i ST00MEÜNSTM7ËRÜ Fanfare „Euterpe-1. MAASWAARD Inlansch Spek. Een huis Eug. Bloemen, Roermond, W 0 L Bij H. Janssen te Veltum beste Zaailupinen. Best Spurriezaad Te HUUR Het Nagras van: De Notaris HafFmans 1)8 Maris Mus De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERT ENTl EN PatcntplirJiligcn worden Chem. Wasscherij UITVOERING Boerderij VERGUNNING, V E It K. 01) 1» E X Openbare Verkoop irclra'ii Ie Wiiiissiini. Eenen sclioonen Waard Goed droog 0 JST W EDE R publiek verkoopen: publiek verkoopen: publick verkoopen: publick verkoopen: £geia. Dczct1 Jagen ving liij cenige levende egels en zond deze dieren naar Leeuwarden, aan een bekend adres af. De zending werd ge weigerd. De voerman, die het kistje moest terugbrengen, vond de woning van den arbei der ledig, doch de deur stond aan. Om te voor komen, dat den beesten leed zou ervaren, plaatste de voerman 't kistje op het bed des arbeiders cn schreef met krijt op de deuren der bedstede: »De egels staan er in De arbeider, die 's avonds laat huiswaaits keerde, ontkleedde zich zoo snel hij kon, stak geen licht aan cn strekte zich welbehagelijk pp het bed uit. Door een ongelukkig toeval echter was het kistje om verge vallen en waren er twee egels ontsnapt. Terwijl nu de arbeider zich wilde toedekken, greep hij in iets steke ligs, wendde zich verschrikt oui en voelde nu iets'in de bloote beenen prikken, dat tevens een zéér onbehagelijk geluid deod hooren. Met een kreet sprong de man van zijn sponde. Nadat hij licht ontstoken had, werd hem de nachtelijke verrassing opgehelderd. Prins Bismarck is door het Berlijnsche kleedermakersgiid, dat eerstdaags zijn 600- jarig bestaan viert, tot eerelid benoemd, als een blijk van dankbaarheid voor dé uitnemen de diensten, door hem aan de zaak der Duil- fiche eenheid en den Duitsehen handwerksstand bewezen." Bekend is de kostelijke anecdote betreffende <le wijze, waarop de Rijkskanselier eens een verwaten snijdertje op zijn plaats heeft gezet, 't Was, meenen we, te Kissingen, dat hij, zijn kleerleverancier tegenkomende, die daar ook voor zijn gezondheid vertoefde, dezen aan sprak met de vraag of hem het verblijf nog al beviel. "O, ja wel Excellentiewas het antwoord, -maar om u de waarheid te zeggen liet publiek is me wel een beetje heel gemê leerd." «Maar mijn beste vriend", hernam de Rijks kanselier, don .pseude-aristocratisehen snijder met. een ondeugend glimlachje op den schouder kloppendwe kunnen ook niet allemaal kleermaker zijn Bij een bevigcifstorm stond een man op het schip heel bedaard zijn sigaar te roeken, terwijl alles in rep en roer, in angst eu in verwarring was. Later vroeg men hem waar om hij zoo bedaard was gebleven i «Wel," was 't antwoord, «ik had or niets iïieé noodig Ik was passagier." Sommigen houden Elwina. eene zuster van Kaïn, voor de uitvindster van het breien. Als ze met dien naam bedoelen het maken of knoopen van visch- en jachtnetten, waarvan reeds in den bijbel gesproken wordt, kunnen zij misschien gelijk hebben. Het. kousenhreien dateert uit de 10e eeuw, en kan op geen naam van uitvinder of uitvindster wijzen. Sa vary houdt het voor een Schotsche uitvinding, die, bijna gelijktijdig met haar ontstaan, naar Frankrijk werd overgebracht. Koningin Elisa beth van Engeland kreeg in 1501 van een Eransche modemaakster een paar zijden kou sen present en wilde sedert dien tijd geeu andere meer dragon. Zijden kousen golden dan ook lang voor eene groote weelde. Toen in 1500 de geheimraad Barthold van Mandelshoh te Kiisti in aan liet hof van Mark graaf Johan verscheen, en wel midden in de week met zijden kousen, zei de Vorst; -Barthold, ik heb ook wel zijden, maar ik draag die enkel op zon- en feestdagen." Het kousenweven is een uitvinding van den En- gelschman William Lee, ten jare 1580. In het midden der 16e eeuw vindt men in ons vaderland reeds een kousenkoopeisgilde en wien is het onbekend, dat de vorst onzer dichters indertijd aan het hoofd stond van een kousen winkel in de Warmoesstraat te Ara sterdam'? De schoolopziener geeft bij gelegenheid van het schoolbezoek de volgende som op. Als ik 10 llesschen Tokaieraf2,6 fles- schen Moezelwijn u 70 cents en 8 flessclien Bourgogne a 3.door elkaar meng, hoe duur kan ik dan eene llesch van dit mengsel \erkoopcn (tot een kleinen jongen, die het op stel met eens heelt opgeschreven)Waarom schrijft jij niet? Jan (zoon van een wijnhandelaar.) Dat goed is niet te drinken, mijnheer. Een Russische spoorweg-idille. De Jvuryer van Warschau deelt mede, dat dezer dagen een personentrein op de lijn Libau Romerik tusschen de stations Ruezenik en jVlichanow'ice zoo plotseling en zoo sterk ge remd werd, dat verscheiden passagiers van de bank vielen en zich licht verwondden. Toen de reizigers verschrikt de portieren openden, zagen zij dat de machinist, de mae.hinist-leer- ling en de stoker van de locomotief gespron gen en met elkaar aan 't vechten waren. Zij hadden allen drie de brandewijnflesch geducht aan gesproken, hadden ruzie gekregen en daar er op de locomotief geen ruimte was om eens moedig saam te vechten, lieten zij don trein stilstaan eu kozen het open veld. Toen-de gewisselde vuistslagen hen wat nuchterder hadden gemaakt, sprongen zij weer op de machine eu de trein ging door, alsof,er niets gebeurd ware. Er is in Londen oen beroemde kok, die, zooals men zegt, een inkomen heeft van meer dan tweeduizend pd. sterling per jaar. Mij is aan geen enkel huis verhonden. Op de volgen de wijze verdient hij zijn geld: in zijn eigen rijtuigje l ijdt hij 's avonds naar het huis van don oen of anderen rijken heer, die van plan is een diner te geven, waarbij elke schotel boven alle kritiek verheven moet. zijn. Daar aange komen, stapt hij naar de Honken, p-.oeft nch- teieenvolgens alle soepen, sausen, pasteien, laat hier een weinig zout. daar eenige kruiden, wat suiker aan deze vla en een beetje wijn aan gene toevoegen, enz. Als hij deze bezig heid verricht heeft, steekt hij zijn vijf guinjes op en rijdt naar den volgenden gastheer, die hem verzocht heeft, zijne gerechten te komen proeven. Gedurende het geheel seizoen in Londen, rijdt hij eiken avond van hot eene huis naar het andere. VENRAY Van den 28 Juli tot den 5 Aug. 1S88. Geboorten. Gerardus Heiidrikus Pecters. Anna Maria Christina Pouvvels. Maria Pel ronellu Jansen. Wilhelmina Potronella Sahders. Huwelijken. Johannes Melis weduwenaar van Petronella Versteegden oud (69/jaren en Jacoba Hen driks oud 46 jaren. S t ei-f.igo val 1 e n Lamberdina Claassens oud 15 jaren. Venray18 Aug. Aangevoerd 1175 halve kilo's Boter. Pi ij- per halve kilo 37 a -18 ets. Horst, 18 August. Boter per halve kilo -10 a 51 ets. Aangevoerd 009 halve kilo's Maastricht, lüAugusi.Boter per halve kilo 62 a 61 cis. Eieren per 100'stuks 13.00a 3.50 15 Aug. Ter veemarkt waren lieden aangev. «S3 runderen, 72 kalveren cn2Sl varkens en biggen. De prijzen waren als volgt; runderen qual. 65 it 68 e.. 2e qual. 55 ii 60 o., vutte kalveren 50 a 52 c., en vette varkens 48 a 50 alles por ki'o, nuchtere kalveren f8 ii 12 eu biggen f4,00 ii ü.Oü per slgk. Venloo11 Aug. Boter per 'e kg. 50 a 55 ets. Biggen aangevoerd 292 por stuk 6 a 9 Ir. Tarwe per 100 kg. 9.00 O.uO Rogge - - 6.25 7-00 Gerst - - 7.00 0.00 Boekweit - S.00 O.Ou Haver 6.30 6.75 Bergen, 15 August. Boter per halve kilo 40 a 45 cis. Aangevoerd 132 halve kilo's. Blittersioijck. 18 Aug. Boter por halve kilo 40 a 50 ets. Aangevoerd 000 halve kilo's. Well13 Aug. Boter per halve kilo 44 a 52 ets. Aangevoerd 152 halve kilo's. Vierlingsoeeh14 Aug. Boter per halve kilo 37 a 47 cs. Deurne14 August. Boter per halve kilo 41 cent. Aangevoerd 727 halve kilo's. St.Anthonü16 August. Boter per i/s kg. 30 a 45 ets. Aangevoerd 1766 halve kilo's. Maandag-morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 100 biggen, 20 vette varkens, 00 schottelin- gen, 25 vette kalveren, 10 nuchtere kalveren. De prijzen waren: biggen 5. a f 7.50 per stuk, vette varkens 23 a 24 ct. de 5 ons, schotte- lingen 00 a 00 gld. per stuk, vette kalveren 30* a 35 ct. de 5 ons, auditeren id. 7.00 a f 9.00 per stuk. Londen, 6 Aug. Heden werden ter Veemarkt aangevoerd 2400 Runderen, 8000 Schapen, 100 Kalve ren en 0 Varkens. Men noteert Runderen 2 4 a 5/2, Schapen 3 2 a 6-, Kalveren 3,8 a 5/- en Varkens 2 4 ii 3 9 per steen. Sr opgeroepen hunne patentbladen alsnog in den loop dezer week ten Raad huize te komen afhalen en zullen «Ie dan nog niet afgehaalde aan den Deurwaarder der Directe Belastingen ter bezorging togen betaling van 10 cents voor iedei patentblad worden over gegeven. De Burgemeester, (get. Pu KSSER. EN aflevering binnen 14 dagen. Agent voor Venraai, Wed. II. J. Si.IT*. Op ZONDAG 19 Aug. a.s. Bij RUTTEN en ODENHOVEN. Aanvang precies 5i/2 uur n.m. De Commissie. wordt aangenomen om te spinnen en dekens van te maken bij M. I'X'TTEN, fabrikant van Manufacturen te ïlorsd, en Venloo Klaasslraal 4. Tevens voorradig BsivHrsn Kspsk, Vb kier, en Eaut-irol. zijn verkrijgbaar Pllli In den Boekhandel van W. v. d. MUNCK- HOF-Sassisn te Venraailigt ter inzage r= vK. uit de fabriekvan li ÏEÏÏ ERODE. 3!oex^raA: AMSTERDAM. Bestellingen hierop worden door bovenge noemde)) Boekhandel aangenomen en ten spoedigste uitgevoerd. te bekomen hij J. CAMPS te Oost non Eene te aan de Maas gelegen met tcens geschikt om ban lel in uit te oefenen, groot circa S bunder lioim - en weiland, alles in goeden staat, aanvaarding gewone tijdstippen in 1889. Te bcvagen bij de Wed. J. VAN DE VOORDT te Beugen. TB "VUB 1ST zal ten verzoeke uii ten niize van den lieer HENDRIK POELS-CAMI'S, op Maandag 27 Augustus 1888, 's namiddags ton 5 ure, in het in het openbaar met credief 1. Eene weide in den Nieuwrnolen, groot 38 aren. 2. Dito in liet Vlakwater, groot 44 aren. 3. Dito in den Wevcrslosehen Pas, groot 50 aren. 4. Dito nabij den Leunschcn molen, groot 50 aren. Nos. 1 en 2 ieder in één slag en nos. 3 en 4 ieder in 2 slagen. vim eesten seliooateat zal op Maandag den 20. Augustus 188.8. om 8 uur uauiidda: te Waiissurn ton huize van Mejuffrouw de Weduwe G. Cromors, namens zijn Principaal, publiek verkoopen: gelegen te Wuussuni. genaamd -Waiissiun- si-.iie Waard", sectie B no. 1870. groot 96 aren, luebehooronde aan de erfgenamen C. J. Boveus te Maashees. Zegt liet voort. zal Maandag den 27 Augustus 1888 om 10 uur voormiddag to Geijs teren. ter herben.*e van p. CüOIWIANS. op *v«i*zoek van den riongWclGeb. heer Baron DE WEIGHS DE WENNE. publiek verkoopen s 23 slagen nagras op de Lagen waard. 11 id. Lagenraortel. 27 id. - - - Hoogcnwaard. 2 id. - aan den Berg. /egt liet voort. 35 Cents pond bfj M. YEKRIET. Langstraat. Venraai. en publiek verpachten voor 30 of 9 jaren HANDBOEKJE OYJClt HET terkrijgimtir bij W. VAN DEN MUNCKHOF-S^SSEN, Prijs: 25 cent. zal op Vrijdag den 24 Augustus 1888 des na middags 5 ure ten huize van Gerard Deponti te Castenraai,. op verzoek van de weduwe Jo hannes Flinssenherg eu kinderen, publiek ver koopen Gemeente V enray 1. Een huis. stal, schuur, houw- en wei land. ter plaatse Castenraai. sectie G nos. 251. 252. 253. 254, 931 en 1091 samen groot, 98 aren 2 cent. 2. Een perceel bouwland te Castenraai, sectie G no. 400. groot 2 heet.. 08 aren, 00 cent., grenzende Th. Frieten en P. Joh. Fleurkens. Dit perceel zal in 2 helften worden geveild. 3. Een perceel bouwland in de Castenr.iai- eclie pas sectie G no. 1628. groot l heet., 06 aren, grenzende G. Peetors en P. J. Fleur kens. 4. Een perceel bouwland, aldaar, sectio G no. 706 groot 35 aren 15 cent. grenzende het vorig perceel en 2 wegen. 5. Een perceel hooiland in de Castenraai- sclie pas sectie G no. 389, gn-ot 33 aren 10 cent. grenzende den weg, de beek eu 1'. Frie zen. 6. Een perceel hooiland, aldaar, sectie G no. 390, groot 28 ami 50 cent., naast het vorige gelegen. 7. Een perceel hooiland, aldaar, sectic no. 391, groot 28 aren, 10 cent., grenzende het vurige en Th. Friezen. 8. Een perceel scluupswei in Stoegsbroek sectie H. no. 483. groot 58 aren en 70 cent., grenzende Th. Friezen en W. Jacobs. 9. Een perceel moeras in Casten raai se h broek, sectie G no. 1-113 groot 50 aren 90 cent., grenzende Th. Friezen en anderen. De massa, groot 6 heet. 53 «aren.25 cent. Aanvaarding op de gewone tijdstippen in 1889. Zegt het voort. zal op Dinsdag den 28 Augustus 1888, des., namiddags 2 ure te Horst aan. het Station, ten huize van Gerard van Daal,, op verzoek van den lieer Jos. Sleegh, houlkoopuian te Venloo, 1 Ledikant met matras. 1 ledikant met stroozak, 1 keukenkast, 1 aanrecht, 1 lange keukentafel, 8 stoelen met rieten matten, 1 kachel mot toebehoord). 1 groote koperen wa.-cliketul, 1 koperen waterketel, 1 groote sopkctcl. 1 koperen melkzecft;.kern, tobbe, kuipen, roompotten, blikken melkpotten. 1 moest on, ketels, koffijbrandei', spiegels en brauJhout. Lenige akkcigereedschappen.! als: 3 karren niet wielen, ploeg, egge en om tig paardentuig, taa Eene calèche zoo goud als nieuw. een tentwagen eu eene chaise zon- onderuerk Circa lOOUl) bnlve kilogrnutube-l puik hooi.. 1 horizontale locomobile met nt'.ziHidc-r toeoe- hooi>n. drijfwerk. 1 circuleer* >ag met bank, 1 kon b uik met zaag, lidi;en «mi walsen eu daarbij huhoorendu S'nidSgoi emlschappon mot- blaasbalg. 3 afzonderlijke hout of maohtuo schoppen met pannen gedekt, alsmede oewo partij eiken blokken. Baartia liet nagras van&'heetareii wei- 1 n l nabij hot station aan du vnuhlerswuuittg. No. 13, verdeeld in perceelen. 2 vcUe weibeesten. met stal en ftctnmr. houw- en weiland gulegen te Horst ann het Station, samen groot 2i/ï hue a en, thans bewoond door Hendrik Sclmeber. Te aanvaarden met 1 October aanstaand6 of Maschen 1889. Deze verpachting geschiedt in perceelen en in massa. Zegt 't voort. zal op Woensdag den 29 Augustus 1888 des namiddags 2 ure te Horst, aan dm Meeldijk, ten sterfluiizc van du wed. Cinistiaan Ver stegen, 1 dragende en 1 melkgevende koe. «W* 1 varken, en 5 hennen. Eenige huisinetibelcn, als: kust. kist, jt-J stoelen, tafels, spiegels, .schilderijen, buisklok, kachel met tocbehooron. ko- *>|fc.iMper. tin. porcelein. glas cn aardewerk, berberggerruf, tonnen, kuip-u enz. Eenig akkergcrecd, schuppen, rieken, zei sen. zichten, gaffels, harken, vlegels enz. To veld staande vruchten, als tuggo, haver, wortelen, vlas en aardappelen. Zegt 't voort. zal op Maandag den 3 September 1888, des namiddags 4 uur te Venraai ter lierbcrge var. Christiana Thcunissen, op Hansetiberg, op verzoek van den Heer H. Trynes, Het nagras van de navolgende perceelen tc Venraai. 40 slagen ter plaatse lietjh Broek, groot 11 heet. 41 aren, nos. I46. li 4 slagen in do Oude Meel; groot 1 heet. 20 aren, nos. -11 14. I' 6 slagen ter pl.oat.se Loonschen dijk, groot 2 heet. 5 ai en, nos. -1550. El 3 slagen in den Brabander, groot 85' aren, nos. 5153. K 2 slagen in het Vlakwater, groot 48 aren, nos..5455. F 3 slagen aldaar,, groot 90 aren, nos. 5658, I*3 slagen ter plaatse Wevcrsloschc Pas, groot. 95 aren, nos. 5901. Zegt 't Otort. zal op Vrijdag dijn 7 September 1888, des namiddags 5 uur tc Venraai ten .huizo vaa den Heer Hendrik Poels-Cumps, Hut nagras van de volgende perceelen wei land (Oiidtir Venraai gelegen.. Voorde Ileuren: I» 11. Mussumaeckurs, Een percuel ter plaatse Lullsohe Kuilen, in 1 *lng. 2 V. J. In 't Grooiuivult. Een perceel in hot- Vlakwater-in 2 slagctu 3. Coenr. Esscr-Van W/lick. Een perceel aan .de Biukterbrug, afkom stig vuti. vvijlên den lieer C. Rqijndqrs, groot 39 aren, 50 cent. in 1 slag, I, Jacobus Verbeek,. Ken perceel weiland in do Ni^uwmolerK grenzende den Hoer Rnedts en de Kinderen lbo ks groot 55 aren in 2 slagen, een perceel j aldaar..grenzende Meter Bekkers. irro»t33*. aren 1" slag, en van oen perceel naast liet voorgaand groot 34 aren, in 1 slag. 5. Johannes van der Linden. Ken poteenl weiland in hut Woverloscb Bruksko. nabij dun Nachtegaal, groot ougC; veer 50 aren, in 1 slag, WoHd. ZéciHe!. iieoriDr. Ronsoau, De Mroj»söiiw'ui te Muisulo. aan du Beek. groot 53 aren in 2 slagen een puin-ul vei- land nabij Zwurte Ktuf afkomstig v.m Cuft- par Kutié u;i d«: wed. Lucasscn, groot oiige-i voer 79'aren in 2.slagen, een perceel 'weiland* in du Spurkf. grout, oogt var.37.aren, in 1. shig. 7. Jan Nuf kens F E.mi purcj-ul weiland i;v. het- Vlakwater,, glimt 48 aic». H. Mcvnmw de wed. Tiinm r v.ti, Geflunr Ncfku'is. E.-n perceel weiland,in den llandcrik, groot 85 area om tc weiduu. II. Mej..wed. I,;iii|vassen. Een puicuul wei In id am W.uvcislo.ivaast de erven van wijlen den heer Frans Janssen,t groot 84.aren, in 2.slagen. Zegt he' voort..

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3