HOLLOWAY S PILLEN EN ZALF. BESTE SIGAREN PETROLEUM beste Kluitkalk Zomergoederen Boek- en Courantdrukkerij. Boekhandel en Boekbinderij. v en gevulde Bedden W AGEN DIENST SPOORWEGDIENST Keeren Landbouwers! Lekkere Rooktabak V. FÖNCL - Venray. Bij J, CAMPS, Oostrum, sa» Groote Gracht N° 1166 Beste Portland-Cement BESTE GIPS. <1 SI 3 i e4eren eo g °/e *ste P 1 Het Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken DE I3 II_/LK:Nt „Pc Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij." HEDEN 1Ü' Michael Di-ccsscii-Lultcrs, Best Lijnmeel f 0.50 'rijdschrift voor fraaie handwerken. Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. Maastricht. Alles op maat. Eigen fabrikaat. P. LUTTERS. h r1 s p en Peluwen. p/,'7s. Vas Kleermaker te Horst. V enray Station Wiigf'iKÜeiisl-Omici'iicimiig ZOMERDIENST. n //aivet'cw liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zi.i geven Unacht en gewondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar Ier genezing va« .alle kwalen, ei/en aan "t vrouwelijk gedacht, onverschillig van wolken leeftijd. Ku ©wile taal haar voor Kindoren van eiken ouderdom. ID ZB Z is een onfeilbaar geneesmddcl voor kwade Boenen, zwerende Borsten, veiomlerde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van .Jicht. Rlnimat.iek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEKLJ'IJX., HRONC11ITIS, V Kli KOU DU KID en IIOKST. Ter genezing van lóhergezwellen en allo soorten van Huidziekten beeft zij goono mededinger, en geneest botooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doozcn van ls. li ?d.. iis. Pd.. 4s. f»d11?.. '22s. on 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de gchcele wereld. De menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek telken jare en bijzonder in het afgcluopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten tegen dut onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid -siiet eon ^roudliujiiianl van 5 11illio«'ii NMMMMMiïihlesi, bestovens .een re«ervof«nd» van ïMJO.OOO taciBdon. Tegen zeer geringe premie» verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den grond, als.: '/daver, granen, peulvruchten, bétten, wortelen, rins, hennep enz. l)e duizenden schadeloosstellingen, di-- sedert meer dan 30 jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tot. een ononistootelijk bewijs der loyauteit en soliditeit der Keulsche Hag ei- Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie «Limburg door de Heeren: M. VAN DE VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. J. A. Rocbroek gein. secr. te Gulpen. H. Dautzenberg gem. secr. - Voerendaal. H. Creemer.s J. H. Bertrams J. van Ass H. Srueets -» Maasniel. - Roermond. Heel. - Bundo (adres Maastricht.) - Kerkrade. - Yenloo. -- Arren. li es sol. Susteren. - Scbaesberg. - Merkelbeek. - Baarloo. un. ontv. - Simpelveld. - Horn. - Wans sum. -» Waubacli. - Valkenburg Ottcrsum. A. J. Wicrtz wethouder H. van Boom J. Menckens II. J. van Bommel H. Goenen ,K. Franck gem. ontvanger -J. W. Dols gem. ontvanger W. Th. Trienekens 3.. J. Pobbelstoin g< M. H. Poters G. Tervooren L. Schobben L. Klias wethouder G. 'Pubben gem. ontvanger AGENTEN voor plaats#» waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is. ge lieven aich te adresseercu aan het Iluofdugentschap gevestigd bij Jules llcnrarGroote Staat no. 1825 Maastricht. M. A. H. Wet zeis P. H. Everts gem. ontv. A. If. Aerts Oh. Hennen .J. F. Savelkoul wethouder Ci A. Mentor gem. see. H. Uneven gem. ontv. J. Hermans L. Janssen Gielens J. Maasen gem. ontv. J. Knapen J. W. Wolfs J. Lomniens gem. secr. W. Schrneitz Joosten J. H. v. d. Venue gein- ontv, Fr. Roeffs P. C. Rutten C. J. Joosten C. A. Vernoij W. Janssen A. Perenboom te Heerlen. Sevënum. S wolgen. Nieuwstndt. G reven bicht. - Bcesel. - U lest raten. - lloensbroek. - Helden. - Roggel. - Weert. Eijsden. Boek. n Kelit. n Maasbracht. Bergen. - Scharn(Hcer). - Neder weert. - Sittnrd. - St.Odiliënberg Mook. 'EN te verkrijgen bij Grootestraat, VEX li A Y. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansohe bij 1 'Liter 10 Cent. - o - -18 - - 10 - 05 - VOORHANDEN Reuvereche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.00 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f 32.00 beste steenkolen A 60 ets. per mud aan huls Te Oostrum 55 cents per mud. Bij ffroi. te partijen billijker prijzen. AARD EN K OEBAKKEN. a 11 Gulden PER 100 KiJLO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cent" het mud. franco thuis 75ent?. per drie maanden* Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a f 0.50 bij bet eerste en vierde No. van de BAZAR eëne aflevering, bevatten de 1". vier bladzijden met de fijnste Hand leer patronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels. Voor ïiiet-abonnëes op de BAZA Ris de prijs van liet TIJDSCHRIFT VOOR FRAAIE IIAN1) WERKEN f0.75 PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar 6 nummer 6 0 0 f 1.- - 1.50 - 1.50 met 6 gekl. platen - 3 geknipte patro. - 0 gekl. platen cn 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verboogiug van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uiig. Den Ilaag.Gebr. DELINFANTE. De Ondergetcekendc be- richt dat bij hem verkrijg baar is een prachtig assorti ment van als: Ratiné, Flokoné, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkings, Baai, wollen en half wollen .Stoffen, enz. enz. en eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in alles van zeer goede qualiteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/* korting. Patersstraat.YfJNRA^ V. FONCK. Voorhanden in groote keuze Fijne Heeren cn Dames elastieken en knoop bottine». Hoeren elastieken bottine» uit. één stuk of met banden van af *1.50 gld. Jongens dito 3,50 Dames elastieken bottinen vanaf 3.50 Rijglaarzen in alle grootten cn soorten van af 60 cent. Molières' van af 3,50 gld. enz. enz. SCHOE2STEW Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door m!,j in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Heeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof eu waterdicht zijn van af 1,50 gld. Bij den Uitgever dezes is de ,inteekening opengesteld op en bet prospectus verkrijg baar van Het ALBUM Neerlandia JJatholica DAT IS <fttscllitiltni3 (n staal tier ^erfjpriwtuif 5llr«l|l Aan Z. H. Paus Li:o XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van bet jaar O. 11. 18S7. Dit belangrijke werk is in de Latijnschè en HollanUsche taal keurig gedrukt op oud- hollandscli papier van groot formaat, het is voorzien van 3 Chromo- en talrijke andere Lilho^rapliirn en beslaat ongeveer (>50 bladzijden. De prys van het complete exempl. gebonden is f30,— Van af heden verkrijgbaar: aan f 6.25 per vat a contant, alsmede O z w H W rH HU F W 2 K O Q W O Cu w pw 1-3 I—4. O ra5 g li V\5. verkoopt als bekend is, alles aan den minsten prijs. Buxkin jassen, buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletots, buxkin demi saisoens. Manchester jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en IF vesten. Pilo broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte commuriie-pakjes. Beste 2. -o zwarte laken en buxkin pakken. Heeren- en burgerpakken, in Fransche, Duitsehe JË en Engelsche buxkins, en demi-saisoens. g; S Eene schoone sorteering vilthoeden, communie-hoedjes en flambards, zijden petten, laken petten cn lederen petten. Eene mooie sorteering nieuwe slroohoeden voor jL -c den aanstaanden zomer. 3 i Alle soorten buxkin, lakens, baai. manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche g S merinos, een massa gekleurde kleerstoffen, mooi katoen kleerstoffen, pellen, ruw So katoen, tafellakens, servetten en meubel-katoen. De nieuwste mode in zijden linten ®- voor toeren, brabandsche kanten en mutsen, bloemen en voeren, ruschen kragen, g zijden strikken en dassen, zijden doeken. Fransche merinos gekleurde doeken en een mooie sorteering gekleurde zomerdoeken. Allerhande soorten kragen en voor- o hemden, sliepze en strikken. Horster fabrikaat van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen thieken, 3 weefkatoen, linnen en wollen weefgarens, en geverfde wolier. en katoenen garens, o- EÏ-A.3STIDEL IIST: koloniale waren, boter en eyeren, stecnen potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandsch spek en vet, Ainerikaausch spek cn vet en hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer lagen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst gesteld© lage prijzen, en bij een partij te koop dan wordt de prijs verminderd. Onderneming 11. If. JAA.SSE.V I Hotel "Gouden Leeuw" Uren van VERTREK: van I'enray naar 't Station: 7.30,9 ,-10 voorm. 12.-15, 2.20. 1.15, 5, 8 namid. Table d'Hóte 1.30 heure. Diners iv toute heure. W. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. VLRTKKK van Ilótei IJoi:i.s 7.30, 0, tO v/m. 12.-to, 2.20, 4.15, 5, «S n m. 'S able d'ilète a 3 laenre. Iliners :V ieaée lieure. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen uaar N IJ MEG EN V. (3.59 8.48 Mook 11 eiitnen. Liud.-Kalw. Knik Beugen Rijke voort Boxmeer Sum beo k Vorium. 7.12 door door 7.*29 door 7.38 door i door Vierlingsbeek - 7.48 Sinakt-IIolth. Venray. öirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Lott. Grub.-Kloost. BI crick YENLO. Van VENLO. Blerick Grub.-lvloost Grubb.-Lott. Meerlo-Tienr, Oirlo Venray Smukt- Holth. Vierlingsbeek Vorium Sam beek. Boxmeer Rij kevoort Beugen Cuijk Liuden-Katw. Ileutuen Mook NIJMEGEN Venloo. 12.18 4.2-1 7.55 12.30 4.37 8.14 door door 8.17 door door 8.19 12.39 4.4(3 8.26 12.47 4.54 8.36 door door 8.43 12.55 5.3 8.49 door door 8.53 door door 8.58 1.5 5.13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 door 5.49 10. 1.45 6. 10.12 A. 8.89 10.58 1.50 6.5 10.17 Venloo naar Nijmegen. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 9.4 9.7 9.9 9.15 9.2-1 9.30 9.35 9.39 9.44 9.57 door 10.2 - 7.58 10.11 door 10.17 8.8 10.26 8.18 10.38 8.23 10.42 8.34 10.53 .48 5.30 10.1 2.5 4,14 7,54 5.48 10.10 2.17 door 8.3 - 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 6.15 door 2.41 door dom* - 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 6.31 door 3.door door 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 6.50 door 3.19 door door - 6.55 door 3.24 door door 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 - 7.5 door 3.34 door dooi* 7.12 11.06 3.41 5.11 9.— 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 7.29 door 3.58 door door 7.31 door 4.door door 7.34 11.27 4.3 5.29 0.19 A. 7.53 11.39 4.22 5.40 0.30 Venlo-lliiast richt Venlo vertrek 6 44 11 2 3 6 4018 25 Tegelen 651 117 2 10 6 48:8 33 Reuver 7 3 11 16 2 22 7 8 43 Swalmeu 74 11 27 - 2 33 7 lij» 54 Roermond 7 23 11 36 2 45 7 21 9 1 Maasbracht 7 33 11 46 2 55 7 32 j Lcht 7 42 11 54 - 3 4 7 41 9 20 Susteren 7 50 12 1 3 12 7 49 9 28 Sittard 7 59 12 10 3 22 7 59 9 38 Geleen 8 6 12 16 3 29 8 6 1 Heek-Elsloo 813 12 23 3 37,8 14 y 49 lluiide 8 23 12 33 3 48 8 261 Maastricht aauk 8 32 12 41 3 57'8 34[ 10 4 Maastricht-Venlo Maastricht vertrek 7 10 9 40 153 5 8 8 52 Runde 7 19 9 50 23 5 17 8 42 Re-k-Elsloo 7 29 10 1 2 14 5 27 9 03 Geleen 7 36 10 8 221 5 34 9 10 Sittard 7 42 10 15 2 29 5 41 9 17 Susteren 7 51 10 25 2 39 5 51 9 27 Echt 7 58 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasbracht 8 7 10 44 2 58 6 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 13 6 22 10 1 Swa luien 8 26 11 6 3 22 6 30 10 09 Reuver 8 35 11 15 3 31 6 39 10 18 Tegelen 8 46 11 28 3 46 6 51 10 32 Venlo 8 52 11 35 3 52 6 58 10 39 Vcnlo-Rottcrdam Venlo v 5 50 8 5( 10 122 4 04 714 Blerick 6 03 w 1006 w 7 20" Herst-Scvenum 6 25 10 21 12 17 7 32 Hclenaveeu 6 5( - 10 39 12 31 - 746 Deurne 7 04 10 49 12 40 7 54 Helmond 7 3S 9 38 117 12 51 4 47 85 Nuenen-Tong. 7 57 - 11 23 14 - 8 IS Eindhoven 8 24 9 5-J 11 35 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 1019 12 22 l 38 5 30 8 59 Tilburg 9 42 10 43 1 1 58 5 47 9 25 Breda 10 3 1! 11 132 2 23 n 6 13 9 51 Dordrecht H 48 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 Ï2 112» Kottertlam- venlo Rotterdam 538 8 80110 32 12 24 3 44 5 30 Dordrecht 618 919 11 f» 1 24 4 23 67 Breda 7 1 10 14 11 41 2 30 4 58 Tilburg 7 28 10 44 12 7 311 5 24 u Boxtel 8 11 18 12 34 4 18 5 52 7 52 Eindhoven 830 11 54 12 58 5 10 6 16- 8 40 Nuenen-Tong 837 122 5 24 8 52 Helmond 8 48 12 16 1 15 5 25 910 Deurne 900 12 30 5 40 9 30 Uelenaveen 9 09 12 40 5 31 n 9 44 Horst-Sevenum 927 12 57 6 10 m 109 Blerick 1 15 827 w 10 83 Venlo 94? 1 ''0 1 :>6 ,r; 7 8 10

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4