mm PERKAMENTPAPIER °k P. M. Sanders, LANCASTER Bij P. A. Boers Beste Rollandsche Asch BESTE SI6MKN Lekkere Rooktabak V. FONCK. - Venraj. PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Groote Gracht N° 1166 bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venraj. 20 Artikelen voor slechts fl,5Q. non plus ultra. van W. van den Munckhof-Sassen, Venray. HOLLOWAYS PILLEM EN ZALF. t» en gevolde Bedden P, J. Seiillia-firaeijiQ Het Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken Wagendienst SPOORWEGDIENST ZOMEKD1ENST. Plavuizen, Steenkolen Rogge cn Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttemeel. mr HEDEN Best Lij nmeel f 0.50 Maastricht. De Goedkoopste in den handel. NON PLUS ULTRA. om flesschen en potten dichtte maken, alsmede verkrijgbaar in den Boek- en Papierhandel P/A's. Kleermaker te Horst. Siiiiion venray-Onstriim zijn te bekomen hesle foodt' en blauwe dakpannen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan concurreerende prijzen Boste halfzachte SJjaiLoeli aan 1' 10.10 per honderd kilo. flAjmincel a. f 10.50 per honderd kilo. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Verders AG EXT i» natuurlijke mest. KN te verkrijgen bij Michael Drecsscn-LuUcrs Grootestraat, VKXKA.V. VERKOOPT beste zuivere Ameriknansche bij 1 Liter 11 Cent. - 5 - 52 - - 10 - 100 - "VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort t 15.00 3o soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents pep mud. Bij gr on te parijen billijker rijzen AARDEN KOEBAKREN. a II 4>uli9<>n PER 100 KILO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75onts. In den Boekhandel van <\V. v. Munck- hok-Sasskx te Venraai ligt ter inzage.: v sH. Uit'de fabriekvan vp NTïlIfRCDE .Bloemgracht AMSTERDAM. Bestellingen hierop worden door bovenge noemde» Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. |MM drie inaanden. voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De ahounées op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a f U.50 hij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eone alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in ehroinolithographie voor gekleurde borduursels Voor iiiet-abum.éus op de BA ZA R is de prijs van liet TIJDSCHRI1' T VUUR FRAAIE HAM) I! ERKE.X f0.73 EER 3 MAA.XUE.X. Editiöu van de Bazar (5 nummersf 1. 6 met (5 gekl. platen - 1.50 0 - 3 geknipte patro. - 1.50 - gold. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen vorhoogiug van 0.50 hel Tijdschrift vour Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg.Den Haag. GehrT DEL IN F ANTE. Voorhanden in groote keuze Fijne Ileeren en Dames elastieken en knoop bottine». Ileeren elastieken bottine» uit één stuk of met handen van af 4.50 gld. Jongens dito 3,50 Dames elastieken bottine» vanaf 3.50 - Rijglaarzen in alle grootten en soorten van af 00 cent. Molières van af 3,50 gld. en/,, enz. scHOEisrEnsr Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zooken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Hoeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zy volkomen stof en waterdicht zijn van af 4,50 gld. Alles o|> maal. Eigen fabrikant Bij den Uitgever dezes is de inteekening opengesteld op en het prospectus verkrijg baar van Het ALBUM Neerlandia JJatholica éeirtpette *n staat tl<r $tMtf(t Aan Z. II. Paus Lno XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest, door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van het jaar 0. II. 1SS7. Dit belangrijke werk is in de Latijnsche en Ilollandschc taal keurig gedrukt op oud- hollandsch papier van gioot formaat, het is voorzien van 3 Cln ■oiiio- en talrijke andere IJtliographicBi en beslaat ongeveer <150 bladzijden. De prijs van liet complete esempl. gebonden is f30, 3'.a!>9'JU Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. V. FONCK. Wasschon onnoodigl! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door/zonnehitte -of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten eu meubelen het ibeste tegen de zon beschut. A-lleeu verkrijgbaar Onmisbaar voor een ieder Alom franco na ontvangst van Postwissel of Zegels a l'8,oO ver zend ik netjes verpakt 1 pakket, inhoudende: 100 vel best Comm. gelijnd wit postpapier, 100 beste passende enveloppen, 1 Cahier, 1 sterk schrijfboekje, 1 sterken pennenhouder, 1 best potlood, 1 ilacon schakel lijm met kwastje, 1 llaeon beste inkt, 1 pijp roode bricvenlak. 1 doosje stalen pennen, 2 prentenboekjes, 2 schilderijtjes, 1 flacon Eau de Cologne, 1 stuk hoste zeep. 1 sterke porténionuaie. 1 mooie» klecrschuijer, 1 skrlc zakkammetje, benevens nog iets verrassens cadeau, .alles van de beste kwaliteit. Als een en ander niet bevalt kan men liet gerust terug ztmleii en ontvangt direct zijn geld terug. KoiitSSei^ og> reut hours f S.05, A. 11. YAiV DAM, Roek- cn Papierhandel, Culeniboi'g (Gcldl.) w k DE PILLEN zuiveren bet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig \an welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. 2D ZB Z is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Bêeneii, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KIOKLiPIJK, HHONCI1ÏTIS, VER KOUDl I KID on HOEST. Ier genezing v^n .kliergezwellen cn alle soorten van Huidziekten heeft zij geentv. mededinger, en geneest hotoo verend sanrage trok kon en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is. li sd.. 2s. 9d., 4s. (ld., lis.. 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wer«sld. en Peluwen. 'SL V»s a verkoopt, als bekend is, alles aan den minsten prijs. Buxkin jassen, buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletots, buxkin demi saisoens. Manchester jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en ÏF vesten. Pilo broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Beste ~- -ö zwarte laken cn buxkin pakken. Heeren-en burgerpakken, in Fransche, Duitsche^ en Kngelsche buxkins, en demi-saiioens. Eene schoone sortecring vilthoeden, communie-hoedjes en flambards, zijden petten, g laken petten en lederen petten. Eene mooie sorteering nieuwe slroohoeden voor ËL -o den aanstaanden zomer. Alle soorten buxkin, lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche g Ju nierinos, een massa gekleurde kleerstoiien, mooi katoen kleurstoffen, pellen, ruw katoen/ tafellakens, servetten en meubel-katoen. I)c nieuwste mode in zijden linten g- voor toeren, brabandsche kanten en mutsen, bloemen en voeren, rtischen kragen, zijden strikken en dassen, zijden doeken. Fransche merinos gekleurde doeken en g S een mooie sorteering gekleurde zomerdoeken. Allerhande soor ten kragen en voor- o hemden, sliepze en strikken. 00 Horster fabrikaat van wollen cn katoenen peluwen, linnen en katoenen thicken, 3 weefkatoen, linnen en wollen woefgarens, en geverfde wollen en katoenen garens, cL ttJ^JSTJDEJD IJST: koloniale waren, boter en eijeren, stecnen potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandsch spek en vet, Amerikaansch spek en vet en hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer lagen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst «gestelde lage prijzen, en bij een partij te koop dan wordt de prijs verminderd. Venray Station <t>i2derinem3ng ÜB. SB. «BANSfsBL\ llétel -Goiiukn' Liceuw" Uren van VERTREK: van Venray naar 't Station: 7.30.0 ,40 voorin. 12.45. 2.20, 1.15. 5. X namid. Table d'Kóte A 1.30 heure. Diners toute heure. Wiigcii(liai!sl-Di!(lc!*!ii'iiiin» W. POELS. Dienstregeling- van 1 Oct. VERTREK, van IlóLil Rokls 7.80, 0,40 v/m. 12.-1. 2 20, 1.15, 5, 8 n m. rfi ï#2>2«k «UESodj» a 1 lloilb*4k. KUcgDi-K'w a é4»ané<k ii«kin*o. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. A an Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.511 8.48 12.18 4.24 7.55 Mook - 7.12 0.4 12.30 4.37 8 14 Heumeii. «door 0.7 door door 8.17 Lind.-Katw. door 0.0 door door 8.19 Kuik - 7.22 0.15 12.30 4.4(5 8 20 Beugen 7.20 0.24 12.47 4.54 8.30 Kijkovoortdoor 0.30 door door 8.43 Boxmeer 7.38 0.35 12.55 5.3 8MD S:» in beek door 9.39 door door 8.53 \orium. - door 9.44 door duor 8.53 Yierlingsheek 7.48 9.57 1.5 .13 gj» Smakt-liolthdoor 10.2 door door 9 17 Venray. 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 öirlo - door 10.17 door door 0.33 Meerl.-Tienr. - 8.8 10.20 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 ö!ö6 Griib.-KIoost. - 8.23 10.42 door 5.40 10. Blerielt 8.34 10.53 1.45 0. 10.12 VF.NLO. .A. 8.30 10.5X 1.50 (5.5 lu.1T Van Venloo naar Nijmegen. V'ENLO. V. 5.31 0.55 2.— 4.8 7.43 Blerick 5.3(5 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 Lj>.10 2 - 17^^fft.or 8,3- - Grubb.-Lutt. 5.52 fS.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Ticnr, 0.(5 10.25 2.35 4.33 8.13 Üirlo. (5.15 door 2.44 door door Venray (5.21 10.30 2.50 4.42 8.28 Smakt flolth. 0.31 door 3.door door Vierlingsbcek 0.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 0.50 door 3.19 door door Sam beek, 0.55 door 3.24 door door Boxmeer - 0.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort «7.5 door 3.34 door door Beugen 7.12 11.00 3.41 5.11 9.— Cuijk. - 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Heumen 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Vciilo-MaasJriclit Venlo vertrek 0 44 11 23 64018 25 Tegel en 051 11 7 2 10 64818 83 Reuver 7 3 11 10 2 22 7 8 43 Swulmeu 7 '4 11 27 233 7 11 8 54 Roermond 7 23 11 36 2 45 7 21 9 4 Maasbraclit 7 33 11 46 M 2 55 7 32 Echt 742 11 54 3 4 7 41 9 20' Suöteren 7 50 12 1 3 12 7 4919 28 Sittard 7 59 12 10 3 22 7 59 9 38 Geleen 86 12 16 329 8 6 Beek-Iilsloo 8 13 12 23 3 37 8 14 9 49 Builde 8 23 12 33 3 48 8 25 Maastrichtnai k. 8 32 12 41 3 57'8 34 10 4 Maastricht Builde lie«k-EI»loo Geleen Sittard Sus teren Iiclit Ma;isbr;ii*lit Roermond S walmen Reuver Tegelen Venlo a«t richt- Venlo erirek 710 9 40 7 19 9 50 7 29 10 1 7 36 10 8 7 42 10 15 7 51 10 25 7 5S 10 33 8 7 10 44 8 18 10 57 8 20 11 8 35 11 15 '8 40 11 28 18 52 11 35 8 52 8 42 9 03 9 10 917 9 27 9 35 9 46 10 1 10 09 10 18 10 32 10 39- Vcialo-Bt otterdam Venlo v 5 50 I 8 5b 10 122 4 04 714 Blerick 6 03 10 061 f. 7 20 llorsl-Sevenum 0 25 10 21 12 17 w 7 32 Helenaveeu 6 50 10 39iI2 31 7 4ft Deuriie 7 01 10 49 12 40 w 7 54 Helmond 7 88 9 88 117 12 51 n 4 47 85 X tienen-Tong. 7 57 - 1123 1 4 8 IS Eindhoven 8 24 9 54 11 35 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 1222 1 38 5 30 8 59 Tilburg 942 10 43 1 I 58 5 47 9 25 Breda 103 11 11 132 2 23 613 9 54 Dordrecht 11 48 3 6 52 10 5;t Rotterdam 12 19 3 30 - 7 22 112a Eiottcrdain- venlo Rotterdam 5 38 8 80 10 32 12 24,3 44 5 30 Dordrecht 618 9 19 115 1 24 4 23 67 Breda 7 l 10 14 11 41 2 30 4 58 Tilburg 7 28 10 41 12 7 3 11 5 24 - Boxtel 8 11 18 12 34 4 18 5 52 7 52 Eindhoven 830 11 54 12 5S 5 10 6 16 8 40 Nu en en-Tong 837 12 2 5 24 8 52 Helmond 8 48 12 16 115 5 25 910 Deurne 900 12 80 5 40 9 30 - Helenavecn 909 12 40 5 51 9 44 Horst-Se ven um 927 12 57 6 10 10 9 Blerick 1 15 6 27 10 33 Venlo 9421 1 20 1 56 6 82 7 8 10 38

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4