P. J. Schellen-Verheij en. Keeren Landbouwers! SPOORWEGDIENST BESTE SIGAREN Lekkere Rooktabak V. FONCK. - Venray. PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Zomergoederen, Groote Gracht N° 1166 Beste Portland-Cement Boek- en Courantdrukkerij. z w r H SI H fi 3 4 2 loekhandel en Boekbinderij. e e4eren en g en gevulde Bedden °k r'js. Het Grootste Rleeder-Magazijn der omstreken HOLLOW AYS PILLEN EN ZALF. BIr HEDEN "CE Best Lijnmeel f 0.50 Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. Maastricht. BESTE GIPS. 1 ■asl. Kleermaker te Horst. Wagen dienst ZOMERDIENST. DE PILLEN zuiveren liet Dined en herstellen ante ougcecgeidliedQti van do LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zi.j geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eizen aan "t vrouwelijk ircsiaelit.. onverschillig van wolken leeftijd. Ku onhetaalhaar Vuor Kinderen van elkcu ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen. zwerende Borsten, verouderde Wondon, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Kiiumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamhorst,ighe.d. KKLiLPlJiNI, BRONCliïTÏS, VKRKOtTT>IlKLI> en 1IOKST. Ier genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten hoeft zij gecne. mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOL LOW A Y's Etablissement, 78, NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht, m Pollenen Poezen van Is. Ii 2d., 2s. lid4s. Gd., lis.. 22s. en oils., eii verkrijgbaar bij alle mcdicijneu-vejkoopcrs door de gcheele wereld. Po menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek telken jure en bijzonder in het :ifgeloo{>»*ne> zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid „Pe Keulsehe Hagel-Assurantie-Maatschappij." mo< een £roii<IIi<i|»ilanl van ^Billiorn 400 (NIO <«iililen, lieneveiw ren reservefond11» \»n («ultlen. Te,ven zeer geringe prent ion verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den gtoml, als: klaver, granen, peulvruchten, In-eten, wortelen, vlos, hennep enz. Pe duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekkeu tot een oimmstootelijk bewijs der loyaliteit en soliditeit der Keulse he, I/ag el- Assurantie Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren: M. VAN DE VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. J. A. llocbroek gem. secr. t II. Pautzeuberg gem. secr. II. Creenters .1. H. Dertrams J. van Ass 11. Smeets A. .T. Wiertz wethouder H. van Boom J. llenckens H. J. van Dommel II. Geenen K. Frnnck gem. ontvanger .1. W. Pols gein. ontvanger W. Tii. Trieuekens J. Dobhelstein gom. ontv. M. H. Peters G. TervooTón L. Schobben L. Elias wethouder G. Pubben gein. ontvanger AGENTEN voor plaatsen waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is. ge lieven zich te ftdresseeren aan het Hoofdagent schap gevestigd bij Jules Ilenrar. Groote Staat no. 1825 Maastricht. Gulpen. M. A. II. Wetzels te Heerlen. Voerendaal. l\ 11. Everts gem. ontv. Scvenum. Maasuii'l. A. 11Aerts Swolgen. Roermond. Ch Hennen Nieuwslndt. Heel. J. F. Savelkoul wethouder - Grevenbicht. Dunde indres C. A. Menter gem. sec. lb'esel. Maastricht.) II. Uneven gem. ontv. Ulestraten. Kerk rade. J. Hermans lioeiishroek. Venloo. L. Janssen Gielens Helden. Areen J. Maasen gein. ontv. Kessel. J. Knapen Weert. Susteren. J. W. Wolfs Eijsdou. Setiaesbcrg. J. Lemmens gem. secr. Beek. Merkelbeek. \V Selimeitz Joosten Echt. Baarloo. J. 11. v. «1. Venue gem. outv. Maasbracht. Sinipelveld. Fr Roffls - Bergen. llorn. V. Kutten - Scharn(Heer). Waussnm. .1. J oosten Nederweert. Waubacli. A. Vernoij Sittard. Vnlkentiurg w Janssen - St.Odiliënberg Ottersuni. A. Perenboom - Mook. kx te verkrijgen bij Michael Drccsscn-Lultcrs, Grootestraat, VEX RA r. VERKOOPT 'beste zuivere Amerikaansche bij I Liter 10 Geut. - 5 - 48 - - io - i»r> - VOORMANPEN Reuversche eu Tegelsche blauwe pannen k f 17.00 2e soort f 15.O0 3e soort f 9.00 roode pannen f16.00 plavuizen f32.0o l«este steenkolen A 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Jij gro i te part jen billijker tjrijze'n AARPEN KOELAKKEN. a II (iiibli 'KI PER ÏOO KITjO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 cuts. per drie maanden. Tijdschrifl voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. Pe abonnees op de li.1ZA li, die deze exira-oditie verlangen, ontvangen per kwar taal 0.50 hij het eerste en vierde No. van de DAZAR eene aflevering, bevatten de 1". vier bladzijden met de fijnste Hand- icerkpatronen en begeleidenden tekst en 2". een. patroon in cbrnrnotitbi-grap/de voor gekleurde bord a ar se Is Voor niet-aboni.êes op de li A ZA R is de prijs van liet T1JDSC1IRI1' T I UUR FRAAIE IIAXI) WERK EX fO.lÖ EER d MAAXDEX. Editiën van de Bazar nummersf' 1. G niet G gekl. platen - 1.50 G 3 geknipte patro. - 1.50 G - G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Dij A L DEZE EDI Tl EX kan men tegen verhooging van 0.50 hel Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Dij toezending van postwissel- plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. I itg. Den Ilaag.— Gcbr. PKLINKANTK. Pe Oudergetcekende be richt dat. hij hem verkrijg baar is een prachtig assorti ment van als: Ratiné, Flokonê, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkinirs, Daai. wollen eu half wollen Stollen, enz. enz. eu eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in: alles van zeer goede nunliteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Ou ldfti.'a korting. a. a&assaa, Patersstraat.V ENK AA V. FONCK. Voorliander. in groote keuze Fijne Hoeren en Panics elastieken en knoop hottinen. Hoeren elastieken üotiinen uit één stuk of met banden van af 4.50 gld. Jongens dito 3,50 - Panics elastieken hottinen van af 3.50 Rijglaarzen in idle grootten en soorten van GO cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SCHOENEN Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij iu alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste llecreu en Dairus schoenen tot de grofste werkschoenen toe. hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeei-ste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeien verrichten, daar zij volkomen stof en waterdiclk zijn van af 4,50 gld. Alles maat. Eigen fabrikaat. Rij den Uitgever dezes is de inteckening opengesteld op en bet prospectus verkrijg baar van Het ALBUM EER LAN Dl A j^ATHOLICA üi«(l|i(J(iii5 rit staal ilci' ïjcrl||iri)tiiiicit 51lr<tl|l Aan f. H. Paus Lko XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint. Sylvester van het jaar O. 11. 1887. Pit belangrijke werk is in de Latijnsche en Hollandscho taal keurig gedrukt, op oud hollaiidsch papier van gioot furmaathet is voorzien van 3 ('lirmuo- en talrijke andere UiliOfïnipliicii en beslaat ongeveer (i5<) blail/.ijali'ii. De prijs van het complete exempl. gebonden is f 30, Van af heden verkrijgbaar: ;irui f 6.25 pel* vat a conlaii!, alsmede P. LUTTERS. O z K W w H t r, H w S O H- O r* W 'C O Oh CQ >1,l J v o N-L 0 a a f t r en Peluwen. 9 V»5 \.e verkoopt als bekend in. alles aan don minsten prijs. Duxkm "ïf saisoens. CU vesten. -ts zwarte I jassen, buxkin broeken, buxkin vesten, buskin pallotots. buskin demi Manchester jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en ifilo broeken, pilo palletots en vosten. Zwarte communie-pakje*. Beste een en buxkin pakken. Heeren- eu burgerpakken, in Fransche, Duitscbe lie buskins, en ïlcmi-saisoens. g Horsier en Engel» S Eene si hoone sorteering vilthoeden. eoinmuiiic-hoedjcs en flambards, zijden petten, laken pet. eu en lederen petten. Eene mooie sorteering nieuwe stroohoeden voor -c den aatist landen zomer. aJ Alle soorten buxkin, lakens, baai. manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche q> mcriuos, -eu massa gekleurde kleerstollen, mooi katoen kleerstellen, pollen, ruw êo katoen, t if-llakeiis, servetten en ineijbel-katoen. Pe nieuwste mode in zijden linten voor toei m, brabaiidsclr.' kanten en mutsen, bloemen en voeren, rusclien kragen. zijden st.i ikken en dassen, zijden doeken. Fransche merinos gekleurde doexeu en S c een uumii! sorteering gekleurde zoniordoeken. Allerhande soorten kragen en voor- fL liemden, sliepzc en strikken. fabrikaat, van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen tliieken, 3 weefkaioou, linnen en wollen wcefgarens, en geverfde wollor. en katoenen garens. DEi^ISTIDEIL. I3ST: koloniale waren, boter en eijeren, stecncn potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandsch spek en ver. Amerikaairsch spek «n vet er: hammen. Rijst en tarwe bloem. zeer lagen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst «restelde laigo prijzen, en bij een partij te koop dan wordt de prijs verminderd. V enray Station »ndern«iui«K VI. J WSSJ.Y Hotel -Goidkn Lukuw" Uren van VERTREK; run Venray naar V Station: 7.30.9 .40 voorin. 12.45. 2.20. 4.15. 5. 8 munid. Table d'Hdte k 1,30 beure. Diners k toute heure. W'ageiidiciisl-Oiiilei'm'iiiiiig W. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. ER 1 EEK van Hotel Poki.s 7.30, 0,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 n m. 1 able «riloie a I lieiirr, Oinei'M a («luie lietire. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 0.59 8.48 12.18 4.24 7.55 Mook - 7.12 9.4 12.30 4.37 8T4 Hoitmen. y> door 9.7 door door 8 17 Lind.-Katw. door 0.9 door door 8 19 Knik - 7.22 9.15 12.39 4.40 8A>0 Deugen 7.29 9.24 12.47 4.54 8.3G Rijke voortdoor 9.30 door door 8.43 Boxmeer - 7.38 9.35 12.55 5.3 8^49 Sambcuk door 9.39 door door 8.53 \ortum. door 0.44 door dooi- 8 58 Vierlingsbeek - 7.48 9.57 1.5 5.13 9^2 Staakt-Iiolth. - door 10.2 door door 9 17 Venray. - 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tionr. - 8.8 10.20 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. - 8.18 10.38 1.33 5.14 i',50 Grut».-Klooit. - 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick - 8.34 10.53 1.45 G. 10 1*> VENLO. A. 8.39 10.58 1.50 G.5 lo!l7 Voa Vealoo uaar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.4» Blerick - ft.30 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Klooit, 5.48 10,10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. - 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tieur. - G.G 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. G. 15 door 2.41 door door Venray - 6.21 10.3G 2.50 4.12 8.28 bmakt- Holth. - G.31 door 3.dour door Vierlingsbeek 0.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum G.50 door 3.19 door door Sambeek. - G.55 door 3.24 door door Boxmeer. G.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.00 3.41 5.11 9. Uuijk 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. - 7.29 door 3.58 door door Heuraen - 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venle-llamtiririii Veulo vevlrek «41 11 23 6 40:8 25 'lVgelen 6 51 11 7 2 10 48 8 33 2 22 7 8 43 Reuver 7 3 11 16 S walmen 7 '4 11 27 v 2 33 7 11 '8 54 Roermond 7 25 11 36 2 45 7 21,9 l Maasbracht 7 33 11 46 2 55 7 32| Echt 7 42 11 54 - 3 4 7 41 9 20 Susteren 7 lu 12 1 3 12 7 49 9 28 Sittard 7 59 12 10 3 22 7 59 9 38 Geleen 86 12 16 3 29 8 6 1 Beek-EUloo 8 13 12 23 3 37 8 11 0 49 Builde 8 23 12 33 3 48 ,s 251 Maastrichta.'iuk 8 32 12 41 3 578 34110 1 .llaaNirielii-Venlo Maastricht eri rek Uiiinle lU'^k-KIsloo Oelueu Sittard Siisleren Echt Roermond Swiilinen Ili-UttT Tep-I.*n Venlo 17 10 9 40 1 5.5,5 8 |7 19 9 50,2:5 jf. 17 7 29 10 1 2 I li". 27 Öd 10 8 ,221 [5.5.1 |7 42 10 15 2 29)5 41 17 51 10 25 2.59 5 51 7 5S 10 5:5 2 47)5 59 8 7 10 41 ;2 58 0 lo 8 18 10 57 3 115 «22 8 20 11 (i 3 22 G 30 835 11 15 3 31 39' lü 18 8 ii> 11 28 3 4«,ü 51 j 10 82 8 32 11 3313 52 Ij 5810 39 8 53 8 42 9 03 9 10 9 17 927 9 35 9 40 10 I 10 09 Vraale-llohcnlnni Venlo v blerick Hursi-Sevciiiini llriirne llclnionil Nin'in'ji-^Tong.' Kijhlliuveu Hoütel Tillnirg l»r< >l.i lli.r.ln-cht Rotterdam llulti'riinili-ii'iilii 5 50 8 5i 10—12 2 4 01 7 14 6 i'3 - 1006: - 7 20 1021 12 17 7 32 «50 - 1039 12 31 M 7 46 701' - 10 19 12 10 7 54 7 381 936 117 112 51 118.3 14 4 47 8 5 8 13 8 24. 9 54 1135 I 14 3 45 5 05 8 27 9 12,10 19 12 22 138 5 30 8 59 9 12 10 43 1 158 5 47 9 25 103,11 11 1321 2 23 i«3o 1 5 9 54 11 48 6.2 10 53 12 19 - 7 22 11 ?3 Rotterdam l)ur<lreclti lircl» Tiltiurg Buitel IGimlIiovcii Nupncii-Ton|$ 837 12 2 Ilelmon.l 8 4«| 12 l«j Ormne 9 00,12 30 HeU-iinveen 9 09; 12 40j llorst-Sereiiuni 9 27112 37 Blerick I 1 15 Venlo 9 121 120' 5 3,8. 8 SO 1052 1224 344 «18 9 19 U 5 I 24 4 23 7 I 'lOll II 41 2 30 4 7 28' 10 II 12 7 8—| II 18 12154 830 11 54 12 58 5150 67 I— 1 15 3 11 524 4 18 5 52 5 10J6 16 5 24 5 40 - 5 51,- 6 10,- 6 27 - 32.7 f 8 40 8 52'— 9 10 9 30 9 441— 10 9 1— 10 33'— 10 381—

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4