ÉPÉÉ PERKAMENTPAPIER BESTE SIGAREN PETROLEUM LANCASTER 20 Artikelen voor slechts H,50. van W. van den Munckhof-Sassen, Venray. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. en gevulde Bedden Bij P. A. Boers Beste Hollandses Asch Lekkere Rooktabak V. FONCK. - Venray. Bij J, CAMPS, Oostrum, Groote Gracht N° 1166 II O bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray non plus ultra. non plus ultra. d d td t» Wagen diénst Het Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken SPOORWEGDIENST Plavuizen, Steenkolen Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. 'S HEDEN "CE Best Lijnmeel f 0.50 Maastricht. Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. VI fc De Goedkoopste in den handel. om flesschen en potten dichtte maken, alsmede verkrijgbaar in den Roek- en Papierhandel Va e» °k s'° Pr r'JS. Kleermaker te Horst. ZOMERDIENST. Mtntion veurnv-Ovis^'uin zijn te bekomen beslc rootle en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan concurreerende prijzen Beste halfzachte IJjnfltoek aan 1' 10.10 per honderd kilo. Ujiiuiccl a f 10.50 per honderd kilo. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Gent per mud. Franco station. Verders AtSDi^T in natuurlijke mest. f.x te verkrijgen bij Michael Dcccsscn-LiiUers, Grootestraat, VEX RA V. VERKOOPT b*9to zuivere Ainerikaansclio bij 1 Liter 11 Cent. - 5 - 52 - - 10 - 100 - VOORHANDEN Reuversche en T«gelsche blauwe pannen k f17.00 2e soort f 15.O0 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o best* steenkolen k 60 ets. per mud aan buis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij grot. te partijen billijker prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. «tl (iiildrn PER ÏOO KI IX). lederen dag verkrijgbaar aan 70 cants het mud. franco thuis 75ents. In den Boekhandel van W. v. i>. Munck- hok-Sassen te Venraai ligt tor inzage t i i 5^ uitde Fabriekvan VNiniUOOC Bkcity acht AMSIERMM. Bestellingen hierop worden door bovenge- noemden Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. por drie ïiuiumlt'ii. Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie doze extra-cditic verlangen, ontvangen per kwar taal a /'0.50 bij liet eerste on vierde No. van de HA ZAK eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden niet de fijnste 1 land werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in ckromolithugraphie roer gekleurde borctuurscls Voor niet-aboni.ées op de BA ZAK is de prijs van liet TIJDSCHRU' T VUUR ERA AIE HAND WERKEN fCi.lö EER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. G - met 6 gckl. platen - 1.50 G - - 3 geknipte patro. - 1.50 G -6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDITIEN kan men tegen verbooging van /Ö.50 bet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. I'itg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE Voorhanden in groote keuze: Fijne Heeren **n Dames elastieken en knoop hottineu. Heeren elastieken botlinen uit één stuk of met handen van af 4.50 gld. Jongens dito 3,5# - Dames elustieken bottincn van af 3.50 Rijglaarzen in alle grootten en soorten van af GO cent. Molières van af 3,50 gM. enz. enz. SCHOENElSr Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Heeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof en waterdicht zijn van af 4,50 gld. Alles op maat. Eigen fabrikaat. Bij den Uitgever dezes is de inteekening opengesteld op en het prospectus verkrijg baar van Het ALBUM J^EERLANDIA (JATHOLICA dat is difstfiMfnis »n staal dt? ttlMtty Aan Z. H. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van bet jaar O. H. 1SS7. Dit belangrijke werk is in de Latijnsche en Hollandsche taal keurig gedrukt op oud- hollandscb papier van groot formaat, bet is voorzien van 3 ('liromo- en talrijke andere IJ4hoffr«|»liSeii en beslaat ongeveer 050 bladzijden. De prijs van het complete ezempl. gebonden is f30,— V. FONCK. PJ s Ph Wasschcn ounoodig! Werden met spons en water schoongemaakt. Hollen gelijk op. Kunnen op de veroiscbte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort. Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon «beschut. Alleen verkrijg-baar Onmisbaar voor een ieder Alom franco nn ontvangst van Postwissel of Zogels a l'l,ïSO ver zend ik netjes verpakt 1 pakket, inhoudende: 100 vel best Comm. gelijnd wit postpapier, 100 beste passendo enveloppen, 1 Cahier. 1 sterk schrijfboekje, 1 sterken pennenhouder, 1 best potlood, 1 flacon schakellijm met kwartje, 1 flacon beste inkt, 1 pijp roodo briovonlak. 1 doosje stalen pennen, 2 prentenboekjes, 2 schilderijtjes, 1 flacon Eau de Cologne, 1 stuk beste zeep, 1 sterke portemonnaie, 1 moeien kleerscbuijer, 1 sterk zakkammetje, benevens nog iets verrassens cadeau, alles van do beste kwaliteit. Als eon on ander niet bevalt kan men bet gerust terug zenden en ontvangt direct zijn geld terug. Zending o|» rembours f 1,415. A. II. VAN 1)AM, Boek- en Papierhandel, Culemboeg (Geldl.) DE PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van do LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. 3D E ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwado Beenen, zwerende Borsten, verouderdo Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jieht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, HKONCH1TIS, VERKOUDHEID en HOEST- l'er genezing v» ^kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij gecne mededinger, en geneest betooverend sanmgetrokkon en styve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 333 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. 1 i/sd.. 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. en 33s., e» verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de gelieelo wereld. en Peluwen. \e ?V\S' V enray Station Oit«l4»i>n«kmiii^ Tl. K. J.-l\SSEi\ Jlótel 'Goudi-:n Leeuw" Uren van VERTREK: van Venray naar 'l Station: 7.30,0 ,40 voorin. 12.45, 2.20, 4.15. 5. 8 namid. Table d'Eöte k 1.30 heure. Diners k toute heure. Pt a verkoopt als bekend is, alles aan den minsten prijs. Buxkin jassen, buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletots, huxkin demi if saisoens. Manchester jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en vesten. Pilo broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Beste - -o zwarte laken en buxkin pakken. Heeren-en burgerpakken, in Fransche, Duitsche^ •Jïz en Engelsche büxkins, en demi-saisoens. t w Eene schoone sorteering viltboeden, communie-hoedjes en flambards, zijden petten, J 5 laken petten en lederen petten. Eene mooie sorteering nieuwe stroohoeden voor -ra den aanstaanden zomer. Alle soorten buxkin, lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche jtL merinos, een massa gekleurde kleerstoffen, mooi katoen kleurstoffen, pellen, ruw Sa katoen, tafellakens, servetten en meubel-katoen. De nieuwste mode in zijden linten voor toeren, brabandscbe kanten ou mutsen, bloemen en veeren. ruschen kragen, |j zijden strikken en dassen, zijden doeken. Fransche merinos gekleurde doeken en J een mooie sorteering gekleurde zomerdoeken. Allerhande soorten kragen en voor- hemden, sliepze en strikken. y Horster fabrikaat van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen thieken, weefkatocn, linnen en wollen weefgarens, en geverfde wollen en katoenen garens. EC^ISriDIEZL I3ST: koloniale waren, boter en cijeren, steenen potten cn kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandsch spek en vet, Amerikaansch spek en vet en hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer lagen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst gestelde lage prijzen, en bij een partij te koop dan wordt de prijs verminderd. WagiMidiciisl-üiKliTiieiiiiiig W. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. ERTREK van Ilötel Poels 7.30, 0,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 n m. Table «l'ISólc ii f Ihmiit. Diner* (oule lioure. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. G.59 8.48 12.18 4.24 7.55 ok - 7.12 9.4 12.39 4.37 8 14 Heumeii. -door 9.7 door door 8.17 Lind.-Katw. - door 9.9 door door 8.19 Knik - 7.22 9.15 12.39 4.4G 8.26 Beugen - 7.29 9.24 12.47 4.54 8.36 Rijkevoort- door 9.30 door door 8.43 Boxmeer - 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 lumbeck - door 9.39 dooi' door 8.53 i'oi'tum. -door 9.44 door d?or 8.58 j'ierlingsbcck - 7.48 9.57 1.5 .13 9.12 Smakt-Hol tb. - door 10.2 door door 9.17 "enray. - 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo - door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. - 8.8 10.26 1.24 5.34 9.42 inibb. Lett. - 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 'ub.-Kloost. - 8.23 10.42 door 5.49 10. ilerick - 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 YENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 19.17 Van Venloo naar Nijmegen. YENLO. Y. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick - 5.3G 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. - 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Loit. - 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Titnr. - G.G 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. - G.15 door 2.-14 door door Yenray - 0.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt. Hol tb. - G.31 door 3.door door Vierlingsbeek - 0.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Yortum G.50 door 3.19 door door Sambeck. - 0.55 door 3.24 door door Boxmeer - 0.59 10.57 3.28 5.2 8.59 Rijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.00 3.41 5.11 9.— Olijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. - 7.29 door 3.58 door door Heunicn - 7.31 door 4.door door Monk 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMKOEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Yciilo-HaaMrielil Venlo vertrek 0 41:11 2 3 0 4018 25- Tegelen 51 117 2 10 6 48 8 33 Reuver 7 3111 Ifi 2 22 7 8 42 S wal me n 7'4 11 27 2 33 711 8 54 Roermond 7 23 11 36 2 45 7 21 9 4 Maashrarht 7 33 11 46 2 55 7 32 Echt 7 42 11 54 3 4 7 41 9 2» Susteren 7 10 12 1 3 12 7 4y 9 2i Sittard 7 59 12 10 322 7 59 9 3^ Geleen SC 12 IC 3 29 8 C Beek-Elsloo S 13 12 23 3 37 5 14 9 4* Builde 8 23 12 33 3 48 8 25 Maastrich t a a ii k 8 32 12 11 3 57 8 34 10 4i .UnaiMlrielit-Venlo Maastricht vertrek 7 10 9 40 153 5 8 8 52 Builde 7 19 9 50 2 3 517 8 42 Beek-Elsloo 7 29 10 1 2 14 5 27 9 03 Geleen 7 36 10 8 2 21 5 34 910 Sittard 7 42 10 15 2 29 5 41 917 Susteren 7 51 10 25 2 39 5 51 9 27 Echt 7 58 10 33 2 47 5 59 9 35 Maashrarht 8 7 10 44 2 58 6 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 13 6 22 10 1 Swalmen 8 26 11 6 3 22 6 30 10 0» Reuver 8 35 11 15 3 31 6 39 10 U Tegclen 8 46 11 28 3 46 6 51 10 32 Venlo 8 52 11 35 3 52 0 58 10 39 Yrnlo-ltoHrrdiiiii Venlo v. 5 50 8 56 10 122 4 04 7 14 Blerick 0 03 10 06 - - 7 20 Horst-Sevenum 0 25 10 21 12 17 7 3? Helenaveen 0 50 1039 12 31 - - 7 46 Deurne 7 04 10 49 12 40 - - 7H Helmond 7 38 9 38 117 12 51 4 47 8 5 Nuenen-Tóng. 7 57 - 1123 14 8 18 Eindhoven 8 24 9 54 1135 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 942 1043 1 I 58 - 5 47 9 2* Breda 103 11 11 132 2 23 w 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 6 52 ova Rotterdam 12 19 3 30 - 7 26 11 *5 Dofieriliini- venlo Rotterdam 5 38 8 80 10 32 12 24 3 44 5 30 Dordrecht C18 9 19 115 1 24 4 23 67 Breda 7 l 10 14 11 41 2 30 4 58 Tilburg 7 28 10 44 12 7 3 11 5 24 r— Boxtel 8 11 18 12 34 4 18 5 52 7 52 Eindhoven 830 11 54 12 58 5 10 C 16 8 40 Nuenen-Tong 8 37 12 2 5 24 - 8 52 Helmond 8 48 12 16 1 15 5 25 - 910 Deurne 900 12 30 5 40 - 9 30 Helenaveen 909 12 40 5 51 9 44 1 927 12 57 6 11 - 10 9 Blerick 1 15 i. 0 27 10 33 Venlo 942 120 1 561 6 32 !7S 10 38 -*

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4