PERKAMENTPAPIER f. J. beste mmm LANCASTER e Rij P. A. Boers P„ li Sanders, Beste Hollandsehe Asch Lekkere Rooktabak V. FONCK. - Venray. PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Groote Gracht N° 1186 bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venraj. non plus ultra. 20 Artikelen voor slechts fl,5'0. non plus ultra van W. van den Munckhof-Sassen. Venray. HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. Va en gevulde Bedden 9 P\s" Het Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken SPOORWEGDIENST beste rootle en blauwe daktuinen PlavuizenSteenkolen Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut grutteineel. HEDEN .Michael Dreesscn-Lullers, Best Lijn meel f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Maastricht. SCHOENEKr Systeem Snel Alles op maat. Eigen fabrikaat. Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. De Goedkoopste in den handel. A. li. VAX DAM, Buck- en Papierhandel, Culcmborg (Geldt.) C >4 om flesschen en potten dicht te maken, alsmede verkrijgbaar in den Boek- en Papierhandel °/t e p Vas Kleermaker te Horst, Wagendienst Wagradicnsi-Omlc cnicuiina ZOMEÜD1ENST. Sisiiitm («nra^Oosili'iiiu zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan eoneurreerende prijzen Beste halfzachte ILijiikoeBt aan 1'10.10 per honderd kilo. EJjitim*e!l f 10.50 per honderd kilo. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. KN* te verkrijgen bij Grootestraat, VEN RA 3'. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche bij 1 Liter 11 Cent. - 5 - 52 - - 10 - 100 - VOORHANDEN: Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.O0 3e soort f 9.00 roode pannen f lö.00 plavuizen f 32.Oo beste steenkolen A 60 ets. per mud aan buis Te Oostrum 55 cents per mud. Bj groote part jen billijker prijzen. A*ARDEN KOEBAKKEN. it Ifl GbbDL'» PER 100 KILO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents liet mud, franco thuis 75cuts. In den Boekhandel van W. v. h. Mukck- hok-Sasskn te Venraai ligt ter inzage: uTtde Fabriekvan ^N.TtTTERODE. Bloemgracht AMSTERDAM. Bestellingen hierop worden door bovenge- noemden Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. p«i* i?.rae mstsfcaocSc». Extra-iCditie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal u /'0.50 hij liet eerste en vierde No. van de liAZAR oene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste lland- icerkpalronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolilhographie voor g ekle u i 'de borduio 'seis Voor iiiet-abuni.êes op de BAZAR is de prijs van liet TIJ DSC11RI1' T VUUR FRAAIE HANIJ WERKER' f0.75 EER J MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1.-^ 6 met 6 gekl. platen - 1.50 6 «3 geknipte palro. - 1.50 "O gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Li tg. Den Haag. Gebr. DELINFANTE. Voorhanden in groote keuze Fijne Hoeren en Dames elastieken en knoop bottinen. lleeren elastieken bottinen uit één stuk qf inot banden van af 4,50 gld. Jongens dito 3,50 Dames elastieken bottinen van af 3,50 Rijglaarzen in allo grootten en soorten van af 60 cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Hoeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knop pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof eu waterdicht zijn van af 1.50 gld. Bij den Uitgever dezes is de inteekening opengesteld op en het prospectus verkrijg baar van Het ALBUM EERLANDIA JJATHOLICA öitscliitiltnis fit stal <l« ïjtrl\|ir<i«inri, Jltotlit Aan Z. H. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van het jaar O. II. 1SS7. Dit belangrijke werk is in de Latijnsche eu Hollandsehe taal keurig gedrukt op Oud hollandse!. papier van groot formaat, het is voorzien van 3 Chromo- en talrijke andere fi^UBiograpInie» en beslaat ongeveer (>50 bladzijden. De prijs van het complete exempl. gebonden is f30,— V. FONCK. Wassehen ounoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de vereisehte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden heter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van ccnig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten eu meubelen het beste tegen de zon beschut. _A.lleen verkrijgbaar N PL| Onmisbaar voor een ieder Alom franco na ent «angst van Postwissel of Zegels a f8,oO ver zend ik netjes verpakt 1 pakket, inhoudende: 100 vel best Comm. gelijnd Wit postpapier, 100 beste passende enveloppen, 1 Cahier, 1 sterk schrijfboekje, 1 sterken pennenhouder, I best potlood, 1 flacon schakellijrn met kwastje, 1 flacon beste inkt, 1 pijp roode brieven lak. 1 doosje stalen pennen, 2 prentenboekjes, 2 schilderijtjes, 1 fl icon Eau de Cologne, 1 stuk beste zeep, 1 sterke porieinonnaie. 1 mooien kleerscbuijer, 1 sterk zak kam,biet je, benevens nog iets verrassens cadeau, alles van de beste kwaliteit. Als een en ander niet bevalt kan nieu het gerust terug zenden en ontvangt direct zijn geld terug. Zcmlisig <»g> B'<eiiil>oiiE'S f 1,65. vI GO K. DE PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijdKn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID IE 25 Di IF1 is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEEXjPiJtn, BRONCHITIS, VJERKOIUDiJKLD en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest be too vozend saamgetrokken en stijve Gewrichten. A leen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, j 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls. li/fd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis.. 22a. en 33s., en verkrijgbaar bij alle mcdicijnen-verkoopers door de geheele wereld. 0d® en Peluwen. rijs. verkoopt als bekend is, alles aan den minsten prijs. Buxkin jassen, buxkiu broeken, buxkin vesten, buxkin pallctots, huxkin demi saisoens. Manchester jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en vesten. Pilo broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Beste zwarte laken en buxkin pakken. Heeren- en burgerpakken, in Frausche, Duitsche en Kngelsche buxkins, en demi-saisoens. Kene scho'one sorteering vilthoeden, communie-hoedjes en flambards, zijden petten, laken petten en lederen petten. Ecne mooie sorteering nieuwe slroohoeden voor den aanstaanden zomer. Alle soorten buxkin, lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Frausche merinos, een massa gekleurde kleerstoffen, mooi katoen kleerstoffen, pellen, ruw a katoen, tafellakens, servetten en meubel-katoen. De nieuwste mode in zijden linten voor toeren, brabandsche kanten en mutsen, bloemen en veeren. ruschen kragen, zijden strikken en dassen, zijden doeken, Fransche merinos gekleurde doeken en j een mooie sorteering gekleurde zomerdoekeu. Allerhande soorten kragen en voor- "hemden, sliepze en strikken. Horster fabrikaat van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen thieken, i weel'katoon, linnen en wollen weofgareris, en geverfde wollen en katoenen gareus. HANDEL I3ST: kolonialo waren, boter en eijeren, steenen potten eu kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandsch spek en vet, Amorikaansch spek en vet en hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer lagen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst gestelde lage prijzen, en bij een part\j te koop dan xvordt de prijs verminderd. Venray Station fliidmieiiiiiBg ^B. Blf. JA\SS1L\ Hól.el -GoüóivN Leeuw" Uren van VERTREK: van Venrag naar 'l Slation 7.30,9 ,40 voorin. 12.45, 2.20. 4.15. 5. 8 namid. Table d'Hóte ti 1.30 heure. Diners A toute heure. W. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Hótel Poels 7.30. 9,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 nnu 5 3ïï>l<' tG iScVjo sa 8 lieiiH'o. ë)a«»eo,M a d<i>iaii Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 8.48 12.18 4.24 7.55 Mook 7.12 9.4 12.30 4.37 8 14 Reunion. door 9.7 door door 8.17 Lind.-Katw. door 9.9 door door 8.19 Kuik - 7.22 9.15 12.39 4.46 8 Beugen - 7.29 9.24 12.47 4.54 8.30 Rijkovoort- door 9.30 door door 8.43 Boxmeer - 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 S.tmbeck duur 9.39 door door 8.53 Yoriuni. - door 9.44 door d^or 8.58 X'ierliiigsbeek 7.48 9.57 1.5 .13 9.]^; Smakt-li hl tb. dooi- 1(J.2 door door 9.17 Venray. - 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Üirlo - door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Ticnr. - 8.8 10.26 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. - 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick - 8.34 10.53 1.45 6. 10 12 VENLG. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. YENLO. V. 5.31 9.55 2.4.S 7.43 Blerick - 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 iO.iO 2.17 door 8.3 Ürubb.-Loit. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Titihr, - 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 üirlo. 6.15 door 2.44 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.31 door 3..door door Yierlingsbtiük 6.13 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortuni - 6.50 door 3.19 door door Sambeek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer - 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen -> 7.12 11.06 3.41 5.11 9. Cuijk. - 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door lleumen - 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Vemlo-llnaslriclii Venlo vertrek 0 -14 11 Tegelen G 51 117 Reuver 7 3 11 16 Swalmeu 7.'4 112' Roermond 7 23 11 36 Maiiülivitelii 7 33 11 46 Bclit 7 42 11 51 Siisteren 7 50 12 1 Sittard 7 59 12 10 Oeleen S 6 12 16 Heek-Klsloo 8 13 12 23 Buiule 8 23 12 33 Maastrichtajiik. 8 32112 41 23 6 210 6 2 22 7 2 33 7 2 45 7 2 55 7 34 7 3 12 7 3 22 7 3 29 8 337,8 3 48!8 3 57 '8 8 25 8 33 8 43 8 54 94 ^iiasfricbf-Veiilo 40 4K 11 21 32 41 9 2a 49 9 28 59 9 38. 6 11 9 49. 25 b 4 10 4 Maastricht vertrek 7 10 9 40 153 5 8 8 52 Dunde 7 19 9 50 23 517 8 42 Be-k-Elöloo 7 29 10 1 2 14 5 27 9 03 Geleen 7 36 10 8 2 21 5 34 9 10 Sittard 7 42 10 15 2 29 5 41 917 Susteren 7 51 10 25 2 39 5 51 9 27 Echt, 7 58 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasln-aclit 8 7 10 44 2 58 6 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 13 6 22 10 1 S walmen 8 26 11 6 3 22 6 30 10 09 Reuver 8 35 11 15 331 6 39 1018 Tegelen 8 46 11 28 3 46 6 51 10 32 Venlo Is 52 11 35 3 52 6 58 10 39 >nB»«3SMtfcrdain Venlo v. 5 50| 8 Blerick 6 03i Horst-Scvemmi f. L'.lj Helenaveen Deurne Helmond Nuenen-Tony Eindhoven Boxtel Tilburg Breda Dordrecht Rotterdam 6 50| 7 Uil 7 38? 9 3: S 241 9 54 9 I2j10 19 9 42 10 43 103(11 11 111 48 112 19 10 ,12 2 4 04 7 14 10 06 - 7 2h 102M2 17 7 32- 1039i 12 31 7 46 1049 12 40 7 54 117 12 51 4 47 8 5 11 23 1 4 V 8 IS 1135 i 14 3 45 5 05 8 27 1222 l 38 5 30 8 59 1 1 58 5 47 9 25 132 2 23 6 13 9 54 3 6 52 10 53 3 30 7 22 11 23 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Tong Helmond Deurne Helenaveen Horst-Sevenuui 927 Blerick Venlo 5 38 618 7 1 728 8 830 837 8 48 9 00 9 09 11 18 1154 12 2 1216 12 30 12 40 12 57 1 15 9 421 120 8 80110 32 9lOjll5 10 14; 11 41 10 14 12 7 12 34 12 5S 12 24,3 44 1 24; 4 23 2 30'4 58 311(524 4 18 5 52 510 6 16 524'» 5251» j 5 40 1 5 51 6 10 U 6 27 .6 32178 5 30 67 7 52 8 40 8 52 910 9 30 9 44 10 9 10 33 10 38

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4