en omstreken. ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1888. No. 40. Uitgever: W. VAX DEX MUXCkliOF-Sassen. Deze Courant verschijnt iedevcn Zaterdag avond. Avontuurlijke Ontvluchtingen. Buitenland. België NEGENDE JAARGAXG Slaiic! der Haan. N.M. den 6e Donderdag. E K. 12e Woensdag. V.M. 20e Donderdag. L.K. 2Se Vrijdag. Mand der Zon. 5, 1G, 10, 22, 28 Sep;. op.").18, 5.26,5.30 3.16, 5.50; vin.; oilier 6.31, 0.27, 0.13. 5.52. 5.45 n ra. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venkay 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentiën: rail 1-5 l't'l'i'U 30 c, elke regel meer 6 c. groote letters en rignetten n.mi' piiuttsruinite. Advei-tentrdn, 3m;ml geplaatst. worden 3mnnl berekend. Ingezonden Stukken of 3Advertentien gelieve men Vrijdag vóór 2 uur 's- middags te bezorgen aan het Bureau »Maas en Peel" Venray. Aas 4® Eerwaardige Patriarchen, Pri maten, AartsMsscïteppen en Bis- scJuppa dar geheels kathclieke we- rali, te 4® gusat es gemeenschap met den, ikpestaiisshen Steel. LEO XIII, PAUS. Eerwaardige Broeders lleil en Apostolischen Zegen. Dat kort geleden de vijftigste ver jaardag van Ons priesterschap tot vreugde der Kerk heeft mogen aan breken, hebben Wij te recht toege schreven aan dfi buitengewone goedheid, (iods, wiens wil en voorzienige raads besluiten het gansche leven der men sehen leiden. Zulk een alom gebleken samenstemining der harten in de bewij zen van liefdevolle toewijding, van milde offervaardigheid en openlijke vreugde kan evenzoo slechts Hij in liet leven roepen, die de volle heer schappij heeft over het verstand, den wil en het hart der menselien en die de gebeurtenissen ter eere van den katholieken godsdienst beschikt en regelt. Inderdaad is dit een heerlijk en gedenkwaardig feit, waaruit zelfs de vijanden (Ier Kerk, ofschoon weder strevend en onwillig, met eigen oogen zien, hoe deze Kerk haar goddelijk Feuilleton. Een bladzijde uit de geschiedenis van Ierland in 1848. Het jaar '48 staat in de geschiedenis van Europa opgeteekend als het revolutie-jaar. Niet alleen in Duitschland, Oostenrijk en Italië, maar ook vooral op de eerste plaats in Frankrijk deden de geheime genootschap pen hun ellendigen invloed gevoelen. In Ierland heerschten evenzoo geweldige revo lutionaire stroomingen. De schrikbarende hongersnood had de gemoederen meer en meel' tegen de Engclsehen ingenomen. Men was de tirannie van den landlord moede en had de oumeedoogendheid van den Engelschman opnieuw leereu kennen. De geheime genoot schappen werkten samen met die van het Vasteland. Een der grootste Ieische heet hoofden van dien tijd, John Mitchell, predikte openlijk dat voor Ierland alleen redding mo gelijk was, indien men de Britten te vuur en te zwaard uit liet «groene eiland" verdreef'. Hij wilde van geen gematigdheid hooren, scheidde zich van zijne vroegere vrienden af en had slechts weinige volgelingen, ofschoon anderen zyn beginselen, zijn ideëen toege daan, alleen gunstiger omstandigheden wilden afwachten. Al spoedig werd deze aartsre volutionair voor de rechtbank gedaagd en tot veertien-jarige verbanning naar de kolo niën veroordeeld. De woorden, die hij na zijn veroordeeling tot zijn rechters sprak, loven en do kracht, waarmede zij door God begaafd is. altijd bewaart; het geen hen dwingt tot de overtuiging dat de goddeloozen zich in ijdele pogingen uitputten, wanneer zij, als in waanzinvergeefse he aanslagen smeden tegen den lieer en Zijnen Christus. 1 en einde het aandenken dezer god delijke weldaad en de uitwerkselen er van zoover mogelijk te verbreiden, hebben W ij reeds voor de gezamen lijke, Ons toevertrouwde kudde de schatkamer der goddelijke genade ge opend. Ook hebben Wij niet verzuimd, voor diegenen, welke zich tot dusvei buiten de eenige ark des hoils bevin den, de zegeningen der goddelijke genade at te smeeken, en daardoor trachten Wij te verkrijgen, dat alle r.atiën en alle volken, door den band der liefde in het geloof verbonden, weldra slechts éen kudde onder een herder mogen vormen. In dezen zin ook hebben Wjj bij-do plu£,i;tigu ea- nonisatiën der laatste dagen vurig tot onzen Heer Jesus Christus gebeden. De oogen opheffende tot de zege vierende Kerk, hebben Wij den chris ten-helden, over wier vooitreffelijke deugden en wonderwerken geen twijfel meer overbleef, nadat het proces daar omtrent gelukkig was ten einde ge bracht, deels de hoogste eer der hei ligen, deels ook de vereering als zali gen plechtig bij decreet toegekend, opdat het hemelsche Jerusalem dooi de gemeenschap eener zelfde vreugde verbonden werd met het aardsche, dat hier beneden nog uitwoont van den Heer. Om nu echter met Gods hulp, als de kroon te zetten op deze feestviering doen ous denken aan den Romein, Mucius Scaevola, die den koning, na den moord van diens secretaris, er op wees, dat drie honderd andere jongelingen zouden komen, om zijn mislukten aanslag le volvoeren, Mitchell werkte op de licht ontvlambare geestdrift dei- Ieren, Uit de dichte menigte, ten ge- rechtzitting aanwezig, gingen veel stemmen op, die luide verklaarden, dat hij op hen kon re Kenen. Eu toch, op dien dag was de revolutionaire beweging van 1848 in Ierland gefnuikt. Naast de gematigde en naast de geweldige revolu tionairen. stond de katholieke geestelijkheid, die grooten invloed had, en volstrekt van geen revolutie w ilde weten. Dit bewezen de geestelijken vooral toen, na de opheiiiug van de Habeas Corpus Act in Juli, de gematigden op eens tot geweld wilden overgaan. Zij wist de would-be legermacht, vijftigduizend meestal slecht gekicede en ongeoefende mannen zonder degelijke wapenen, uit elkaar te doen gaan. De regeering zou evenwel de schuldige ou- rustz r im s straffen. Vele hoofden der revolutie werden gevangen genomen en een viertal levenslang naar de strafkolonie ia Australië verbannen. Anderen werden maanden lang vervolgd; toch konden enkelen aan de speur honden dor politie ontkomen. De geschiedenis der gevaren, die zij doorstonden, zou een lij vig boekdeel vormen, indien wij slechts 't voornaamste wilden mededeelen. Het lijden door Stephens, in later tijd het hoofd en de leider der Fenians, uitgestaan iu de heuvelen en langs het strand, waar hij met Doheny voor de justilic vluchtte, was inderdaad groot wenschen Wij, zoo ruim .als mogelijk is, den plicht Onzer Apostolische liefde uit de volheid der oiieimiige, gees telijke schatten ook jegens die wel beminde zonen der KorL te vervullen, die den dood dor rechtvaardigen ge storven zijnde, dit leven van strijd niet het teelten des {reloufs verinten hehhen en ranken zijn geworden van den geheimzinniger! wijnstok, hoewel het hun niet geoorloofd is, den eeuwigen vrede in te gaanvoor zij rot den laarsten penning hun schuld voldaan hebben tegenover de wrekende ge rechtigheid Gods. Wij zijn daartoe bewogen én door de vrome wenschen dei- katholieken, wien wij woten dat Ons besluit bijzon- de" welkom zal zijn, èn door do smar telijke gruwzaamheid «Ier straffen, die de zielen der overleiljnen kwellen; maar Wij laten Ons hierin vooral leiden door het gebruik der Kerk, die te midden zelfs van,(ie(feestelijkstc plechtigheden des j'a'ari,«jlet' verzüimt de heilige en heilzame gedachtenis der overledenen (e houden, opdat zij van hunne zonden worden ontslagen. Daar liet nu volgens de katholieke geloofsleer zéker is, dat de zii-len in liet vagevuur door de voorbede der geloovigeu, maar voornamelijk door het Gorle behageiijlc Oiler der ii. Mis worden geholpen, mennen Wij hun van onzen kant geen nuttiger en meer gewcnscht onderpand onzer liefde te kunnen geven, dan door allerwegen ter voldoening voor hen de zuivere opdracht dei- hoogheilige offerande van onzen Goddelijkon Middelaar te verme nigvuldigen. Wij stellen daarom met alle noodige dispensation en derogation den laatsten en verschrikkelijk. Deze beide revolutie mannen hadden, ondanks bun niet genoeg te laken gedragingen, rechtschapen gevoelens: zij waren verblind voor vaderlandsliefde en meenden dat alle middelen, om Ierland van het juk der Engelschen te bevrijden, heilig waren. Zij hadden lang in de Knockmeldoun Moun tains gezworven en kwamen eindelijk aan 't Trappistenklooster van Molleray. Nadat zij een tamelijk breed water hadden overge zwommen, zagen zij door en door nat van het water de kerk voor zich. «'t Was Zondag drie uur in den namiddag;" verhaalt ecu hunner, «wij hadden dertig Eng. mijlen zonder eten of drinken, berg op, berg at gemaakt. I)e bekende gastvrijheid der kloosterbroeders was een groote bekoring voor mannen, zooals wij toen waren, ver kleumd en uitgehongerd maar wij begrepen te goed, dat wij den abt en zijn broeders in moeilijkheden konden brengen en besloten daarom, dat wij ons niet zouden bekend maken. -Wy stapten dc sclioono kapel binnen, waar juist de Vespers werden gezongen en gingen op de galerij zitten. Geheel alleen daar ge zeten. zagen wij de kans schoon om onze kousen met andcien te verwisselen en onze voeten van het bloed te reinigen. «Wij verloofden een uur m hei heiligdom en aanvaardden vervolgens, slechts weinig verkwikt weder onzen hangen zwerftocht." Zij togen weder het gebergte in en men staat verbaasd over 't feit, dat Dohcny's dich terlijk talent op deze onzalige tocht zoo bij- i Zondag in de maand September vnst als con d ig van do ruimste uitboeting, waarop door On* en evenzoo door Onze Broeders, do Patriarchen, Aarts bisschoppen, Bisschoppen en andere Prelaten, welke een bisdom bezitten, ieder in zijn bijzondere patriarchale metropolitane en kathedrale kerk een bijzondere Mis zai worden opgedragen voor de afgestorvenen, met dc grootste plechtigheid en volgens den ritus, die in het missaal als op Allerzielendag aangegeven is. Het draagt Onze volle goedkeuring weg dat ditzelfde ook geschiede in de parochiale en collegiale kerken, onverschillig of zij door werelds- dan wel door ordes-geestelijken wor den bediend, alsmede door alle pries ters in het algemeen, inits de Mis mei het Officie van den dag overeenkomen de. niet wegvallc, overal waar dit verplichtend is. Wat de geloovigeu betreft, hen manen Wij krachtig aan, na het Sacrament (ter Biecht ontvangen te Hebben, zich tot lafenis der zielen in het vagevuur godvruchtig met het Brood der Engelen te voeden. Krachtens Ons Apostolisch gezag verleenen Wij aan die geloovi geu een vollen aflaat, te verdienen voor de geloovige zielen, en aai: de priesters, die gelijk boven gezegd is, de Mis zullen opdragen, Ualprieilegi- lint Alla+'is. Zoodoende zullen de vrome zielen, die door zoo groote pijnen de over blijfselen hunner fouten uitboeten, een bijzondere en welkome verlichting vin den, dank zij de heilzame offerande, welko de algcmoene Kerk, met haar zichtbaar Hoofd vereenigd en met den zelfden geest der liefde bezield, aan God zal opdragen, opdat Hij hen toe late in het verblijf van iroosf, licht on eeuwigen vrede. Intusschen verleenen Wij I'. Eer waardige Broeders, zoowel als de gehende geestelijkheid en Jiet volk, aan Uwe zorgen toevertrouwd, als onder pand der hemelsche gaven, liefdevol iu den Heer den Apostolischen zegen. Gegeven te Home, bij St. Pioter, op het Hoogfeest van Paschen van het jaar 1888, hei elfde van Ons Pausschap. LEO XIII, PAUS. z rader vruchtbaar was. Hij schreef in 't geberg'e zijn beste balladen. Heide mannen zyn later behouden naar Amerika ontkomen. Aardige bijzonderheden geeft Sullivan ons betreffende de avontuurlijke ontvluchting van twee andere hoofden der revolutionaire con federatie: Dillon en Patrick Smyth, in 1882 lid van *t Lagerhuis geworden. Dillon was na veel doorgestane angsten en lijden aan boord van een land verhuizersschip, dat van Galway naar New Vork voer. Hij bad zich als katholiek priester vermomd. Eenige vrienden hadden hem daartoe de noo dige kledderen en leisbehoeftcn verschaft, terwijl zij hem ook hadden voorzien van eon brevier, waarin dc quasi eerwaarde gedurende den overtocht dagelijks veel langer zal le lezen, dan een priester ooit doei. Aan twonl van hetzelfde schip was builen zijn Weten nog een persoonlijk vriend van hem, ook een vluchteling, die wederkeerig onbewust was van Dillon's aanwezigheid deze heette i\\- tiick Smyth. liet schip was reeds eenige dagen iu zee, toen Dillon zich ongerust maakte over het gedurig heiooien, dat een der tussclieudeks*passagiers hem deed. De man was gekleed als een beosteak'".per. Dc als priester vermomde Dillon ducht: die vent daar is ongetwijfeld een rechercheur, die my horkent en nu hen ik verloren. Den volgenden dag weid zijn angst nog grootcr, toen hij dun beestenkoopor allerlei geheimzinnige teekenen zag mnken met hoofd, oogen en handen. Kort daarop liep de tusschendeks-passagier onder een zeker voorwendsel den eerwaarde Dillon ongemerkt tegen het lijf en fluisterde De afgevaardigde voor Brussel, de heer Systermans, is door een ongeluk in een waterkuip hij zijn brouwerij gevallen, en aan de gevolgen daarvan overleden. In eenc buskruit-faffvek te Ksquerdes, niot v<ji van Sni.n- Om er, in de vallei van de Ah, heeft in den nacht van 20 op 21 Sept. jl. eone ontploffing plaats gehad. Te half twee werd door werklieden, die in eeue naburige loods werkzaam waren, brand ontdekt in een gebouw der fabriek, waar zich op dat oogen- blik niemand bevond, doch 1500 kilomeliniet geoorgen lagen. De directeur en de ingenieur, onmiddelijk gewaarschuwd, lieten alle gebou wen ontruimen. Voor het overige scheen er niets aan den brand te doen te zijn. en le drie uur had de ontploffing van het ineiiniot plaats, waarvan de knal drie uren in liet rond gehoord werd. Kr zijn vijf gehouwen vernield en zeven huizen door brand meer of minder verwoest, I*>-halve eenige oubeteekeneudo kwetsuren zyn er geen persoonlijke ongeluk ken gebeurd, maar de schade voor de fabriek wordt, behalve de verwoeste woningen, op fr. -100,000 geschat. Een officieel telegram uit den Conga- staal ontvangen bevestigt het bericht dat en passant: all right fm Smyth, 't is in orde ik ben Smyth. Dillon ontroerde hevig en ïii-p half luid, half luchtend-teut, Smyth I" -Stil," hernam de andere, «pas op, zy let ten misschien op ons." Zij gingen van elkan der, gelijk een boeren oen priester gewoon lijk van elkander afscheid nemen. Dillon maakte een kleine boweging niet do hand, alsof hij den landsman zijn zegen gaf. Maar grooi.r mo-i! ijk beid hing -Zijn eer waarde" hoven het ff. fd. Onder do landver huizers waren een paar jongelieden, die zich in T hoofd hadden geel om aan hoord te trouwen. Zij hadtien den pr; ster gezien en maakten hun opwachting hy hem. -Eerwaarde.' vroeg üe bruidegom, -zou u ous hier op 't schip niet iu den echt wil len vemeuigon l De ouders van mijn aan staande vrouw, die ook aan i-uord zija. geven hun loos temming." -lies te kinderen,'* hernam Dillon, -Jat gaat Iner zoo moeilijk en zulk een ei listige stap op hel pad d< levens be hoort aan den vasten wal ie geschieden, niet up de ffuen van de zee. (lij moot u nog maar eens goed voorbereiden en kunt d u» le New- York veel plechtiger iu do kerk trouwon, -Ja. maai eerwaarde, 't was loch heler als wij getrouwd ie New York aankwamen, dan konden wij ons dadelijk van onze farm!ie scheiden en op onze eigt»u gelegenheid zonder oponthoud verder reizen. Hel verblijf in de groote steden is duur." Voor dit laatste aiguiuont wist de -eer waarde" haast geen uitweg te vindenhij sprak or over heen en troostte de menschen

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1