petroleum HOLLOW A YS PILLEN EN ZALF. Heeren Landbouwers! BESTE SIGAREN Boek- en Courantdrukkerij. e P. Zomergoederen, 1231333 Lekkere Rooktabak V. FONCK. - Bij J, CAMPS, Oostrum, Groote Gracht N° 1166 N Beste Portland-Cement BESTE GIPS. Wagendienst Boekhandel en Boekbinderij. ederen ea en gevulde Bedden ap o/t astf l b\s' SPOORWEGDIENST beste Kluïtkalk ÜL aamiu, Het Grootste Kleeder-Iagazijn der omstreken Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. „De Keulschc Hagel-Assurantie-Maatschappij." f 0.50 Maastricht. tijs, Kleermaker te Horst, ZOMERDIENST. Best Lijnmeel Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, DE PILLEN zuiveren liet, Bloed en herstellen allo ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Rn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z A Xj F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, KhumatieU, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, HKONOIHTIS, VERKOUDHEID en HOEST. l'er genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij gecne mededinger, On geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WAV's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht 111 Pot.tcn en Doozen van Is. I121L, 2s. 9d., 4s. Cd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-vcrkoopers door de geheeld wereld. V. FONCK. I)e menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek telken ja re en hijzonder in geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld- Hiertoe biedt u de beste gelegenheid het afgcloopene, zwaar vruchten tegen dat onheil to vcr/.cUcrai. met een van 5 ^lillioen ItHÏ GnhBen, benevens een resea'vclonds van JMMï.OOïï GuitSen. geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van don grond, nis: klaver, granen, prulvrucMm, bmlm, icortcloM. Hahennep en *ulke vertegenwoordigd is in Tegen zeer grond, als: mavcr, r/run™*, De duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstootelijk bewijs dm' loyauteit en soliditeit der Keulse?te Hagel-Assuremlie Maatschappij de provincie Limburg door de Heeren M. VAN DE VOORT, Gem. seer, te Venray, THOMEER-HOTJBEN, Horst. M. A. H. Wet zeis W. J. A. Roebroek H. Dautzenberg H. Oeeiners J. H. Bertrams J. van Asa II. Smeets gem. gem. seer, seer. A. J. Wiertz wethouder II. van Boom J. Menckens H. .T. van Bommel H. Geenen K. Franck gem. ont,vanger J. W. Dols gem. ontvanger W. Tii. Trienekens J. J. Doblielstcin gem. ontv. M. H. Tutors G. Tervooren L. Schobben L. Elias wethouder G. Dubben gem. ontvanger AGENTEN voor plaatsen lieven zich te adresseeren Staat no. 1825 Maastricht. to Gulpen. - Voerend aal. n Maasnirl. Roermond. Heel. Huilde (adres Maastricht.) Kerkrade. Venloo. Arccn. - Kessel. Sus teren. Sebaesberg. Merkelbeek. Baarloo. Simpelveld. Horn. Wanssum. Waubach. Valkenburg Ottorsnm D. 11. Everts gom. ontv. A. H. Aerts Oh. Hennen J. F. Savelkoul wethouder C. -A. Meuter gem. sec. 11. Raeven gein. ontv. J. Hermans L. Janssen Gielens J. Maasen gein. ontv. J. Knapen J. W. Wolfs J. Lemmcns gem. socr. W. Selimeitz Jousten .1. II. v. d. Venue gem. ontv Fr. Koefis D. 0. Kutten C. J. Joosten C. A. Vernoij W. Janssen A. Perenboom waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, ge- aau het lioofdageutscbap gevestigd bij Jules Jlenrar. Groote te Heerlen. Sevenuin. Swolgen. Nieuwstadt. j. Grevenbicht. Beesel. ülestraten. - lloeiisbroek. - Helden. itoggel. Weert. Eijsden. Beek. Echt. n Maasbrnclit. Bergen. SeharnfHeer). Nodcrweert. Sittard. - St.Odiliënberj Mook. mr HEDEN 132 EN te verkrijgen bij Michael Drccsscn-Liillcrs, Grootestraat, VEX li A Y. VERKOOPT hesto zuivere Amerikaaneclie bij 1 Liter - 10 10 Cent. ■18 95 - VOORHANDEN fReuversche en Tegelsche blauwe per drie inanndeiit. Tijdschï'il'l voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAItdie deze extra-editie verlangen, ontvangen perkwar- taal a /'0.50 bij hot eerste en vierde No. van de BAZAR eone aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste lland- tcer kpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chroinolilltugraphie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboin.ées op de BAZAR is de prijs van liet. TIJDSCI1RIT T VUUR FRAAIE IIAXD WERK EX fU.7ö PER 3 MA AXl)EX. Editiën van de Bazar (J nummers 0 0 f L- - 1.50 - l.PÜ niet 6 gekl. platen 3 gekuipte patro. 0 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI Tl EX kan men tegen verhanging van 0.59 het. Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Den Haag. Gebr. DELINFAN 1 E. Voorhanden in groote keuze Fijne Heeren en Dames elastieken en knoop bottinen. Heeren elastieken bottinen uit, één stuk of met banden van af 4.50 gld. Jongens dito 3,50 Dames elastieken bottinen van af 3.50 - Rijglaarzen in alle grootten en soorten van f GO cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SCHOENENT Systeem Snel zonder voor- act)ter- of zijnaad) die door lang zoeken door m(j in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Heeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, betzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met, iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof en waterdicht zijn van af 4,50 gld. Alles op maal. Eigen fabrikaat Bij den Uitgever dezes is de inteekeni'ng opengesteld op en bet prospectus verkrijg baar van Het ALBUM EERLANDIA j^ATHOLICA y DAT IS ^Mtllitiltitis ut slit,tl tltt Ijciltiittimim, wl«fl|t Aan f. II. Daus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van het jaar O. 11. 18S7. Dit belangrijke werk is in de Latijnsche en Ilollandsche taal keurig gedrukt op oud- hollandscb papier van groot- formaat,, het is voorzien van 3 C'Saroni»*» en talrijke andere MtliograpSiien en beslaat ongeveer bBudlzajclrii. De prijs van het complete exempl. gebonden is f30,— Van af heden verkrijgbaar: aan f 6.25 per vat a contant, alsmede P. LUTTERS. Venray Station Oiiderneiiiiiig ül. II. JIXSSIlY Hotel -Goudkn Leeuw" Uren van VERTREK: van Venray naar t Station 7.30,9 ,40 voorin. 12.45, 2.20, 1.15» 5, 8 namid. Table d'Hóte k 1,30 heure. Diners toute heure. Uiig en Peluwen. AVitgondieiisl-OiKlei'iiemiiig w. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Hóle! Poels 7.30, 9,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 n 'nu Tnb!c «rilole ti I Ilauors a (oaife heure. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. Ü.59 8.48 32.18 4.24 7.55 Mook llt'umcii. Li ud. - Kat w. Kuik Beugen Rijkevowrt Boxmeer Sam boek Voi'ium. Vierling* beuk Smakt- llollli. Venr.iy. Üirlo Meerl.-Tionr. Grubb. Lott.' Grub.-Klonst. Blerick VEN LU'. A 7.12 door uoor 7.22 7.29 door 7.38 door door 9.44 7.48 9.57 door iU.2 7.58 10.11 door 10 17 8.8 10.20 8.18 10.38 8.23 10.42 8.34 10.53 1.45 0. 8.39 10.58 1.50 6.5 9.4 12.30 4.37 8 14 9.7 door door 8.17 9.9 door door 8.19» 9.15 12.39 4.40 8.20 9.24 1.2.47 4.54 8.30 9.30 dooi' door 8.43» 9.35 12.55 5.3 8.49» 9 39 door door 8.53 door U.»or 8.58, 1.5 .13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33. 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.50» door 5.49 10. 10.12 10.17. pannen 2e soort 3e soort roode pannen plavuizen 7>oste steenkolen A 60 ets f 17.00 f 15.OO f 9.00 f 16.00 f 32.0o per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij grot te partijen biliiiker prijzen. AARDEN KOLBAKKEN. a SS Gulden PER 100 KILO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75cnls. j De Ondci'gcteekendc be richt, dat. hij hem verkrijg baar is een prachtig assorti- als: Ratiné, Flokmié, Manchester, Dilo. Lakens en Buxkiiiüs. Baai, wollen en half wollen Stollen, enz enz. en cene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in: alios van zoor goede qualiteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i}i korting. Puterssiraat.YEN RAT verkoopt als bekend is. alles aan den minsten prijs. buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletots. buxkin demi broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en Zwarte communie-pakjes. Beste Hoeren- en burgerpakken, in Fransche, Duiisclie. Buxkin jassen saisoens. Manchester jassen, vesten. I'ilo broeken, pilo palletots en vesten zwarte laken en buxkin pakken. lË en Engclsclie buxkins, en demi-snisoens. Eene schoone sorleering viltlioeden. communie-hoedjes en flambards laken petten en léderen petten -o den aanstaanden zomer. Alle soorten buxkin. zijden petten, cS Eene mooie sorteering nieuwe strooboeden voor ca- lakons. baai, manclicster, pilo, linnen, katoen, Fransclio JU merinos, een massa gekleurde kleevsto/tbn, mooi katoen kleurstoflbii, pellen, ruw So katoen, tafellakens, servetten en meubel-katoen. De nieuwste mode. in zijden linten voor toeren, brabundscli;1 kanten en mutsen, bloemen en voeren, rusciien kragen, g zijden strikken en dassim, zijden doeken. Franselie merinos gekleurde doe,am en oen mooie sorteering gekleurde zomerdoekeu. Allerhande sooi ten kragen en voor- hemden, sliopze en strikken. i-sfer fabrikaat, van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen thicken, linnen en wollen weofgarens, en geveilde wollen en katoenen garens. ¥au Venloo naar Nijmegen. YKNLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48- Blerick - 5.30 HM 2.5 4.14 7.54 Grub.-KWst. - 5.48 iü.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Moerlo-Tiiur. - 0.0 10.25 2.35 4.33 8.1& Oirlo. 0.15 door 2.44 door door Venray - 0.21 10.30 2.50 4.42 8.28- Smakt lloith. - 0.31 door 3.door door Viei'lingsbi'uic 0.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Saiubuek0.55 door 3.24 door door Buxmeer 0.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Kijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 Cnijk. - 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Kalw. - 7.29 door 3.5S door door lleiiineii w 7.31 door 4.door door Mook ...- 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19» NIJM01KN A. 7.53 11.39 1.22 5.40 9.30 \Nri> 8 a astf r i 2i Venlo wrirek li 4-1 U 2 3 6 4018 25» Tegelon 0 51 117 e 2 10 6 48 8 33 Reuver 7 3 11 10 2 22 7 8 43. Swaluieii 7.-4 11 27 2 33 7 11 8 54 Roermond 7 23111 30 2 45 7 21 9 4 Maanbracht 7 33 11 40 tl 2 55 7 32 Eclu 7 42 11 51 t> 3 4 7 4119 20» SueU'l'i'll 7 LO 12 1 e 3 12 7 4919 28 Sittard 7 59 12 10 3 22 7 59,9 38- Ge leen 8 0 12 10 3 29 8 6 Beek-lilsluü 8 13 12 23 3 37 8 14 9 49» Blinde 8 23 1233 3 48 8 25 Maastricht,ia uk 8 32 12 41 357'8 34|10 t $laa*frielit-Veiilo 10 19 9 50 23 29 10 1 2 t4 30 10 8 |2 21 7 42 10 15 2 291 7 51 10 252 39 j 7 58 10 33)2 47 Maastricht »ei'ti-«*k li ii in Ie Hf.4-KUU>o lleli'Cli Sittard .Su»n*rtn lCrlu M:iiisl>rarlit Roermond SwitlnuMi lie. nvt-1' Ti-gi'k'ii Venlo 8 7 10 14 8 18 10 571 8 20 11 0 I 8 35 11 15 '840 11 28 18 52 11 35 i 9 404 53,5 517 5 27 5 34 5«1| 5 ;»1 5 591 6 10 6 0 3l>| 0 391 2 58 3 13 3 22 3 31 3 4010 51 3 521058 8 52 8 42 9 03 9 10 917 9 27 9 35- 9 40 10 1 10 09 1018 10 32 1039 r> 50j 8 50 10 12 2 - 4 04 7 11 6 l'3| - mooi e 7 20 0 25; 10 21 12 17 - 7 32' 0 51)1 - 10 39 f2 31 - t. 7 46 7011 - 10 49,1240 n t. 7 54 7 ON-I 9 38 117 12 51 e 4 47 85 7 57 j 11 23 14 e - 8 18 8 21 i 9 54 11 35 1 14 3 45 5 05 8 27 9 12 10 19 12 22 1 38 •t 5 30 8 59 9 42'10 43 1 1 58 u 5 47 9 25 10 311 11 132 2 23 n 6 13 9 54 11 48 3 6 o 2 10 53 12 19 3 30 7 22 11 2a Hon weefkatoou, HAUDEL IHSTr koloniale waren, boter en eijeren, steenen potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandscb spek en vet, Atnerikaanscli spek en vet en hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer lagen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst gestelde lage prijzen, en bij een partij te koop dan wordt de prijs verminderd. «'iiIo'iSohenliim Venlo Ulemk llorsi-SdVfumii i Ileleiiavi";» Deuriiu Helmond Niuiieii-T«mg. lGhidhovtm Boxtel Tilburg Br< d;i Doi'drechl Rotterdam iSofh'i'dnin-veiilo Rotterdam 5 88" S 80 10 32,12 24i3 44 Dordm-lu Oltti 919,115 I 1 24 4 23 Breda 7 1 ld 1 1 11 411 2 30)4 58 TfiUnu-}} Boxtel Eiadhoveii Nuenen-Tong lUdmoiid Deiiriie llelcaaveen Horst-Sevenum 927112 57! Blerick j 1 15| Venlo 942l 1201 lilttl 919 7 I llOM'n 41 7 28,10 41 12 7 8 111 18 12 34 8 3» I1 54112 58 837; 12 2 8 43' 12 lt»| 990:12 30: 9 12 40 1 151 311 4 18; 510 5 241 5 25) 5 40 5 51 (5 10 (>27 .032 8 40 8 52 i 910 9 301 1 9 44 .10 9 TO 33 10 38

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4