België Frankrijk Duitschland Italië Bulgarije. Nederland. Kerkelijke Berichten. Lau dbomv. Gemengde Berichten een goochelaar doet en (le doos gesloten* Daarna worden beide trom mels met zekere kracht rondgedraaid en eindelijk evenals een filtreer van onderen geopend. Nu beeft alles plaats met zekere on verschilligheid, die doet deuken aan den bekenden sleur, en nadat iemand roept: "ai klaar!trekt een knecht uit de doos, waarop staat: Nummers, een rolletje, terwijl te gelijker tijd een andere knecht uit den daartegenover staanden Dommel eveneens een rolletje neemt. Beide geven dat opgerolde pa piertje respectievelijk aan beambten, rechts van hen zittende, die de ringetjes er afnemen, om het daarna aan andere beambten over te geven. Uicrop gaat alles aan 't werk met groote snelheid, en de voorlezing der nummers, gevolgd door de alroeping dor prijzen van de overzijde, gescniedt met zulk een rapheid, dat er voor een gewoon mcnsch niets van is te verstaan. Men hoort b.v. do nummers dor loten afroepenvier duizend negenhonderd acht en zestig, tien duizend tweehon derd zes en veertig, zes en dertig, zeven tienduizend eenhonderd tweeënvijftig, negentienduizend driehonderd vier en vijftig, eenhonderd acht en veertig enz., 011 daarlusschen door dertig gul dei tig gul hond gulKn dat zóó snel, (lat er gemiddeld £1 loten en prijzen in do minuut worden getrokken. liet aardigste van alles is nog de preektoon van den beambte, die ais uit één adein de nummers afroept op een wijze, als onze Amslerdamsehe voor- zaïmers vroeger, een kapittel konueii .aframmelen. Wij raden onze lezers aan, bij een bezoek aan d« residentie, vroeg op te .staan en de trekkingen der Staatsloterij te gaan bijwonen. Men trekke evenwel geen goed costuum aan vooral niet de dames want de spinraggen zijn niet te ontwijken. Men verzuimt, de trekkingen bijwo- jrende, gelukkig niet veel tijd, want om .n<..uv«v>,. ;o «~iu~ -ir -- <U.uvi«s&^3P» .bekend, want telkens gaat een jongen jjiet .een strookje papier, waarop num mers en prijzen staan, naar de druk kerij der lijsten, of wel naar het tele graafkantoor. 1 iH Koning Leopold heeft, nadat hij kardinaal Lavigerie te Ostende gesproken had, besluien hem krachtdadig te steunen in het be tengel en van den slavenhandel. Luitenant Wiszmann begeei'r, zich op kos- 4.011 van 's kouings kas, naar Afrika, om .aldaar met den Belgischen luitenant Hoger het hevel op zich te nemen ovor twee rnilitai- a'e expedition, die bestemd zijn om de slaven de doode lichamen hij hoopen in de straten. Niemand ducht er aan ze te begraven; de taak scheen bovenmonscheiijk, totdat Selnu in de stad kwam. Hij organiseerde een ver- eeniging van mensehen, die hij met geld en zijn goed voorbeeld aanmoedigde 0111 dit werk van barmhartigheid te verlichten. Jseliui vertoefde vanaf het uitbreken der pest-ziekte in de hoofdstad en bleef er te mid den van de dooden en zieken ongedeerd. Ver laten ongelukkige!) smeekten overal om zijn hulp en bijstand. Ofschoon een vreemdeling dood niemand te Carthago meer goed dan hij. Wanneer de ongelukkige aangetasten door tiet lijden waanzinnig geworden hun kinderen verlieten, was Sol tm ceroid aan de verweesden en verwuipelingen zijn liefdediensten te be wijzen, llij was spoedig alom in de stad bekend; hij overwon eiken tegenzin elk ge voel van natuurlijken afkeer. Hij was in de huiten en in de paleizen, aan het ziekbed en aan het graf. in oen week deed hij meer goed dan anderen in jaren. Zijn leven had hij voor de lijdenden ten oiler gebracht uitboet- vaardigheid. Selim was een voorbeeld vuil boetvaardigheid en naastenliefde. Toen de vreeecdijke pest-ziekte schier geen slachtoffers meer eischic en ten laatste geheel ophield, stierf Selim, de laatste door de pest amgotast, als een martelaar van iielUo. I-'IXPE. handelaars met geweld van wapenen lenig te drijven uit, het gebied van den Congo. ZEtn. Lavigerie begeeft zich over Maas tricht naar Duttsoliland. Op de tentoonstelling te Brussel is Don derdag 11. een zeldzame muziekuitvoering' gegeven, namelijk door de blinde kinderen van het Koninklijk Instituut voor Doofstommen en de blinden van Wol uwe St. Lambert. Aan doenlijk was het contrast, dat hun gelaat zonder uitdrukking en de geestdrift van hun spel aanboden. De koren waren onberispelijk, en do toejuichingen schenen geen einde te zullen hebben. De muziekleeraar dezer blinde kunstenaars is de lieer Ilemelsoet, wten van alle kanten de hartelijkste gelukweuschon toestroomden. Het groot succes dezer uitvoering iieeft doen besluiten een tweede to geven. Jules Ferry bezocht onlangs het groote Karthuizor klooster, de -Grande Chartreuse" bij Grenoble. De oud-minister was zeer vriendelijk, proefde en prees de wereldver maarde likeur en liet zich het geheele gebouw en de fabrieken rondleiden, totdat zijn aan dacht viel op een groeten plattegrond, die in een der gangen aan don muur hing., -Weliv gebouw stelt dat voor," vroeg Jules Ferry. "Dat is het fraaie Knrthuizer klooster bij P. rkminsier in Sussex," hernam de abt; «Kn- geland is vriendelijk genoeg geweest ons te verwelkomen en te herbergen, nadat onze orde Uit Frankrijk verbannen werd uoor een groep staatslieden, die zich vrienden van de vrijheid roemen." De Tunkinees stamelde cenige woorden, terwijl zijn gezicht rood werd tot achter de ooi en en ofschoon hij beloufd had te zullen blijven dineeren, herinnerde hij zich eensklaps dat hij een afspraak gemaakt hau om bij een vriend in de buurt het middagmaal te gebrui ken en vertrok, eei.ige afscheidswoorden stotterende. Te Havre is Zaterdag een in aanbouw zijnd, bijna voltooid gebouw ingestort. Vijf tien metselaars en timmei lieden weiden onder het puin bedolven. Terwijl men bezig was hen ie redden, stortte ook de «enige nog over eind staande muur in en begroef redders en geredden onder du ruïne. Kerst na verschei- uune uren gelukte hei, allo personen (de meesten waren zwaar gekwetst, en oen der .slachtoffers was reeds overleden] uitdepuin- hoopen te bevrijden. li.. s?diiJ<U4(5S!i hnlcvy,U.U-« '|V-' r het. département Hérault, 'dat verleden jaar 3i,s millioen hektoliter opbracht, zal dn jaar ruim 5 millioen opleveren; hel departement Gironde 2 miliioon, Graaf Moltke is op zijn verzoek, bij een uiterst waardeereud eigenhandig schrijven van den keizer, ontslagen van de function van chef van den generalen staf en tut voor zitter der commissie voor de landsverdediging benuemd. Graaf YValderseo is benoemu tol chef van den goneralcn staf. De schade, door de ovorstroomingen in Pruisisch Silo/dë aangericht, is aanzienlijk, en net verlies van meuseheiilevens eveneens, lu den omtrek van Lauban worden nog 19 personen vermist. Het water is buoger dan in deze eeuw het geval geweest is en de schade is erger dan die der groote over- strooining in 18U4. Vooral m de omtrek van Greiifenberg is groote verwoesting aangericht. Velen hebben daar elk jaar een deel van hun oogst verloren en moesten nog honderden marken voor vva- terkoeringen betalen. Thans, nu du.gehoolc oogst, rogge, tarwe. enz. alles verloren is, zijn zij tot wanhoop gebracht en lijden groot gebrek. Zij hebben niet te eten dan onrijpe aardappelen, die duor liet water wor den a nagespoeld, De uitgever van de te Leipzig vei schij nende Ally. Ilausfvaiica-Zlyis tot 2 maan den gevangenis veroordeeld, wegens het vol'i-üide Twee bloemisten ie Erfurt., een zouthande laar ie Bannen en twee hut tola ndsche ■firma's hadden hem verzocht de prospectussen hunner affaire te gelijk met de exemplaren van zijn hl,vid te verzenden, legen betaling van zooveel. De uitgever bad als aantal aboimé's op zijn Zaitiity opgegeven 19 a 2O0l)d en het blijkt dat dit getal lUOl) bedraagt. Ken. reiziger van ven dezer firma's te Leip zig zijnde, vond daar toevallig cenige duizen den prospectussen zijner firma, die aan den uitgever dor courant Verzonden waren, als pakpapier ui een lmlerfabriek liggen on klaag de vleit uitgever aan. Te Rome is den 3. dezer overleden pater .ïohafi Alfieri, generaal der orde van de Fate- jBene-Fratelli of llospitaalbroeders van St. Jan de Deo. Hij stierf, inden ouderdom van „81 jaren, in het klooster Casa Oppedal e di S. Giovanni Calibita, op het Tiher-eiland. Hij was van Milaan geboortig en gedurende 20 I jaren generaal dei orde, die onder zijn beleid tal van gestichten en ziekenhuizen oprichtte in Italië, Oosten Dj k, Spanje en Ierland, ook in Nederland gevestigd is en in Palestina, te Nazareth een kloo.de»' heeft. Hij was ook de stichter van het Blinden instituut van Alètis, op den Aventijnschen Heuvel; de eerst* leeraars liet, hij uit. Milaan o* erkomeu en bkvf steeds zijn zorgen aan die inrichting wijden'; ook was hij jarenlang pre sident der St. Y iieout i u s - V er een igi n g te Rome. De minister van Oorlog heeft in het Par lement overgelegd eene dépêche van den opperbevelhebber; der troepen in Afrika, uit welke blijkt dat,j)obeb te Cingunctti 3UÜ ge wapende lieden bjeen had gebracht om eeiien algemeeuen moon! en plundering te houden. De opperbevelhebber zond daarop 400 Baslii- Buzocks. onder bevel van oenen kapitein en 4 luitenants, tegen Debe'n uit. Zij werden ge volgd door Adamaga, met 2ÜÜ Bashi-Buzoeks, on 200 Assaoi'tföjienr Te lraa vernam de kapitein dat Del)eb 470 lieden bij zich had, en met dezen Adamaga afwachtte. Debeb had alles voor zijne verdediging in orde gebracht. De kapitein rukte met een luitenant en 100 Bashi-Buzoeks liet dorp binnen, en nood zaakte de Abessiniers een klein lort prijs te geven, dat door de Italianen bezet werd. Do Assaorteimjn liepen echter naar den vij and over, en vielen nu met dezen de Italianen aan. Daardoor werd liet onmogelijk, het fort te verdedigen. De kapitein en de luitenant werden gewond l en buiten gevecht gesteld, waari-p de Bashi-Bazoeks in wanorde het lort verlieten. Het schijnt dat alle Italiaan- sche officieren en Adamaga gesneuveld zijn. De verliezen beloopen 350 man. De eerste internationale, trein over den spoorweg die Pest met Konstantinopel ver bindt. is eergister te Snlki aangekomen. Prins Ferdinand ont ving de gonoodigden die de eer ste reis medemnakten. In den loop van den ochtend zette do trein den tocht naar Kon stantinopel voort. De roovers hebben, na het rantsoen uit betaald te hebben gekregen, de gevangenen onder wie de Oostenrijkers Laendler en Bin der, in viijheid gesteld. De regeering heeft aanstonds maatregelen tot vervolging der roo vers gonumen. Het Ihrl. Tagbl. deelt mede, dat or ecu nieuwe oplichting,-gepleegd is. In de onmid- delijkij InahijlieiiA^iii het klooster Rilo, waar vöi^vVr'wüfje u&«~*imTCc>~er btamouitw vertocven, hcbblnr Bulganrsche roovers zich meester gemaakt van den phötograal'Karslo- janofl' en diens bediende, die mede naar de bergen gesleept werden, liet genoemde blad houdt het. ei voor dat de roovers dachten den vorst en zijn minister zeiven in handen te hebben, liet klooster Rilo ligt aan den Berg van dien naam, niet ver van üe Bulgaarsch- Rium-lische grenzen en dus dicht bij Bellova. YENRAY, 18 August Z. M. heeft verlof verleend tot het aanne men der versierselen van commandeur dei- orde van Plus IX aan Jhr. Mr. J. M. B. J. Van der Does de Willebois, president van het gerechtshof te 's-Re.rtogenbusch, hem door Z. 11. den Paus geschonken. Te Venlo zal op den laatste*» Zondag in deze maand de j uu lijksehe processie naar Kevelaar plaats hebben en door bijzondere plechtigheden de dag worden herdacht, waar op alsdan 2(X) jaren geleden deze pelgrims tocht voor het eerst ondernomen werd. De ptoeessie zal dit jaar met per spoor, ni.,ar evenals vroeger de reis te voet afleggen. In een bosch in de onmiddelijke nabij heid van Vaals is deze week het lijk gevonden van een onbekend man, oud naar gissing 50 a 00 jaren, hetwelk reeds in verreif staat van ontbinding verkeerde.' Lit, liet. onderzoek bleek, dal de man door ophanging een einde aan zijn leven had gemaakt. Hetzelfde is onder politie toezicht begraven. De drie westelijke torens der monumen tale Et. Sci'vaiiuskerk te Maasti ielit, die in phaiitasie-stijl zijn opgetrokken, zullen afge broken en in hun oorspronkelijke» vorm, overeenstemde met den gemeenschappelijke!! Rothaaiischc» onderbouw, weder opgebouwd worden. Het ontwerp is van den heer dr. Cnypers. In don nacht van 5 op (1 dezer is t.e L- Irecht in de Keulsche vaart nabij liet Sterren- lioseh opgevicht het lijk van zekeren S, te Sitt,aid woonachtig. Bij den Ten rit (internationalen wed strijd) van den wielerwedstrijd te Sehevenin- gen brak het zadel van het rij wiel des hoeren Huijsser uit. Maastricht, waardoor hij genood zaakt was van de velocipede te springen. Hij dood dit vlak voor Jan Meddëns, uit Rol tor- dam, die het ongeval niet bemerkt had. De twee rijders vielen over elkander. Zij schenen l zich niet erg bezeerd te hebben, maar moesten den strijd staken. Sedert drie weken hoeft de klompemaker v. A. te Boksmeer zijne woning verlaten, drie jeugdige kinderen achterlatende. De klei nen verkeeren in een toestand van verregaan de onreinheid en zijn in hunne ouderlijke woning door liefdadige personen tot dusver onderhouden. Nu de eigenaar hunne woning aan een ander heeft verhuurd, waardoor do ongelukkige kinderen zonder dak zuilen rond- loopen, ware het meer dan wenschelijk, dat de bevoegde auroriteit zich hot. lot der veria tenen aantrok en deu ontaarden vader liet opsporen. De politie te Eindhoven hoeft een goede vangst gedaan. Vier personen, die in vereeui- ging wederom bij verschillende ingezetenen de ruiten inwierpen, werden op heeterdaad betrapt, in arrest genomen en geboeid naar de strafgevangenis .te's-Hertogen bosch over gebracht. Dc lieer de G., sigarenl'abrieknnt, bij wien allen werkten, heeft een navolgingSr waardig voorbeeld gegeven, door hen onmid- delijk uit zijn dienst te ontslaan. -Een belastingschuldige schrijft aan de Standaard Elk die het woord «belasting" leest krijgt opeens een gevoel alsof hij met wel is. Op 1 Junuuari begint liet opbrengen vau belasting reeds. De aschman, nachtwaker, couranten- rond brengers, bestellers enz. wenseben u «veel heil en zegen", en, dc eerste belasting opbrengst heelt plaats. Dan komt de kermis; oil och, hoeveel van die soort belnstiugopbren- gingen onder verschillende vorm be.-t.aan er nietDeze zou men vrij gevoegelijk de «ollioi- euse" kunnen noemen. Dan hebben we ue -ntlieieele." Deze geven niet aan hoeveel ge zoo ongeveer kunt missen, maar hoeveel ge moet missen, 't, Rijk laait uw liuis, uw meubilair enz. taxeeren, en zegt heel kalm: te storten bij deu Rijksontvanger ii "Zuoveel." De gemeente blijft niet achter. Maar we zijn er nog niet. De NederJaudsche Staatskerk is er ook nog. Hel Nederlandsche siaatskerkbestuur in uwe gemeente kan ook niet ïoiidkomen. Wat nood! Er wordt dat bestuur machtiging verleend, op dezelfde wijze als liet Gemeentebestuur, uw beurs een weinig te lichten. Maar gij weigert die kerkelijke belasting, op grond dat gij nooit in de kerk komt. 'i Baat u niet. Uf gij al voorden kantonrechter beweert dat gij nooit ter kerke komt, of dat liet. toch uw schuld niet is dat "We ouders u nrut' Tï'ulestautseifö Kerk Heb- lien doen doopeit, 't zal U alles niets baten, betalen is de boodschap. Dan vinden we nog patent, vischakten jachtakten maar hier willen we eens even uitrusten. Jachtakten wat een heerlijk jacht veld voor onze schatkist! Ik veroorloof mij de vraag: ls er geen enkele reden om de jachtwet eens te herzien? Is die zoo volmaakt Zou reparatie van dat oude meubel niet eens als «noodzakelijk" beschouwd worden l Zoo leest men b. v. nu en dan, dat op vele plaatsen in ons land het wild den landbouwer niet al leen overlast aandoet, maar dezen ook heel wat schade berokkent. Zuu de vrijheid tot dooden niet wat belmoren te worden uitge breid En nu de hoofdzaak. Zou een wijziging van den prijs der akten niet ook hoogst w eiische- Jijk zijn? Kunnen er geen akten in klassen worden uitgegeven, even als men klassen voor gemeente hoofdelijke omslagen maakt? Elke klasse geeft een zekere gegoedheid aan. Hou gegoeder ge zijt, hue hooger men u stelt in opbrengst. Waarom ook niet met jachtakten Ecu ar beider of boschwachter betaalt denzelfden prijs als zijn landheer, terwijl deze laatste onge twijfeld véél meer gelegenheid heelt met. ge- vuldü tasch thuis te komen dan de broodjager, ls dat billijk Men hebbe b. v. de volgende akten disponibel 1. Broodakte b.v. f 15, 2. Nuttigheidsaklo f 3D. 3. Weelde akte f 75 en late dat aan 't hoofd van elke akte drukken. Bij elke akte verstrek ke men den nemer oenur akte een rijkspenning aan een lintje, verschil lend van kleur zoowel de penning als het lint met de verplichting deze bij de jacht zichtbaar te dragen. De ijdelheid zal de zaak dan wel in liet reine brengen. I)e opbrengst van Rijksmiddelen was over de eerste zeven maanden van 1888 eu 1887 als volgt: Directe belastingen 1888 f 13,777,190.87, tegen f 13,984,714,12 iu 1887. Rechten op tien invoer 1'2,8S3,540,38i/2, logon f 2,929,606,351/2 in 1887. Accijnzen f 23,040,575,27, tegen f 23,588, 16.705 in 1887 Waarborg en belasting der gouden en zil- veien werken f 144,823,85i/2, tegen f 151, 428,031,2 in 1887. Indirecte belastingen f 13,029,323,79, te gen f 12,280,085,20 in 1887. Voorts in 1888 en 1887: Domeinen f 1.329.429,83, f 1,271.594,91. Posterijen f 3,434,923,241'2, f 3.235.357,151/2. Rijkste- legt afen f' 702,707.41, f 054,578,90. Staats loterij f 439,339,98, f 130,247,79. Akten voor de jacht en visschcrij f 82,289, f 99,153, 50. Loodsgelden f 059,741,22. f 010,800.92. In 't geheel f 00,723,884,851/2, tegen f 58.920,844,25 in 1887. Het 7/12 der raming »s'f 36,052,169,95. De opbrengst in Juli 1888 was f 8,015.834, 22i -2, tegen f 8,383,378,401 v in Juli 1888. Men is dus bijna 2 millioen in *t geheel ge nomen op 1887 vooruit,; doch nog meer dan tweo millioen beueden de raming. Daarentegen overtreft de opbrengst van deze Julimaand die der vorigen met 2i 4 ton. Omtront het vertek van den Haagsehen notaris A., verneemt het Vadert, nader, dat hij aan den officier van justitie verlof had ge vraagd voor 1 maand, tot herstel van gezond heid, terwijl hij notaris Westerouen van Meetoren aanwees om zijn minuten te bewa ren. De officier had goe-n reden het verzoek 1,e weigeren. Eerst, later is gebleken, dat de heer A. geen orde heeft gesteld op het beheer zijner zaken en belangen, zoodat bet noodig werd bewindvoerders aan to wijzen. De rechtbank heeft daartoe benoemd de hoeren mrs. Stii- priaan Luiscius en Van Kossem. Men preekt van een passief van eon half millioen. De juisle omvang der verbintenissen is nog niet bekend. De Haagskhe kroniekschrijver van de N. Gr. Ct zegt o. a. r Dit, leit heeft een pijnlijken indruk gemaakt vooral om de eervolle positie, die de hoogbejaarde man innam. Ilij had een der drukste kantoren alhier. Men verzekert, dat overdreven hulp aan alle kleine aannemers in de speculatie-bouw-poriode (in den vorm van te bongo hypotheken) hem ten val'heeft gebracht. De door ieder onbegrensd vertrouw baar geoordeelde man heeft het land verlaten. Er woidt van ernstig bedreigde firma's tenge volge van deze gebeurtenis gemompeld. Ho pen we. dat zich di-e geruchten althans niet zullen bevestigen. Naar in de Haart. Ct. verneemt zijn er valsehe gouden tien ij es in omloop. Zij zijn te onderkennen aan den klank en aan de kleur, die lieiiter geel is duik die van de echte. Z. I). II Mgr. Levten, bisschop van Breda, hecfi benoemd tut kapelaan in de St. Corne- liuslierk 'l)on Mout den weleerw. lieer A. Den Ronde, en tot kapelaan te Graauw en Langen-, dam (Zeeland) don weleerw. heer J. H. Bo- gaorts. Z. Km. kardinaal Lavigerie zal morgen- oclrfcuiid- te Mail's*richl aankomen en'bij Mgr. Rtjckeis, deken van Wijk, afstappen. l)e kar dinaal zal den geheelen dag te Maastricht ver toeven. Een tiental zusters der Afrikaansehe- missië zullen door Z. Etn. in de kerk van- Wijk worden geprofest. Hot is U waarschijnlijk bekend, dat in het vorig jaar eene commissie van twee onzer bestuurleden naar Engeland is geweest, om Lincoln rammen aan te koopea. Aangemoedigd door den goeden uitslag dezer poging onze schapenfokkerij krachtig te bevorderen, wensoht de Yerecniging tot Ontwikkeling van tien Landbouw in Hollands Noorderkwartier ook nu weder in de maand September een aantal volbloed Lincoln ram- latnmeren rechtstreeks uit Engeland in te voeren. De uitstekende ontwikkeling der oudere rammen en de schoone afstammelingen daar van. dit voorjaar verkregen, doen de Yer- eeniging wenschen ditmaal zoo. mogelijk op nog ruimere schaal in deze richting werk zaam te zijn. Daar het haar niet te doen is om geldelijk voordeel eu onze Algcmeene Vergadering ook nu weder eutie som tot vergoeding van eveutueolë meerdere onkosten heeft toege staan, kan zij do dieren wederom op de vol gende voorwaarde aanbieden 1. De prijs zal de som van f 90,niette boven gaan cm zoo mogelijk lager zijn. 1. De dieren worden te Amsterdam aange voerd en aldaar op eenen nader te bepalen dag in de maand September verloot. 3. Elke -nun ontvangt een riuinmer en de bestellers of hunne gemachtigden zijn gehou den het op hun lot gevallen nummer te acccp- teeren en te betalen. 4. Na afloop der verloting zijn de dieren voor rekening en risico der nieuwe eigenaars. Daar alleen bij bestelling va» minstens 30 rammen de. invoer zal plaats hebben, en de Commissie in de eerste dagen van September naar Engeland moet gaan, wordt V verzocht eene cvontueele bestelling vóór den 24 Aug. e, k. aan onzen Secretaris toe te zenden, bij wien desverlangd nog nadere inlichtingen te bekome» zijn. Jb. ZIJD Kzn. te Abbekerk, Voorzitter. W. TEKNGS teWieringorwaai'd, Secretaris. j! i Een boerenarbeider uit Fri island bad ge hoord, dat men in de steden veel geld gaf voor

Peel en Maas | 1888 | | pagina 2