ST ea omstreken. Het rijtje rond. DE EERSTE ZAAK ZATERDAG 4 AUGUSTUS 18S8. No. 32. Uitgev( W. VAX 0E.\ MU\fK 110F-Sassen Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag avond. Febiilleton. De Romeinsche Stand tier .liaan. N.M. den 7» Dinsdag. E.K. 14» Dinsdag. V.M. 21" Dinsdag. L.K. 2Se Woensdag. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray 50 c. l'ranco per post 65 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Staiul der Zon. 5, IC, 10. 22, 28 Aug. op '1.26, 1.36, 4.16, 4.56, 5.6; v ra.; onder 7.46, 7.35, 7.23. 7.10, G.57 n/m. r Ingezonden stukken, Ail- yertentiën, er.z. voor dit Blad, worden uiterlijk Vrijdags mor gens vóór 12 uren ingewacht. Algemeen wint de overtuiging veld, dat de Europeesche vrede op dit oogen- blik als verzekerd te beschouwen is. En wel zóó, dat er een nieuw leven in aantocht is, een leven van rust en genoegen, vermengd met alle welrie kende kruiden van vooruitgang en nog meerdere verlichting!? Het is te hopen, dat zulks waar worde, want liet is zeker een verblijdend teeken voor do bestendiging der internationa le betrekkingen, dat men op de voort durende troepen versterking in de grootere staten weinig meer acht geeft. En de vermeerdering der soldaten wordt daadzakelijk zoo ijverig door gezet, datmen werkelulc niet weten kan'ü^ff mén'binnen jaar en dag over al weer niet hoort van nieuwe militaire lasten. De krijgstoerustingen staan, in weerwil der schoonste vredesver- zekeringen niet stil; zeer zeker het rijtje gaat rond. De legerversterking ging uit van de Fransche ministers van oorlog, deze heeren wisten nauwkeurig vooruit, dat de dagen van hun regiment niet van al te langen duur waren en daar om deden zij alles om maar roem te behalen; steeds meer soldaten, meer geschut, meer paarden, betere gewe ren, betere munitie, enz! Als dat alles volgens, een vastgesteld plan on deelbaar doorgezet ware, dan zou men IX MIJNE NIEUWE BETREKKING. 15) •Spreek de waarheid," vermaande ik haar. Zij zag mij met grooten angst aan. «Weetgij dat ook?" «Ik wil het van u weten." Zij dacht werkelijk dat alles verraden was en wrong de handen. «O, mijn God, mijn God, mijn arm kind! Maar zij is onschuldig! Geloof mij, heer directeur, bij alles wat heilig is, zij is onschuldig, zij heeft geen deel aan de misdaad. De moederliefde had haar hart gebroken, zij weende bittere tranen van angst en berouw. «Vrouw," zcide ik tot haar, -alleen eene volledige bekentenis van uwe zijde, kan be wijzen, dat uwe dochter onschuldig is, zooals gij meent." «Zij is het!" riep zij en verhaalde het vol gende Alfred was eergisteren avond om acht ure in hare woning gekomen, zooals hij dikwijls deed, sedert hare dochter niet meer bij hem diende, hij was, zooals gewoonlijk, met hef meisje alleen geweest, toen hij kwam had de vrouw gevonden, dat hij er bleek uitzag, maar verder had zij niets aan hem bespeurd. Kort voor tien ure was hij met het meisje uitge gaan, zij hadden gezegd, dat zij een halfuurtje te Parijs veel meer bereikt, veel geld gespaard en Europa daarbij toch eene duurzame onrust ontnomen hebben. Maar steeds ging bet achteruit, de millioenen werden verkwist en in weerwil van alle legerversterking is Prijs der A.dvertentiën: ▼an 15 regels 30 c. elke regel meer 0 c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Adverieniiën, 3mnal geplaatst, worden 2mnn] berekend. eigenlijk op grond del eiicn zich heb ben moeten doen zeggen, (lat zijne beide naburen de vreedzaamst gezindheden der wereld bezaten; wint als zij wer kelijk oorlog wilden, did had Rusland in 't voiigjnar erbarmelijk klop gekre- toch de echte kracht verzwakt gewor- gen. De gelegenheid vaü een spoedigen den, want de -Fransche soldaat is in zijne bekwaamheid achteruitgegaan. Met de krijgstucht slaat het ook niet best en de militaire strakheid en de exercitie laten veel, veel te wenschen over. De laatste groole parade heeft, wel is waar de Parijzer troepen eene bijzondere aanerkenning van den pre sident der republiek gebracht, maal ais een Duitsche generaal zulk eene parade marsch bij zijne infanterie zou zien, o wee! Zooals men weet, hadden de groole, militaire krijgstoei ustingen in Frank rijk ten gevolge dat Duitschland even eens, tot eene vermeerdering der leger sterkte oveiging. In kritieke dagen moet men op alles voorbereid zijn. Het leed. in de. legervers.tGrhixKj«<>n. achter te- blijven, konden Düitschlands Oostèrsche uaburen niet verkroppen, hoewel in den Rijksdag bij de bespre king van het septenaats-voorstel nog uitdrukkelijk er op gewezen werd, dat meu bij 't nemen van dezen maatregel alleen 't oog hield op Frankrijk en volstrekt niet op Rusland. Maar dc minister van Oorlog NVannowski te Petersburg, de graaf Gurko te War schau en andere militaire grooten van 't Czarenrijk wilden toch ook hun licht eens laten schijnen en begonnen de enorme troepenversciiuivingen naar Po len, die weder Duitschland en Oosten- rij k-JIongarije tot tegen-maatregelen noodzaakten. De Czaar Alexander had gingeD wandelen, toen zij even na half elf terug kwamen, was Alfred niet binnen geko men en het meisje had er zonderling, verstoord uitgezien zij, de moeder, had gevraagd wat haar scheelde, en nu had zij huilende en jam merende gezegd, dat Alfred's vrouw op ster ven lag. Alfred had vroeger wel eens gesprek ken gevoerd, alsof hij van plan was. zijne vrouw vergift in te geven, maar hare dochter had dit mei als ernst beschouwd en iieiu ook steeds gezegd, dat hij het niet doen moest, il.it zij met het huwelijk gaarne wilde wach ten, tot zijne vrouw haar natuurlijken dood stierf, liet meisje was ontroostbaar geweest en zij. moeder en dochter, hadden tot twee ure bij elkander gezeten, toen er eensklaps op de blinden geklopt werd. Allied was komen zeggen, dat zijne vrouw om twaalf üie was gestorven en laj was dadelijk weer gegaan." Dit waren de mededeelingeu der vrouw, in vele opzichten openhartig en uprecht. Lit haar man was niets te krijgen hij verschool zich achter zijne gewoonte van graag te drinken en gauw beschonken te worden, hij wist dus met, wat er in zijn huis was voorgevallen en kon niet instaan voor hetgeen zijn vrouw en de anderen in huis verrichtten. Louise Sclimid bekende, dat Alfred in den afgeloopcn nacht, na het verhoor, in het huis barer ouders bij haar geweest en dat hij er vroeger ook nu en dan geweest was, als zij iets voor hem moesten koken, dat hij te huis niet krijgen kon. Zij had dit tot nu toe uit angst verzwegen, dat, zooals zij thans inzag, zeer verkeerd was cn haar nadeel kon doen. Al het overige ontkende zij onder het storten en zegerijken strijd tegel Rusland was voor Duitschland en Cbslenrijk-IIon- garije buitengewoon guriitig en Servië, Rumenië, Bulgarije on uurkije zouden zeker nietten achteren gestaan hebben. De Russische troepen waren destijds verstrooid op marschen, in hare kwai- tieren zonder genoegzame verpleging, dc verdedigingswerken in Polen lieten veel te wenschen over, j in éen woord, als de verbonden keizerrijken met ge weld oorlog wilden gehad hebben, zou Warschau waarschijnlijk reeds na één slag gevallen zijn. Na de Russische maatregelen aar. dc grenzen werd in Duitschland beslo ten tot een weerbaarheids-voorstel, waardoor Düitschlands rjilitaire macht •.,.....1...-iV'vii Oost C'V." rijk Hongarije trof passende veilig heidsmaatregelen aan de Russische grenzen in Gatlicië. Om echter nog meer tc doen, zal in den herfst-even-: eens een weerbaarheids-Voorstel te Weenon aangenomen worden, welks wezenlijke bestemming eene verhoo ging van 't jaarlijksche rekruten-con tingent van schier 10,U00 man is. Rusland is reeds uict eeue nieuwe versterking plotseling voor den dag gekomen. In plaats van 235,000 re kruten zullen jaarlijks 250,000 ouder de wapens geroepen worden. Dit klinkt vreeselijk, maar even goed als de 235,000 man slechts op 't papier be staan hebben, zullen ook de 250,000 man alleen op 't papier blijven. Maar xnet de nieuwe militaire geld- uitgaven gaat hei, er. dat is dc hoofdzaak nog steeds de rij rond. Aan welken staat zal nu de beurt komen? Om zich een denkbeeld van dc legersterkto der groote mogendheden te vormen, ziehier het statistieke lijstje van 188788.- I.fgersterkte in tijd van vrede: van oorlog: Engeland 220,000 000,000 Frankrijk 510,000 3.700,000 Oostenrijk 200,000 1,500,000 Italië 175,000 2,300,000 Duilschland 480,000 4,000,000 Rusland 840,000 4,000,000 Kil met de nieuwe wetten in geval van oorlog Engeland 1,200.000 Oostenrijk 3,000,000 Frankrijk 0,200,000 Italië 3,000.000 Duitschland 6,408,000 Rusland 0,506,000 Onder de nieuwe militaire wetten ~""*1 '"Ha'.eh0^0 - '■•".t'üpeeMlu> v op voet van oorlog uit 17 millioen man schappen bestaan, terwijl de begroo tingen tot onderhoud van de oorlogs- krachten nu gezamenlijk 3i/s milliard l'rancs bedragen. Tc recht zou men dus kunnen vra gen, waar moet bet heen en wanneer zal daar een einde aan komen? Indien de kleinere staten van Europa het voorbeeld der grootere volgen, iets wat even dwaas als drukkend zou wezen, dan zouden, als de rij rond was, de bovengenoemde verbazende uitgaven nog verbazend stijgen. En daar behoede ons God voor! van tranen. Alfred was een door en door koel. hard vochtig mensch, die gecne eiikele plaats iiad, waar men hem treffen kondat hij in deu afgeloopen nacht, na alloop van /.ijn verhoor, in de woning van Schmid geweest was, kon hij, nu ik hem de bewijzen voorhield, niet meer loochenen, hy gaf voör wijn aan de familie Schmid gebiacht te hebben, om hen schadeloos te stellen, voor de l angst van hun lang verhoor want. dat zij ^rhoord waren, had hij moeten deuken daar ik hem naar het meisje gevraagd had. Om het meisje niet noodeloas in de zaak te trekken, had hij zijne tegenwoordigheid in hare woning, aanvankelijk entkend. Al het andere bestreed bij, zoo de Schmids meer ge zegd hadden, Man begreep hij dit niet, de angst, moest hen hel hoofuop hol gebracht hebben, daarbij bleef het. Ik ondervroeg vrouw Schmid in zytic tegen woordigheid de vrouw herhaalde hare opga ven, hij haalde bedaard de schouders op en zeide haar, dat liet hem ouiegrijpelyk was, hoe zij aan zulke leugens kwam. Tot eene onderlinge tegei.bpraak tusschen moeder eu dochter kon ik liet niet brengen, dit was iets, dat mij toonde, Uat in de bedor- veuste men.-chen, toch altijd! een kiem voor betere gevoelens leeft. Volgens het uitdrukke lijk voorschrift der wet, had k moeder en kind moeten ondervragen, teneinde hen zoodoende in de val te krijgen, maar de vrouw verklaarde mij telkens, met eene v&sthcil, die ik niet kon verbreken, dat niets ter wereld haar zou bewegen, hare dochter ook' maar een enkel woord voor te houden, dat haar tot een leu genaarster kou maken. Ik moest daar dus van afzien. Tegèn Alfred, had ik door de mededee lingeu der vrouw, gegronde bewijzen ge kregen, als laatsten grond, waarop zijne straf verzekerd moest zyn. had ik nog slechts het bewijs noodig, dat hij in het bezit van arse nicum was geweest, en dit bewijs zou het kleine Grietje Kopp mij verschaffen. Daartoe moest ik mij van eene kleine list bedienen. Die hatelijke ruiter aan de Hannoversche grenzen, had eene geheime zamenkomst met een man gehad, waarin ik met groote waar schijnlijkheid, den vreemdeling uit de herberg, dus den vleeschhouwer Alficd had meeneu te herkennen. Ik verbond daarmede de ge dachte, dat Alfred van dien man het vergift gekregen had. maar wie was de ruiter? In de hérberg had niemand iels van hem geweten, maar Frits Beck, dc minnaar van Grietje, luid hem gezien eu scheen hem gekend te liebben, de onbekende kon dus door zijne tusschcukowst ontdekt worden, maar waar hield Frits zich op? En hoe was de door de justitie vervolgde, spoedig tu vinden, dat hij de noodige uitkomst gaf? Dit was alleen door Grietje Kopp te ver krijgen en als zij wist, waarom het te doen was! dan zou zij er niet toe le brengen zyn. Ik sprak mot haar oom Kopp, over haar en den jongeling, het testament der gestor ven vrouw was geopend, het meisje waren vijfhonderd thalers vermaakt, de oom was bereid, in gemeenschap met de andere bloed verwanten, eene gelijke som er bij te doen, correspondent van hot -IlanclelsM. v. Antwerpen" schrijft het volgende over de door do Kamer aangenomen pro vinciale en gemeentelijke wet: De groote slag is dan geslagon; met 2ü9 tegen 97 stommen heeft He Kamer de gemeente cn provinciale wet aangenomendn leden mogen nil als zoete kinderen naar huis gaan, na hunnen moestor in alles zijnen zin te hebben gegeven, ten minste in dc voor naamste punten, want over de rest bekommerde Grispi zich al even weinig als dc Kamerleden zeiven. Het is hem dan ook niet le doen om eene merkelijke verbetering van het stelsel, hetwelk tot dusver in Italië in werking was, dan wel om eene soort kieswet samen to Hanson, welke altijd on overal aan dn regeering de macht zou geven, om in do verschil lende besturen eene meerderheid naar haren smaak te krijgen. LW w.t is niutu als een kolossale kies-knoeierij, van het begin tot het einde. Het was dan ook alleen op deze punten dat Crispi onverbidde lijk was en vast op zijn stuk stond; in al het overige was hij zoo inschik kelijk mogelijk, hoewel men toch zoti zeggen dat liet eigenlijk de hoofdzaak was. Om maar iets te noemen, de artikelen en paragrafen, welke liet bestuur van gemeente en provincie betreden en dus dc hoofdzaak zouden moeten wezen, zijn door de verschillende amendemen ten zoozeer veranderd dat de ooispinn- kelijke wet geheel onkenbaar geworden is, of liever dat er van hot ontwerp der regeering in dit opzicht niets meer is Daarvoor zou in Hannover, maar ver genoeg van de grenzen, eene boerenwo ning voor het meisje gekocht worden en de jongelieden konden dan trouwen.'" Het meisje was buiten zich zelve van vreugde, toen zij dit hoordezij reed met haar oom naar de grenzen, om Frits haar geluk aan te kondigen, ik reed er toevallig ook heen cn ontmoette Kopp en Grietje, toen zy in de nabijheid van de herberg aan de grenzen, hun onderhoud met Frits hadden, hij herkende mij dadelijk- ik nam hem ter zijde en vroeg naar den hatciyken ruiter. -De scherprechter hier aan de grenzen," gaf hij ten antwoord. Daarop liet ik mij diens naam cn woon plaats opgeven en reed toon verder naar de Hannoversche stad, waar ook reeds de op vrouw Alfred gepleegde moord was bekend geworden. De scherprechter bekende dadelijk, dat Alfred van hein bet vergift had gekregen, op de plek, waar ik hen zoo nabij was geweest; waarvoor hij dit noodig had. had hy niet gezegd. Dc geheime zamenkomst was boven dien noodzakelijk geweest, omdat de verkoop van vergift door paniculieron, in Hannover was verboden. De Hannovcrscho autoriteiten gaven my den man mede naar Pruisen, waar hij zijne opgaven in Alfred's tegenwoordigheid her haalde. Alfred's koelbloedigheid was intusschen eene verstokte ongevoeligheid geworden, hij werd slechts door een gevoel beheorscht. de zucht tot het leven en dat leven redde hij, als

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1