I s HOLLO WA Y 3 PILLEN EN ZALF. Heeren Landbouwers! SISTE SIGAREN Lekkere Rooktabak V. FONCK. - Venray. PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluiikalk Zomergoederen, Groote Gracht N<( 1166 k' Beste Portland-Cement BESTE GIPS. Boek- esi Courantdrukkerij. 1 W W 3 -1 ft H ft H loekhandei en Boekbinderij. ©3 e eieren en en gevulde Bedden ó\s' P. |J. SeMlii-ftAtljei otste Kleeder-Magazijn der omstreken SPOORWEGDIENST DE PILLEN „De Keulsehe Ilagel-Assurantie-Maatschappij JKT HEDEN "CE Michael Drccsscn-LiiUers, Best Lijnmeel f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, ÜjL ENZ AA&3» Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. Maastricht. Alles op maal. Eigen fabrikaat. P. LUTTERS. z i P f Va en Peluwen. st e rr'js. Va5 (Kleermaker te Horst. AGENDIENST "V enray Station WagiMidtensl-ümlcrnciiiing ZOMERDIENST. zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeld heden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid veder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, ei.en aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. Rn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DB Z Xj IF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beonen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van .Jicht, Rlmmatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, VEKKOtlDIIEiD en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geqne mededinger, en geneest he too verend saamget.rokkon en stijve Gewriehton. Alleen bereid in Thomas HOLLQWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen.SS3 OXFORD STREET, En worden verkocht 111 Potten en Doozen van Is. li/sd., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijncn-ycrkoopers door do geheele wereld. Do menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek telken jare-en bijzonder in het afgeloopone, zwaar geteisterd werd, leerden u de no.odzakelijlv.heid kennen, uwe veld vruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u dc beste gelegenheid snel een gr<>n<Ek»pita»l vau .*S ^ilBioen -IOO OOO Gulden, benevens ©eit reservefonds vnu JMMI.GOO Giaïden. Tem zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den giond, als: klaver, granen, peulvruchten, beelenwortelen, vlas, hennep enz. Dc duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstontelijk bewijs dm- lnyauteit en soliditeit der Keltische Iïacjel-Assurantie-Maatschappij, welke-' vertegenwoordigd de provincie Limburg door de Heeren M. VAN DB VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. J. A. Roobroek gem. secr. II. Dautzenberg gem. secr. II. Creemers J. H. Bertrams J. van Ass II. Smeet s A. J. Wicrtz wethouder H. van Boom ,T. Ilenckens H. J. van Bommel H. Geenen K. F ra nek gem. ontvanger J. W. Dols gem. ontvanger W. Th. Trienekens J. J. Döbbelsteiu gom. ontv. M. H. Peters G. Tervooren L. Schobben L. Elias wethouder G. Pubben gera. ontvanger AGENTEN voor plaatsen waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, ge lieven zich te adressecrcn aan het Iloofdagentschap gevestigd bij Jules Jlenrar, Groote Staat no. 1S25 Maastricht. te Gulpen. M A. H. Wetzels te Heerlen. Voeren daal. P. H. Evei-ts gem. ontv. Se ven urn. Maasniol. A. H. Aerts S wolgen. Roermond. ('b Hennen Nieuwstadt. Heel. J. F. Savelkoul wethouder Grevenbicht. Bunde (adres C. A. Men lor gem. sec. Beesel. Maastricht.) H. Raeven gem. ontv. Ulestraten. Kerkrnde. J. Hermans lloensbroek*. Venloo. L. Janssen Gièlens Helden. Arcen J. Maasen gein. ontv. lioggul. Kessel. J. Knapen Weert. Susteren. J. W. Wolfs E ijsden. Schaesberg. J. Lom mens gein. secr. Beek. Merkelbeek. W Schrneitz Joosten Echt. Baarloo. J. 11. v. d. Venne gom- ontv. Maasbracht.. Simpelveld. Fr Koofls Bergen. Iloi-n. P. C. Ratten Sclnii'n(Heei'). Wanssum. C. J. Joosten Nederweert. Waubach. c'. A. Vernoij Sittard. Valkenburg W .Janssen St.Odiliënbcrg Ottersum. A. Perenboom Mook. en te verkrijgen bij Gi'ootestraat., VENRA Y. VERKOOPT beste zuivere Amei'.ikaanschc 1 Liter 10 Cent. 5 48. - 10 - 05 - VOORHANDEN: Reuversche en Tegelsehe blauwe pannen A f 17.0.0 2e soort f 15.00 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen A 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij groi ie partijen billijker prijzen AARDEN KOEBAKREN. a 19 («eildon PEK 100 KILO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 cuts. fix'" drie mnandem. Extra-Editie van de Bazar. Dc abonnees op de BAZAIi, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a /'0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolilhograp/tie voor gekleurde borduursels Voor niet-abom.ées op de RH^HRis de prijs van liet TIJ DSC IIRH' T I OUR FRAAIE IIAND WERKEN f0.75 PER B MAANDEN. Edition van de Bazar O nummersf L 6 met O gok 1. platen - 1.50 O n "3 geknipte patro. - 1.50 0 6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2.— Bij A L DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Ui tg. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. De Ondergeteekende be richt dat bi; hem verkrijg baar is een prachtig assorti ment van als: Ratiné, Flokoné, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkines, Baai, wollen en half wollen Stoffen, enz. enz. en eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in alles van zeer goede qualiteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/-2 korting. Patersstraat.VENRAY'. V. FONCK. Voorhanden in groote keuze: Fijne Heeren hi Dames elastieken en knoop hottinen. Heeren elastieken botiinen uit, één stuk of met banden van af 4.50 gld. Jongens dito 3,50 Dames elastieken bottinen van af 3,50 Rijglaarzen in alle grootten en soorten van M 00 cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SCHOETTElSr Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Heeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek., knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof en waterdicht zijn van af 4,50 gld. I Bij den Uitgever dezes is de inteekening opengesteld op en liet prospectus verkrijg baar van Het ALBUM EERLANDIA J^ATHOLICA dat is ^«dlicifcnis fit 5ta;tt tier Ejdqirouutric §hwl|t Aan Z. H. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van het jaar O. II. I8S7. Dit belangrijke werk is in de Latijnsche en Ilollandsche taal keurig gedrukt, op oud- hollandsch papier van groot formaat, het, is voorzien van 3 CSai'omo- en talrijke andere LstSiagraphievi en beslaat ongeveer 65G bladzijden. De prijs van het complete exempl. gebonden is f30,— Van af heden verkrijgbaar: aan f 6.25 per vat a contant, alsmede O S w w V W I H '2 - s W g O t-H Q W O O. w rv*. o ni o j pt als bekend is, alles aan den minsten prijs. I S3WX©»<E=S»o Buxkin jas en, buxkin brookon, buxkin vesten, buxkin palletots, buxkin demi saisoens. Msichestér jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en vesten. Pilo iroeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Beste zwarte laken en buxkin pakken. Heeren- en burgerpakken, in Fransche, Üuitsche n Engelsche 1 ixkins, en demi-saisoens. Eene schob laken petton den aanstaaiu Alle soorte merinos, een dkatoen, taf.'11 voor toeren een mooie soi "hemden, sliep; Hors ter fa! weef katoen, e sorteering vilthoeden, communie-hoedjes en flambards, zijden petten, ui lederen petton. Eene mooie sorteering nieuwe stroohocden voor m zomer, buxkin, lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche nassa gekleurde kleerstoflen, mooi katoen kleerstoffen, pellen, ruw kens, servetten en meubel-katoen. De nieuwste mode in zijden linten n-abandsche kanten en mutsen, bloemen en veoren. rusoheïi kragen, zijden strikkei en dassen,, zijden doeken. Fransche merinos gekleurde doeken en jeering, gekleurde zomordocken. Allerhande soorten kragen en voor- go_ en strikken. 015 ikaat; van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen thieken, 3 nnen on wollen weefgarens, en geverfde-wollen en katoenen garens, q- HAITDEL IHST: koloniale waren, boter en eijeren, steenen potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Tnlandsui spek en vet, Amerikaansch spek en vet en hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer lagen rijs per 100 kilogram. Alles aan titerst gestelde lage prijzen, en bij een partij te foop dan wordt de prijs verminderd. Ondcriaeinin^ II. J.V\SSlik\ Ilótel "Gouden Leeuw" Uren v a n V ERTR E K van Venray naar 't Station 7,30,9 ,40 voorm. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 namid. Table d Hóte 1,30 heure. Diners A toute heure. W. POELS. Dienstreg-eling- van 1 Oct. VERTREK van ITótel Pom.s 7.SO, 0,-10 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, n'm. Tabic il'IIiRc 1 heure. S>iaci-M a joule licui-c. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar NIJMEGEN V. 0.59 8.48 Mook Heumen. Lind.-Katw. Knik Beugen Rijkevoort Boxmeer Sambeek Vortum Vierlingsbeek Smakt-Holth. Venray. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Lott. Grub.-Kloost. - Blerick VENLO. .A. .15 door door 7.22 7.29 door 7.38 door door 7.48 9.4 9.7 9.9 9.15 9.24 9.30 9.35 9.39 9.44 9.57 door 10.2 7.58 10.11 door 10.17 8.8 10.20 8.18 10.38 8.23 10.42 8.34 10.53 8.39 10.58 Venloo. 12.18 4.24 7.55 12.30 4.37 8.14 door door 8.17 door door 8.19 12.39 4.40 8.20 12.47 4.54 8.30 door door 8.43 12.55 5.3 8.49 door door 8.53 door door 8.58 1.5 5.13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.14 9.56 door 5.49 10. 1.45 0. 10.12 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick 5.36 10.1 2.5 4.14 7,5<i Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10,15 2.21 4.21 8.8 Meeiio-Tionr, 6.6 10.25 2.35 4.3S 8.18 Oirlo. 0.15 door 2.44 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt Holth. b.31 door 3.door door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sam beek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer. 6.59 10.57 3.2S 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 9.— Cuijk. - 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Heumen 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-!llaas<ncht Venlo vertrek 6 44 11 2 3 6 40 8 25 Tegelen 651 11 7 2 10 6 48 8 33 Reuver 7 3 11 16 w 2 22 7 8 43 Swjilmeu 7 '4 11 27 2 33 7 11 8 54 Roermond 7 23 1136 2 45 7 21 9 4 Mnasbracht 7 33 11 46 1. 2 55 7 32 Echt 7 42 11 54 3 4 7 41 9 20 Susteren 7 50 12 1 e 3 12 7 49 9 28 Sittard 7 59 12 10 322 7 59 9 38 Geleen 86 12 16 3 29 8 6 Beek-Elsloo 8 13 12 23 3 3?;8 14 9 49 Bunde 8 23 12 33 3 48,8 25 Maastr ich t a an k 8 32 1241 3571834 10 4 Alaa§li'icIit«YeiiIe Maastricht vertrek Bunde Benk-Elsloo Geleen Sittard Susteren Echt Maas bracht Roermond S walmen Reuver Tegelen Venlo 1 10 7 19 7 29 7 36 7 42 751 7 53 8 7 8 18 8 26 8 35 '8 46 18 52 9 40 9 50 10 1 10 8 10 15 10 25 10 33 10 44 10 57 U 6 11 15 11 28 11 35 1 53 23 2 14 221 2 29 2 39 2 47 2 58 3 131 3 22 331 3 46 3 52 8 52 8 42 9 03 910 917 9 27 9 35 9 46 101 10 09 1018 10 32 10 39 Venlo v, 5 50 Blerick 6 03 Horst-Sevenum 6 25 Yenlo-liottenlaiu Helenaveen Deurne Helmond Nueneft-Tong. -Eindhoven Boxtel Ti I burg Breda Dordrecht Rotterdam 6 50 7 04 7 33 7 824 9 12 9-1: 103 9 38 9 54 10 19 1043 11 11 1148 12 19 10 1122 1006 1021121. 1039 12 31 1049 17 1123 1135 12 22 1 132 1240 12 51 1 4 1 14 l 38 1 58 2 23 3 3 30 345 Kotiierriain-vetilo 5 33 618 7 1 7 28 Rotterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Tong Helmond Deurne Helenaveen Horst-Sevenum 92" Blerick e Venlo 9 42 830 83' S4S 900 909 S SOI 10 f:2112 24 1 24 9.19111 5 i 10 14'11 41 10 44,12 7 11 IS' 12 34 1154112 53 122 12 1 13 12 30 12 40 12 57 1 15 120 156 2 30 3 11 4 18 510 5 24 5 40 5 51 610 6 27 6 32 4 04 714 7 20 7 32 - 7 46 - 7 54 4 47 8 5 818 5 05 8 27 5 30 8 59 5 47 9 25 6 13 9 54 6 52 10 53 7 22 11 23 5 30 67 7 52 8 40 8 52 910 9 30 9 44 109 10 33 10 38

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4