omswoaen, Uitgever: Mgr. Lavigsrie. Feuilleton. ZATERDAG 1 SEPTEMBER 18S8. JAARGANG. No. Stand dor liaan. N.M. den 0" Donderdag. E.K. 126 Woensdag. V.M. 20* Don loidag. L.K. 2Se Vrijdig. 5, IC, 10. 2S Au.' StamS der Xon. op 4.2'», 1.36, 1.10, 1.50. 5.0: vin.; uiiJir 7.2.5. 7.10. C.57 Abonnementsprijs per kwartaal. voor VenraY franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers 50 i 65 i 8o i 6 \Y. VAX DE.X AlL'ACKÜOF-Sassen. Deze Courant verschijnjfc iedere» Zaterdag avond. Prijs der Advertentiën: van 15 regels 30 Ci elke regel meer q c> gi-oote letters e-,i vignetten naar plaatsruimte. Ad vei teiiticn, .inmnl geplaatst, worden 2m»ai berekend. Ingezonden stukken, Ad vertentiën, enz. voor dit Blad, worden uiterlijk Vrijdags mor gens vóór 12 uren ingewacht. l)e kruistocht (epen de slavernij, door den kardinaal Lavigerie, aarts bisschop van Kacthapo ondernomen, wordt door de gansche Europeesehe pers zonder uitzondering levendig be groet. De Af'rikaansche kerkvoogd heeft in de laatste maanden Engeland, Frankrijk en België bezocht, om de staatsmannen en de bevolking dezer landen voor de opheffing der slavernij te bezielen en dat niet zonder gevolg. I11 het Engelsch parlement heeft de strijd, welke kardinaal Lavigerie tegen de slavernij in Afrika voert, een luiden weerklank gevonden. En dezer dagen verplaatste de Afrikaansche geestelijke pionnier der beschaving en slavenver- Inssing het tooncél zijner werkza^niv '--A*, "v ,.gent Van den Congostaat de pogin gen van den kardinaal niet alleen huldigt, maar ijverig steunt. In Brussel heeft de kardinaal reeds zijne conferen- tiën gehouden, teneinde voor zijn ijverig streven, zijn grootsch werk offervaar dige vrienden aan te werven. In Frank rijk vindt zijn streven zelfs in de rij der vrijdenkers aauerkenning. Jules Simon begroet in de Fransche pers het beschavend ondernemen des kar dinaals en drukt de hoop uit, dat er een internationaal karakter aan gege ven worde, te meer, omdat de geza menlijke grootmogendheden bijna ge lijktijdig in 't zwarte werelddeel hunne koloniën gevestigd hebben. 2) «Geweld komt mij niet raadzaam voor," antwoordde de voorzitter, «Don Agostino is te bekend in de stad en te zeer bij 't volk gezien en bemind; als hem plotseling een on geluk overkwam, zou men aanstonds aan ons denken, te meer, daar hij reeds mondeling en schriftelijk zijne getrouwen verklaard heeft, dat de booze vrijraetselaais hem naar het leven staan. Ik ben de meening toegedaan, dut wij ons niet mogen bloot stellen." «Dit is ook volstrekt niet noodig, maar hij moet uit den weg geruimd worden, dat is zeker; wij behoeven immers de dood zelf niet te plegen, dit kunnen wij gevoegelijk van ons afweren. Als wij geen ander middel vinden, dan plege men sluipmoord. Er zyn immers nog Judassen genoeg in de katholieke Kerk, die voor dertig zilverlingen hunnen Heer ver- koopen zoo een kunnen wij ook, vinden, hij zal ons voor eene bepaalde som dezen schreeuwer wel uit den weg ruimen. Maar, a propos, opdat ik niet vergete, nu wij juist over Judassen spreken, Don Agostino heeft ook beweerd, dat wij. de vrijmetselaars, de echte Judaszonen zijn, omdat wij in onze ge heime vergaderingen de gewijde hostiën ont- eerden. Zulk eene bewering, met den hoop De kardinaal, die zich door aller hande inanoetivois niet liet afschrikken, heeft bij alle partijen in Engeland zonder ecnig onderscheid hulp gevon den; zelfs lord Granville heeft hem zijn grooten invloed toegezegd. De beroemde kardinaal Manning, die als een der uiislekendslc kerkvoogden overal, waar het kan. bereid is, den armen en verdrukten met eene kracht dadige hulp bij te springen, beeft de breede kringen der reuzenstad Londen, waarin Mgr. Manning als eene auto riteit doorgaat, \oor den kruistocht zijns ambtsgenoots bezield. Zelfs de kwakers, de bekende protestantsche en invloedrijke sekte in de hoofdstad des vereenigdèn koningrijks hebben naar de welsprekende taal des katho lieken kerkvoogds geluisterd en hunne diensten ter onderdrukking van den slavenhandel en de slavernij in Afrika aangeboden. Ook in België was het woord des kardinaals geen stem des roependen jBrjibv-{Woestij}!.»f4iet fcejuigstet midviej om den handel met zwarte menschen onmogelijk te maken, is de eenheid van alle Europeesehe mogendheden, die in Afrika volksplantingen bezitten. De macht der Arabische slavenhan delaars, waarmede zij slaven vangen en verkoopen, moet door de macht der christelijke staten gefnuikt worden om zulke barbaarschheden in 't vervolg onmogelijk te maken. Nu vraagt men zich af, of zulk een samenwerken der Europeesehe mogend heden mogelijk isH Afgezien van alle geschillen, welke de Europeesehe staten vau elkander scheiden, moeten wij de uitgesproken vraag met *ja" beant woorden. 't Ware toch inderdaad en met brutaliteit ouder het volk geworpen, past juist aan '1 onbeschaafde gepeupel, dat in de ouwels, die hem zijne papen toereiken, zijn God aanbidt, te doen dweepen en tegen ons op te ruien. Daarom zou het wijs heeten, daarna te streven om het volk de onhoud baarheid dezer beschuldiging ondei 't oog te brengen." De voorzitter onderbrak den spreker. «Dat kan zou gemakkelijk niet: Don Agos tino steunt zijne desbetreffende beweringen met zulke doorslaande bewijzen, dat daar niet tegen op te komen is. Hij vertelt, dat wij liederlijke vrouwspersonen geld geven, om met schijnbare aandacht ter Communie te gaan en dan ons de ontvangen hostiën over brengen wij echter ontwijdden ze in onze loges, spuwden ze tegen, bespotten ze, door stoken ze met priemen en oileideu ze den satan, door dat wij ze te zijner eere verbrand den. Zulk eene bewering is natuurlijk juist daartoe bestemd, de dweepzieke geloovigen tegen ons op te ruien, en daaroin zou liet bepaald weitsclielijk heeten, dat het iemand onzer mocht gelukken den verbeeldingrijken D011 Agostino te logenstraffen, iets wat sedert de vervloekte geschiedenis met Margaret ha Besozzi, niet gemakkelijker, maar wel moeie- lijkcr kon zijn." «'t Komt in 't kort hierop neer: Margare- tha Besozzi, eene schandvlek, een openbare vrouw, zou Don Agostino op haar sterfbed zeer belangrijke en breed omvattende verkla ringen over dit punt afgelegd en als bewijs der waarheid aan hem zeiven eene H. Hostie, 1 die zij tot dit doel ontvangen had, overgereikt zcldzanin nis het beschaaft! Europa lijdelijk zonder (oogopslag toezien zou, hoe de bat baaimiheid .dor 19e eeuw- liet zwarte werolvldoel verwoestte! Het geen de Vereen Ede Staten van Noord- Amerika voor nauwelijks 20 jaren gedaan hebben, on wat door het kei zerrijk Brazilië in dit jaar gedaan is, dat, donken wij, moet het beschaafd Europa navolgen^ en zich tot eene eer rekenen. Op kosten van Leopold II, begeeft zich de luitenant Wisman naar Afrika, om in vereeniging met den Belgischen luitenant Kogge 't bevel over twee legers te nemen, bestemd om tegen de slavenhandelaars den strijd oplenemen. Wij zijn in de gelegenheid geweest nader met den beroemden kardinaal aartsbisschop bekend te worden, door hem te zien, te hooren en zijn zegen te mogen ontvangen laatstleden Zondag in de St. Maartenskerk te Wijk-Maas- trichl. Zooals beke' %-is, zou dien dag do lolen.fVv plecirugc iiiprorb>>Jc van zeven postu lanten der missie-zusters van O. L. Vrouw van Afrika, plaats hebben onder voorzitterschap van Z.Eiu. den kardi naal Lavigerie, Nooit zag de kerk van Wijk zulke plechtigheid. Geen wonder, dat het heiligdom, ten einde dit verheven feest bij te wonen, stamp vol was en de toegangskaarten allen reeds vroeg waren uitgegeven en velen teleurgesteld werden. Van heinde en ver, vooral uit de omstreken van Luik was 't getal vreemdelingen groot om den grooten Primaat te zien en te hooren. Te half drie trad een groot getal geestelijken uit de kerk, gaande in twee rijen naar liet pastoreele huis, teneinde Z.Em. af te halen. Deze hebben. Hieruit slaat nu ile paap tegen ons kapitaal enzijne onthullingen bare» groot opzien!" «God....dood en duivel! Daar kunnen wij niet rustig om slapen, daar dient een einde aan te komen!" «Wat te doen! met bloote wederleggingcn komen wij it» elk geval te laat." «Aangenomen. Maar er dient tocli gehan deld te worden. Als wij het verlodene niet meer kunnen schoon wasschen, moeten w ij ten minste onze toekomst verzekeren. I)e mond, welke zulke zaken door de wereld rondba zuint, dient voor eeuwig gesloten, de hand, die zoo iets sclnijlt, voor eeuwig verdord te worden." «Broeder Vincento is dus van meening, dat men den «mgeschikten schreeuwer op zij dient te schuiven." -Ja, hij moot sterven!" beantwoordde de voorzitter op ijskoudcu toou. llij stuud op, ltam den voor hem liggende» dolk, wrong hem in de vuist ten Hemel en liep uit: «Nekam Adonai(wraak tegen o God! in kracht mijner niachlsvolmaaktheucu, vei- oordeel ik den priester Don Agostino, den verrader van onze geheimen ter dood." Alle aanwe/.endcn stonden op en bekrach tigden het uitspreken van 't vonnis, door de linkerhand driemalen van zich uit en de for mule ter verwensching uit te spreken. Daarop vroeg do voorzitter: -Moeten wij bij het lot heslissen, wie hij naam de broeder is, bestemd om het vounis tc voltrekken.?" «Neen," sjpak V ineen to, "ik zelf zal de verscheen niet den mijter op'i hoofd, den kromstaf in de hand in don ronden soutane mot den roodeti kardinaalsman tel bedekt lusschen de knielende me nigte. In de kerk gekomen voor 't hoogaltaar begon Z.Etn. de plechtig heid der in professie, 't Was een hart roerend schouwspel tc zien, hoe de zeven in bruidstooi gekleede dochters het verlangen te kennen gaven liet geestelijk habijt aan te nemen en te midden der ongeloovigen van Afrika zich aan 't apostolaat der bekoering wenschten to wijden, liet koor zong den *Veni Creator" waarna Z.Em. den kansel besteeg. Te beschrijven, welken indruk de woorden van Z.Em. op 't volk maakte is bepaald onmogelijk. De afgrijselijkheden, welke de hoogo Pre laat schilderde van de slavernij en den slavenhandel deed schier 't bloed in de aderen stollen. O. a. verhaalde de kardinaal, hoe soms twee vrouwen voor eene geit en een meisje voor een zakje zout verkocht werden. Na de preek begonnen de ceremoniën der kleedi.ig. Menige traan vloeide in stilte over de wangen Lij 't zien hoe Z.Em. de bruiden van J. C. de doorne- kroon op 'l hoofd drukte en op,haai arm 't grootc zwarte kruis legde. Na deze en meer andere plechtig heden, verlieten de edele zusters de, kerk om in 't klooster de ordcklee- deren aan tc trekken en keerden alsdan in hun habijt terug. Welke tegenstel ling! Men gal haar de klooster namen er. de plechtigheid sloot met den zegen van 't Allerheiligste. Om alles te verhalen zou ons te ver voeren. Genoeg te zeggen, dat die dag onver getelijk in de harten der toeschouwers zal blijven. wraak voltooien. Zelden biedt mij lëer de gelegenheid aan, twte vliegen door één klap te duoden, dus: twee doeleinden door één slag te slaan. Ik heb met den Nazareuer, met dun zoogenaamden cuehavistiekeu God. wien de d weepers onder broodsgestalte ver- eet on, ook nog een appeltje te schillen. Nu schiet mij een middel tc binnen, tevens beiden onschadelijk te maken, den priester en zijnen God. Ha! een kostelijk plan, laat mij dut eens ten uitvoer brengen." De aanwezigen drongen bij den spreker aan. hun dit plan mede te dcelen. doch hij fluisterde de twee, in rang hooier geplaatste mannen geheimzinnig iets iu 't oor, waarna dezen, door een hoofdknikken hunne ingeno menheid deden blijken. Nog veel word er dien avond verhandeld, ve'o helsche plannen werden gesmeed, ja, de hel had hare sluizen ver <»peu ge/.et om hare geheimeu der boosheid met du haar toever trouwde hooswichten te deeletl. Tot 't aanbre ken van den dageraad doorklonken nog het glazengeklauk en 't gcruisoh van vele ver warde stemmen het leegstaande huis. daarna werd alles stil, de lichten werden gebluscht. het ijzeren poortje knarste en langzaam en voorzichtig, evenals zij gekomen waren, ver** wijderden zich de mannen van hot schootsvel, met zich dragend alle geheimen der godloo* clionende v r ijmetselarij II. In het kerkje van St. Maria Heil' annun ziata, dat tot de parochie van I)on Agostino '1 o 0 ure vcrlmk Z.Etn. weder o.utr Brussel, vergezeld van duizende beden voor zijn hc.l en onvermoeid streven voor t verheven werk der verdrukking en uitroeiing der slavernij. Omtrent tic veroorzaakte ongere geldheden in de ondernfdecling Maros (afdeeling Noorden!islriclen, gouvernement Ce lebes en onderhoorigheucii) door Daeng Sitaba veroorzaakt, zijn de volgend* nadere berichten ontvangen Genoemde persoon is afkomstig van Gowa, waar wijlen zijn vader tot de grooten ties lands behoorde; hij ves tigde zich ongeveer 15 jaar geleden in de kampong Leijang-leijang. regent schap Toer.kale, alwaar hij spoedig bekend raakte als iemand die van stolen en rooven zijn bedrijf maakte, lloewel ter zake meermalen klachten bij de politie werden voorgebracht, kwamen deze nooit Lot klaarheid, omdat het gestolen vee gewoonlijk reeds naar onbekende en onbereikbare plaatsen vervoerd was, waartoe het rotsachtige terrein in de nabijheid van Leijang-leijang, met zijn grotten, holen en spelonken ruimschoots gelegenheid aanbood In Februari jl. kreeg Deang Sitaba echter twist met zekeren KraengSegiric over eenige padivelden, welk geschil in liet voordeel van laatstgenoemde werd uitgewezen. Hiermede geen genoegen nemende, liet Deang Sitaba op den 27. dier maand door een gewapende bende de personen, die op diendag uiet het oogsten van het gewas op de aan KraengSegirie toegewezen velden bezig behoorde. weial op Vaslennvondsdin4dng oen buitengewoon biduur gehouden. Het hoog altaar was op de zinrijkste wij zo met frixsclie (doemen versierd, talrijke brandende knarsen dumpulden hot altaar als in eene zee van licbl. Boven bet tabernakel stond de gouden ronioii- struus. De kostbare sternen, welke de lunula (maantje omringde», straalden in den glans der kaarsen. Daar troonde i'o Koning dor eeu wigheid, onder de gedaante van brood, voor de geloovigen uitgesteld. Dezen waren talrijk vertegenwoordigd, aangespoord door de be koorlijkheid van het nieuwe, want het was de eerste maal, dat in deze kerk, gedurende de Vastenavoiiddagon de uitstelling en de aan bidding van bet allerheiligste Sacrament plaats vonJ. Bovendien was het in de paro chie bekend geworden, dat do pastoor Don Agostino deze aandacht ingesteld had. ten etude door een openbaar zoenoffer paal eu perk te stellen aan een grooten smaad, welke den Heiland in het H. Sap ra mout in deze stad aangedaan was geworden. Eu daarom was het gut.d der geloovigen zoo machtig verte genwoordigd. Menig christenhart, dat lauw en onver schillig is, zoolang olies zijn gewonen gang houdt, wordt warm pu ijverig, als het ver neemt, dut zijn God, Dien het nog uit den grond zijns harten bemint, een grooten smaad wordt iULugcdaan, en oon zoenoffer eiseht; vooral als het geldt te heslissen voor of tegen Christus. In zulke gevallen trekt menig menschenhart. dat anders nog al besluiteloos en kantelend is, partij voor zijn Verlosser. Do pastoor Don Agostino knielde op een

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1