DE EERSTE ZAAK HORST en omstreken. ZATERDAG 28 JULI 1888. NEGE KX. E .TAARGAXG. No. 31. Uitgever: IV. VAN DEX tóVCKilOF-Sasscn. Deze Courant verschijnt lederen Zaterdag avond. De koningin Nathalie van Servië Feuilleton. In de steenkolenmijn. MAAS EN PEEL. Stand «lor liaan. L.K. den 1' Zondag. N.M. den 9® Maandag. E Iv. 10»® Maandag. V.M. 23® Maandag. L.K.3G® Maandag. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vksuay 50 c. franco por post 65 c. voor het buitenland S3 c. afzonderlijke nummers 6 c. Stand der Zon. 6, 12. 18. 21, 30 Juli. op 1.21, 1.10, 4.1, 3.o3, 3.10; vin.; onder 7.31, 7.12. 7.31. S.8.7 n m. Prijs der Ad verten tién: ▼an 15 regel* 30 e. elke regel meer 6 c. groote letters en vignetten naar piaat .-ruimte. Advertcntien, 3nianl geplaatst, worden Smaal berekend. Ingezonden stukken. Ail- rvertontiön, er.z. voor dit lilad, worden uiterlijk Vrijdags mor gens vóór 12 uren ingewacht. heeft schipbreuk geleden in den storm, <lien men tegen haar uitjoeg. Of zij zelve mi de meeste oorzaak is van haar ongeluk, zooals de meeste bladen heweeren, dat dient nog bewezen te worden. Koning Milan komt tegen zijne gemalin op met eene aanklacht, <lal zij steeds geijverd zou hebben met «ene partij, den koning vijandig en om ■eiken prijs eene zelfstandige politieke positie aankleefde. Doch de koningin betwist dit bepaald en dreigt, volgens het bijblad van den Rheiu. Courrier" uit Wiesbaden, de bladen, welke zulke leugens verspreiden met eene gerech telijke vervolging, üm klaarheid in ■de gqlieele zaak te bekomen, dient .null wel eüiis w t'f lie pui acl.tcr ue coulissen gekeken to hebben. Hetgeen in het vorige jaar en ook an den loop van het tegenwoordige aan het hof te Belgrado plaats greep is te breedvoerig en ook te vuil, om hier neder geschreven te worden. Het is den koning niet genoeg gescheiden van zijne gemalin te levenhij wil van haar wettelijk en in alle vormen gescheiden worden. Van verschillende zijden, namelijk echter uit Parijs waar koning Milan zijne studiën maakte wordt beweerd, dat hij steeds een zedeloos leven geleid heeft. Het huwe lijk tusschen koning Milan en koningin Nathalie had plaats in 't jaar 1875 en ruim een jaar later werd de tegen- IN MIJNE NIEIWE BETREKKING. 14) -Den geheelen nacht -Ja/' •Zijt gij in het geheel niet uit geweest Hij bedacht zich, zijne blikken verrieden «enige onrust, maar na eene korte poos ant woordde hij driest: "Neen." -Cipier, breng den man naar de gevangenis terug." Nu werd hij zeer onrustig, die ijzige kort heid drukte hem als een last, die hem den adem benam. Hij bleef staan en zag mij vragend aan, alsof mijn zwijgen zijn vonnis bevatte en hij dit van mij wilde hooren, -dan nog langer in het onzekcro te verkee- ren. Hebt gij my nog iets te zeggen?" vroeg ik. Hij voelde, dat hij zich verraden had en herstelde zich. •Neen Hij ging met den cipier mede. Louise Schmid moest binnentreden. -Wanneer hebt gij den vleeschhouwer Alf red het laatst gezien -Voor twee of drie weken." -Waar?" »Op straat." r\Vas hij gisteren avond niet bij u?" woortlige kroonprins geboren. De he- dendaagsche krisis is ontstaan, nadat het huwelijksleven langer dan tien jaren treurig geweest is. De koningin vreesde voor hare gezondheid en van daar dat er eene onderbreking in het huwelijksleven plaats greep. Daarop kwam het tot een openbaren breuk, tot eer. demonstrative reis der koningin naar Rusland, later naar Baden bij Weenen, Florentia en Wiesbaden. Al hier hebben de gebeurtenissen in de laatste dagen een treurig verloop voor de koningin gehad. Duizendmaal heeft zij naar de echtscheiding verlangd en thans, nu zich de gelegenheid daartoe aanbiedt, weigert zij hardnekkig. Waarom? Koningin Nathalie handelt heden niet als beleedigde gemalin, maar als moeder. Zij verdroeg alles; doch toen men er toe overging, haar het cenigste goed, dat haar overbleef haren zoon, te ontrukken, toen verzette zich liet beleedigde moederlijk gevoel en zij liet de gezanten des konings a fwijzer; Kofy ngiyfv, N meeiiing, dat de ontvoering des kroon prinsen tegen het verdrag strijdt. De koningin zou een verdrag in handen hebben, dat tusschen haar en den koning gesloteu is, ten gevolge waarvan de kroonprins «Alexander tot zijn meerder jarigheid ouder de bescherming der moeder zou blijven. Jaarlijks zou hij twee maanden met zijne moeder in Servië doorbrengen. Dit verdrag moet geteekeml zijn door het gansche minis terie, den metropoliet en alle bisschop pen des kouingrijks. De koningin riep de tusschen komst in der Duitsche en Russische keizerin nen. De czaar schijnt er zich niet mede ingelaten te hebben, ten minste weet Ik was tot middernacht op het gerecht." Maar daarna Van nacht Ik heb hem niet gezien.'' Hij was toch by u." Hij was niet by mij." -In uwe woning." "Die u dat gezegd heelt, heeft mij belas terd." •Gij zijt hem tot op straat te gemoet ge gaan." -Groote God, welk een schandelijke laster.' -Hij zeide u: Nu zyt gij vrouw Alfred." -Dat is niet waar, dat is gelogen." -Hij heeft twee ilesschen wijn meegebracht. -Lieve hemel, hoe wordt ik. arm meisje, belasterd." Zij weende, tranen rolden over hare wan gen Was zij eene door de natuur zoo rijk en zeldzaam begaafde huichelaarster, dat zij kun weenen als een onschuldig kind. Ik vervolgde: -Alfred bleef tot drie uren in den morgen l»Ü u." -Hu was in het geheel niet bij mij," snikte zij luid. •Toen hij wegging, begeleidde gij hem weder op straat en nam een hartelijk afscheid van hem." -Het is allemaal schandelijk verzonnen en gelogen." -Ik zal u de overtuigendste bewyzen le veren." -Doe dat, op staandeu voet." -Later, ik heb eerst een anderen plicht te vervullen. Tegen Alfred bestaat een gegrond vermoeden, dat hij zijn? vrouw heeft verge men van zijne Daarentegen beric dat keizer Wilhel graphiseh verzocht) goedwillig aan des koninklijken De koningin, we jschenkomst niets. dc -Rhein. Cour." }i de koningin tele- !iad, den kroonprins en gevolmachtigden iiders over te geven, wetende, dat haar den terugkeer natr Servië verboden is, antwoordde dm keizer, dat zij haren zoon persoonlijk aan den koning zou overbrengen. De koningin zond dan nog eenige teipgrammen aan den keizer, die echter ot.b'eantwoord bleven. Ook aan kouiilg Milan zond de koningin een smeekend telegram, opdat hij haar den kroonprins nog één maand liet behouden. De koning, die niets meer van eene Ifeuiiddeling met de koningin schijnt te willen weten, ant woordde niet aan haar, maar aan den gouverneur zijns zoons: j-Geen dag langer!" Te Berlijn werden intusscHcn de diplomatieke verhandelingen met klem doorgezet. Vorst Bismarck zou wel gewfiiisclit h bben, dat de zaak i;u0>.vki v/o-.witins 'e Pe tersburg afgehandeld ware. Wijl de koningin bij hare weigering bleef vol harden en zelfs het vriendelijkste voor stel van de hoogste macht afwees, bleef er niets over, dan den politiepre- sideut te Wiesbaden te gelasten, van zijnen kant nu den wil des konink lijken vaders te volvoeren. Intusschen moesten er ook nog andere maatregelen genomen worden. De koningin wilde vluchten met den kroonprins, zij had bij de koninklijke spoorwegdirectie een extra-trein besteld zonder opgave, waarheen. De directie antwoordde haar, dat zij niet in staat was, een extra-trein te verschatlen. Daarop werd de villa nog strenger ven, door hier feiten te ontkennen, die ge noegzaam bewezen kunnen» worden, maakt gij u in hoogen graad verddcht van medeplich tigheid aan zijne misdaad en die verdenking neemt toe, naar mate gij hardnekkiger bij uwe ontkentenis blijft. Overweeg dit, voor dat gij, als gij onschuldig zijt, u in een toe stand gebracht hebt, die u als schuldig een straf op den hals haalt." Deze vermaning hielp niets, zij 'zag mij met hare lijdende, onschuldvolle oogen aan. Met haar kon ik niets uitrichten en liet dus haar vader binnen brengen." Op al mijne vragen on bemerkingen, dat Alfred 's nachts in zijn huis was geweest, antwoordde hij mij eenvoudig en standvastig: hij was 's nachts van het gerecht dorstig te huis gekomen en had zeker meer gedronken dan hij had kunnen verdragen,was daarop sla- piger geworden, had zich naar bed begeven en wist niet wat er 's nachts in zijn huis ge schied was, maar hij geloofde niet. dat Alfred er geweest was, want dien had hij nog nooit in zijn huis gezien. Ik liet, oa zijn verwijdering zijn vrouw voor komen. Voor dn* de cipier haar in de vorhoorzaal bracht.' deelde hij mij, om ver schooning vragende, inede, dat door een ver zuim zijnerzijds, de vrouw haar man gezien had, toen hij naar de gevangenis werd terug gebracht, gelukkig had hij haar niet gezien, zoodat zij zich geen teekens hadden kunnen geven. Dit toeval kwam mij te» stade. De doortrapte, listige vrouw trad niet met dezelfde zekerheid als gisteren binnen. Had zij werkelijk angst, dat haar nog half bisehon- bewaakt door de geheime politieagen ten, dan vroeger. Den 12 Juli, s avonds ten 8 ure begaf zich de politic-president to Wies- baden naar de villa der koningin, om haar ambtshalve te verwittigen, dat hij den volgenden dag 's voormiddag» feu 10 ure, verschijnen zou, om den kroon prins desnoods met geweld, te halen. De koningin was zeer ernstig gestemd en schijnt om uitstel van dezen maat regel verzocht te hebben, doch dc poli tie president verklaarde haar, dat hij thans niets meet kon toegeven. Tot 's avonds te voren wist de kroonprins, die zich niet zijn gouverneur steeds op de bovenste verdieping der villa bevond, terwijl daar beneden de ernstige ver handelingen plaats hadtien, nog niets van hetgeen er moest gebeuren. De bloedverwanten der koningin gaven dc in den hoogsten graad van opgewon denheid verkeerende vrouw, den raad, voor de macht to zwichten en onder protest den kroonprins aan den politie- .presidciit O-.-CTHU gevet;. Den 13 Juli des voormiddags om 10 ure 5 min. reed de polilie-president v. Rheinhaben in uniform voor de villa ▼an koningin Nathalie; hem volgden onmiddelijk de politie-iuspecteur, twee commissarissen en twaalf agenten. l)o verhandelingen in de villa duurden 5 minuten; daarop verliet de gouverneur met den kroonprins, in zijn bekend blauw marine pakje, en eene hofdame het huis en reden naar het spoor. De kroonprins scheen zeer opgeruimd. Weenend wenkte hem zijne moeder uit een raam der bovenste verdieping het vaarwel toe. Zij stond op het halkon, schreidde luidkeels en wrong de han den. Hot publiek brak bij het vertrek ken man. gebabbeld, den verrader gespeeld had? Het zou onbillijk van mij geweest zyn. die dwaling bij haar te versterken, maar ik mocht mij dezelve ten nutte maken. •Alfred is van nacht in uw huis geweest," zeide ik in eens. Zij verschrok. Hij heeft alles verraden, dacht zij bij haar zelve. Wie heeft dat gezegd?" vroeg zij bevend, ontwijkend maar loerend. Ik kan u op slag den man brengen, die het n in het gezicht zal zeggen." -Dat is niet mogelijk." -Zal ik?" Ik greep naar de schelkoord. Ik zou haar de vier boden voorgesteld hebben om haar alles, wat 's nachts in haar huis gebeurd was, in het gezicht te zeggen, in den angst waarin zij verkeerde, kou ik daarvan eene uitkomst verwachten, te meer, daar zij in hare dwaling moest verwachten, dat ik eindelijk haar eigen man zou laten komen. Zij bespaarde mij do moeite. -Neen, neen," zeide zij angstig, -ik wil alles zeggen." Haar angst was mij verklaarbaar, zij vrees de tegenover haar man gesteld te worden, en in zijne tegenwoordigheid volharden en hem zoodoende tot leugenaar te maken. -Ik wil alles zeggen, Alfred was van nacht bij ons, maar in alle eer, hij heeft niets met mync dochter uitstaan." -Wat deed hij bij u -Hij eet graag iets lekkers, zijne vrouw was gierig en mijne dochter is eene goede keukenmeid, dat is altos." van den prins in luide hoera's uit. De politic-president reed niet mede naar het station. Dc beide adjudanten des kroonprinsen ontvingen den prins en zijn gevolg aan 't station en vergezelden hem naar den sa Ion wagen. Om 11 ure 15 min. verscheen de minister van Oorlog in uniform cn begroette don kroonprins in den salon wagen. Weldra verscheen de politie-presider.t en nam afscheid van do Servische heeren. Bij 't vertrek van den trein, juist om 12 ure 10 min. stond do prins rechtop in den salon wagen en onderhield zich vroolijk niet zijne omgeving. De koningin verwachte een verdere beslissing, maar ontving reeds den 13 Juli het hevel om binnen tien uren te vertrekken en Duitschland te verlaten. Zij heeft do wijk naar Weenen ge nomen. Aldus hebben de dingen voor de ongelukkige moeder plotseling een droe vig keerpunt genomen. Ons zuidelyko Limburg it* in vele opzichten een merkwaardig gedeelte van Nederland. Z\jn hoogst vruchtbare bodem bestaat uit oen grondsoort (Limburgselie klei genoemd), die hier te laiido nergens elders voorkomt. Bij afwisseling is hot land stout en lieflijk en herinnert aan sommige streken in Duitschland. 't Geuidal en de St. Pietersberg zijn rijk. aan steengroeven, dio goeden bouwsteen op leveren. Verder vindt men er de eenige steen- koolheddiugeu van ons Vaderland. Ofschoon er nog slechts drie mij non ont gonnen zijn, hebben verschillende bonngen aangetoond, dat do steenkoollaag zich ver naar 't Noorden, nmsehien tot Venlo uit strekt. 't Zal zeker niet laug meer duren, of er zullen meer mij non worden gegraven, daar do Lmiburgscho steenkool van uiteto- -Hij is dus meer hij u geweest?" Dikwijls, maar alleen daarom." Hij heefl gisteren wijn meegebracht •Ja, twee flesschen." Hij bleef tot drie uren?" -Het kan zjju." Nu moest ik verder gaan. - Was hy eergisteren ook bij uf' vroeg ik haar. •Op welken tijd Y' vroeg zy. -*s Avonds." Ik weet ïict niet." Lieg niet meer •Ja, ja. het kan zijn. ik heb er niet op ge let. ik had bezigheden. -Hoe laat was het toen hij kwatn?" Het kan over achten geweest zijn." •Ging hij alleen weg -lk denk liet wel." Denk eens na. gij moet het weten." -Mijne doch tor ging met hem," zeide zy oa eene kleine pauze. -Hoe laat was het toon -Het kon bijna ti"n ure rijn." -Wonneer kwatn uwe dochter terug -Na een half uur." •Alleen T -Alfred had hoar tot by het huk; gebracht." -Wat vertelde uwe dochter by hare terug komst r -Wat kon zij vertellen7" Waar zy met Alfred, goweest was." De vrouw werd eensklaps doodsbleek en b.-efde weder, het kwam mij voor. dat zij met ontzetting zich zelve afvroeg: Zou mijn man dit ook verraden hebban. Slof rol//t.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1