Buitenland. Belgie Frankrijk Duitschland Oostenrijk Rusland Tu vkij o Nederland. Zwitserland Gemengde Berichten L'ui'llxmw on ll.ui.lcl. Doze is dezelfde denkbeelden toegedaan, doclt eenigzins minder haastig; li ij gaat door voor gematigd conservatief. Er is oen Staats commissie tot hot ontworpen van oon nieuwe Grondwet benoemd, die in 1890, volgons do belofte van don mikado, zal afgekondigd worden, indioii do leidende staatslieden hot tegen dien tijd eons zijn. Daar schijnt nog al hoop op te wezen, als men in aanmerking neemt dat de oud-premier, graaf Ito, tot president der Grondwets-commissie is benoemd. Inmiddels wordt de vrijheid, aan de verkondiging van het Christendom toe gestaan, steeds luimeren do missiona rissen zijn er oven vrij als in het meest vrije land van lviropa. Naar liet Journal tie JinuvUes bericht, heeft do Belgische regéering den invoer van vaikeus nil Duitsoliland verboden. Daar dit liet oen ij land was vanwaar do Belgen hnn varkens- vleesch kregen, zullen zij zich voor 'i vervoli hunne hammetjes en soopkluitj.es moeien ont zeggen. Ken berucht man uit den lijd dei' commune Kudos, die zich plotseling tol generaal lievyr derd zag of zich zelf tot dien rang bevorderde mi die sedert de amnestie in de vergader-1.gei der revolutionairen te Darijs eene gewichtig» ml heeft gespeeld, is plotseling gestorven. .Maandag middag nam hij het voorzitterschap waar in eoue bijeenkomst in de Salie l'aviê. 11 ij was begonnen te redevoeren en n-ulat hij do volgende Woorden gesproken had -Schan de over de rijkenSchande over hen die per zake van tie aan de werkstakers ie verleunen bijdtage) inden gemeenteraad gestemd hebben met de reactionairen!" viel hij v.m het spreek gestoelte dood neer. Kene beroerte had hem ge trollen. Uit Laon (departement Aisne), wordt bericht: Inden nacht van Zaterdag op Zondag bad ci) ecu bloedig gevecht jihntiïfr tus.-cjivn. Kriuïsehe en Iialiaaiisehc werklieden, die be zig waren aan de werkzaamheden voor den tunnel hij Braye. I)aar er 30 der haisten weggezonden weiden kwamen zij, gewapend met ïevolvors, lei ug en maakten zich meester van den tunnel. Ken Italiaan word gedood, een duodelijk gewond en drie minder ernstig gekwetst. De door de Italianen gehouden kan tine werd geheel en al geplunderd. Do troepen zijn geconsigneerd en staan gereed te ei trek ken. De historische optocht bij het eeuwfeest ter gedachtenis aan bodewijk 1 was cone groot- selie vertooniug. De straten van Muuehen waren met smaak gedecoreerd, liet Udeou- pleni en de l'X'ldhermhalle waren rood gedra peerd. Voor liet gedcuktcekeu was eone praelitige tent opgericht voor de gezamelijke leden van het hof. Gedurende den optócht werden drie olifanten schuw en braken door den stoet been. Bij de paniek die daardoor ontstaan is, zijn 23 personen gekwetst. De optocht kwam ten Si/suro op het feest terrein, waar tueii liet huldigmgsfeest begon. De voorzitter der kuustvureeiugiug ineld eene feestrede; de burgemeester Wieder ma ver sprak uit naam der stad de buide uil. Hierna werden de nationale liederen gezongen. Mahdi vereerd, maar als tiran gevreesd en ge haat.. Vandaal* dal. men zoo zei Ie de hood- schapper slechts met een leger van 300 man de grens belmel't te overschrijden, om met 10000 man te Khartoem aan te komen en aan de gehoelo heerschappij van den Mahdi een eind te maken. Het oenige puilt van tegen stand zou Berber zijn, dat door troepen van den Mahdi bezet is en met kanonnen verdedigt wordt, doch bij do geringste zege zou de ge- hccle bezetting van Berber naar de Kuropea- neu overloop-Mi, terwijl do bevolking zich onvoorwaardelijk hij de bevrijders zou voegen, daar ieder naar verlossing en bevrijding uit ziet. De Mahdi zou het met wagen, Ouidurmaii te blijven verdedigen, maai' zich naar liet Zuiden en naar do binnenlanden iu Kordofau terugtrekken, onder meevoering der gevange nen. Voorts had de bode gezien, dat de Mahdi reeds sinds Mei bezig is een gruole expeditie uit te rusten, bestemd om den blanken pacha, die zich iu het Zuiden ophoudt, te bevechten. De expeditie bestaat uit -1 stóombootuii met verscheidene schuiten op sleeptouw, die -1000 man kunnen bevatten. Volgens een anderen berichtgever moeide Mahdi verklaard hebben, Kuptou-pnche voor 3UoU p.S. te willen losla ten en de andere Kurupoanen tegen prijzen veisciiillend, naarmate zij hem nuttiger zijn. Sommige dier gevangenen weiden in Kuiopa reeds als dood beschouwd. Onweders en wolkbreuken hebben ook het Noorden van Bohemeu geteisterd. Do stad Ke ie hen borg staat grooteudeels ouder water. Dijken en bruggen zijn weggeslagen, zoo ook hij Katharinberg, waar een, en hij Wurzols- dorf, waar twee personen verdronken zijn. In Tiefeiibaeh werden huizen en schuren duor het water ondermijnd en d-eveu weg. Naar de Daily Xeicss uit Odessa verneemt, worden op grootc schaal krijgsbehoeften naar Pürzië gezonden. De ontvangst van keizer Wilhelm heeft- het Russische Hof niet minder dan 1*2500000 kost. Maar men heeft er dan ook een bui tengewone pracht ten touigespreid. Het route galadiner in den Peterzaal van het paleis te Beterhui', waaraan 270 personen deelnamen, was schitterend. De groote zaal was prachtig versierd mot kostbare behang ls cn uithecmsche planten. De keizerlijk- tafel, waarop alles iu massief goud werd voorgediend, was overdekt met oen kleed va levende rozen, omgeven door een rand van blauwe bloempjes, •De -nt)rlogcx',A MiulfiWihy.'crn, daSspfddeh enz welke keizer Wilhelm mndenam om aan het Russische Hof als geschenken uit te. doelen, waren allen vuorzion van het portret zyus rootvaders. Italië Volgens de Tribana heeft de Paus op ceno desbetrelf-Mide vraag van Duitschland doen weten, dat met-katholieke vorsten dour Z. 11. unnen worden ont vangen, al logoercii zij op het Quirinaal of al brengen zij den koning van Italic eer een bezoek dan den Paus; dit kat echter niet ten opzichte van katholieke vorste lijke personen geschieden. Het is dus vrij zeker, dat keizer Wilhelm hij den Paus een bezoek zal uileggen, waarschijnlijk half October. Of zijn bezoek aan 't. Quirinaal voordeel anhrengeii aan de legitiuuleits-begrippeii en de souvc'i'einiteits-reehion, waarvoor keizer Wilhelm meent up de bres te staan, mag be twijfeld worden. fermoor, wainloo alle huizen en logemgnfen aan do kaden on It water sta m. terwijl de oevoc-pcoai-aiade ingezakt is. Groot is iu her algemeen de ^verwoesting; ook de Got t- liardspoor staat gploultclijk ond-t water. De regens blijven stefcis voortduren en ui luit ge bergte vallei xiiewuw. Vier bruggen b.er den Rijn zijn wegge spoeld. Bij Cliui slaat hot water dreigend hoog* iu het Reiszdal staat''allesonder. Op den Rigi-SchoidtAfj sneeuwde 't Donderdag gelijk iu tiet hartje van den winter; ook te Geschenen en Aiilormalt sneeuwde het dien dag. In de la viste Vergadering van Comité j Giiiska. rijtochten in de omstreken der resi- dor Ne lerlan Lscao B lev i arten is besloten dent. Zondag o. a. haaf* Loosduinen. dit jaar den 11) September ui icJcr geval oen J On-lersciieid-mo le Ion vau liet corps diplo- Bodovaart te organiseeron naar Lmirdos. matiaue hebben zich in i-m Omtrent de gevangenen van Belfova ver neemt. men nu w.*er, dat de movers met ben verder hot gebergte ingetrokken zijn, en men hun spoor verlurei heeft. Uit blieven der ge vangenen blijktr dat de movers eigenlijk de Turkscho conimisue, die den spoorweg naar Bellova zou outfit;-zoeken, hadden willen van gen alle hooggeplaatste personen, van wie een hoog losgeidf^ou verwacht worden. Door de commissie acatdagcii vmeger op te roepen dan verwacht we d had Laeiidier dat buiton- kanvje vuoi dc movers doen verloren gaan, en deze hadden tor .vergoeding hem en zijne reis genoot eu opgepakt. De zaak krijgt politieke betoekenis,: nu kapitein Cuggia, door de:i lta- Jiaauseheii consul uitgezonden, door d«; Bul- gaarselie d verheul werd verhinderd boden lot ue movers te zouten ter onderhandeling. Dit gaf lol twist aaÜoidmg en tot een nota aan de l ogeering dooi alle coneuls, behalve die van Duilsolilund t*u Frankrijk. Keu tweede, kras als de eeiisoo volgde, Bulgarije ant woordt, dat het'indertijd op buiieulanUsch verlangen zijn trp;pen terugtrok. Dienteogc- ziju thans de bergstreken niet meer en kun di^jfjgeenng de verantwoorde- leizen aldaar niet op zieii nemen. volg veilig lijkhenl Tot hieraan heeft, genoemd Bestuur van de Nederlandsche Katholieken zulk een bijval mogen ondervinden, dat men telkens per extra-trein met liomlerden pelgrims de lie roemde Grot van Massabielle heeft kunnen bezoeken. De extra-trein echter moet uiterlijk 20 Augustus besteld worden en tot nu toe heeft zich nog geen voldoend aantal pelgrims aangegeven. Het Comité verzoekt dus drin gend allen die aan onzen heerlijken pelgrims tocht nog willen deelnemen, onverwijld hun naam aan een der Comité leden op te geven. Mocht op 20 Augustus het Comité met. iu staat gesteld worden een extra trein te hestel len, dan zal de Bedevaart toch doorgaan per gewone trein, zonder prijsverhougiiig Voor diegenen, die zich reeds hebben aangemeld. liet Comité: WelEorw. Heer M. tl. Itcuser Wijnhaven, Rotterdam, President. Loon Hermans, RouibraiilsLraut, Antwerpen, Direc teur. J. Kerstons van Leeuwen, Tilburg, Directeur der Ziekenverpleging. ZeerKerw. Heer J. Th. Wouters. Deken, Ravestoin. ZeerKerw lieer A. ScIjoIIokous. Pa>toor, t Prinsland. ZeerKerw. lieer J. A. v. Rooy, 1 Pastour, St.. Willi broil bij Breda. ZeerKerw. Heer P. B. Vismans. Pastoor, Ned-irliorst den Berg. ZeerKerw, lieer C. J, van Gxoo- uingen, Pastoor, Vinkoveen. WelKerw. lieer Ford. Sarton. Kapelaan, Maastricht. -I. G. Romans, N. Z. Voorburgwal, Amster dam. Clirs. Hullinan, St. Pieterstraat, Maastricht, Secretaris-Pouiiingm. mat.ique hebben zich in het visiteboek van II. M. in hot hotel dos lades ingeschreven. I)e inicht der persen haar nut! D soda- knoeierij Wij kunnen tot, onze groote voldoenig be richten, zegt liet Maandblad van Dr. Van 'lamel Roos, dat onze bemoeiingen te dezer zake duik zij dor groote publiciteit, door do voornaamste bladen er aan gegeven, reeds dit gevolg gehad hebben, dat do fabriek van den Belgischen fabrikant hier to lande niot meer in wenking is. Ken persoon, die met zijn vrouw bij zijne schoonmoeder inwoonde in de Wijde Water straat te Utrecht, leefde in voortdnrendon twist met haar, en nam daarom het besluit de woning te verlaten. Hij had reeds een handwagen mot eeuigo meubels geladen en met een kind d.uuop reed hij weg. Op den Weerdsingel bemerkende, dat hij achtorvolgd werd. dood hij de wagen met de meubels en het kind er op kantelen en in het water stor ten. Terwijl hij do vlucht nam, redden eonige personen het kind, dat reeds bewusteloos was en hielpen verder bij hot opvisseheu dor meu belen. In Pelermami's Ueoyraphisciu: Mitthcil- unj/eu geeft de Afrika-reiziger dr. W. .junker hel volgend verhaal omtrent den toestand der JEuropoesche gevaugoueu iu Khartoem. -Den Z) Juli kwam een boodschapper uit Khartoem ie iiaïro, die in Ouiduim.wi, liet tegenover Khartoem gelegen verblijl van den Mahdi, goed bekend en al> geheel onafhankelijk en onpartijdig, volkomen te vertrouwen was. Naar zijn zeggen was de toestand der gevan genen te Khartoem nog aanmerkelijk erger dan men denkt en dikwijls hebben zij zelts lichamelijke mishandelingen te lijden. Alleen de GriokscLm ImuJetear.- en de zendelingen zijn vrij, d. w. z. binnen de muren der stad. Kr bestaat geen uitzicht op een mogelijke uitwis seiiug van luskoop van Europedsche gevange nen. Ken.s zijn daartoe voorstellen gedaan, innnr toen de Mahdi er v.m hoorde, liet hij alle Europeanen voor zich komen, plaatste achter elk hunner een inlander met een speer in do hand en liet toen kiezen. Onder die omstandig heden verkoos natuurlijk iedereen te blijven. Wat dei» Mahdi persoonlijk betreft: de ver bittering der bevolking tegen hem vermeer dert voortdurend, en hij wordt niet meer als De minister-president Crispi wordt dooi de Franschc pers nog al hard aan gevallen iDeze minister uit de scnool van Jan KI ei sen, zegt do Fiyaroheeft beweerd dat de bezetting van Tunis alleen lieui nader gebracht heeft tot Duiisetiland. maar nieii wordt slechts verraden door de zijnen onlangs stofte hij er op liet verhond mei den Kanselier* gez icht te hebben, vier jaren vóór den ïnioout der Fran- schou in Tunis. Hij heeft, nog ecu ander Voor wendsel gegeven, het voornemen der Fransche regeering van 1877 om eeue militaire expeditie uit le rusten, ion einde hel wereldlijk gezag te herstellen. -Alen deelt ons," zegt de Liberie, «in dit opzicht, een schrijven van hei tog do Broglie mede, die door do redevoering van den lieer Crispi bedoeld werd en waarin luj, de ottd- munster, de bewering van den lUi'iaanschen minister ten sterkste logenstraft. «Ik vond/.' schrijft de hertog, «de bewering van den heer Crispi zoo ontbloot van elke waarschijnlijkheid, dat. ik het niet noódig achtte eene stellige en openbare ontkenning duur tegenover te stellen Gij hebt dn wel j willen doen uit mijn naam en dit is een dienst, waa: vo-.i ik u mijn dank betuig." Broglie Crispi zal een andere opheldering van-de politieke zwenking van Italië moeten zoeken. VKNHW, 11 August. Bij kóp. besluit van 3D Juli is aan den lieer F. Berger, te Roermond, verlot verleend tot hut aannemen en dragen der oudcrsclieidiugs- teekoneii vau ridiier der orde van den tl. Grcguruis den Groute, waartoe hij door Z. 11. uen Paus is bonocii.d. Bij kon. besluR.;ijn de volgende pensioenen verleend,, jjvap 'a j HIvempeneis., derwijzur aaii 'eone openbare lagere scliui Maastricht f Ci 1, Weert f 173 tSwartbroV'K, Door A. U'jybon, als 11. Keulen, als Weert l 0ü7. hooi te voren ic vuren le don minister van financiën zijn tot commiezen der -le Klasse bij de rijksbelastin gen Ueiioèind do hoeren A. C. L. Polalt, te Velden, en 11. de Boor, te Margraten. De heef van Douveren, onderwijzer 3e klasse, vrlegcr ouderwijzer ;.un de lagere sciioul te Ito 1 due, |a bij besluit vau don Gou- veiueur-Ggiliraat van Ned.-ludié, geplaatst als huipondtywijzer te Muutok (Banka;. Uit Lucern wordt aan de Dady A 'ens g meld, dat aanhoudende slagregens overstroo ming veroorzaakt hebben vau 't Yienvaldslad- Woensdag middag had zekere K. te Leunen, die bezig was met. het schoonmaken der klok in den j toten van de Kapel aldaar, tiet ongeluk vauiic ladder Le vallen, met het oilgeluklug ge volt dat hij aan du bekomen verwonding overJèod. Op -1 dezei slaagde voor liet examen in .Franseuo taal, h ger onderwijs, de lieer J. 11. Joosten, te Ho 'st. Zaterdag hfcd er le Broekhuizeiivorst oen treurig ongeluk plaats. De 2-1 jarige zoon vau don voeriuili lluiberts had een jong paard voor de kar gespannen. liet dier werd liCiC meester en sloopte hem ecu eind weegs voort, tot hij niet moer bij machte was zich vast te houden. IIij geraakte ouder hut rad der kar dat hem. over het hoofd ging en oumiddclijk doodde. Men meldt uit Kys het overlijden van den zuoreerw. iifeei' W. Kymael, gewezen pastoor te llony, in den nog jeugdigen leef tijd vau 40 jaion. Maandag namiddag is iu het Ursulinen- klouster te Sittai'd overleden de weleerw. issistentu der overste, M. Joseph, in de we reld Kuiiua Ritz, vroeger overste te Roermond. liet j rogramma voor den te Maastricht >p 20 dezer maand te houden internationalen wielerwedstrijd is nog met één nummer aan- evuld, ul. «wedstrijd van moet voor veilig- heidswielers (Saleiy Bicycle Scratch), afstand 'lOuO meier." Als eerste prijs wordt voor dezen wedstrijd uitgeloofd een gouden me daille. Hot kohier van don aanslag in de in komsten-belasting over USS8 wijst aan ruim 2800 belasting schuldigen met een totalen aanslag van 1 40123,31. De aanslag is bere kend ad 1.1) pCt. van bet vermoedelijke inko men, waarvan het hoogste op f21,000 on het laagste 1 300 is geraamd. Door de politie to Maastricht is een meisje gearresteerd dat, lot ergernis van velen cn tot spot der straatjeugd, in verre- gaanden staat vau dronkenschap verkeerde, 't Was do eerste maal niet, dat zij zich in dien toestand bevond. In do omtrek van Maastricht zijn naar men van daar meldt, do musschen dit jaar eene ware plaag voor den landman. Bij voor keur vallen deze vogels op de gerst, om ver volgens ook aan andere graansoorten hunne roofzucht te koelen. Kr zijn perceelen bouw land, waarop ue helft en soms drie vierden van den oogst door hen wordt, weggekaapt, Ook de beetwortelen worden door deze vogels beschadigd. E *rst wordt eene opening in den bladsteel gepikt en daarna het sap uit de plant gezogen. Deze eu meer andere ervaringen maken het zeer twijfelachtig, of do luuscli wel eigenlijk onder de nuttige vogelsoorten kan worden gerangschikt. M. Cl. Sc.Icit oei.ige jaren woonde te Vlo drop een bejaarde man uit Pruisen, die zijn vaderland verlaten had, omdat hij aldaar wegens het dragen van een haas in gesloten jachttijd een govangeni«straf van drie maan den moest ondergaan. Tevergeefs had hij gehoopt bij de troonsbestijging van keizer 1'Veder ik en v.m keizer Wilhem II van zijn straf ontslagen te worden, en toen hij het dezer dagen wegens dringende aangelegenhe den waagde cc i bezoek aan zijn familie over de grenzen te brengen, weid hij dadelijk door de politie gevat en naar Aken getrans porteerd, om zijn straf te ondergaan. Den 2en Aug. is tc Detirne afgebrand de laudbouwerswoiiing met schuur en stal van J. II. Van Heugto. De schade is aan ge bouwen f 1200 en aan roerend goed f 2G5. Alles is verzekerd. De Gelder/ander verhaalt het volgende -Wij kennen een hotel niet le Nijmegen waar het volgende gebeurde. Er werd een volksfeest gevierd, en het, program der festi viteiten bracht togen 4 uur 's middags den burgemeester, leden der Prov. Staten en an dere anloiileiten te zanieii in de kofliekamer van bedoeld logement. Het logement beeft geen vergunning tot verkoop van sterken i drunk iu hot klein tenzij aan personen, die er gelogeerd zijn. «Km bittertje," besteld de burgemeester. -Geen vergunning," zegt de liolliier. Kom, kom, gekheid." «Neen, mijn heer, maar ik wil 't den patroon wel vragen. Onmogelijk, h"cr burgemeesterik bun strafbaar als ik 't doe." «Kn als ik 't u dan eens commandeer herneemt do burgemeester. -Dat is iets anders. Jan, een bittertje voor ZKdelachlbare. «Keil bittertje," zoo bestelde te gelijke tijd een lid der Stalen, die even liet verloop van dit nieuwe vergunningsrecht had afge wacht. Nog sterker. Op de stoep van ceo hotel zit. tijdens de kermisdagen de commissaris van politie met familie en bekenden, liet ge zelschap gebruikt wijn. De commissaris be stelt een grog. -Geen vergunning, mijn- lieer," zegt de bediende. -- «Wat is datf" roept de handhaver der wet driftig, en op hooge poolen loopt hij naar den kastelein. Tien minuten later had hij den grog voor zich staan op de stoep en dronk ze op de stoep ten aanschouwe van honderden. Zó.) wordt deze wet toegepast. Met de slui tingsuren gaat het eveneens." Koningin Nathalie van Servië maakt in de laatste dagen mot hare zuster, prinses Kon logementhouder to Ofen hot oen ijskast maken, die hem 4l)ó gulden kostte. Het was een prachtig meubel, maar het hier werd er zuur in en het vleesch bedierf. De kast voldeed dus niet aan de eischen en hij wilde ze laten terughalen. De leverancier, die zijn geld reeds had, weigerde. Er zou geprocedeerd worden. I)e advocaat van den kastelein liet den fabri kant ontbieden, en dezo moest bekennen dat aan al wat in de kast stond een luchtje was. liet was in de kast ook alles behalve koel. Daar begreep hij mets vanhij kroop er iu en onderzocht het meubel eens driftig komt bij weer voor den dag en roept «Kr is geen brokje ijs in de heele kast te vinden en er is ook nog nooit ijs in geweest." Natuurlijk niet, zeido de kastelein, ik heb op uw kunst vertrouwd, als ik er nog ijs bij in moest doen. dan kon ik wel een gewone kast nomen. De advocaat lachte, de fabrikant lachte en van het proces kwam niets. Een arrestatie per vcloeipöile. Te Gran tham had een zekere Cartell een wielerwed strijd georganiseerd. Toon de entree- en inleggelden gebeurd waren, nnrn hij de km-, liet de velocipediston rennen en mankte zich per rijwiel uit de voeten. Nauwelijks was echter zijn afwezigheid bekend of de gezamen lijke wielrijders zetten hom in verschillende richtingen achterna. Weidia hadden twee hunner hem op een dor wogen ingehaald eu zij dwongen hem nu, op het stalen paard geze ten, terug te rijdeu naar de kampplaats, waar men hem aan do politie overgaf. Toen eenige jaren geleden een Berlijner te Kissingen kwam, zeide hij«Zoo iets moei ten wij in Berlijn hebben, dan was er iets van te maken." De wensc'n van dezen vernuftigen burger gaat vervuld worden. Iu eon tuin vau do Friedriehsstrasze te Berlijn is een minerale bron ontdekt, rijk aan water, met 2ti percent mineralen, sterker aan chloorcalcmm, magne sium, natrium, etc. dan de bronnen van Kreuznach en Nauheira. Toch zullen zij, die jaarlijks naar Kissingen gingen, wel niet te Berlijn blijven. Het Duitsche gerstebier krijgt in Frank rijk een geduchte concurrentie. Volgens de verslagen der Fransche Akademie van Weten schappen, aan wie do uitvinder Jaquemain te Nancy nieuwe industrie toelichtte, is de nieu we drank half wijn, half bier. Hij gebruikt de grondstoffe!! voor bierbrouwing, doch de gis ting brengt hij aan op de wijze gelijk bij de wynbereiding. Zoodoende verkjijgt hij een drank mot 5o/o alcoholgehalte, sterk schuimen de cn in smaak veel weg hebbende van Cham pagne. Te Parijs heeft de uitvinding der auto- maatmacliincs oen nieuwe toepassing gekre gen. Keil orgeldraaier komt op de binnenplaats vau een hotel en zét zijn istrument, dat even als een hoi loge opgewonden, geheel alleen speelt, in een hoek, waarna hij zich verwydert. Na verloop van een kwartier beginnen do verschillende bewoners van liet huis deze muziek moede te worden, gaan naar hot or gel toe en bemerken een gleuf, waarboven een bordje met do woorden om het orgel te doen ophouden; werpe men 5 centen in de gleuf. Kn waarlijk, na deze bewerking houdt het folter- werktuig oj) met spelen om echter na drie minuten weder te beginnen. In December van het vorige jaar huurde zekere Depuis, oen persoon van fatsoenlijk voorkomen cn met zeer hoffelijke manieren, oen huis te Brussel. Hij bracht volstrekt geen bagage moeslechts een valies en een paar pakjes. Nooit ontving hij brieven, bijna nooit bezoek. Op zekeren dag gaat hij in een hoe-

Peel en Maas | 1888 | | pagina 2