F. M. Sanders, Verfwaren. Inlansch Spek. Bij H. Janssen te Veltum beste Zaailupinen. Te HUUR Best Spurriezaad i Beste Hollamsche Asch MAASWAARD «ij 1». A.Koeis De Notaris Haffmans Een Huis en Tuin De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris van den Bergh Burgerlijke Stand. [Ylarktberichten "^"ADVERTEiïÏÏËN" Besmettelijke Ziekte VARKENS. -J' Boerderij VERGUNNING, Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Openbare Verkoop gelogen le Wimssiiiii. V. F )XCK. Plavuizen, t een kol en Eenen schoonen Waarcl Po Nolan's YISSEIIS le Üleiïek Goed droog Brieven over Socialisme HET VOORDEEL VAN ADVERTEEREN. V E It k 1» E X 15 RUK W K RK li X De Not aris Van den Iïergli publiek verkoopen: Dc Notaris Yau den Bergh publiek verkoopen O N W K D E 11 tlonwinliol on kop|"9 oon^ n:onw lioof.liM^ -1 Lij betaalt met eon biljet van 50 ft*. Dc winke lier bemerkt uu zijn vertrek, dat, liet bi'jet doorgesneden en op zonderlinge wijze aaneeu- golicehtis. Toevallig ontdekt een benmbie van <le politie liet biljet; het trof hem dat bet bij zondere overeenkomst had met cc:i bankbiljet gesignaleerd van een diefstal bij den hoer "Werner gepleegd. De commissaris beval een onderzoek en men vond verschillende diamanten, van den dielstal afkomstig terug. Ook vond men een compleet stel valse he sleutels, loopers en een gruwelijk groot mes in sehecde. Men nam den verdachte in hechtenis en deze vei klaarde civicl-iiige- nieur te zi jn, maar den diefstal na het verlaten van de schóól boven den arbeid te hebben ver kozen. Hij had sinds eenigen tijd het oog geves tigd op de étalage van den diamanten-winkel van den heer Werner. Eindelijk wist hij een geschikt oogonblik te keizen, brak de deuren open, sneed de ruiten door en nam zijn kans waar. En als iemand u overvallen had? vroeg de commissaris. Dan zou ik hem onschadelijk hebben ge maakt! antwoordde do ander zonder blikken of blozen. Zijn medeplichtige, zekeren Plumeurs, noemde hij ten slotte ook. Beiden ziltcn thans echter slot en grendel. De lieer P., van Amsterdam, gelogeerd in de keizerstraat te Seheviugen, die sedert eenigen tijd lijdende is aan zwakte van geest vermogens. was Woensdagvoormiddag zonder geleide naar het strand gegaan. Ter hoogte van Seinpost greep hij een kind aan, dat daar met een kindermeid wandelde, en wilde liet -in zee werpen. Gelukkig wist de meid Item liet kind nog bijtijds te ontrukken, en nu liep de waanzinnige niet groot© haast verder tot voor het Kurhaus, ging daar gekleed en wel in zee en viel toen voorover. De stoeleiikncc'ht Pluim zag wat er gebeur de, snelde terstond te water en had het geluk <len drenkeling benouden aan het strand te brengen. De familie schonk den stoclenkncckt 36 cents voor zijn cordaat gedrag. Vermoedelijk door de menigvuldige re gens, schijnt in sommige binnenwateren van Texel de paling zoo benauwd te worden, dat zij uit liet, water kruipt tussclien bot gras der oevers. Alleen meteen mesje gewapend slaag de dezer dagen een vissckersfamilie er iu drie honderd pond paling buit te maken, die aan hei troebele water poogde te ontkomen. - Een gewezen pauselijk zouaaf schrijft het volgende over bet gewone leven des Pausen. Als Leo XIII niet door zaken verhinderd of in gebed is, begeeft bij zich in een rijtuig door rijen ornnjebóomen en heesters naar een heu vel, waarvan hij de gelieelo stad, bet platte land en de bergen der Sabina kan overzien of maakt eene wandeling door de tuinen van liet faticaan, waai aan groote zorg besteed wordt. Z. H. mankt gebruik van de oude karos, aan welke hij de voorkeur geeft boven de landauers, welke hem ten geschenke gegeven zijn. Bij eenige bouwvallen, welke ziel» op d>m top des heuvels bevinden, heeft de Paus met eigen handen wijnstokken geplant., onderhoudt ze zelf en is zeer ingenomen met den wijn. dien zij voortbrengen. Een. geliefkoosd tijd verdrijf van den II. Vader is de jacht, op kleine vogels met, een bijzonder daartoe gewe ven net. De gevleugelde gevangenen worden echter bijna onniiddelijk weer in vrijheid ge «teld. imiiipiii wmnrnnv I'm I ■MIIIMI—Mm VENEAY Van den 28 Juli tot den 5 Aug. 18S8. Geboorten. Johannes Hendrikns van Helden. 11 u wel i j ken Onene. S térffterval lei i Anna Gertrudis Friesou oud -15 jaren cclit- genoote van Wilhelmus Johannes Swiukels. Hendmia Veiasdoiiek oud 79 jaren 'we duwe van Willem Jennc.skens. - Ant.oon G unps oud 00 jaren wedf van Anna Elisabeth Goomans. Fidel Ketteren klokkenmaker, oud 00 jaren echtgenoot, van Francisca Muij- zers wonende t'ë Maasbrée. Venray, 0 Aug. Aangevoerd 1250 halve kilo's Boter. Prij- per halve kilo 12 a 50 eis. Horst, 10 August. Boter per lialvc kilo 43 a 52 ets. Aangevoerd 781 halve kilo's Maastricht, 8 August. Roter per halve kilo 02 a 04 cis. Eieren per 100 stuks 1 3.00 a 3.50 7 Aug. Ter veemarkt wanen heden nangev.83 runderen, 72 kalveren en 281 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt; runderen le qual. 05 a 08 e..-2e tjual. 55 a 60 c., vette kalveren 50 a 52 c., en vette varkens 48 a 50 c.. alles per kilo. nuchtere kalveren f8 a 12 en biggen f4,00 a 0.00 per stuk. Venloo, 4 Aug. Boter per ï'i kg. 50 a 5*1 ets. Biggen aangevoerd 390 por stuk 5 A 9 fr. Tarwe per 100 kg. 9.00 0,i (j llogge - - 5.75 0 5.) Gerst - - 7.50— O 0(1 Boekweit - - 8.00 4U>» Haver - 6.30 0.75 Hen/en8 August. Boter per halve kilo '0J a 45 c.s. Aangevoerd -182 halve kilo's. BlitlerswijtC. Aug. Boter pbtvhfcko kilo 15 a 52 ets. Aangevoerd 000 halve kilo's. Well, 0 Aug. Boter per halve kilo 41 a 52 ets. Aangevoerd 152 halve kilo's. Vierling snee k, 7 Aug. Boter per halve kilo 40 a 50 c:s. Deurnc, 8 August. Boter per halve kilo 42 reut. Aangevoerd 727 halve kilo's. St.Anlhords, 3 August. Boter per i-> kg. 30 a 15 ets. Aangevoerd 1700 halve kilo's. Maandag-morgen waren op 'ie kalveren en varken-markt te Nijmegen aangevoerd 162 biggen, 18 vette varkens, 12 schottclin- gon, 17 vette kalveren, 12 nuchtere kalveren. Do prijzen waren; biggen 5.-- a f 0. por stuk, vette varkens 21a 23 et.'do.5 oitó, «clmtto- lingen 12 a 13 gld. por stuk, vette kalveren 35 a 40 et. de 5 ons, auditeren id. 0.00 a f 8.50 per stuk. Londen, 0 Aug. Heden werden ter Veemarkt aangevoerd 2600 Runderen, 10,001) Schapen, 2800 Kalve ren en 10 Var kens. Men noteert Runderen 2 4 a 5/2, Schapen 3/2 a 6-, Kalveren 3;8 a 5,2 en Varkens 2,4 a 3 9 per steen. ONDER DE De BURGEMEESTER der Gemeente Ven ray maakt hiermede dc houders van varliens opmerkzaam op het Koninklijk besluit van 27 Maart 1888 i&tnntsbladNo. 67), waarbij .onder de hik»iiiet(clijSti* zich ten van het vee ook zijn opgenomen de V AltftiH&SZHI Ji'rE [namdijk de be- smeUdijhc VLEKZ.IEK TE en de besmettelijke BORSTZIEKTE der varkens. Ook ten aanzien van deze ziekten moet dus voortaan, krachtens de wet van 20 Juli 1870 iStaatsbUul No. 131). het volgende worden in acht genomen dat, Wanneer zich bij ceuig stuk vee verschijnselen van eene besmettelijke ziekte dpehbaren, daarvan (Jour den houder of hoeder unmiddüilijk kennis moet worden gegeven aan don Burgemeester der Gemeente, waar liet vee zich bQViidt; 85. dat zulk een stuk vee ohmiddclijk van hei overige '\«e nn-et wordeii verwijderd eu fgezoiiderd geuouden tL'. dat, indien ceu aan pene besmettelijke ziekte lijdend stuk vee is gestorven, de houder of hoeder verplicht is daarvan onniiddelijk kennis tc geven aan den Burgemeester dor Gemeente, waar liet gestorven dier zich be vindt. Tegen ove'treding van het onder o. vermel de is bedreigd eene geldboete van ten hoogste f75.eu tegen overtreding van het onder b en c vermelde een hechtenis" van ten hoogste écu jaar of geldboete van ten hoogste l'oüü, Voorts wordt verwezen naar art. 63 van voornoemd Koninklijk besluit, betiekking hebbende op de iK'MiucUi'Iijkc v Iclt- zickfc eit de zirSitc der varken», en luidende Eigenaars van zieke of verdachte dieren, die deze slachten, moeten vóór of oumidde- lijk na net slachten hiervan kennisgaven a ai den Biu'genièester der Gemeente, waar de zieke of verdachte dieren zich bevinden. Be geslachte zieke dieren mogeu riet ver veeld, noch in cousumtie gebracht worden, dan nadat /.ij door de zorg van den Burgcmoe- ster eu op kosten van den eigenaar door eéu geëxamineerde!» veearts gekeurd eu door dezen voor constihitic geschikt geojrdcold zijn. liet blood eu de ingewanden der zieke die ren, al-mede de voor consumtio afgekeurde i.t uestofven dieren eu overblijfselen van zoo danige dicrën, moeten worden verbrand of op andere wijze, door den disiriets veearts le bepiden, onschadelijk gemaakt. ])e houders van varkeus won!,ui ten slotte dringend gewezen op liet !»ppg bqiang van de bestrijding der boven genoemde ziekten, die ook bier te lande leeds, vooral iu don zomer tijd, groote verliezen bedien berokkend-, Yknray den 3 Augustas !8N8. De Burgemeester, Rn. KSSKR. zijn verkrijgbaar F l I 14 le Ylantdiccs aan de Maas gob --en met tevens geschikt om Iqindul in bii Jf imfbuen, groot circa S bunder tmun en wcili&nd, alles iu goeden staafJ aanvaarding gewone tijdstippen in 1889. Td bevragen bij de Wed. VAX UK VOORDT Je Ucn.pn. te boktmen bij J. C'A MBS te Oost rum V -- - uitdeFabfiekvan Vii'.niiaME.B!.-.. -.1 tiMtemm B Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IX: Haver, grut gruttemcel. a 70 Cent por mud. Franco station. Allo di-ooige en (nat tc verwen, veruiten. von.s|eji* en spiegrel- irla.s. gla/mt dakpannen, groud- lij^ten, boi-.stelvvprlj:. Schildei-.s- gei*eedsc;linp] >en, Èb 1 iang.se 11a- piei'c4 en/.. aan eon eu rrcct'óp dt \ai» cencii scluHHini prezen. ^fnfion veiiritniOmdruni zijn te bcMinen beste roode en bl zoi.mcde tweed. uwe dakpan urn soort, en AARDEN 'E UIZEN aan concurreer Beste half zachte 8,ij per hónderd kilo. Ü.ijmnccl ;i f 10,5' 3nde prijzen ikock aan 1' 10.10 per honderd kilo. zal op Maandag den 20. Augustus 1888. om 3 uur namiddag, te Wnussuiu ten Imize van Mejuffrouw de Weduwe G. Gemors, namens zijn Principaal, publiek verkoopen: gelegen te Watissum. genaamd -Wnossmn- scho Waard", sectic B no. 1870. groot06 aren, toebehoomide aan de erfgenamen C'. J. Iiovens tc Maashees. Zegt bet voort. VERKOOP VAN TS VENBAAI. zal op Donderdag den 16 Augustus 1888, 's middags 3 uur. in bet Hotel de Zwaan te Venraai, voor de Erfgenamen van wijlen den lieer C. A. M. SMITZ, publiek verkoopen Een voor weinige joen nieuw gebouwd en goed ingericht Iteerou- r ~;.gV~ j buis met groot en tuin te Venraai J783. groot 16.85 35 Cents pond bij M. EllUiKTj Langstraat. Venraai. aan ceai Werkman. DOOK JACOB DU IJ VIS, Industrieel tc 'Ireeht. PRIJS 35 CSNTS. Een aanbevelingswaardig boekje èn voor arbeider én voor patroon. Een handelaar te Hetljn. 'jeep. jaarlijks aan ndrertentiekosten in \erst-hillende bladen 400.000 mark uil -Als ifr niet adverteerde" zei de lij ohlamjs te midden zijne - rrienden, -kon ik nija trinkel ivj sluiten, om den Ijernajen omzet, In het verste jaar betaalde i't 1000 mark aan (idrertentiel:osten en heul ik een omzet van 30,000 mar/;; in heiderde jaar betaalde ik 10,000 Hurk. en n ja om zet steep tot 100,000 mar/;, en thans bet/raapt h j mdlioenen. zoodat sleelUs het roorUlurend adnrteeren mij tol zalf: etne hoopte ptlwtaeht heeft. Alles teat if; bezit, mijn trere/dbe- roetiiitcn naam en mijne schitterende, zaken heb ik niet enkel aan mijne solide wijze van handden, maar voor nepen en nepentia honderdsten aan de macht der advertento-n in de dop bladen tc danken. Ik ben tot de ocerluipinp gekomen, dut in onze. dapen peen zaakzonder behulp van annonces, bloeien kan of winstgevend kan icorden." aan liet Eind, sectie C no aren. Zcgl lief voor*. l)c Notaris LIXSS EN TE zal in bet op.mbaar met crediet jo Op Dingsdag 14 Augustus, 's morgens 'ten 9 ure ten verzoeke en ten huize van Arnoldus Willems en kinderen op bet Schoor te Venray. Allerhande Huismeubels, nis: stoelen, tafels, kisten, kasten, kagcbel. kloU,]p-J spiegel, koper, tin, glas, pnn-elcm en jkin aardewerk. k-M' %)o Onniiddelijk daarna, ten verzoeke van 'dezelfden ter plna'se. Diverse Perceolcu Rogge, Haver, Aardap pelen. Erwten, Lupinen en Bonnen, staande te wassen op bet Schoor Veniay. Oo Op Dingsdag 11 Augustus, 's tnmid- r '«lags- ten 5 ure. ten ver/oekc van de kinderen Tbeoiloor Geui ts. ter herbergt? van Martieus 1'hielen te en tav. Eenige l'creeelen Haver, Spurrie en Lu- pinent staande te wassen op do Smukt te Venray. A Omniddi'lijk daarna terzelfdo plaitse, 'ten verzoeke van den Heer Autooii Beor- k(-ns. Een Perceel Spurrie, groot 42 aren, staande te wassen m liet Venraysche veld, achter hot buis van J. van den B u g. \a Op Donderdag 16 Augustus, 's nnmid. 'ion 3 ure. ten verzoeke van Mal hijs I Ion- gen en kinderen, ter her berge van den Hoer Burgemeester Tervooren te Waiissum. Gemeente Wanssum. Io. Huis met Stal. Schuur en Tuin in Imt dorp. groot 12 a. 40 c. Sectie B uos. 1081. 1082. 1083. 2«». Bouwland in den Poddopocl, groot 08 a. 90 c. Sectie li uos. 196, 197, 198. 3o. Dito op den Hei weg, grout 27 a. 75 c. Sectie B no. 1055. •li». Dito aldaar, groot 54 a. 50 c. Sectie B no. 174. Bii den Uitgever dezer Courant worden steeds alle voorkomende netjes, spoctlig t\\ gocilf|Ot)|i afgeliUüd. IV*ons infccltciiiug op alle Tijdschriften. Oud Koper, Tin. Zink, Lood en IJzer wordt togen HOOGEN PRIJS ingekocht door v. FOXCK. zal op Donderdag den Hi Augustus 18SS. d.-s namiddags 5 uur ta Horst, op den Mil. ten verzoeke en huize van Peter Mathijs Wijn hoven, Gemeente Horst. lo. Ken perceel bouwland, in 't Klein Krone veld, sclic D m». 26-11. groot 15 a. 50 e., ^rou/.cnde Tb. Guppen eu Jac. Sanders. 2o. Een perceel bouwland in "i Knuicrclil, sectie D no. 831, groot 21 a. 90 o.. grenzende Land». G. urtjen eu de wed. J. Soheiji*. 3o. Een perceel bouwland op 't Booth, sectie E no. 957, groot 21 men. g reuze lid o P. M. de Knijper, P. Willems en den weg •I Keu perceel weiland iu de Uoiudonk, sect j.» E no. 2191. groot 51 aren, grenzemlo W. v.iii Heus. .1. Geerarls en M. Jcmiiskcti». 5o. Een perceel bouwland en heide iu du Reiiulonk. sectie I-'. no. 2569, groot 31 aren, grenzende los. Alsters en de wed. W. Kello- naei'8. Zegt 't voort. zal op Donderdag 16 Augustus 1888. om 6 uur nam. te Horst, op den Ilil. ten huizo van P. M. Wijnhoven, publiek verkoopent Ken huis. schuur, stal erf en tuin. gelogen t L$NfKi Horst, iu de Krniiesti aatJU - -45 kndastmnl bekend Se.-lio D iu»s. 2100 en 2101, samen groot 5 aren 60 centiaren. Tc aanvaarden met Pasclieu des volgenden jnars. Zegt 'l voort. zal op Vrijdag den 17 Augustus 1888, des namiddags 5 ure tc Leunen aan den grind weg, op verzoek en teil huize van Gerard Cox, publiek verkoopen Allerhande timmermansgereedschappen, als: schaafbank, draaibank, scharen, zagen, bei tels, Immers, boren, effen», dosfels, hout- schroeven, windas, ploegstaarten, kruiwa- gensbun icii, p dmenbouf. planken, en uieer andere voorwet pen. Zegt 't voort. zal op Vrijdag den 21 Augustus 1888 des na middags 5 int» ten huize van Gerald Dcpoirti te Castenraai. verzoek van de weduwe Johan nes Fli lissen berg en kinderen, publiek verkoo pen Gemeente Venray. 1. Keu huis, stal, schuur, houw- eti wei land, ter plaatse Castenraai. sectie G nos. 251. 252. 253. 254, 931 oil 1091 samen groot. 98 aren 2 cont. 2. Ken perceel bouwland te Castenraai. Sectie O Po. 406. grout 2 heet 08 aren, 60 cent., grenzende Th. Friezen eu 1'. Joh. Fieiirkeus. Dit perceel zal iu 2 belfleii worden geveild. 3. Ken perceel bouwland in dc Castenrmi- sche pas sectie G nu. 1623, grout I licet., (Hi aren, grenzende G. Peelers en P. J. Fleur- kcus. 4. Ecu poremd bouwland, aldaar, sectio G no. 706 groot 35 aren 15 cent. grenzende bet vorig perceel en 2 wegen. 5. Ken perceel hooiland in do Castenraai- Hcho pas sectie G nu. 389, gr-.ot 33 aren 10 cent. grenzende den weg, de beek en P. Frie zen. f». Ken perceel hooiland, aldaar, sectie G no. 390, groot 28 uien 50cent., naast hot vorige gelegen. 7. Kelt perceel hooiland, aldaar, sectio G no. 391, groot 28 aren. 10 cent., grenzende het vorige en Th. Friezen. 8. Ken perceel scliaapswei iu Stoegsbroek sectie II. no. 483. groot 58 aren en 70 cent., grenzende Ti»Friezen en W. Jacobs. 9. Ken perceel moeras in Casteuraaisch broek, sectic no. 1-113 groot 50 aren IK) tent., grenzende Tli. F' iczen en andoren. De massa, groot boet. 53 aren 25COtlt. Aanvaarding op dc gewone tijdstippen iu 1889. Zegt het voort. zal op Dinsdag don 28 Augustus 1888. dos iinniiddiigs twee ure te Horst aan net station ten huize van Gerard van Daal. op verzoeke van den heer Jos. Sleegh, hoiilkoopinaii to Vciiloo. 1 ledikaiiL met matras. I ledikant mei sti oo- zak. 1 keukenkast, 1 aaurceht. eene lange keukentafel. 8 suiolou mot rieten matten, eene kachel met loebohooruti, 1 groote kope ren wasehketel, 1 koperen waterketel. 1 groo te sopkcfel. 1 kopere melkzeeft. kern, tobbe, kuip. louiuput. blikken melkpotten. 1 moes- ton. ketel, kulliobnuider. spiegels en wal meer zal worden aangebracht. Zegt het voort. HANDBOEKJE ovkii IU:t crLrij^lmnr l»ij W. VAN DEN MUNCKHOF-S^SSEN. Prijs;

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3