p. i. F *P HOLLOWAY S PILLEN EN ZALF. Heeren Landbouwers! BESTE SISAREN Lekkere Rooktabak V. FONOK. - Venray. PETROLEUM Bij J. 8AMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Zomergoederen ÖL simssu, Groote Gracht N° 1166 Beste Portland-Cement BESTE GIPS. Boek- en Courantdrukkerij. ^6deren ea sn e f» %s. Bedden VifWjia Het Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken SPOORWEGDIENST „Pc Keulsclie Hagel-Assurantie-Maatschappij w heden -es Best Lijnmeel f 0.50 Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, Kristal, Glas, Porcelein en fijn Aardewerk. Maastricht. P. LUTTERS. en Peluwen. Kleermaker te Horst. WAGENDIENST "V euray Station ZOMERDIENST. IDE EIXJLEÏSJ" zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeld heden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen., eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z -A. X-i JP is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Ktterbuilon. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhuniatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KKELPLJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID enIIOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geeno mededinger, en geneest betooveicnd saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht, 111 Potten en Doozen van ls. li/sd„ 2s. ï)d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., cn verkrijgbaar bij alle mcdicijnen-verkoopers door de gehcele wereld. ï)e menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek, telken jure en hijzonder in het afgoloopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten togen dat onheil tc verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid snet cpsi ^roiidkapitaal van 5 .^illiocn 41ÏO Gulden, bonevriiM cvsi rcsoi'icfüüjd?' S3 si Cs sa E «ie ai. Tegen zeer geringe premiöu verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den grond, als klaver, granen, peidvruchterii beden, wortelen, vlas, hennep enz. De duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onoinstootclijk bewijs der loyauteit en soliditeit der Eeulsche Hag el-Assurantie-Maatschappij, wolke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Hoeren M. VAN DE VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. gem. secr. gem. secr. J. A. Rocbroek H. Dautzenberg li. Greemers J. II. Bertrams J. van Ass li. Smcets A. J. Wieiiz wethouder H. van Boom J. Iienckens H, J. van Bommel H. Geenen K. Franck gem. ontvanger J. W. Dols gem. ontvanger W. Th. Trienekens J. J. Dobbelstcin gcm. ontv. AL H. Peters G. Tcrvooren L. Schobben L. Elias wethouder G. Pubben gem. ontvanger te Gulpen. M. A. II. Wet zeis te Heerlen. w Voerendaal. P. 11. Everts gem. ontv. Sovenum. Maasniel. A. 11. Aerts Swolgen. Roermond. Ch lienilen Nieuwstadt. lleel. J. F. Savelkoul wetliouder Grevenbicht. Builde (adres 0. A. Menter gem. see. Beesel. Maastricht.) li. liaeven gem. ontv. U lestrat.cn Kerkrade. J. Hermans ïl oensbroek. Venloo. L. Janssen Gielens Helden. Areen. J. Maasen gem. outv. Roggel. Ke.ssel. J. Knapen Weert. Susteren. J. W. Wolfs E ijsden. Schacsberg. J. Leinmens gein. secr. - Beek. Merkelheek. W Sclimeitz J oosten Echt. Baarloo. J. li. v. d. Yenne gem. ontv Maashracht. Simpelvcld. Fr Koclï's -- Bei-gen. Horn. P. C. Rutten Scharn(Ueer). Wanssum. C. J. Joosteu Neder weert. Waubach. C. A. Vernoij Sittard. Valkenburg \v Janssen St.Odiliënborg r Ottersuni. A. Perenboom Mook. AGENTEN voor plaatsen waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, ge lieven zich te adresseereu aan het ilooldagentscliap gevestigd bij Jules llcnrar, Groote Siaat no. 1S25 Maastricht. EN te verkrijgen bij Michael Di'ecsscn-LuUci's, Grootestraat, VEXIIA V. VERKOOPT beste zuivere Ameriknansclie bij 1 Liter 10 Cent. 5 -IS - "10- 95 VOORHANDEN Reuverschc en Tegelsche blauwe pannen A f 17.0O 2e soort f 15.00 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f3 2. Op beste steenkolen A 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Dj groi tc partijen billijker prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. u SI flncalaüeii PER 100 KILO. lederen dag verkrijgbaar 70 cen's hef mi:-!, franco Guns 75cuts. per drie maanden* Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. I)e abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen perk war taal a /'0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chroinolithographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboniiées op do BAZAR is do prijs van liet TIJDSCHRIl' T VOOR FRAAIE IIAXIj WERKEN f0.75 PER J MAAXDEX. Editiën van de Bazar 6 nummersf 1. O - met 6 gek 1. platen - 1.50 -3 geknipte pat.ro. - 1.50 (j n G geld. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A Ij DEZE ED ITI EX kan men tegen verhoogiug van 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Ui tg. Den Haag. Go'br. DEL1NFANTH. Do Ondergeteckende be richt dat bi; hem verkrijg baar is een prachtig assorti ment van als: Ratiné, Flokoné, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkings. Baai, wollen cn half wollen Stoifen, enz. enz. cn eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in alles van zeer goede qualiteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/2 korting. Patei'ssti'iuit.VLNRAÏ V. FONCK. Voorhanden in groote keuze: Fijne Heeren en Dames elastieken en knoop bottinen. Heeren elastieken bottinen uit één stuk of met banden van af 4.50 gld. Jongens dito 3,50 - Dames elastieken bottinen van af 3,50 Rijglaarzen in alle grootten en soorten van nf 00 cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SOHOENTENT Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Ileercn en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zy volkomen stof en waterdicht zijn van af 4,50 gld. Ailes op maat. Eigen fabrikaat. Bij den Uitgever dezes is do inteekening opengesteld op en het prospectus verkrijg baar van Het ALBUM atholica J^Ieerlandia étirtlMdiij Mail iltt ïliritlj Aan Z. H. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van het jaar O. 11. 1SS7. Dit belangrijke werk is in de Latijnsche en Hollandsche taal keurig gedrukt op oud- hollandsch papier van groot formaat, het is voorzien van 3 Chromo» en talrijke andere Ufhogra|>hicn en beslaat ongeveer 4I50 bladzijden. De prys van het complete exempl. gebonden is f30,— Van af heden verkrijgbaar; aan f 6.25 per vat a contant, alsmede -yj ^5 verkoopt als bekend is, alles aan den minsten prijs. Buxkin jassen, buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletots, buxkin demi saisoens. Mancheeter jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en vesten. Pilo broeken, pilo palletots en veston. Zwarte communie-pakjes. Beste zwarte laken en buxkin pakken. Heeren-en burgerpakken, in Fransche, Duitsche en Engelsche buxkins, en demi-saisoens. Eene schoone sorteering viltlioeden, communie-hoedjes en flambards, zijden petten, laken petten en lederen petten. Eene mooie sorteering nieuwe slroohoeden voor den aanstaanden zomer. Alle soorten buxkin, lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Franschc merinos, een massa gekleurde kleerstoffen, mooi katoen kleerstoflen, pellen, ruw katoen,' tafellakens, servetten en meubel-katoen. De nieuwste mode in zijden linten voor toeren, brabandsche kanten en mutsen, bloemen en veeren. rusehen kragen, zijden strikken en dassen, zijdon doeken. Fransche merinos gekleurde doeken en ecu mooie sorteering gekleurde zomerdoeken. Allerhande soorten kragen en voor hemden, sliepze en strikken. Horster fabrikaat van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen tbieken, weef katoen, linnen en wollen weefgarens, en geverfde wolier. en katoenen garens. HCA.ITI3B3G ITST: koloniale waren, boter en eijeren, stecnen potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandsch spek en vet, AmerikaanscK spek en vet en hammen. Rijst cn tarwe bloem, zeer lagen prijs por 100 kilogram. \]]es arm uiterst jrestelde large prijzen, en bij een partij te koop dan wordt tie prijs verminderd. Onderneming .11. If. JA\SSIL\ Hotel "Gouden Leeuw" Uren van VERTREK: van Venray naar 't Station 7.30,9 ,40 voorm. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 namid. Table d'Höte a 1,30 heure. Diners toute heure. Wageiidiciisl-OndcHicming w. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Hotel Poki.s 7.30, 9,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 n'm. Tahie d'SIótc a S licure. Sluiers a loeide lieure. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar NIJMEGEN V. 0.59 Mook Heuuien. Lind.-lvatw. Kuik Beugen Rijkevoort Boxmeer Sambeek Vorium - 7.12 door door - 7.22 7.29 door - 7.38 door door 8.48 9.4 9.7 9.9 9.15 9.24 9.30 9.35 9.39 9.44 9.57 Vierlingsbeek 7.48 Smakt-Holth. door lü.2 Venray, 7.58 10.11 Oirlo - door 10.17 Meerl.-Tienr. 8.8 10.20 Grubb.-Lott. - 8.18 10.38 Grub.-Ivloost. 8.23 10.42 Blerick 8.34 10.53 VENLO. A. 8.39 10.58 Venloo. 12.18 4.24 7. 12.30 4.37 8. door door 8. door door 8. 12.39 4.40 8. 12.47 4.54 8. door door 8, 12.55 5.3 8. door duor 8. door duor 8. 1.5 5.13 9. door door 9. 1.15 5.24 9. door door 9. 1.24 5.34 9, 1.33 5.44 9, door 5.49 10, 1.45 0. 10. 1.50 6.5 10. Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.S 7.48 Blerick 5.30 10.1 2.5 4*14 KJzA- Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr, 0.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. "6.15 door 2.44 door door Venray 0.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek - 6.43 10.47 3.12 4.52 S.39 Vorium 6.50 door 3.19 door door Sambeek, 0.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 9.— Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. - 7.29 door 3.58 door door lleumen 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo Tegelen Reuver Swalmen Roermond Ma.iBbraelit Echt Susteren Sittard Geleen Beek-Elsloo Bnnde Venlo» vertrek Maastricht 6 44 11 23 6 40 8 55 651 11 7 2 10 6 48 8 33 7 3 11 16 m 2 22 7 S 43 7 '4 11 27 m 2 33 7 11 8 54 7 23 1136 2 45 7 21 9 4 7 33 11 46 2 55 7 32 7 42 11 54 - 34 7 41 9 20 7 50 12 1 3 12 7 49 0 23 7 59 12 10 3 22 7 59 9 38 S6 12 16 3 29 «6 8 13 12 23 3 37 81 9 49 8 23 12 31 M 3 48 8 25 8 32 1241 3 57 J34 10 4 Maastricht- Venlo Maastricht vertrek 7 10 9 40 1 53 58 8 42 Bunde 7 19 9 50 2 3 5 17 8 52 Be«k-Elsloo 7 29 10 1 2 14 5 27 9 03 Geleen 7 36 10 8 221 5 34 910 Sittard 7 42 10 15 2 29 5 41 917 Su»tereu 7 51 10 25 2 39 5 51 9 27 Echt 7 58 10 33 2 47 5 59 9 35 Ma as bracht 3 7 10 •14 2 58 6 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 13 6 22 10 1 Swalmen 8 26 11 6 3 22 6 30 10 09 Reuver 8 8 35 11 15 331 6 39 1018 Tegeleu 46 11 28 3 46 6 51 10 32 Venlo 8 52 11 35 3 52 6 58 10 39 Veiilo-SlottcrcSam Venlo v 550 8 56 10 122 4 04 714 Blerick 6 03 1006 w 7 2-0 Ilurst-Sevemim 625 1021 12 17 - 1 7 32 Helenaveen 650 w 1039 12 31 f 7 46 Deurne 7 04 10 49 12 40 n 7 54 Helmond 7 38 9 38 117 12 51 n 4 47 85 N tienen-Tong. 7 57 1123 14 SIS Eindhoven 824 9 54 1135 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 1019 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 9 42 10 43 1 1 58 n 5 47 9 25 Breda 103 11 11 132 2 23 w 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 V 7 22 1123 RoHcrdain» venlo Rotterdam 5 38 .8 80110 32 12 24,3 44 5 30 Dordrecht 6 IS 919 115 1 24,4 23 67 Breda 7 1 1014 11 41 2 30 4 58 Tilburg 7 28 10 44 12 7 3 11 5 24 Boxtel 8 11 18 12 34 4 IS 5 52 7 52 Eindhoven 830 1154 12 58 510 6 16 8 40 Nuenen-Tong 8 37 12 2 5 24 - 8 52 Helmond 8 48 1216 I 15 5 25 910 Deurne 900 12 30 5 40 - 9 30 Helenaveen 909 12 40 m 5 51 w 9 44 Hor»t-Sevenum 927 12 57 6 10 10 9 Blerick - 1 15 w 6 27 - 10 33 Ven)® 942 l -Vi 1 ".6 n :v> 7 8 1038

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4