PERKAMENTPAPIER V. FONCR. - Yenray. F. M. Sanders Bij P. A. Boers HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. LANCASTER BESTE SIGAREN Lekkere Rooktabak PETROLEUM Bij J. DAMPS, Oostrum, Beste Hollandscbe Ascb O 20 Artikelen voer slechts f 1,50. c risrfstgoederen Groote Gracht N° 1166 I I Beste Portland-Cement Verfwaren. SPOORWEGDIENST van W. van den Munckhof-Sassen, Venray. bij Wed. H, J, SLITS, Paterstraat, Venray. heden Best Lij nmeel Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. Plavuizen, Steenkolen f 0.50 r i. P-I u d Maastricht. Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, V. FONCK. HET VOORDEEL VAN ADVERTEEREN. Kristal, Glas, Porceiein en fijn Aardewerk. P. LUTTERS. a hl ZOMERD1 ENST. om flesschen en potten dicht te maken, alsmede! verkrijgbaar in den Roek- en Papierhandel De Goedkoopste in den handel. In den Bockhandel van \V. v. n. Mknck- iiof-Sa^skn te Venraai ligt ter inzage: •2^- SL* uitdeFabrickvan N.TET IIRODEBlcemjracbt AMSTERDAM. Bestellingen hierop worden door bovenge- noemdon Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. EN te verkrijgen bij Michael D rcessen - Lu Hors (irootestraat, VEX li A V. VERKOOPT •beste zuivere Ameriltaansche bij 1 Liter 11 Cent. - 5 52 - - 10 - 100 - VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen 2e soort 3e Boort roode pannen plavuizen f 17. OO f 15.OU r 9.00 f 16.00 f 32.0o Beste steenkolen a flO ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Hij grot. te gar tijen billijker rijzen A AR1 EN KOEHAKK EN ;'i 11 Gulden de 100 Kilo. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AGE$T in natuurlijke mest. .Station vcnrnv-Oi^^nim «cijn te bekomen licslc roode en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan eoncurreerende prijzen Beste hall' zachte I.ij til. oei* aan 1' 10.10 per honderd kilo. Kijmncel a f 10.50 per honderd kilo. pei' drie inaamleii. lii'ift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. Dc abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen perkwar taal a /"0.50 bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene allovcring, bevatten de 1". vier bladzijden met de fijnste Hand werk patronen en begeleidenden tekst en een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels. Voor nici-abom.ées op de BA ZAR is de prijs van liet TIJ DSC H Rib T VUUR ERA A IE HA XD WERK EX JU.7 5 DER J MAAXDEX. Edition van de Bazar nummers 0 mot 6 gekl. platen 6 "o geknipte patro. 0 - 0 gekl. platen en 3 geknipte patronen Bij AL DEZE EDI TI EX kan men tegen vorliooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk verlangt. Citg. Den HangGebr. ÜEMNFANTE - 1.50 - 1.50 welke editie men P p NON PLUS ULTRA. Onmisbaar voor eon ieder Alom franco na ontvangst van Postwissel of Zegels a ver zend ik netjes verpakt 1 pakket, inhoudende: 100 vel best Comm. gelijnd wit postpapier, 100 beste passende enveloppen,* 1 Cahier, 1 sterk schrijfboekje, 1 sterken pennenhouder, 1 best potlood, 1 flacon schakellijm met kwastje, 1 flacon beste inkt, 1 pijp roode brievenl-k. 1 doosjo stalen pennen, 2 prentenboekjes, 2 schilderijtjes, 1 flacon Eau de Cologne, 1 stal. beste zeep. 1 sterke poriemcnnaie. 1 mooien kleerscliuijor, 1 sterk, zakkammetje, benevens nog iets verrassens cadeau, alles van do beste kwaliteit. Als een en ander niet bevalt kan men het gerust terug zeilden en ontvangt direct zijn geld terug. /Zentifing op remheiirs f f ,4$r&. A. ii. VAN DAM, Doek- en Papierhandel, Cnlemboi-g (Ceiill.) NON PLUS ULTRA. 1 Ondergetcekende be- dat. bi; hem verkrijg- is een prachtig assorti- Voorhanden in groote keuze Fijne Hoeren en Dames elastieken en knoop hottinen. Hoeren elastieken botiiiicn uit stuk of met banden van af *1.50 gld. Jongens dito 3,50 Immes elastieken hottinen van af 3.50 Rijglaarzen in alle grootten en soorten van af 00 cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SGHZOEKTEISr Systeem Snol zonder voor- achter- of zijnaad) die door lan. zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Hoeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen,, die hunne bezigheden m weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof en waterdieht zijn van af -1,50 gld. Alles op munt. Eigen fabrikaat. Bij den Uitgever dozes is de inteekening opengesteld op en het prospectus verkrijg baar van Het ALBUM J^EERLANDIA j^ATHOLICA DAT IS »(srl|ifiltnis m slaat lift IjMfiprtwiim, Sllr«l|l Aan Z. H. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint. Sylvester van het jaar O. H. 1SS7. Dit belangrijke werk is in do Lntijnsehe en Hollandscbe taal keurig gedrukt op oud hollandsch papier van gioot formaat, het. is voorzien van 3 UBcrocno— en talrijke andere Lidgograpliieii en beslaat' ongeveer «50 Siludxijdcn. Da prijs van het complete exempl. gebonden is f30,— als: Ratiné, Flokoné, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkiims. Baai, wollen en half wollen Stollen, enz. enz. en oenc groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in: alles van zeer goede qualïteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i'i korting. VENRAY. a, v/Ml Patersstraat. Oud Koper. Tin, Zink, Lood en IJzer wordt tegen HOOGEN PRIJS ingekocht door is ai.GEUKliN .It openjMttlil ep y dun 22" Jaakgano Katholieke llluslratie ABONNEMENTSPRIJS per 3 nrianden negentig cents, franco p?r post ifc'n gulden. DE3S JAARSAH3 aal o. a. bevatten een reeks Geïllustreerde Tafereelen vit dk F B AN S C11 E OM WEMELING VAX 1788. Vraag aan uwe: Een handelaar te Berlijn geeft jaarlijks aan advertentiekosten in verschillendejbladen 400,000 mark uit Als ik niet adverteerde" jscide hij onlangs te midden zijnevrienden, -kon ik mijn winkel icel sluiten, om den geringen omzet. In het eerste jaar betaalde ik 1000 mark aan advertentiekosten en had ik een omzet ran 30,000 mark; in het derde jaar betaalde ik 10,000 marken mijn omzet steeg tot 100,000 mark, en thans bedraagt hij miltioenen, zoodal slechts het voortdurend adverteeren mij tot zulk eenr hoogte gebracht heeft. Alles wat ik bezit, mijn wei'eldbe roemden naam en mijne schitterende zaken heb ik niet enkel aan mijne solide wijze van handelen, maar voor negen en negentig honderdsten aan de macht der advvrtentien in de dagbladen te danken. Ik ben tot de. overtuiging gekomen, dat in onze dagen geen zaak, zonder behulp van annonces, bloeien kan of winstgevend kan worden." Inlichtingen omtrent voordeel ig en doelmatig ad verteeren in dit blad en andere-Couranten, geelt het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH VaN DITMAR. sedert 1840,gevesiigdtei?oWm/«/n. B3ID23 V. FONCK. Van af heden verkrijgbaar: ran f 6.25 per vat a coulant, alsmede Alle droog© en natte verwen, vernissen, venster en spiegel glas, glazen dakpannen, ^oud- lijsten, borstelwerk. Schilders- igereedsoliappen. Behangselpa pieren enz. aan eoncurreerende prijzen. Y. FONCK. handelaar het uitvoerige PROSPECTUS. eheele wereld. Wagen dienst V euray Station $1. KB. Hotel «Goudkn Lkkuw" Uren van VERTREK: van Venray naar Station: 7.30,1) ,40 voorm. 12.-15, 2.20, -l.lo, 5, S namid. Table d'Hóte k 1.30 heure. Diners k toute heure. WiigPiidieiisl-Omlmieining 'W. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Hotel Poels 7.30, 0,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 n/m. Table tl'ïïèlc a fl lieiirc. Eltncrs a (ouk hrnrc. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar "Venloo. NU MUG EN V. 0.59 8.48 12.18 4.24 7."5 DB 1'I [.LUX aui.vei'hn het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van do LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht eri gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van allp kwalen, eigen aan *t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. JD IE Z -A_ X-i F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Becnen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Per genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest bctooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht, in Potten en Doozen van ls. li/sd., 2s. 0d., 4s. Gd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkóopers door de 7.12 door door 7.22 7.2Ü door 7.88 duur door 7.48 - door 1 7.58 door 8.8 9.44 9.57 10.2 10.11 10.17 L0.2Ü 8.18 1:0.38 9.4 12.30 4.37 8 14 9.7 door door 8.17 9.9 door door 8.19 9.15 12.39 4..4(5 8.26- 9.24 12.-1/ 4.54. 8.3t> 9.30 dooi- door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49» 9.39 door door 8.53. door d.'or 8.58 1.5 .13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.38 5.44 9.5t> Mook lleumcii. Liud.-K.nlw. Kuik Beugen Rijkevoort Boxmeer 8a in beek Yoi'ium. erlingsbeek Smaki-Hollh. Venray. Uirlo Meerl.-Tienr. j (irubb.-Loft. Oruh.-KlwMt. - .S.ïtJ 10.-O ac.01- 5.41) llk'i'ick - 8.34 10.53 1.45 ti. Ju VliNLO. A. 8.30 10.5* 1.50 ti.5 lo.l? Van Venloo naar Nijmegen. VKNLO. V. 5.31 0.55 3.4.8 48. Hlerick 5.3(1 10.1 2.5 4.14 7 54 Uruk.-Kkmst. - 5. IS 10.10 2.17 duur 8^3 (inibb.-I.ott. 5.52 10.15 2.21 4.24 s!s .Meeriu-'l'iiiir. - (j.O 10.25 2.35 -1.33 s!lt4 Oii'lo. ii. 15 dooi' 2.44. door door Venray - 0.21 10.30 2.50 4.42 8.28 Smakt, lloitli. - 0.31 door 3.duur dour Yierlingsbuok - 0.43 10.47 3.12 4.52 8.3» Vurimu ti.50 door 3.10 door door Saioboek. 0.55 door 3.24 door door boxmeer0.50 10.57 3.28 5.2 S.öft Ilijkevoorl 7.5 dool' 3.34 door door beugen - 7.12 11.00 3.41 5.11 0._ Cnijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 0.8 Linden-Katw. - 7.21) door .1.58 duur door Iloumen /..ll door 4.door door Mouk 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19* NI.iMKcr.N A. 7.53 11.39 4.22 5.40 0.:!(> Wasschen pnnooifig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren bonden heter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort. Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. ^Alleen verkrijgbaar V Veulo- vet tl-ek 4-1 11 2 3 0 4018 25, 'IVgi'h-li G 5 117 2 10 0 48 8 33 Rfuver 7 1 11 1»\ 2 22 7 8 43. S walmen 11 27 2 33 1118 54. Roermond 7 23111 3G 2 45 7 21 9 4 Maasbrarht 73 140 2 55 7 !2| Kr hl 7 4 11 54 3 4 419 20 Susteren 7 5 12 1 3 12 49 2S Sittard 7 59 12 10 3 22 >9.9 38- Geleen 80 12 10 3 29 8 0 1 lJeek-KIüloo 8 13 12 23. 3 37 S u! 4 ft Kunde 8 2 12 33 3 48 8 25 Maastriclitaank. S3 12 41 357 8 A;10 4, M aa»i(ricli1«Veiiio Maastricht v vrirek - 10 9 40 1 53,5 8. 8 a2 Kunde 7 19 9 5012 3 5 17 8 42 Be-'k-Hlsloo 7 29 10 1 2 14 5 27 9 03 Geleeii 7 36 10 8 2 21,5 14 9 lü Sittard 7 42 1U 15 2 2915 tl 917 Snsteren 51 10 25 239 5 71 9 27 licht 1 58 10 33 2 47 5 59 9 35 Maashracht 7 10 44 2 58 0 10 9 46 Roermond S 18 10 57 3 13 0 22 10 1 Swalmeu 8 26 1 6 3 22 6 30 10 09 Reuver 35 1 15 3 31 6 39 10 18 Tegelcn 8 46 1 28 3 40 6 51 10 32 Veulo 52 11 35 3 5210 58 10 39 <k?SÜ4>«I£ uUrrdn 111 Venlo v ÜO 8 5G 10 12 2 1 04 7 14 Blerick G 03 - 10 06| - 7 30 llorst-Sevenuu (i 25 10 21 12 i» 7 32 HelenaYoen r. r.o 10 39 12 31 7 46. Deurne 0 - 10 49 12 10 7 54 Helmond 7 33 9 38 117 12 51 - 4 47 8 5 Nueiicn-Toug. 1123 14 - 8 18 Eindhoven' 8 24 9 54 11 35 l 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 !2 Hl 19 1222 1 38 5 30 8 59 Tilburg 9 42 10 43 1 1 8 V 5 17 9 25 Krvda 103.11 11 1 32 2 23 1. 0 13 9 54 Dordreclit 11 4S 3 6 52 0 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 22 11 23; Sloüerdam- venlo Rotterdam 5 33 8 80,10 32 12 4 3 44 5 30 Dordrecht 018 9 19 113 1 24 4 23 67 Breda 7 1 10 11 11 11 0 4 58 H Tilburg 7 28 10 44112 7 3 11 5 24 Boxtel 8 11 1 12 34 1 8 5 52 52 Eindhoven 830 11 54 12 58 5 10 6 16 8 40 Nuenen-Tong 837 12 2 5 24 52 Helmond 8 48 12 10 1 13 5 25 H 9 10 Deurne 9 OU 12 30 u 5 40 9 30 Helenaveen 909 12 40 5 31 9 44 Horst-Sevenum 9 27 12 57 6 10 109 Blerick 1 1 5 0 27 10 33 Venlo 9 42 120 1 36 32 78 10 38

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4