TerkamentpapTer" pre P. M. Sanders, Verfwaren. LANCASTER BESTE Si GAB-EN Lekkere Rooktabak V. FONCK. - Venray. PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, Beste Hollandsche Ascb Bij P. A. Poors Groote Gracht N° 1166 Beste Portland-Cement BESTE GIPS. non plus ultra. 20 Artikelen voor slechts f f,50. non plus ultra. Herfstgoederen, sa. vm ampa» 1 I HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. van W. van den NIunckhof-SassenVenray. bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. Wagendienst SPOORWEGDIENST zomeud1enst. Best Lijnmeel Itogg-e 011 Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemecl. Plavuizen, Steenkolen HET VOORDEEL VAN ADVERTEEREN. f 0.50 Maastricht. Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. Y A IVians-, Jongens- en Kinderpakjes, DB DILLEN" om flesschen en potten dichtte maken, alsmede verkrijgbaar in den Boek- en Papierhandel m h De Goedkoopste in den handel. 8 Jo dftu Bockhandel van W. v. n. Munck- iïof-Sasssen to Venraai ligt- ter inzage VLfjk. uitde Fabriekvan Bestellingen hierop worden door bovcngc- noemdmi Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. nter HEDEN °VJ2 EN te verki-ijgen bij Michael Drocsscn-Liitlci's, Orootestraat, VEX It A V. VERKOOPT beste zuivere Ameriknansche bij 1 Liter 11 Cent. w 5 o'2 - 10 - 100 - VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A 1' 17.00 2e soort f 15.O0 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o boste steenkolen a 60 ets per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. 11 j f/roi te part jen billijker pvijzen A A R1 EN KOE BA K KEN st 11 Gulden de 100 Kilo. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AtiK\T in natuurlijke mest. Station veni'iiy-Oostt'tim zijn te bekomen besle roode on blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan eoneurreerende prijzen Beste halfzachte OJfitl&oek aan 1'10.10 per honderd kilo. Lijjiiiut'cl a f 10.50 per honderd kilo. Een handelaar te Berlijn (jeeft jaarljhs aan advertentie/tosten in verschillende bladen. 400,000 mark uit «jAls ik niet adverteerde zeide hij onlangs te midden zjnev vrienden, "kon ik mijn winkel wel sluiten, om den gering en omzet. In het eerste jaar betaalde ik 1000 mark aan adrerlentiekosten en had ik een omzet van 30.000 markin helderde jaar betaalde ik 10,000 mark, en mijn omzet steeg tot 100,000 mark, en (hans bedraagt hj millioenen. zoodal slechts het voortdurend adcerieeren mj tot zulk eene hoogte gebracht heeft. Alles wat ik bezit, mijn wereld be roemden naam en mijne schitterende zaken heb ik niet enkel aan mijne solide icjze van handelen, maar voor negen en negentig honderdsten aan de macht der advertenticn in de dagbladen te danken. Ik ben tot. de overtuiging gekomen, dot in onze dagen geen zaakzonder behulp van annonces, bloeien kan of winstgevend kan worden." In lichtingen omtrent voordeel ig en doelmatig ad- verteeren in dit blad en andere Couranten, geelt het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH VaN DITMAR, sedert 1840, gevestigd te Rotterdam. g»«r -ifiric sasjsjfiaïds'Bi. Tijdschrift vuur fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. I)c abonnees op de BA ZA*R, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per k war taal a 0.50 bij tiet eerste en vierde No. van tie BAZAR eene alle vering, bevitten de 1°. vier bludzjden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst cn 2". een patroon in chromolilhugraphie voor gek te ai 'd e hoi 'Ou ursels Voor iuei-abniii.ee.- op du BA ZAII is de prijs van het '1 'IJ DS CI IR Ik T VOOR FRAAIE II. 1SU 11 'ERREE fO.'lö PER 3 MAA.XDEX. Edition van de Bazar 0 nummersf 1. G met 0 gek 1. platen - 1.50 0 3 gekuipte pairo. - 1.50 G 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDI TIES kan men tegen vei'liooging van ü.5o hei 'rijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. Den llaagGebr. DELINFANTE. Voorhanden in groote keuze Fijne Hoeren en Dames elastieken en knoop hottinen. fleuren elastieken bottinen uit één stuk of met handen van at' 4.50 gld. Jongens dito 3,50 Immes elastieken bottinen van af 3.50 Rijglaarzen in alle grootten cn soorten van af GO cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SOHOEISTEl^ Systeem Snel zonder voor- achter- ol zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Heeren en Dames .schoenen tot de groisto werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden m weer en wind mouten verrichten, daar zij volkomen stof eu waterdicht zijn van af -1,50 gld. Alles op maat. Eigen fabrikaat. Bij den Uitgever dezes is de iuteokening opengesteld op en het prospectus verkrijg baar van Het ALBUM <3. $<3» «g> è<3» <3 j^EERLANDIA J^ATHOLICA <3*S> <3» <3» 0 QQ® O éesdjwifcnis fit slaat ilet ijcr^irouiitcic Mtmfjt Aan Z. H. Paus Lko XIII, ter gelegenheid van ziju Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van het jaar 0. 11. 18S7. Dit belangrijke werk is in do Latijnsche en Hollandsche taal keurig gedrukt op oud- hollandsch papier van gioot formaat, het is voorzien van 3 'omo= en talrijke andere Ui en beslaat ongeveer 050 biadzijden. De prijs van het complete exempl. gebonden is f 30, V. FONCK. Van af heden verkrijgbaar: aan f 6.25 per vat ;i contant, alsmede P. LUTTERS. Alle drooge en natte verwen, vernissen, venster en spiegel glas, i^laziin dakpannen, goud- lijsten, borstelwerk. Schilders- gereedseliapxïen. IBeliangselpa- pieren enz. aan eoneurreerende prijzen. X. FONCK. N I—I zfl Y Onmisbaar voor een ieder Alom franco na ont.angst van Poslwissel of Zegels a ffl,»Sflï> ver zend ik ndjes verpakt 1 pakket, inhoudende: 100 vel best Comm. gelijnd wit postpapier, 100 beste passende enveloppen, 1 Cahier, 1 sterk schrijfboekje, 1 sterken pennenhouder, 1 best potlood, 1 flacon schakcllijm met kwnsije, 1 flacon beste inkt, 1 pijp roode brievenlak. 1 doosje stalen pennen, 2 prentenboekjes, 2 schilderijtjes, 1 fl.icon Eau de Cologne, l stuk. beste zeep, 1 sterke poriciuojnuiie, 1 muoicii kleerschuijer, 1 sterk zakkammeije, benevens nog iets verrassens cadeau, alles van de beste kwaliteit. Als een en ander niet bevalt kan men het gerust terug zenden en ontvangt direct zijn geld terug. ZemBiisg «sg> 6*03iB?M>8nrs fi' II. VAX DA.M, Bod- cn Papierhandel, Culemborg (Gcidl.) ^5 jaaaj CC d De Ondergeteckendo be richt dat hij hem verkrijg baar is een prachtig assorti- als: Ratiné, Flokené, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkiuus, Baai, wollen cn half wollen Stollen, enz. enz. en eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in: allen van zeer goedo qunliteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/2 korting. Patersstraat..YLNRAY. Oud Koper, Tin, Zink, Lood en IJzer wordt tegen HOOGrEN PRIJS ingekocht door F. FONCK. ALGKMKKN is tie ïüKel\enin3 d|t(nj«lc!il «p i>ex 22" Jaargang di:r Katholieke Illustratie, ABONNEMENTSPRIJS por 3 maanden negentig cents, franco per post één gulden. DS2S JAARGANG zal o. a. bevatten een reeks Geïllustreerde Tafereelen UIT 1>B FRAXSCIIE ÖHIYENTEUSC VAN' 1788. Xfftrrzzsa Vraag aan uwen boek- lilÜk—Y handelaar hel uitvoerige PROSPECTUS. zuiveren het Bloed en herstellen allo ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 'i vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF is een onftylbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd tor genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geono mededinger, en geneest betoovorend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 333 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 ï/sd2s. 0d., 4s. Gd., lis., 22s. en 33s., eu verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheel© wereld. !JJ pi 1 m Wasschen onnnodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder dooi- zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten cn meubelen het beste tegen de zon beschut. Alleen verkrijgbaar A enray Station Ondi'i'uciinisi^ $B. SS. Hotel -Goi likn Lkkuxv" Uren van VERTRltK: van fen.rug naar 7 Station 7.30,i» ,40 voorin. 12.45. 2.20. 4.15. 5, 8 iwimid. Table cI'Hóte A 1,30 heure. Diners toute heure. Wagi'Mlii'iisl-Oiidmiriiiiiig W. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. VER'l REK van Hotel Poels 7.30, 9,10 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 n m. tab!© irbiole aa 3 hrun-c. S^3Ï8«»B*?=» Ji SlOlBI'C. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. G.Ö'J 8.48 12.18 4.24 7.55 Muok - 7.12 'JA 12.3U 4.37 s 1-4 Heuuieli. duur 'J.7 dour door 3 ]7 Lind.-Kiit». - door y.u door door «'lu Iiuik - 7.32 y.lö 12.3'J 4.40 3 "f, Beugoii 7.2'J y.24 12.47 4.04 S M Rijkyvoort- door y.30 door door 3.43 Hoxmuer /.38 y,3u 12.35 5.3 3 .jy Sombook door 'J.3y door door 8.53 Vorlmii. -door <J,44 door djor 8.58 Vierlinjrstieck - 7.18 U.57 1.5 ,]3 y ju .Nmakt-Iioltdi. - door 10.2 door door 17 Venray. 7.58 10.11 1.15 5.24 y]27 Oirlo - door IO O door door y.33 .Mecrl.-Tiunr. S.S 10.2(j J.oj 5 (J'j., Grukb.-ljOtt. 8.18 10.88 1,33 5.-14 y 5(5 Uruli.-liloost. - 8.23 10.42 door 5.41) Kk_ Blerick 8.34 10.53 1.45 10 1" VENLO. A. 8.39 10.58 1.50 0.5 ]o!l7 Van Venloo uaar Nijmegen. VHNI.O. V. 5.31 9.55 2— 4.8 7.48 Ulerick 5.30 10.1 2.5 4.14 7.54 Urub.-Kloost. 5.15 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-IiOtt. 5.52 10.15 2.21 4.21 S.S Meorlo-Tiour. - 0.0 10.25 2.35 1.33 8.18 Oirlo- 0.15 door 2.44 door door Venray 0.21 10.30 2.50 4.42 8.28 Smakt-lloltli. 0.31 door 3.door door Viorliilgsbeek - 6.43 10.47 3.12 4.52 S.;;9 Vortum 0.5Ü door 3.10 door door Sailibeok- 0.55 door 3.24 dooi- door Boxmeer 0.5'J 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Bengen 7.12 11.00 3.41 5.11 9 t'uijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 'J.H Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door lleurnon - 7.31 door 4.door door Mnok ...- 7.34 11.27 4.3 3.2'J 9 19 NIJMEGKX A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Vrnlo-ISaiialHrlii Venlo vertrek G 4111 Tegelen tiüljll Reuver 7 3 11 1.(5 Sw.-iliuüi) 7' 4111 Roermond 7 23111 3ü Maasliracht 7 33)11 4G Kclit 7 42 11 51 Susieren 7«0 12 1 Sittard 7 59 12 10 Geinen 8 0 12 1(> Beek-KIsloo S 13 12 23 Buuile 8 23 j 12 33 j - Maastrichtii.mk. 8 32112 41!3 57 8 34', 10 4 ,22 040)8 25 2 10 0 48 8 33 2 22 |8 43 2 33 7 11 8 54 2 45 7 21jy 4 2 55 7 52) 3 4 7 41 y 20 3 12 7 40 o 2S 3 22 7 50 0 38 3 20 8 0 i 3 37 8 14 0 -iy 3-18 8 26 - Maastricht vrrirek Builde Be«k-I5lsfóo G'.'lucii Sittard Susieren Kclit M.i;islir;u:!il Roermond Swiihueu Reuver Tegel en Venlo '10 9 404 53,5 8 10 0 50 j 2 3 5 17 29 10 1 |2 1 115 27 30 10 8 (2 2115 34 42 10 15 '2 2915 41 Ui 8 52 842 9 03 0 10 917 9 27 9 35 9 40 58 10 53'2 47)5 591 8 7 10 44'2 58 i; l,i 8 18 10 5713 13-g 22| 10 1 8 20 J1 0 |3 22:030) 1009 8 35 11 15)3 31 lo 39| 10 18 8 10 11 28j3 4010 51 j lU 32 8 52 11 35 352.05811039 Venlo Blerick Horst-Seveii Helen;) veen üeurne Heliiioml Nueneii-Toi Kindhoveu Boxtel Tilburg Biv-ihi Dordrecht Rotterdam v. 5 501 8 50 LO—f 12 2 4 01 7 14 0 031 - 10 00| 7 S0 m 0 25! 1021 12 17 7 32 501 1039,12 31 7 4». '7 041 10 49,1240 7 54 7 38 9 38 117 12 51 4 47 8 5 7 571 - 11231 1 4 - 8 IS 8 24. 0 54 1135: 1 11 3 45 5 05 8 27 0 1210 19 12 221 138 5 30 8 59 942 10 43 1—1 1 58 5 47 9 25 103,11 11 1 32 j 2 23 0 13 9 54 111 48 0 2 10 53 12 19 1 3 30 - 7 22 11 23 K«fkT(I»m-\ «»bïIo 5 381 8 80110 82112 2413 14 018 9 19)115 7 l 10 14:11 41 7 28 10 44:12 7 S—jll 18 12 54 8 30; 11 54112 58 Rotterdam Dordrecht Brodu Tilburg Boxtel Kindhoven Nuenen-Tong Helmond Deurne 9O0|l Helenaveen 909 12 40 Horst-Sevenum 927)12 57 Blerick I 1 ]5 Venlo 9 42) 1 20 >371122 8 48 12 16 N 90 h-2 :r" 1 2414 23 2 3'0j4 58 3 115 24 4 18:5 52 5 10]G 10 5 24 5 25)» 5 40; 5 5i- 0 10 0 271 6 32j78 5 30) 6 7 8 40 852 910 9 30 9 44 10 9 10 33 10 38

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4