7 51 7 58 8 7 8 18 8 20 8 35 'S-lli '8 52 9 40 9 50; 10 1 I 10 8 10 15 10 25 10 33 10 14 10 57 11 6 11 15l 11 28' 11 35! 8 42 8 52 9 03 910 917 9 27 9 35 9 46 10 1 10 09 1018 10 32 10 39 Van af heden verkrijgbaar: aan f 6.25 per vat a contant, alsmede Alle drooge en natte verwen, vei'iiisen. venster en spiegel glas, glazen dakpannen, goud- lijsten, borstelwerk. Schilders- ge reedsohappen. Behangselpa pieren enz. aan eoncurreerende prijzen. Venlo Blerick Ilorst-Sev Vciio-HolScfchtm 8 56-10122 I Helena veen Deurne Helmond Nuenen-Toiij Eindhoven Boxtel Tilburg Bxvda Dordrecht Rotterdam 6 03 iniin 6 251 1 9 51 6 50 7 04 j 7 38. 7 57 8 21 9 12 10 19] 942 10 43 103 11 11 11 48 112 19 1006 102112 17 1039 12 31 - 1049 12 40 93SI117 112 51 |1123; 14 11 35 1 14,3 45 12221 1 38 1—' 1 58 1321 2 23 3 3 30 lluRcnIIntii-veiilo 4 47 1 - 5 05 5 30 5 47 0 1'! 6 ;,2 7 22 714 7 20 7 32 7 46 7 54 85 8 18 8 27 8 59 9 25 9 54 10 53 11 23 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Tong Helmond Deurne Ilelenaveen Horst-Sevenur Blerick Venlo 538, S 30 10 19,II 1111 41 12 18 12 54 12 2 618 7 I .1 7 28 1 8—|l SoU.l 837 12 8 48 12 9 00il2 909 12 9 27' 12 9 42! 1 82 12 5 I I lli 30 - 40 151 20' 1 - 6 56' 5 30 - 67 I- 8 04 8 52 9 09 921 9 42 9 56 1021 10 45 10 50

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4