en omstreken. Van Petersburg S E L j (VI, ZATERDAG 'er: Uitge W. VAX DEX Ml XCKIIOF-Sassen. Deze Courant verschijnt ederen Zaterdag avond. Stokliolm en Kopenhagen. I-Feuilleton Uit het Oosten. StamH der Maan. N.M. (Ion 7e Dinsdag. E.K. 14® Dinsdag. V.M. 21° Dinsdag. L.K. 28* Wocnsdaj SOintl dor Xo u. 5, IC, 10, 22, 28 Aug. op 4.20, 4.36, 4.10, 4.50, 5.0; v in.; onder .10, .35, 7.23. 7.10, 0.57 n/in. Abonnementsprijs voor Venray franco per post voor het buitenland afzonderlijke nummers per kwartaal. 50 c. 05 c. 85 c. 0 c. Prijs der Advertentiën: van 15 regels ;t() c. elke regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, .'Duaal geplaatst, worden 2iuaai berekend. I Ingezonden stukken, Ad- vertentien, enz. voor dit BI.ui, worden uiterlijk Vrijdags mor gens vóór 12 uren ingewacht. naai* Do nagalmen, welke de officieele bladen van Rusland over hei. bezoek van Keizer Wilhelm uiten, getuigen van de meeste hartelijkheid, liet Duit- scho volk heeft aan 't bezoek bij den Gzaar geene overdreven verwachtingen geknoopt, maat van den anderen kant de hoop niet laten varen, dat liet be zoek nieuwe waarborgen voor den vrede zou kunnen geven. Tot deze afwachtende houding waarschuwde niet alleen de jongstleden houding van Rus land. rnaar ook de Vernederende be handeling van Pruisen en Duitschland in vroegere dagen. Gold Pruisen niet onder den Czaar Niculaas in 't oog van Rusland slechts als een -aanhangsel van Rusland" en sprak men destijds niet van een -Pa srhalik Berlijn." Zeker in tijd van nood dekten beide staten elkander don rug Pruisen den Russischen in de Ooster- scho oorlogen, Rusland dun Pruisi- schen bij de vei volging der pogingen naar vereeniging onder het Pruisisch hoofd. Doch 't voorbehoud der I'nii sische afhankelijkheid van Rusland, getuigde van Pruisen's zwakte. Hel Duitsche rijk was te sterk, om afhan kelijk van den wil van Rusland te zijn, en van deze sterkte stamt ook de Russische haat en wrok. lücii VfrsliiiaiCMcli Vorluuil. lil de avondkoelte van een boeten Zomerdag gelijk er in liet Noorden van Afrika zoo velen voorkomen, se li een do natuur als uit een dron- merigen middagslaap ie ontwaken. Do blade ren der boomen ueuleu la d«'<ir do zachte winden gestreeld en vei k wilei, terwijl de vogels vroolijk van lak tut tak huppelden, of op Imogen toon bun zoete avondliederen door de bosèhjos lieten schallen. Zuleiiua, oen jonge maagd, ook een kind der natuur, zat aan den drempel van baar woning op een schoon Al'i ikaaiiNob eiland aan de Mhldellandselie z<je en was in gedachten verdient,, llaar («ogen gingen over bet y.uc- -straud aan dn pene zijde, en keerden zu-li •straks «aar de audcr-o zijüé om bet landschap ie beziebligcn. Zij dacht echter niet aan de .selicnne uatnnrtuoneeieii. uiaar hoe kalm nuk gestemd, -sioud zij eenigszins verschrikt, op, •toen een boot in de verte naderde. Vreesde liet schuchtere kind, dal, haar geliefde vader, •dien zij wachtte, een onheil was overkomen Ja] was altijd angstig wanneer hij een tochtje in de zeegolf maakte. Nauwelijks was oen der roeiers uit de koot aan wal gestapt, of zij Hiep haastig naar "t strand haat' vader te ge- moet, die met een vluggen sprong in een Oog wenk vuor haar stond. Hij gaf haar een kus op het voorhoofd en wandelde vervolgens het Aan de verdiensten van een cen- trumslid, de wakkere Jörg, die op een noodzakelijk eensbondg-enootschap met Oostenrijk wees, is het te danken, dat Bruisen uit de klauwen der Rus sische afhankelijkheid geraakte. De verdienste van Jörg is te grooter, dat hij zijne stem verhief op een tijdstip, dat men nog te Berlijn op de Russische torenhooge vriendschap met den czaa'; zwoer. Maar te meer verheugde zich Duitschland, toen vorst Bismarck de gedachte aan een verbond met Oosten rijk verwezenlijkte. Dit gebeurde, toer. Rusland en de houding van Gortcho- kow steeds meer een verbond rnet Frankrijk mogelijk maakten en voor Duitschland een oorlog van twee kan ten lieten doorschemeren. Aan de buitengewone hartelijke taal der.orgauen van de Russische regeering zullen de Duitschers minder gewicht hechten, dan aan eene mogelijkheid, waarop deze organen zinspelen. Zij gevoelen zich niet bemachtigd *de per soonlijke betrekkingen te bespreken, welke hij 't Vertoeven van keizer Wil helm ender de keizerlijke familie ont staan kunnen zijn." Men beteekent dit op eene aanstaande echtelijke ver bintenis van den Russischen troonop volger cii eene zuster des Duitschef» keizers, 't Is waar in onze heden- daagscho politiek beteekent de bloed verwantschap bedroefd weinig. Het bewijs ligt voor do hand; de gemalin van den Czaar is eene zustei van de gemalin des Kngelscheii troonsopvol- gers. Maar als het nu tot eene vci- loving van den Russischen troonop volger en de zuster van keizer Wilhelm komt, dan zou dit besluit er toch voor pleiten, dat er uitzichten op een lange- myrtoubosclijü in waarachter hun woning ver scholen lag. Het omliggend landschap was inderdaad bekoorlijk een kleine waterval stortte zijn zilveren wateien van een vooruit springende rots en vormde een bevallig rivier tje aan welks beide oevers selioone boomen geplant waren. De hier bedoelde bewoners van dit heerlijk oord waren onderling zeer verscheiden van k rakter. zoo een vergelijking dit verschil mag aangeven, zouden wij Zuleima een duif en haar vader een tijger kunnen noemen. l)e vader, Selim geheeten, was een krachtig fraai gebouwd man van nog geen vijltig jaar, die moedig in den strijd vele gevaren het hoofd had geboden. Over zijn schoone gelaatstrek ken lag echter altijd een zekere grimmige droefgeestigheid, die aan de gei usihcid zijns harten deed twijfelen. Zijn weinige dienst boden en slaven sloegen die droefgeestigheid en neerslachtigheid van hun beer dikwerf met zorg gade. Vooral waren zij over liern bekom merd, wanneet bij aan zwaarmoedigheid ten prooi, zieli aan aller gezelschap onttrok en op een eenzame lotshoogte uien en uren met dollen blik in de zee zat te slaivj). AJoji had hem meermalen bespied, eu gezien, dat hij, als in wanhoop, do handen wiingeud zijn aan schijn var. den hemel keerdemen luid hem uiet de tanden hooien knarsen eu do hand over het voorhoofd zien strijken als kon hij zekere spoken vei drijven, die voor zijn geest oprezen. Dikwerf had Zuleima haar vader daar be zocht en met weemoed in 't hart. doch zwijr- goud aangezien. Zij had hem zoo menigmaal reu duur van vrede inventie betrekkin* gen voorhanden wa-eu. Werd nu deze hoop vonvezenlij kt, de ceuigste rustversl en desnoods muisje Van Petersburg' tlan zou Frankrijk torder; alleen staan stil moeitn zijn. reisde keizer Wil helm tot bezoek naar den Seandinari- schen heerschcr i aar Stokliolm en Ivopenhagen, /wed ins met Duitschland sedert lang bevrieid, en sedert 1881, toen de Badenscl keizer Wilhelm dei ^weedschcn kroon prins de hand rei! ie, zijn die vriend schapsbanden nauwer toegehaald. Met Denemarken ziet 1 heeft men het jaai gelen, toen Duitse onderscheidene bh provinciën Sleesw nam. liet volk w» hevig tegen Duits regeer'in gs kringen bij de hoogore mi versterking van K naar elk geval in. betrekkingen kleindochter van t anders uit. Daar lpö4 nog niet vcr- ilind de Denen na idige veldslagen de k en Holstciu ont- >kt nu wel niet zoo hland, maar in do icht men zich, zooals tairo uilgaven en de pen hagen bewijzen. Bij verwantschapt 'vDeensche hof tot den Czaa. zotMofc V.K" van o,3"leg de Deenschc sympatluën zeker naar den Russische!» kant overhellen. Zou er nu weder ecr.e vriendelijkere verhouding tusschen Berlijn en Peters- burg tot stand komen, dan zullen de betrekkingen tusschen Berlijn en Ko penhagen zich ook wel hartelijker voor doen. Ileeischte er inderdaad vriend schap tusschen Duitschlaiid en de Scan dinavische rijken, dan ware Duitscli- lands Oostzeekust in geval van oorlog met Frankrijk beschermd, en Duitsch land zou mindeil uitgaven en minder bezorgdheid hebben. Bij een dtiurzamcu vrede echter zou edue verlichting van de kolosalc militaire.lasten voor Europa bij de band genomen en nis een kind van de eenzame plek weggevoerd, 't Was een pijnlijke verhouding! Zij kende de reden niet van het lijden haars vaders en zij durfde hem ook niefj ondervragen. Hens echter kwam een woord over haar lippen, dat op een ondervraging gel ook en terstond onderbrak haar do man. -Vlucht Zuleima, vlucht van hier, van nr»ü weg; want mijn droefgeestigheid zal u doo- den i" -Vluchten, ik vluchten van mijn vader! Waarom dan in 's hemelsnaam? Den ik niet meer uw kind? spreek, vertel mij uw leed ik zal u troosten," -Noen, Zuleima," /.eido hij, terwijl hij zich zuchtje* uit haar armen los maakte, -wij kunnen niet langer te zanten blijver» leven; want gij zijt nog onschuldig als een jong kind; vlucht voordat gij genoodzaakt wordt mij te haten." -Ik geloof, d;.t gij van mjjn genegenheid en liefde overtuigd kunt zijn; maar liet wil wol zoo erg met wezen; zeg ujjj. lieve vader, i wat is de reden van uw droefheid Selim slaakte een diepen ztjcht en weende. Lange jaren waren vuorhij gogmui, doch nooit had een traan zijn oog bevochtigd. -Laat ik u aan mijn hart drukkenaan dat hart waaruit de ho-»p zoo lang verbannen was. Gij zijt mij een engel van God gezon den. Ik zal u alles mededeelcn. I)oor drilt vervoerd, ben ik zeer misdadig geweest. -Om my goed le kunnen doorgronden, om alles tc weten, moet gij allereerst mijn af komst kennel». L w moeder en ik hebben dit mogelijk zijn, terwijl het nu op dit punt verreweg: voor Amerika moet onderdoen. Doch zoolang elke authentieke Duit sche uiting over 't gevolg van 't Cza- renbezoek nog ontbreekt, zal men wel doen, niet al te groote verwachtingen te koesteten. Ook de teergevoelige beurs heeft in dit punt voor alsnog eene slappe houding aangenomen. Zelfs het publiek dient, alvorens te ooi doelen, eerst den toestand door feiten gestaafd te zien, Ziehier ten slotte, wat de Nat. Fidenle" over 't bezoek des keizers schreef en ons oen denkbeeld geeft, hoedanig de gezindheid der Deensche bevolking tegenover den Duilsehen kei zer is: »l)e gast des konings is tevens de gast des volks. Elke Deen zal den keizerlijke gast de grootste eerbewij- zing tooncn. Do cerbewijzing, welke den vader iu 1874 bij deszelfs bezoek te beurt viel, valt ook zijn zoon le beurt. Minder zou niet waardig zijn; ween kan. toch ^uiot vtw/>cl/A wov<I1 r»„ Men ziet het de Deen is kortaf! Geen land dat in de laatste jaren meer van aanschijn veranderd is dan Japan. Spoorwegen, telegraaflijnen fabrieken naar Engelsehei» on Ameri- 1;aanschel» trant, hooge- en middelbare scholen int t Europeesche professors, een dagbladpers, op de leest der Ame- rikaansche pers geschoeid, 't is alles om 7oo te zeggen uit de lucht komeu vallen, 't Was bet werk van eeiiigo doortastende mannen, aan wier hoofd graaf Ito stond, die in Europa en voor u geheim gehouden, oimJat gij op dit afgelegen eiland niets zuildt kennen van al het kwaad, wat er iu du groote wereld hutten ons geschiedt, -Ik zag het eerste levenslicht in Numidië. Mijn ouders waren van adel en rijk. 'i'uou Genserik ïnet zijn woest leger Mauritanië binnentrok, verlieten mijn ouders, dio ebt is- tenei» waren, het rijk en vestigden zich iu de nabijheid van de Sahara woestijn ouder be vriende stamgenoot eu. Mijn moeder, een zeer brave vrouw, gaf mij een echt ciuistolijke opvoeding: zij leerde mij do deugd liefhebben. Ik was gelukkig. Zij. uucli ik kon vermoe den, dat ik haar lessen uoit zou vergeten. Helaas, hoo ben ik later geheel veranderd. Op twintig jarigen leeftijd trouwde ik met de eenige dochter vau het s'amln'ofd en weldra zag ik iiiij tot een Imogen rang iu do logei- gclmrcn bevorderd. Maar ik vet langde iu de wereld te schitteren en nam maat regelen om oen plaats iu het leger van den koning van Carthago to verkrijgen. Ik had daarbij het voornemen onze christenbroeders te hulp le komen. Do wil was goed geweest, maav do getrouw heid aan mijl» beginselen schoot te kort. Ik was nog slechts weinige weken iu het Jetrer te Carthago ut' ik zag duidelijk, dat myu ge loof een hinderpaal was om succes te hebben aan het hot van Genserik. Ouder zijn regce- riiig immers weiden de Ciiristüueu onophou delijk Juecdoogeijoos vervolgd. Geen dag ging voorbij zonder dat eenigo gcloovigen als slaaf verkocht, gevangen gezv», ter dood ver oordeeld of viübfUUien Werden. Amerika brulden gereisd on de jonge Japanners aanspoorden om hun voor beeld te volgen en tc gaan studcercn aan Engclsche eti Amcrikaansche aka- demies. Ook vele Europeanen, inge nieurs vooral, trokken naar Japaner was daar een ruim en dankbaar veld. Het is een land met een groote toekomst. De politiek in Japan volgde den ge weldigen stroom des vooruitgangs, en wat vooreen 20tal jaren zou beschouwd zijn als een wijde droom, is nu weikc* lijkheid; het vraagstukeciicrgrondwets* herziening houdt de Japanschc gemoe deren iu spanning; graaf Ito, sinds drie jaren, minister-president, is afgetreden, omdat zijn ontwerp-grondwetsherzie- ning, dat de Duitscbe grondwet tot model had, geen steun genoeg vond. Van den aanvang af hebben graaf Ito en graaf Inuye te wurstelcn gehad met een deel van den adel, die den kei zer of mikado in zijn oude absolute macht wilde herstellen, de havens weer voor de vreemdelingen sluiten en een eind maken aan do Westoi sehe bescha- yingjn hun land. De oppositie vond echter niet dén 'minsten steun bij het volk, en ook niet bij den mikado. De poging echter van Ito cii Inuyo (deze laafsfe was minister van Buiten- landscho Zaken) om aan Japan eon »»i<ïu w e grondwet te geven, die 1 o, land in de politiek volkomen gelijk zou ma ken aan Pruisen, was le kras. l)o Japanners zijn meer vooi* de Engnlscho staatsvormen. De oude adel heeft van deze o nstandiglioid partij getrokken om Ito den voet te lichten, doe?» is vei'der niet geslaagd. De ministor- president heeft zijn ontslag genomen ei» is opgevolgd, als Hoofd van het Kabi net, door graaf Kuroda, minister van Jk maakte hot voornomen Carthago to ver laten en huil reeds olies iu gereedheid go- hracht. toen ee:i brief van mijn moeder mij molde, dat mijn vader in een gevecht niet den imbtirigwi »t»un vcimoord was. J)it treurige nieuws deed mij overhaastig do stad vei laten: ik moest oen voornaam aan voerder worden. Maar spoedig zag ju mjjn ongelukkiger! toestand beter iu en dankte don b' iucl. dat ik stil in den schoot mijner bloed verwanten kon leren. Wij bewoonden het eiland Lotos on waren gelukkig omlei ons. Do overgeblevenen van onzen >»a:u vereerden mij en mijn vrouw had mij hartelijk lie?'. Op bet onverwachts werd uwe inooder eehier van mijne zijde weggerukt o i ik wa> ontroostbaar. Om mijn leed te ver zetten. 'wnU'Ot ik weder naar do hoofdtiad terug to koeren. lint was mi.in ongeluk! Konigoi» Ijjd later IkhhI ik mijn diensten aan. bij een Muiiuuimo* daalixeh up^u>rbor>fd, die zo gaarne aan nam en mij schitterende vonruii/iolileit in 't verschie» gat. Ik word oen zijner maclitigsl# viie^dcu, -Miju g"ed geluk in mikte mij vorblind. mcoudó dat iK oliri<ten kon /.ijn en mij voor 'l uit wendiraD ucn Mcbainmcdaau godiu^wi. Dit verimid aan mijn godsdienst en uiy -A'U ver/.wakte mijn godsdicMi>li/e nveHuigiu^. Langzamerhand dwaalde ik van lu>( geloof af. Hei woeste krijgsmansleven verstikte eiko wroeging en ik bad d,en etiV'iUu stap tot ge- luofsverzakiiig geztL *\o\ VOlgt.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1